[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#خداناباوری

4354 posts

TOP POSTS

این پست در گروه های اسلامی شر شده بود .
.
و کامنتا به این شکل بود : حقش بود -- لعنت بهش -- خدا نشونش داد -- تا اون باشه با قران بازی نکنه -- آخیش حالا تا آخر عمرش مثل سگ زندگی کنه
.
.
.
.
.
#آتئیست #خداناباوری #آگنوستیک #ندانمگرایی #ناشناختگرا #فمنیست #اسلام #قرآن #مسلمان

خدابودن#یانبودن#خداناباوری#دین#مذهب#آیاچیزی به نام خداوجوددارد،یا ما انسانها خدارا،،،،خداکردیم

خدا در توست و باتوست و چون تو مُردی،خدایت نیز خواهد مُرد

جهنم،جهلِ انسان است و بهشت،فهمِ انسان...فریبِ وعده دهندگانِ بهشتی نامرئی را مخورید ک بهشتی جز خرد و اندیشه ک در وجودِ ما نهاده شده است،وجود ندارد

هیچ جهنمی سوزاننده تر از جهل نیست ک اگر مراقبِ خودتان نباشید شمارا در تنورِ خودتان،کباب خواهند کرد

#خردگرا
#خداناباوری
#انسان_گرایی
#ملت_دانا_شکست_نمیخورد

MOST RECENT

_
🖋داوکینز و هم فکرانش، تکامل را از دیدگاه خود تجزیه و تفکیک کرده، می گویند:
_
🖋ببینید! یک جهش ژنتیکی بی هدف شکل گرفته و یک انتخاب طبیعی غیر تصادفی و هدفمند برای کوتاه مدت به وقوع پیوسته، به گونه ای که نتیجه اش انتخاب برتر و ابقای نیرومندتر در محیط طبیعی میباشد.
_
🖋 بنابراین هیچ هدف نهایی یا درازمدتی وجود ندارد.
_
🖋نتیجه ی نهایی یا کنونی، از انباشت نتایج این فرآیند در طول زمان حاصل گشته است؛
_
🖋از این رو، این فرآیند، در نهایت فرآیندی کور و بی هدف میباشد.
_
📍 اگر آنها به تکامل به عنوان مجموعه ای یکپارچه می نگریستند، در می یافتند که این موجودیت، براساس سیستمی دقیق و مولد کار می کند.
_
_
#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

_
🖋داوکینز و هم فکرانش، تکامل را از دیدگاه خود تجزیه و تفکیک کرده، می گویند:
_
🖋ببینید! یک جهش ژنتیکی بی هدف شکل گرفته و یک انتخاب طبیعی غیر تصادفی و هدفمند برای کوتاه مدت به وقوع پیوسته، به گونه ای که نتیجه اش انتخاب برتر و ابقای نیرومندتر در محیط طبیعی میباشد.
_
🖋 بنابراین هیچ هدف نهایی یا درازمدتی وجود ندارد.
_
🖋نتیجه ی نهایی یا کنونی، از انباشت نتایج این فرآیند در طول زمان حاصل گشته است؛
_
🖋از این رو، این فرآیند، در نهایت فرآیندی کور و بی هدف میباشد.
_
📍 اگر آنها به تکامل به عنوان مجموعه ای یکپارچه می نگریستند، در می یافتند که این موجودیت، براساس سیستمی دقیق و مولد کار می کند.
_
_
#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

_
🖋داوکینز و هم فکرانش، تکامل را از دیدگاه خود تجزیه و تفکیک کرده، می گویند:
_
🖋ببینید! یک جهش ژنتیکی بی هدف شکل گرفته و یک انتخاب طبیعی غیر تصادفی و هدفمند برای کوتاه مدت به وقوع پیوسته، به گونه ای که نتیجه اش انتخاب برتر و ابقای نیرومندتر در محیط طبیعی میباشد.
_
🖋 بنابراین هیچ هدف نهایی یا درازمدتی وجود ندارد.
_
🖋نتیجه ی نهایی یا کنونی، از انباشت نتایج این فرآیند در طول زمان حاصل گشته است؛
_
🖋از این رو، این فرآیند، در نهایت فرآیندی کور و بی هدف میباشد.
_
📍 اگر آنها به تکامل به عنوان مجموعه ای یکپارچه می نگریستند، در می یافتند که این موجودیت، براساس سیستمی دقیق و مولد کار می کند.
_
_
#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

