[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#دادنامه

535 posts

TOP POSTS

#دادنامه ديوان عالى كشوركيفرى ✅چکیده :
در فرض برائت متهم از اتهام زنای به‌عنف ، پرداخت ارش‌البکاره وجاهت قانونی ندارد . 🔹تاریخ رای نهایی:
1393/05/02
🔹شماره رای نهایی: 9309970910100109 🔹مرجع صدور: شعبه 28 دیوانعالی کشور

⚖ لیستی از #دادنامه هایی که نیاز به #ابلاغ در #سیستم cms ندارند

.
📰 نسخه الکترونیک نشریه #دادنامه || شماره اول
.
#نشریه
#دادنامه
#دانشکده_حقوق
.
🆔 @anjomaneslami.sbu

.
✅چکیده:
اگر زوج سابقاً ازدواج کرده باشد ولی به استناد شناسنامه جدید که مشخصات همسر سابقش در آن منعکس نمی‌باشد خود را مجرد معرفی و ازدواج نماید، عمل وی مصداق فریب در ازدواج است. 🔹تاریخ رای نهایی: 1391/07/02
🔹شماره رای نهایی: 9109970223401162 ✅رای بدوی

اتهام آقای ح. فرزند ش. به هویت پرونده مبنی بر فریب در ازدواج موضوع کیفرخواست مورخه 19/7/90 صادره از دادسرای عمومی ناحیه 3 تهران دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌گردد که حسب شکایت مطروحه، تحقیقات و گزارش مراجع ذی‌ربط ماحصل ماوقع بدین نحو می‌باشد که طرفین با هم زن و شوهر مدت 5 سال است که دارای زندگی اشتراکی و زوج درحین ازدواج خود را مجرد معرفی و در ایام زندگی زوجه مساعدت‌های مالی به نامبرده نموده، حال متوجه شده که زوج قبلاً دارای همسر بوده و متارکه نموده و با شناسنامه سفید با وی به‌عنوان مجرد ازدواج کرده و در ازای آن متهم با ابلاغ وقت حضور نیافته است. دادگاه بنا به مراتب و با توجه به نتیجه استعلام از ثبت احوال که در گزارش مورخه 27/2/90 متهم را متأهل و اقدام به طلاق همسر نموده و مفاد عقدنامه که فی‌مابین منعقد شده درآن متهم خود را مجرد معرفی و مؤدای گواهی گواهان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت مشارالیه به نظر دادگاه محرز و مستنداً به ماده 647 قانون مجازات اسلامی النهایه متهم فوق‌التوصیف به تحمل یک سال حبس محکوم می‌گردد و رأی صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران. ✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. [با] وکالت آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 0003 مورخ 5/1/91 ناظر به دادنامه شماره 001154 صادره از شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل حبس به اتهام فریب در ازدواج می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علی‌هذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 همان قانون تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔹رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه
#فریب_در_ازدواج #مجازات #دادنامه
#شاهين #شاکر #شاکرچوبری #وکیل #وکیل_پایه_یک_دادگستری #وکیل_دعاوی_کیفری

با مراجعه به «بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه» می‌توانید به بسیاری از آرای مفید و جالب‌توجه
دادگستری‌ها و دیوان‌عالی کشور دست پیدا کنید

#اختبار #رأی #قوه_قضائیه #دادنامه #حقوق

#بگونه: به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، حکم حبس سه فعال سیاسی بنامهای “امین حاجیلو”، “آراز خاصه تراش” و “اسلام علی اکبرلو” به اجرا درآمد و این سه فعال سیاسی جهت اجرای تحمل حبس یک ماهه به زندان خوی منتقل شدند.
بر اساس این خبر، این سه فعال آذری در بهمن ماه سال گذشته در ارتباط با بزرگداشت “روز جهانی زبان مادری” بازداشت و از سوی شعبه یک رژیم در دادگاه انقلاب خوی، هر کدام به سه ماه حبس تعزیری محکوم شدند که در دادگاه تجدید نظر با تخفیف به یک ماه حبس کاهش یافت.
اتهام این فعالان تبلیغ علیه نظام از طریق تهیه و توزیع اعلامیه عنوان شده است و در دادنامه به “صورتجلسه اداره اطلاعات رژیم مبنی بر کشف یک فقره اعلامیه و دستگیری حین تکثیر آن” و اقرار متهمان استناد شده است.
اسلام علی اکبرلو، یکی از این فعالان، پیش از این نیز با اتهامات مشابه به شش سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
#فعال_سیاسی #دادنامه #اطلاعیه #زندان

