#داریوش_سلطان_صدا

MOST RECENT

شور بهاران
داریوش / ترانه سرا : بانو ضرابی

شور بهاران

به خدا شوربهاران همه از یادم رفت
درغربت وغم خنده ز لبهایم رفت
ما زمزمه از عید وبهاری نکنیم
مارا چه بهاری وچه عیدی!?همه از یادم رفت
من زاده مسلمانم وهیهات چنین
سرنیزه کفار بدیدم که به قرآنم رفت
ای فصل بهاران نرس از راه دگر
درباغچه خانه ما شور تو از یادم رفت

@deghbali

#داریوش_صدایی_که_نسل_ها_فریاد_میکنند
#داریوش_است_که_بر_تارو_جان_مینوازد
#داریوش_صدای_همیشه_ماندگار
#داریوش_صدای_جاری_زمانه_ما
#داریوش_سلطان_است_و_بس
#داریوش_اقبالی_سلطان
#داریوش_شرف_موسیقی_ایران
#داریوش_است_که_بر_تار_جان_مینوازد
#داریوش_سلطان_صدا
#داریوش_سلطان_عشق_و_خوبیها
#داریوش_عشق_است_و_بس
#همیشه_داریوش

#dariush #dariusheghbali #dariush_eghbali #داریوش#اسطوره #جاودانه_بى_تکرار#داریوشی #داریوش_همیشه_داریوش #سلطان
#deghbali#داریوش_اقبالی #داریوش_جاودانه_بی_تکرار #داریوشیها #و_عشق_داریوش_است_و_بس
#من_دل_داریوش #داریوش_صدای_جاری_زمانه_ماست #داریوش_جان_جانان_من_است #یاور_همیشه_مومن

روز مبادا
داریوش / ترانه سرا : شهیار قنبری /آهنگساز و تنظیم : عبدی یمینی

روز مبادا

ای هوای تازه ی باغ معلق
ای صمیمی مثل خواب دور زورق
همتی کن پای این طاق شکسته
دل دلی کن ای صدای خوب بر حق
با تو رفتن تا ته خواب پریا
با تو رقصیدن تا آخر صداها
چه شکوهی داره با تو با تو رفتن
تا همیشه حتی تا روز مبادا
نور دیروز و هنوزم

@deghbali

#داریوش_صدایی_که_نسل_ها_فریاد_میکنند
#داریوش_است_که_بر_تارو_جان_مینوازد
#داریوش_صدای_همیشه_ماندگار
#داریوش_صدای_جاری_زمانه_ما
#داریوش_سلطان_است_و_بس
#داریوش_اقبالی_سلطان
#داریوش_شرف_موسیقی_ایران
#داریوش_است_که_بر_تار_جان_مینوازد
#داریوش_سلطان_صدا
#داریوش_سلطان_عشق_و_خوبیها
#داریوش_عشق_است_و_بس
#همیشه_داریوش

#dariush #dariusheghbali #dariush_eghbali #داریوش#اسطوره #جاودانه_بى_تکرار#داریوشی #داریوش_همیشه_داریوش #سلطان
#deghbali#داریوش_اقبالی #داریوش_جاودانه_بی_تکرار #داریوشیها #و_عشق_داریوش_است_و_بس
#من_دل_داریوش #داریوش_صدای_جاری_زمانه_ماست #داریوش_جان_جانان_من_است #یاور_همیشه_مومن

بمن نگو دوست دارم
داریوش / ترانه سرا : مصطفی جاویدان
/آهنگساز و تنظیم : پرویز مقصدی

بمن نگو دوست دارم

تو با دل شکسته ام

انقده جفا نکن

تو اگه دوستم نداری

اینجوری بد تا نکن

به من نگو دوست دارم

که باورم نمیشه

نگو فقط تو رو دارم

که باورم نمیشه

به من نگو دوستت دارم

که باورم نمیشه

نگوفقط تو رو دارم

که باورم نمیشه

@deghbali

#داریوش_صدایی_که_نسل_ها_فریاد_میکنند
#داریوش_است_که_بر_تارو_جان_مینوازد
#داریوش_صدای_همیشه_ماندگار
#داریوش_صدای_جاری_زمانه_ما
#داریوش_سلطان_است_و_بس
#داریوش_اقبالی_سلطان
#داریوش_شرف_موسیقی_ایران
#داریوش_است_که_بر_تار_جان_مینوازد
#داریوش_سلطان_صدا
#داریوش_سلطان_عشق_و_خوبیها
#داریوش_عشق_است_و_بس
#همیشه_داریوش