_
🖋داوکینز و هم فکرانش، تکامل را از دیدگاه خود تجزیه و تفکیک کرده، می گویند:
_
🖋ببینید! یک جهش ژنتیکی بی هدف شکل گرفته و یک انتخاب طبیعی غیر تصادفی و هدفمند برای کوتاه مدت به وقوع پیوسته، به گونه ای که نتیجه اش انتخاب برتر و ابقای نیرومندتر در محیط طبیعی میباشد.
_
🖋 بنابراین هیچ هدف نهایی یا درازمدتی وجود ندارد.
_
🖋نتیجه ی نهایی یا کنونی، از انباشت نتایج این فرآیند در طول زمان حاصل گشته است؛
_
🖋از این رو، این فرآیند، در نهایت فرآیندی کور و بی هدف میباشد.
_
📍 اگر آنها به تکامل به عنوان مجموعه ای یکپارچه می نگریستند، در می یافتند که این موجودیت، براساس سیستمی دقیق و مولد کار می کند.
_
_
#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

_
🖋داوکینز و هم فکرانش، تکامل را از دیدگاه خود تجزیه و تفکیک کرده، می گویند:
_
🖋ببینید! یک جهش ژنتیکی بی هدف شکل گرفته و یک انتخاب طبیعی غیر تصادفی و هدفمند برای کوتاه مدت به وقوع پیوسته، به گونه ای که نتیجه اش انتخاب برتر و ابقای نیرومندتر در محیط طبیعی میباشد.
_
🖋 بنابراین هیچ هدف نهایی یا درازمدتی وجود ندارد.
_
🖋نتیجه ی نهایی یا کنونی، از انباشت نتایج این فرآیند در طول زمان حاصل گشته است؛
_
🖋از این رو، این فرآیند، در نهایت فرآیندی کور و بی هدف میباشد.
_
📍 اگر آنها به تکامل به عنوان مجموعه ای یکپارچه می نگریستند، در می یافتند که این موجودیت، براساس سیستمی دقیق و مولد کار می کند.
_
_
#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

_
🖋داوکینز و هم فکرانش، تکامل را از دیدگاه خود تجزیه و تفکیک کرده، می گویند:
_
🖋ببینید! یک جهش ژنتیکی بی هدف شکل گرفته و یک انتخاب طبیعی غیر تصادفی و هدفمند برای کوتاه مدت به وقوع پیوسته، به گونه ای که نتیجه اش انتخاب برتر و ابقای نیرومندتر در محیط طبیعی میباشد.
_
🖋 بنابراین هیچ هدف نهایی یا درازمدتی وجود ندارد.
_
🖋نتیجه ی نهایی یا کنونی، از انباشت نتایج این فرآیند در طول زمان حاصل گشته است؛
_
🖋از این رو، این فرآیند، در نهایت فرآیندی کور و بی هدف میباشد.
_
📍 اگر آنها به تکامل به عنوان مجموعه ای یکپارچه می نگریستند، در می یافتند که این موجودیت، براساس سیستمی دقیق و مولد کار می کند.
_
_
#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

_
🖋داوکینز و هم فکرانش، تکامل را از دیدگاه خود تجزیه و تفکیک کرده، می گویند:
_
🖋ببینید! یک جهش ژنتیکی بی هدف شکل گرفته و یک انتخاب طبیعی غیر تصادفی و هدفمند برای کوتاه مدت به وقوع پیوسته، به گونه ای که نتیجه اش انتخاب برتر و ابقای نیرومندتر در محیط طبیعی میباشد.
_
🖋 بنابراین هیچ هدف نهایی یا درازمدتی وجود ندارد.
_
🖋نتیجه ی نهایی یا کنونی، از انباشت نتایج این فرآیند در طول زمان حاصل گشته است؛
_
🖋از این رو، این فرآیند، در نهایت فرآیندی کور و بی هدف میباشد.
_
📍 اگر آنها به تکامل به عنوان مجموعه ای یکپارچه می نگریستند، در می یافتند که این موجودیت، براساس سیستمی دقیق و مولد کار می کند.
_
_
#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