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/1/26
🔹شماره رای نهایی: 9209970220100039 📝رأی بدوی :
درخصوص دعوی آقایان م.س. و و.گ. با وکالت آقای م.خ. به‌ طرفیت شرکت به خواسته ی استرداد وجه به مبلغ 364586901 ریال با احتساب خسارات قانونی، نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه‌ی مستندات دعوی و اینکه به عقیده دادگاه، مدافعات وکیل خوانده مؤثر در مقام نیست چرا که خوانده باید جهت و منشأ دریافت وجه را اثبات کند والا به دلالت ماده 265 قانون مدنی محکوم به استرداد وجه می‌باشد، علی‌هذا به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 364586901 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها طبق فیش‌های پرداختی صادر و اعلام می‌دارد این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران 📝رأی دادگاه تجدید نظر :
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 910997216060076 مورخه 11/2/1391 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت به استرداد مبلغ 364576901ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری درحق م.س. و و.گ. اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که بنا بر تصریح ماده 265 از قانون مدنی هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهر در عدم تبرع است و می‌تواند وجهی را که به دیگری داده است مسترد نماید و عدم استرداد آن منوط به احراز استحقاق دریافت کننده وجه می‌باشد که در مانحن‌فیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استحقاق خود در جهت دریافت مبلغ معنونه و اشتغال ذمه تجدیدنظرخواندگان نسبت به مبلغ واریزی به حساب شرکت باشد به دادگاه ارایه ننموده است و از سوی دیگر مبنای مطالبات خود از افراد مذکور و ایضاً اینکه معامله فی‌مابین آنان واقع واز آن جهت خود را مستحق دریافت آن وجه بداند به دادگاه ابراز نداشته است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که به همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد بوده و دادگاه ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران #دادنامه

محکومیت دو سال حبس تعزیری سه خواننده‌ متهم به سرقت ادبی، به یک سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

به گزارش ایسنا، عباس پوریانی رییس کل محاکم تهران در حاشیه بازدید و ملاقات‌های مردمی از مجتمع قضایی کارکنان دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده سه خواننده‌ متهم به سرقت ادبی که در شعبه 1060 دادگاه کیفری 2 تهران مطرح است، گفت: با توجه به واخواهی‌ای که از سوی متهمین و وکلای آنها صورت گرفته، حکم غیابی دو سال حبس تعزیری این افراد به موجب رای صادره به یک سال حبس تعزیری تقلیل یافته است.

وی افزود: رای صادره از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
#وکیل #حبس#خواننده#دادنامه#دادگاه

MOST RECENT

#دادنامه ديوان عالى كشوركيفرى ✅چکیده :
در فرض برائت متهم از اتهام زنای به‌عنف ، پرداخت ارش‌البکاره وجاهت قانونی ندارد . 🔹تاریخ رای نهایی:
1393/05/02
🔹شماره رای نهایی: 9309970910100109 🔹مرجع صدور: شعبه 28 دیوانعالی کشور

.
✅چکیده:
اگر زوج سابقاً ازدواج کرده باشد ولی به استناد شناسنامه جدید که مشخصات همسر سابقش در آن منعکس نمی‌باشد خود را مجرد معرفی و ازدواج نماید، عمل وی مصداق فریب در ازدواج است. 🔹تاریخ رای نهایی: 1391/07/02
🔹شماره رای نهایی: 9109970223401162 ✅رای بدوی

اتهام آقای ح. فرزند ش. به هویت پرونده مبنی بر فریب در ازدواج موضوع کیفرخواست مورخه 19/7/90 صادره از دادسرای عمومی ناحیه 3 تهران دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌گردد که حسب شکایت مطروحه، تحقیقات و گزارش مراجع ذی‌ربط ماحصل ماوقع بدین نحو می‌باشد که طرفین با هم زن و شوهر مدت 5 سال است که دارای زندگی اشتراکی و زوج درحین ازدواج خود را مجرد معرفی و در ایام زندگی زوجه مساعدت‌های مالی به نامبرده نموده، حال متوجه شده که زوج قبلاً دارای همسر بوده و متارکه نموده و با شناسنامه سفید با وی به‌عنوان مجرد ازدواج کرده و در ازای آن متهم با ابلاغ وقت حضور نیافته است. دادگاه بنا به مراتب و با توجه به نتیجه استعلام از ثبت احوال که در گزارش مورخه 27/2/90 متهم را متأهل و اقدام به طلاق همسر نموده و مفاد عقدنامه که فی‌مابین منعقد شده درآن متهم خود را مجرد معرفی و مؤدای گواهی گواهان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت مشارالیه به نظر دادگاه محرز و مستنداً به ماده 647 قانون مجازات اسلامی النهایه متهم فوق‌التوصیف به تحمل یک سال حبس محکوم می‌گردد و رأی صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران. ✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. [با] وکالت آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 0003 مورخ 5/1/91 ناظر به دادنامه شماره 001154 صادره از شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل حبس به اتهام فریب در ازدواج می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علی‌هذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 همان قانون تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔹رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه
#فریب_در_ازدواج #مجازات #دادنامه
#شاهين #شاکر #شاکرچوبری #وکیل #وکیل_پایه_یک_دادگستری #وکیل_دعاوی_کیفری