#dariush #dariusheghbali #dariush_eghbali #داریوش#اسطوره #جاودانه_بى_تکرار#داریوشی #داریوش_همیشه_داریوش #سلطان
#deghbali#داریوش_اقبالی #داریوش_جاودانه_بی_تکرار #داریوشیها #و_عشق_داریوش_است_و_بس
#من_دل_داریوش #داریوش_صدای_جاری_زمانه_ماست #داریوش_جان_جانان_من_است #یاور_همیشه_مومن

💝داریوش همیشہ داریوش💝 💝اگہ همصدام بودے
💝اگہ همصدام بودے
💝هیشکے حریفم نمیشد
💝کوه اگہ رو شونہ هام بود
💝کمرم خم نمیشد

@deghbali

#داریوش_صدایی_که_نسل_ها_فریاد_میکنند
#داریوش_مظهر_عشق_و_پاکی_و_آزادگی
#داریوش_است_که_بر_تارو_جان_مینوازد
#داریوش_است_که_بر_تار_جان_مینوازد
#داریوش_است_که_بر_تارجان_مینوازد
#داریوش_نه_تکرارمیشود_نه_تکراری
#داریوش_صدای_جاری_زمانه_ماست
#خدای_خواننده_های_جهان_داریوش
#داریوش_رفیق_روز_و_شب_تنهاییم
#داریوش_خدایی_که_ترانه_میخواند
#داریوش_رفیق_شبهای_بی_كسی
#داریوش_سلطان_عشق_و_خوبیها
#داریوش_صدای_همیشه_ماندگار
#داریوش_صدای_جاری_زمانه_ما
#خدای_قلب_من_حضرت_داریوش
#داریوش_رفیق_شبهای_تنهایی
#داریوش_جان_جانان_من_است
#داریوش_سلطان_است_و_بس
#داریوش_سلطان_خوبی_ها
#داریوش_نقطه_عطف_صدا
#داریوش_همیشه_داریوش
#عاشقان_داریوش_سلطان
#داریوش_اقبالی_سلطان
#داریوش_سلطان_خوبیها
#داریوش_سلطان_صدا
#داریوش_عشق_است
#یاور_همیشه_مومن
#عاشقان_داریوش
#داریوش_اقبالی
#داریوش

بچه های ایران

داریوش / ترانه سرا : هادی خرسندی /آهنگساز : همایون خسروی
/تنظیم : آرمن آهورانیان

کانال مصلوب را جوین کنید

t.me/masloubb
بچه های ایران

بجه ها این نقشه جغرافیاست
بچه ها این قسمت اسمش آسیاست
شکل یک گربه در اینجا آشناست
چشم این گربه به دنبال شماست
بچه ها این گربه هه ایران ماست
بچه ها این سرزمین نازنین
دشمن بسیار دارد در کمین
داغ دارد هم به دل هم بر جبین
بوده نامش از قدیم ایران زمین
یادگار پاک قوم آریاست
بچه ها،بچه ها از هر گروه وهر نژاد
دست اندر دست هم بایست داد
فارغ از هر زنده باد ومرده باد
سربراه مملکت باید نهاد
مام میهن عاشق صلح وصفاست
بچه ها این پرچم خیلی قشنگ
پرچم سبز وسپید وسرخ رنگ
هم نشان از صلح دارد ،هم ز جنگ
خار چشم دشمنان چشم تنگ
افتخار ما به آن بی انتهاست

@deghbali

#داریوش_صدایی_که_نسل_ها_فریاد_میکنند
#داریوش_است_که_بر_تارو_جان_مینوازد
#داریوش_صدای_همیشه_ماندگار
#داریوش_صدای_جاری_زمانه_ما
#داریوش_سلطان_است_و_بس
#داریوش_اقبالی_سلطان
#داریوش_شرف_موسیقی_ایران
#داریوش_است_که_بر_تار_جان_مینوازد
#داریوش_سلطان_صدا
#داریوش_سلطان_عشق_و_خوبیها
#داریوش_عشق_است_و_بس
#همیشه_داریوش