•برخی زیست‌شناسان تکاملی، با بخش‌بخش کردن
•یک وجود یکپارچه بزرگ دست به نوعی فریب •میزنند؛ چرا که ما و طبیعت - یا محیطی که در
•آن زندگی می‌کنیم-وجودی واحد را تشکیل می-
•دهیم. •
📍در نتیجه مجموع این عناصر یا این وجود،
بی‌شک هدفمند است. از همین رو افرادی چون
داوکینز به عمد اینها را از هم تفکیک می کنند
تا بگویند: ببینید، اینها مجموعه‌ای هستند که
در ظاهر هدفمند به نظر میرسند ولی در واقع
این گونه نیست! •
🌀آنچه داوکینز انجام داده همچون غوطه‌ور
شدن در درون انسانی است که به سوی هدفی
مشخص در حال دویدن میباشد، و سپس
میگوید: به قلب نگاه کنید که چون عضلات به
اکسیژن و غذا نیاز دارند، خون را با قدرت پمپاژ
می‌کند، کلیه‌ها اوره را از بدن بیرون میریزند،
کبد سموم بدن را دفع می‌کند، معده غذا را
هضم می‌کند و ... • 🌀هدف همه اینها زنده نگه‌داشتن انسان نیست؛
بلکه مقصود و آرمان آنها، کوچک و فقط در حوزه عملکرد خودشان می‌باشد؛ •
🌀آنها نابینایانی هستند که زندگی جسم را نمیبینند، بنابراین هدف دراز مدتی را مد نظر ندارند، پس هدفی هم وجود ندارد. •
▪️این در حالی‌است که کل این مجموعه با تمام اجزایش هدفمند است و هدف از این فرآیندها،
ناظر به کل است؛ نه اینکه هر بخش بطور جداگانه
برای خود هدفی مستقل داشته باشد.
_________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

_
🖋داوکینز و هم فکرانش، تکامل را از دیدگاه خود تجزیه و تفکیک کرده، می گویند:
_
🖋ببینید! یک جهش ژنتیکی بی هدف شکل گرفته و یک انتخاب طبیعی غیر تصادفی و هدفمند برای کوتاه مدت به وقوع پیوسته، به گونه ای که نتیجه اش انتخاب برتر و ابقای نیرومندتر در محیط طبیعی میباشد.
_
🖋 بنابراین هیچ هدف نهایی یا درازمدتی وجود ندارد.
_
🖋نتیجه ی نهایی یا کنونی، از انباشت نتایج این فرآیند در طول زمان حاصل گشته است؛
_
🖋از این رو، این فرآیند، در نهایت فرآیندی کور و بی هدف میباشد.
_
📍 اگر آنها به تکامل به عنوان مجموعه ای یکپارچه می نگریستند، در می یافتند که این موجودیت، براساس سیستمی دقیق و مولد کار می کند.
_
_
#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

•برخی زیست‌شناسان تکاملی، با بخش‌بخش کردن
•یک وجود یکپارچه بزرگ دست به نوعی فریب •میزنند؛ چرا که ما و طبیعت - یا محیطی که در
•آن زندگی می‌کنیم-وجودی واحد را تشکیل می-
•دهیم. •
📍در نتیجه مجموع این عناصر یا این وجود،
بی‌شک هدفمند است. از همین رو افرادی چون
داوکینز به عمد اینها را از هم تفکیک می کنند
تا بگویند: ببینید، اینها مجموعه‌ای هستند که
در ظاهر هدفمند به نظر میرسند ولی در واقع
این گونه نیست! •
🌀آنچه داوکینز انجام داده همچون غوطه‌ور
شدن در درون انسانی است که به سوی هدفی
مشخص در حال دویدن میباشد، و سپس
میگوید: به قلب نگاه کنید که چون عضلات به
اکسیژن و غذا نیاز دارند، خون را با قدرت پمپاژ
می‌کند، کلیه‌ها اوره را از بدن بیرون میریزند،
کبد سموم بدن را دفع می‌کند، معده غذا را
هضم می‌کند و ... • 🌀هدف همه اینها زنده نگه‌داشتن انسان نیست؛
بلکه مقصود و آرمان آنها، کوچک و فقط در حوزه عملکرد خودشان می‌باشد؛ •
🌀آنها نابینایانی هستند که زندگی جسم را نمیبینند، بنابراین هدف دراز مدتی را مد نظر ندارند، پس هدفی هم وجود ندارد. •
▪️این در حالی‌است که کل این مجموعه با تمام اجزایش هدفمند است و هدف از این فرآیندها،
ناظر به کل است؛ نه اینکه هر بخش بطور جداگانه
برای خود هدفی مستقل داشته باشد.
_________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