.
📰 نسخه الکترونیک نشریه #دادنامه || شماره اول
.
#نشریه
#دادنامه
#دانشکده_حقوق
.
🆔 @anjomaneslami.sbu

فسخ نکاح
رای بدوی
در خصوص #دعوی آقای الف.الف. به طرفیت خانم الف.ش. به #خواسته #فسخ_نکاح به لحاظ #عدم_بکارت #زوجه صرف نظر از اینکه اولاً عدم بکارت از عیوب #فسخ نیست ثانیاً #باکره بودن وصف کمال است و صرفاً در صورتی که این وصف در #عقد_نکاح شرط شده باشد یا اینکه زن به عنوان باکره توصیف شده باشد یا اینکه عقد نکاح روی این مبنا که زن باکره است واقع شده باشد، #حق_فسخ برای #زوج ایجاد می شود و در مانحن فیه #خواهان دلیلی بر آن ارائه ننموده است با عنایت به اینکه مطابق کپی مصدق صادره از پزشک متخصص #زوجه باکره بوده است و نظر به اینکه مطابق اظهارات طرفین در صورت جلسه مورخ ۹۲/۱۲/۲۱ #زوجین چند روز با هم خلوت داشته اند و زوجه نیز اظهار داشته در آن زمان، نزدیکی با زوج صورت گرفته است و با وصف مذکور، ظاهر با ادعای زوجه موافق می باشد و زوجه نیز در این مورد #سوگند یاد کرده است لذا در مجموع دادگاه دعوی #خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون_مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در #دادگاه_تجدید_نظر استان تهران می باشد. رای تجدید نظر
#تجدید_نظر_خواهی آقای الف.الف. به طرفیت خانم الف.ش. از #دادنامه شماره ۰۲۰۱۲ مورخه ۹۲/۱۲/۲۴ شعبه محترم ۲۵۷ #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی مطروحه وی به طرفیت مشارالیها به خواسته فسخ نکاح به جهت فقدان وصف شرط #بکارت که #عقد_نکاح بر مبنای آن واقع گردیده در پرونده کلاسه ۲۵۷/۹۲/۰۱۵۲۱ صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رای براساس مقررات و موازین #قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است.لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عیناً تایید می نماید.

نمونه رای ترک انفاق
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.م. دایر بر ترک #نفقه موضوع #شکایت خانم الف.ن. با #وکالت آقای س.ج.؛ با عنایت به جامع محتویات #پرونده و مفاد شکایت #شاکی و تحقیقات انجام شده و مستندات ابرازی و اظهارات طرفین نظر به اینکه نامبردگان دوران عقد و #نامزدی را سپری می کنند و عروسی و انتقال به منزل مشترک صورت نگرفته است و #زوجه در منزل پدر خود سکونت دارد که طبق سنت جاریه متعارف نفقه بر عهده #زوج مستقر نمی گردد. از طرف دیگر #تمکین زوجه که از شرایط اصلی وقوع بزه #ترک_انفاق می باشد نیز تکوین نیافته است که #دادنامه غیرقطعی صادره از شعبه ۲۳۰ #دادگاه_خانواده نیز مؤید این موضوع می باشد، لذا به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه مضافاً به اصل کلی #برائت به استناد بند الف ماده ۱۷۷ #قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت مشتکی عنه صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در #دادگاه_تجدید_نظر استان تهران می باشد.
رای تجدیدنظر
در خصوص #تجدیدنظرخواهی خانم الف.ن. نسبت به #دادنامه شماره ۰۱۴۳۷ مورخ ۹۲/۱۱/۲۳ صادره از شعبه ۱۱۲۸ #دادگاه_عمومی جزایی تهران که متضمن حکم تبرئه #تجدیدنظرخوانده آقای الف.م. از اتهام ترک نفقه می باشد؛ با توجه به مجموع محتویات #پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات #قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، علی هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته استناداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر تایید و استوار می نماید. #رای صادره حضوری و قطعی است