#dariush #dariusheghbali #dariush_eghbali #داریوش#اسطوره #جاودانه_بى_تکرار#داریوشی #داریوش_همیشه_داریوش #سلطان
#deghbali#داریوش_اقبالی #داریوش_جاودانه_بی_تکرار #داریوشیها #و_عشق_داریوش_است_و_بس
#من_دل_داریوش #داریوش_صدای_جاری_زمانه_ماست #داریوش_جان_جانان_من_است #یاور_همیشه_مومن

حرکت

می شنوی؟ می شنوی؟
اين تپش طبل ماست
باشو ببین تا کہ چہ طوفان کنیم
حرکت از اين بیش شتابان کنیم
ولولہ در ولولہ باران کنیم
حرکت از این بیش شتابان کنیم
ولولہ در ولولہ باران کنیم
حرکت از این بیش شتابان کنیم
ولولہ در ولولہ باران کنیم
حرکت از این بیش شتابان کنیم
ولولہ در ولولہ باران کنیم

@deghbali

#داریوش_صدایی_که_نسل_ها_فریاد_میکنند
#داریوش_است_که_بر_تارو_جان_مینوازد
#داریوش_صدای_همیشه_ماندگار
#داریوش_صدای_جاری_زمانه_ما
#داریوش_سلطان_است_و_بس
#داریوش_اقبالی_سلطان
#داریوش_شرف_موسیقی_ایران
#داریوش_است_که_بر_تار_جان_مینوازد
#داریوش_سلطان_صدا
#داریوش_سلطان_عشق_و_خوبیها
#داریوش_عشق_است_و_بس
#همیشه_داریوش

#dariush #dariusheghbali #dariush_eghbali #داریوش#اسطوره #جاودانه_بى_تکرار#داریوشی #داریوش_همیشه_داریوش #سلطان
#deghbali#داریوش_اقبالی #داریوش_جاودانه_بی_تکرار #داریوشیها #و_عشق_داریوش_است_و_بس
#من_دل_داریوش #داریوش_صدای_جاری_زمانه_ماست #داریوش_جان_جانان_من_است #یاور_همیشه_مومن

نعره كن اي سرزمين جان سپردن نعره كن
نعره كن اي خاك خسته خاك گلگون نعره كن
شب هق هق شب پرپر زدن چلچله هاست
از غزل گريه پرم خانهءهم غصه كجاست
اين همه جوخه اين همه دار
اين همه مرگ اين همه عاشق خفته در خون
اين همه زندان اين همه درد
اين همه اشك نعره هايت كو خاك گلگون
شب هق هق شب پرپر زدن چلچله هاست
از غزل گريه پرم خانهءهم غصه كجاست
خاك گل مردگي و قحطي و آفت زدگي
وطن تعزيه در مرگ و مصيبت زدگي
شب ياران شب زندان شب ويراني ماست
شب اعدام رفيقان گل و نور و صداست
اين همه جوخه اين همه دار
اين همه مرگ اين همه عاشق خفته در خون
اين همه زندان اين همه درد
اين همه اشك نعره هايت كو خاك گلگون
شب هق هق شب پرپر زدن چلچله هاست
از غزل گريه پرم خانهءهم غصه كجاست
خاك گل مردگي و قحطي و آفت زدگي
وطن تعزيه در مرگ و مصيبت زدگي
شب ياران شب زندان شب ويراني ماست
شب اعدام رفيقان گل و نور و صداست » شاعر : ايرج جنتی عطائی » آهنگ ساز : بابک افشار » خواننده : داریوش » آلبوم : کهن دیارا »
#داریوش_اقبالی💓 #داریوش_سلطان_صدا
#داریوشی_باشید
#داریوش_صدای_همیشه_جاودان
#نعره
#سرزمین
#خاک

گاهی پروانه ها هم اشتباه عاشق میشوند..بجای شمع گرد چراغهای بی احساس میمیرند😊
#داریوش_سلطان_صدا