سئوال را بادقت مطالعه کنید؛
اجبار و درخواست مکرر به رابطه نامتعارف و نزدیکی از پشت.
به استناد ماده ۱۱۳۰قانون مدنی؛ و در تبصره آن در تعریف عسر و حرج چنین اشعار میدارد؛ عسر و حرج به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد 📚📚📚 #وکالت #حقوق #حقوقی #دادگاه #وکیل #قضاوت #دادنامه

📝 راي #هيئت_عمومي_ديوان_عدالت_اداري :

ابطال مصوبه شماره ٤/٩٣/٥٠١٩ /ش مورخ ٩٣/٥/٢٣ #شوراي_شهر_مشهد در خصوص #تعرفه_ارتفاع_مازاد از تاريخ تصويب👇

تاريخ #دادنامه: ٩٤/١٢/١٨
شماره دادنامه: ١٣١٢

#شاكي: حمزه شكريان #راي_هيئت_عمومي
نظر به این که #وظایف_شورای_اسلامی_شهر در ماده ۷۱ #قانون_تشکیلات_وظایف_و_انتخابات_شورای_اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی شده است و در این قانون وظیفه ای برای شورای اسلامی شهرها در تصویب مقررات اخذ جریمه تحت عنوان #حقوق_شهرداری پیش‌بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون مذکور بوده و از حدود اختیارات مرجع تصویب خارج است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

#قانون_شهرداریها#قانون_شهرداری
#حقوق_شهرداریها #هیئت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
#شورای_شهر

رأی شعبه 134 دادگاه عمومی مشهد
(به جهت دلایل و مستندات مشابه متن کامل رای آورده نشده است) ........درخصوص اتهام جابر-ع مستنداً به مواد 63، 64، 86 و 105 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل یکصد #تازیانه به عنوان #حد_زنای_غیرمحصنه محکوم می‌نماید......... رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در #دیوان_عالی_کشور است.
رأی شعبه 41 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد
به شرح #دادنامه شماره 468/184 مورخ 30 خرداد 1384 صادره از شعبه 133 #دادگاه عمومی مشهد، جابر- ع 43 ساله اهل عراق، مقیم مشهد .... درخصوص #تـجـدیـدنـظـرخـواهـی سـیـدحـسـیـن-ت بـه #وکالت از خانم‌ها( ر-ف) و (ز-ج) از دادنامه شماره 37/331 مورخ 16 مرداد 1385 صادر شده از شعبه 134 دادگاه عمومی مشهد که به موجب آن جابر-ع از #اتهام #زنای_به_عنف #بـرائـت حـاصـل نموده و از طـرفـی چـون مـتـهـم نـامبرده #مدعی شده که از#مقاربت با همسر دایمی خود به جهات ذکر شده در صورت‌جلسه دادگاه کراهت داشته و ادعای وی مبنی بر عدم تمایل به مـقـاربـت بـا همسرش مورد تأیید مشارالیها نیز قرار گرفته است و ... بزهکاریش در حد #زنـای فـاقـد شـرایـط #احصان محرز تشخیص و به حد زنای غیرمحصن محکوم می‌گردد. با عنایت به مطاوی #پرونده، نـظـــر بـــه ایـــن‌کــه مـتـهــم در جـلـسـات #مـحـاکـمه قبلی به صراحت اظهارداشته همسر دایمی وی در اخـتـیارش بوده و از وی دارای یک فرزند 9 ســالــه مـی‌بـاشـد و امکان آمیزش با او را داشته که #همسر ایشان هــم ایـن مـوضـوع را تأیید نموده است و در جلسه #محاکمه شعبه 134 دادگـــاه نــیـــز در دسـتــــــــــــرس بـــــــــــودن همسرش را تأیید کرده اســـــت، در نــهــــایــــت مدعی شده که بنا به جهاتی از مقاربت با او اکراه داشته که چنین ادعایی بر فرض صحت، نامبرده را از شرایط احصان خارج نمی‌نماید؛ زیرا شرایط تحقق احصان حسب موازین شرعی و بند (الف) ماده 83 #قانون_مجازات_اسلامی عبارت است از:
#زانی همسر دایمی داشته و با او در حالی که عاقل بوده، ...کرده باشد و هر وقت بخواهد نیز بتواند با او ... کند که هر دو شرط در مورد وی محقق است و صرف عدم تمایل به ... با همسر دایم موجب سقوط حد #زنای_محصن نمی‌گردد. بدیهی است، کسی که دختربچه 13 ساله‌ای را در همان منزل در اختیار داشته و با وی #غریزه_جنسی خود را ارضا می‌نموده، تمایلی به مقاربت با همسر 45 ساله‌اش نداشته باشد. از این رو #دادنامه تجدیدنظر خواسته فاقد وجاهت تشخیص و به استناد بند 4 شق (ب) ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می‌گردد.
ادامه دارد...

دادنامه شماره 45/41 مورخ 31 اردیبهشت 1385 شعبه 41 دیوان عالی کشور(تجاوز به عنف) ادمه از پست قبلی
درخـصـوص تجدیدنظرخواهی محمود-خ به #وکالت از #متهم جبار-ع از #دادنامه شماره 1141/199 مورخ 24 آبان 1384 شعبه 136 #دادگاه عمومی مشهد مبنی بر #محکومیت #متهم به #اعدام به طناب دار از جهت ارتکاب #زنای_به_عنف و این‌که بزه معنونه از مصادیق #زنای_محصنه (محصن) می‌باشد؛ چون زنای به عنف اعم است از زنای محصنه و غیرمحصنه، نظر به این‌که متهم مدعی رضایت مجنی‌علیها به ارتکاب بزه شده و مجنی‌علیها مدعی اعمال زور و تهدید از جانب مـتـهـم گـردیده و بار اثبات زور و اکراه بر دوش مشارالیهاست و به رغم این‌که وی دلیل قابل قبولی بر وجود اکراه ارائه نکرده است، قراین زیادی در مطاوی #پرونده حاکی از رضایت مجنی‌علیهاست، مانند این‌که مجنی‌علیها در طی 6 یا 7 سال که #رابطه_نامشروع برقرار بوده، حتی در غیاب متهم که غالباً در خارج از مشهد و در کـرمـانـشـاه و عـراق بـوده، کوچک‌ترین مطلبی درخصوص نارضایتی خود به هیچ کس حتی به مادر خود ابراز نکرده است.بخصوص اینکه در غیاب وی، مجنی‌علیها از استیلای او خارج بوده و می‌توانسته کراهت خود را از این امر اعلام نماید.درخصوص ایـن‌کـه بـزه مـعـنـونه مصداق زنای به عنف و زنای محصن هر دو می‌باشد، نظر به این‌که عنصر اساسی در زنای به عنف مـنـحـصـــراً هــمـــان اســتـیــلای بربضع با قهر و غلبه است که اثـر کـراهـت بـاطـنـی را زایل مـی‌کـند، در چنین وضعیتی #محصن و #غیرمحصن بـــودن مــتــهــم اســاســاً مطرح نمی شود تا فعل واحد دارای 2 عنوان زنای به عنف و زنای مـحـصــن بــاشــد و بــا فرض ثبوت عدم اکراه و خروج عنوان بزه از زنای به عنف، نوبت به بررسی شرایط احصان فرا می‌رسد.
از ایــــــــــــــــــــــن رو موضوع معنونه که در رأی دادگاه در آن واحد با هر 2 عنوان تطبیق گردیده صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا مجازات یکی قتل و دیگری رجم است و صرف نظر از نادرستی این امر بر فرض که #دادگاه بخواهد به هر 2 عنوان وفادار بماند، اجرای مجازات به نحو #رجم است که هم #مجازات #قتل اجرا شده باشد و هم رجم،بنابراین، استناد دادگاه در آن واحد به مواد 82 و 83 قانون مجازات اسلامی صحیح به نظر نمی‌رسد. ‌بنا به مراتب موضوع زنای به عنف محرز نمی‌باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند 4 شق (ب) ماده 265 #قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی ارجاع می‌گردد، مقرر است دفتر پرونده اعاده شود.
ادامه پست بعد

تعدیل تقسیط مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟
#تعدیل_تقسیط_مهریه #دادنامه #استشهادیه #شوهر #زن #مهر

📌چکیده:
طلای خریداری شده با پول زوج، به معنی هبه و تملیک است؛ لذا تصاحب آن توسط زوجه نمی‌تواند مصداق خیانت در امانت باشد. 🔹تاریخ رای نهایی:
1392/11/14 🔹شماره رای نهایی: 9209970224101474 ✅رای بدوی