@deghbali

باید که جمله جان شوی.....
تا لایق جانان شوی!! گر سوی مستان می‌روی...
مستانه شو؛مستانه شو؛

#جانان‌‌مولانا
#داریوش_جان_جانانم
#صدای_یک_عصر
#صدای_سه_نسل
#شرف_موسیقی_ایران_داریوش
#داریوش_اسطوره_بیتکرار
#داریوش_سلطان_صدا

جاودانه بی تکرار من
تقدیم به رفقای داریوش پرست

قصهء گذشته های خوب من
خیلی زود مثل یه خواب تموم شدن
حالا باید سر رو زانوم بذارم
تاقیامت اشک حسرت ببارم
دل هیشکی مث من غم نداره
مثل من غربت و ماتم نداره
حالا که گریه دوای دردمه
چرا چشمام اشکشو کم میاره
خورشیده روشن ما رو دزدیدن
زیره اون ابرای سنگین کشیدن
همه جا رنگه سیاهه ماتمه
فرصت موندنمون خیلی کمه
اونکه رفته دیگه هیچوقت نمیاد
تا قیامت دل من گریه میخواد

#داریوش_صدایی_که_نسل_ها_فریاد_میکنند
#داریوش_است_که_بر_تارو_جان_مینوازد
#داریوش_صدای_همیشه_ماندگار
#داریوش_صدای_جاری_زمانه_ما
#داریوش_سلطان_است_و_بس
#داریوش_اقبالی_سلطان
#داریوش_شرف_موسیقی_ایران
#داریوش_است_که_بر_تار_جان_مینوازد
#داریوش_سلطان_صدا
#داریوش_سلطان_عشق_و_خوبیها

#dariush #dariush_eghbali #داریوش#اسطوره #جاودانه_بى_تکرار#داریوشی #داریوش_همیشه_داریوش #سلطان
#deghbali#داریوش_اقبالی #داریوش_جاودانه_بی_تکرار #داریوشیها #و_عشق_داریوش_است_و_بس
#داریوش_جان_جانان_من_است #یاور_همیشه_مومن
@deghbali
@deghbali
@deghbali

آهای مردم دنیا
داریوش / ترانه سرا : اردلان سرفراز /آهنگساز و تنظیم : فرید زلاند

کانال مصلوب را جوین کنید
t.me/masloubb
آهای مردم دنیا

فریاد من شکایت یه روح بی قراره
روحی که خسته از همه زخمی روزگاره
گلایه من از شما حکایت خودم نیست
برای من که از شما سوختن و گم شدن نیست
اگه عشقی نباشه آدمی نیست
اگه آدم نباشه زندگی نیست
نپرس از من چه آمد بر سر عشق
جواب من به جز شرمندگی نیست
آهای مردم دنیا
آهای مردم دنیا گله دارم گله دارم
من از عالم و آدم گله دارم
آهای مردم دنیا آهای مردم دنیا
گله دارم گله دارم
من از دست خدا هم گله دارم گله دارم

@deghbali
@ardalansarfaraz
#داریوش_صدایی_که_نسل_ها_فریاد_میکنند
#داریوش_است_که_بر_تارو_جان_مینوازد
#داریوش_صدای_همیشه_ماندگار
#داریوش_صدای_جاری_زمانه_ما
#داریوش_سلطان_است_و_بس
#داریوش_اقبالی_سلطان
#داریوش_شرف_موسیقی_ایران
#داریوش_است_که_بر_تار_جان_مینوازد
#داریوش_سلطان_صدا
#داریوش_سلطان_عشق_و_خوبیها
#داریوش_عشق_است_و_بس
#همیشه_داریوش

#dariush #dariusheghbali #dariush_eghbali #داریوش#اسطوره #جاودانه_بى_تکرار#داریوشی #داریوش_همیشه_داریوش #سلطان
#deghbali#داریوش_اقبالی #داریوش_جاودانه_بی_تکرار #داریوشیها #و_عشق_داریوش_است_و_بس
#من_دل_داریوش #داریوش_صدای_جاری_زمانه_ماست #داریوش_جان_جانان_من_است #یاور_همیشه_مومن

Most Popular Instagram Hashtags