در خصوص اتهام خانم ب.ع. فرزند ب.، 37 ساله، اهل خلخال، ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، دایر بر #خیانت در امانت نسبت به هفتصد گرم طلا و سی و پنج میلیون تومان پول نقد و سند منزل مسکونی و وکالت‌نامه و مدارک شناسایی و کارت ملی و سایر وسایل منزل از توجه به شکایت شاکی و محتویات پرونده و#شهادت شهود تعرفه گردیده و سایر محتویات پرونده و این‌که متهم علی‌رغم ابلاغ احضاریه در دادگاه حاضر نگردیده و لایحه‌ای نیز در دفاع از خود به این شعبه ارائه ننموده، لذا اتهام انتسابی به وی محرز و مسجل تشخیص و با انطباق عمل وی با ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دادگاه نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل#تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دادگستری استان تهران است. ✅رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده خانم ب.ع. با وکالت آقای ح.الف. درخواست اعاده دادرسی ازدادنامه 3000547 –30/4/92 صادره از شعبه ..... دادگاه تجدیدنظر استان تهران نموده است که به موجب دادنامه فوق‌الذکرجرم انتسابی به خانم ب.ع. نسبت به طلا و پول و اسناد و مدارک و دیگر اموال محرز دانسته شد و حسب مواد استنادی در قانونی به مجازات مقرره در آن محکوم گردیده است. حال با توجه به این‌که شاکی پرونده اعتراف کرده که طلاها را خانم خریداری کرده است لکن مدعی است پولش را به او داده و او خریداری کرده است و لیکن اولاً شاکی پرونده دلـیل بـر پرداخـت پول طلا ابراز نکـرده اسـت. ثانیـاً به فرض هم شوهر پول به همسرش داده باشد که طلا خریداری نماید دلیل بر این است که به ایشان #هبه کرده و تملیک نموده است با این ترتیب جرم خیانت درامانت نسبت به طلا محرز نمی‌باشد و از این جهت با استناد به ماده 272 و 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی راجع به طلا نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور متقاضی اعاده نسبت به این قسمت تبرئه می‌گردد و رأی قطعی است .
#دادنامه
#کیفری
#دادگاه
#خیانت
#طلا
#وکیل

محکومیت دو سال حبس تعزیری سه خواننده‌ متهم به سرقت ادبی، به یک سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

به گزارش ایسنا، عباس پوریانی رییس کل محاکم تهران در حاشیه بازدید و ملاقات‌های مردمی از مجتمع قضایی کارکنان دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده سه خواننده‌ متهم به سرقت ادبی که در شعبه 1060 دادگاه کیفری 2 تهران مطرح است، گفت: با توجه به واخواهی‌ای که از سوی متهمین و وکلای آنها صورت گرفته، حکم غیابی دو سال حبس تعزیری این افراد به موجب رای صادره به یک سال حبس تعزیری تقلیل یافته است.

وی افزود: رای صادره از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
#وکیل #حبس#خواننده#دادنامه#دادگاه

📌رای بدوی

در خصوص اتهام آقای س.س. دایر بر #مصرف_مشروبات_الکلی صرف‌نظر از این‌که #متهم در دادگاه منکر مصرف مشروبات الکلی شده و اعلام داشته است که اقرار وی در دادسرا بر اثر ارعاب بوده ولی با توجه به نظریه پزشکی قانونی مبنی بر این‌که طی #آزمایش_الکل_سنج تنفسی از متهم معادل 95 میلی‌گرم الکل در صد میلی‌لیتر در خون وی یافت گردیده که این امر قرینه‌ای بر مصرف مشروبات الکلی توسط متهم بوده و وی را #گناهکار دانسته و مستند به ماده 211 و 264 و 265 قانون مجازات اسلامی، مشارالیه را به هشتاد ضربه #شلاق حدی محکوم می‌نماید. این رأی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 📌رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.س. نسبت به #دادنامه شماره 9300010 مورخ 19/01/1393 صادره از شعبه دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل 80 تازیانه به لحاظ مصرف مسکر (مشروب الکلی) صادر گردیده است نظر به این‌که اولاً: متهم منکر مصرف #مسکر می‌باشد، ثانیاً: حسب محتویات پرونده و متن دادنامه تجدیدنظرخواسته متهم در دادگاه اعلام داشته است که #اقرار وی در دادسرا بر اثر ارعاب بوده است که مطابق قسمت اخیر ماده 218 قانون مجازات اسلامی 1392 این ادعا بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود. ثالثاً: نتیجه آزمایش و اظهارنظر پزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل و در نتیجه #الکل‌سنج تنفسی نمی‌تواند دلیل شرعی بر ا#ثبات شرب خمر باشد. بنابراین با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و مستند به جزء یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی #دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون موصوف حکم بر برائت متهم از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
#وکیل#شرب #خمر #مشروب

.
🔴 به دلیل سوالات زیادی که دوستان عزیز، چه به عنوان نظر در زیر پست فرمودن و همچنین سوالاتی که در دایرکت پرسیدن، ایام عده را در پست بعد کامل خدمتتون توضیح میدم. چون تصور نمی کردم این همه نظر و یا سوال در این خصوص پیش بیاد، فقط موارد اصلی را گذاشته بودم. اما در پست بعد ایام عده را به صورت کامل خدمتتون عرض میکنم.
.
.
.
#vakill_modafe #حقوق #جزایی #حقوقی #اجاره #ارث #سرقت #جرم #مجازات #وکیل #قانون #حق #دادگاه #خانواده #زندان #دادسرا #رای #دادنامه
.
#الزام_به_تمکین #مانع_شرعی #وظایف_زوجیت #نفقه #تمکین #عدم_تمکین #ازدواج_مجدد #مشهد #زوج #زوجه #عده #خلع

یارانه متعلق به سرپرست خانواده است یا هر کدام از اعضای خانواده؟
نمونه رای مطالبه وجه (مطالبه یارانه)
رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.ک. و م.م. به #وکالت از خانم ک.ع. به طرفیت آقای د.ح. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۸۹/۰۸/۱۷ لغایت صدور حکم، دادگاه دعوی خواهان را وارد نمی داند زیرا یارانه واریزی به تعداد خانوار به سرپرست خانواده تعلق می گیرد نه به هر فرد اعضای خانواده و با توجه به اینکه دلیلی مبنی بر مفارقت و جدایی از سوی #خواهان واصل نشده دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه های محترم تجدید نظر استان تهران است.
رای تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ک.ع. به طرفیت آقای د.ح. نسبت به #دادنامه شماره ۱۲۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ صادره از شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه یارانه ماهیانه وی از تاریخ ۸۹/۸/۱۷ به بعد به مبلغ ۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال صادر گردیده است با عنایت به اینکه وجوه یارانه جهت هزینه های زندگی در اختیار سرپرست خانوار بوده و در مقابل سرپرست موظف به تامین مخارج و هزینه های زندگی افراد تحت تکفل خود بوده و در صورت عدم انجام تکلیف قانونی همسر حق مطالبه #نفقه را خواهد داشت لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل #قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عیناً تایید می گردد این رای قطعی است.
#یارانه #وکیل #حقوق

.
🔴نکته مهم: در قانون جدید نسبت به قانون قبل یک تفاوت عمده ایجاد شد. و خودرو شامل مستثنیات دین نیست و لذا میتونید به راحتی خودروی شخص محکوم علیه یا همون بدهکار را توقیف کنید.
.
#vakill_modafe #حقوق #جزایی #حقوقی #اجاره #ارث #سرقت #جرم #مجازات #وکیل #قانون #حق #دادگاه #خانواده #زندان #دادسرا #رای #دادنامه
.
#دین #مستثنیات_دین #اعسار #معسر #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی #عسر_حرج #وسایل_کار

نمونه رای در خصوص جرم #افتراء
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.پ. به #وکالت از آقای س.ن. نسبت به #دادنامه شماره 00558 مورخ 15/7/91 شعبه 1022#دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکل ایشان به اتهام افترا موضوع شکایت خانم م.خ. به تحمل سه‌ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق تعزیری محکومیت یافته است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به‌اینکه در پرونده تنها دلیل گزارش مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا میباشد که اعلام داشته با بررسی صدای موکل تجدیدنظرخواه و صدای ضبط شده به نظر میرسد اصوات مضبوط در گوشی تلفن مورد نظر متعلق به نامبرده است. آنچه مسلم است قانون گذار فعل یا ترک فعل و به ندرت شروع بعضی از جرایم را #جرم دانسته و دادگاه می بایست تعیین حاصل نماید و قناعت وجدانی حاصل نماید که فاعل فعل مجرمانه کیست، نمی توان با شک و تردید و یا تشابه امری فردی را مجرم تشخیص داد، از طرف دیگر تجدیدنظرخوانده بیان داشته موکل تجدیدنظرخواه فردی را خطاب می کند که نامزد دارد و تنها من بودم که نامزد داشتم و خطاب ایشان من بوده ام که این امر نیز قابل شک و ظن است چون نامزد داشتن یک امر خاص نیست که با بیان آن فرد مشخص و معینی متبادر به ذهن شود علی هذا با عنایت به مراتب مذکور در بالا به دلیل عدم قناعت وجدانی مبنی بر اینکه با تشابه صدا بتوان کسی را مجازات کرد به استناد بند 1 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض عنه توجهاً به #اصل_برائت مندرج در ماده 37 قانون اساسی رأی بر برائت موکل تجدیدنظرخواه آقای س.ن. را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

نمونه رای در خصوص #رابطه_نامشروع
رأی #دادگاه_تجدیدنظر:
به موجب #دادنامه شماره ....مورخ.... صادره از شعبه ....#دادگاه جزایی .....1- آقای بهروز.2- خانم فریبا ...با #وکالت آقای نوید..... به اتهام #رابطه_نامشروع غیر از #زنا از طریق خلوت با یکدیگر (#نامحرم)موضوع گزارش مأمورین با استدلالی که در رأی به عمل آمده و با احراز #بزهکاری با استناد مواد #قانونی مندرج در آن هر یک به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم گردیده اند پس از ابلاغ رأی در مهلت قانونی آقای نوید ....#وکیل متهمه نسبت به آن اعتراض و #پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیآت با ملاحظه محتویات پرونده و موارد تجدیدنظرخواهی و قطع نظر از نحوه اقدام و ورود مأمورین انتظامی که با ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نمی باشد صرف گزارش بر حضور طرفین در محل اتاق کار همانگونه که در نظریه اداره حقوقی #قوه_قضائیه به شماره3022/7 آمده است که صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی تواند از مصادیق رابطه نامشروع و یا اعمال منافی عفت به شمار آید.و از طرفی دیگردلیل کافی بر ارتکاب بزه وجود ندارد و دادنامه صادره صحیحآ اصدار نیافته است و دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستندأ به بند ب ماده 257 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، نقض و حکم بر برائت متهمه(تجدیدنظرخواه) و دیگر متهم پرونده که تجدیدنظرخواهی ننموده است صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

نمونه رای در خصوص #قتل_غير_عمدي (در اثر #معالجه طبيب(
بسمه تعالي
(راي دادگاه )
در خصوص #كيفرخواست دادسراي عمومي تهران آقاي دكتر علی فرزند حمید 67 ساله شغل پزشك متهم است به #قتل غير عمدي مرحوم احمد بدين توضيح متوفي در مورخ 13/04/67 جهت معالجه غده چربي در ناحيه پشت گردن به پزشك موصوف مراجعه كرده است پزشك با محلول XYLOCAIN بيمار را تست مي كند و به هنگام انجام بي حسي موضعي به بيمار شوك دست مي دهد و بيمار فوت مي كند مطابق گزارش معاينه جسد علت مرگ آمده است با توجه به پر خوني احشاء مخصوصاً ريه ، مرگ متعاقب يك حالت #شوك پيش آمده است و در نامه #پزشكي_قانوني (ص24) آمده است #شوك حاصله با وجود تست قبلي قابل پيشگيري نبوده است و قصوري متوجه #پزشك معالج نيست . به هر حال رابطه عليت بين پزشك معالج و مرگ بيمار وجود دارد زيرا تزريق آمپول موجب مرگ شده است و با عدم تزريق آن طبيعتاً مرگ اتفاق نمي افتاد به بيان ديگر #طبيب علت مرگ را ايجاد كرده و عنوان مباشر بر او صدق ميكند و به بيان ديگر پزشك در تلف بيمار مباشرت داشته است هرچند مطابق ضوابط طبي و فني كاملاً حاذق و متبحر بوده و هيچ قصور و تقصيري متوجه او نباشد و در حديث است من تطيب ......... فلياخذ البرائه من وليه والا فهو ضامن و نيز قاعده اين است كه هر متلفي ضامن است خصوصاً در دما فلذا از آنجا كه پزشك موصوف قبل از معالجه از بيمار يا اولياء او برائت اخذ نكرده و بيمار اذن در معالجه داده است نه اتلاف ، مستنداً به ماده 319 قانون مجازات اسلامي كه مي گويد : (هرگاه طبيبي هرچه حاذق باشد در معالجه هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو شود ضامن است ) و با توجه به آنچه در #دادنامه صادره از شعبه 27 #ديوان_عالي_كشور آمده است متهم موصوف را به پرداخت يك فقره #ديه كامل معادل ده هزار #درهم سالم و غير مغشوش ظرف دو سال از تاريخ وقوع قتل به جهت #شبه_عمد بودن قتل در حق #اولياء_دم پرداخت كند (ماده 295 و 302 #قانون_مجازات_اسلامي ) دفتر مفاد راي ابلاغ در صورت نبودن اعتراض پرونده جهت #اجراي_حكم  به دايره اجراي احكام ارسال شود .

Most Popular Instagram Hashtags