•برخی زیست‌شناسان تکاملی، با بخش‌بخش کردن
•یک وجود یکپارچه بزرگ دست به نوعی فریب •میزنند؛ چرا که ما و طبیعت - یا محیطی که در
•آن زندگی می‌کنیم-وجودی واحد را تشکیل می-
•دهیم. •
📍در نتیجه مجموع این عناصر یا این وجود،
بی‌شک هدفمند است. از همین رو افرادی چون
داوکینز به عمد اینها را از هم تفکیک می کنند
تا بگویند: ببینید، اینها مجموعه‌ای هستند که
در ظاهر هدفمند به نظر میرسند ولی در واقع
این گونه نیست! •
🌀آنچه داوکینز انجام داده همچون غوطه‌ور
شدن در درون انسانی است که به سوی هدفی
مشخص در حال دویدن میباشد، و سپس
میگوید: به قلب نگاه کنید که چون عضلات به
اکسیژن و غذا نیاز دارند، خون را با قدرت پمپاژ
می‌کند، کلیه‌ها اوره را از بدن بیرون میریزند،
کبد سموم بدن را دفع می‌کند، معده غذا را
هضم می‌کند و ... • 🌀هدف همه اینها زنده نگه‌داشتن انسان نیست؛
بلکه مقصود و آرمان آنها، کوچک و فقط در حوزه عملکرد خودشان می‌باشد؛ •
🌀آنها نابینایانی هستند که زندگی جسم را نمیبینند، بنابراین هدف دراز مدتی را مد نظر ندارند، پس هدفی هم وجود ندارد. •
▪️این در حالی‌است که کل این مجموعه با تمام اجزایش هدفمند است و هدف از این فرآیندها،
ناظر به کل است؛ نه اینکه هر بخش بطور جداگانه
برای خود هدفی مستقل داشته باشد.
_________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

•برخی زیست‌شناسان تکاملی، با بخش‌بخش کردن
•یک وجود یکپارچه بزرگ دست به نوعی فریب •میزنند؛ چرا که ما و طبیعت - یا محیطی که در
•آن زندگی می‌کنیم-وجودی واحد را تشکیل می-
•دهیم. •
📍در نتیجه مجموع این عناصر یا این وجود،
بی‌شک هدفمند است. از همین رو افرادی چون
داوکینز به عمد اینها را از هم تفکیک می کنند
تا بگویند: ببینید، اینها مجموعه‌ای هستند که
در ظاهر هدفمند به نظر میرسند ولی در واقع
این گونه نیست! •
🌀آنچه داوکینز انجام داده همچون غوطه‌ور
شدن در درون انسانی است که به سوی هدفی
مشخص در حال دویدن میباشد، و سپس
میگوید: به قلب نگاه کنید که چون عضلات به
اکسیژن و غذا نیاز دارند، خون را با قدرت پمپاژ
می‌کند، کلیه‌ها اوره را از بدن بیرون میریزند،
کبد سموم بدن را دفع می‌کند، معده غذا را
هضم می‌کند و ... • 🌀هدف همه اینها زنده نگه‌داشتن انسان نیست؛
بلکه مقصود و آرمان آنها، کوچک و فقط در حوزه عملکرد خودشان می‌باشد؛ •
🌀آنها نابینایانی هستند که زندگی جسم را نمیبینند، بنابراین هدف دراز مدتی را مد نظر ندارند، پس هدفی هم وجود ندارد. •
▪️این در حالی‌است که کل این مجموعه با تمام اجزایش هدفمند است و هدف از این فرآیندها،
ناظر به کل است؛ نه اینکه هر بخش بطور جداگانه
برای خود هدفی مستقل داشته باشد.
_________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

•برخی زیست‌شناسان تکاملی، با بخش‌بخش کردن
•یک وجود یکپارچه بزرگ دست به نوعی فریب •میزنند؛ چرا که ما و طبیعت - یا محیطی که در
•آن زندگی می‌کنیم-وجودی واحد را تشکیل می-
•دهیم. •
📍در نتیجه مجموع این عناصر یا این وجود،
بی‌شک هدفمند است. از همین رو افرادی چون
داوکینز به عمد اینها را از هم تفکیک می کنند
تا بگویند: ببینید، اینها مجموعه‌ای هستند که
در ظاهر هدفمند به نظر میرسند ولی در واقع
این گونه نیست! •
🌀آنچه داوکینز انجام داده همچون غوطه‌ور
شدن در درون انسانی است که به سوی هدفی
مشخص در حال دویدن میباشد، و سپس
میگوید: به قلب نگاه کنید که چون عضلات به
اکسیژن و غذا نیاز دارند، خون را با قدرت پمپاژ
می‌کند، کلیه‌ها اوره را از بدن بیرون میریزند،
کبد سموم بدن را دفع می‌کند، معده غذا را
هضم می‌کند و ... • 🌀هدف همه اینها زنده نگه‌داشتن انسان نیست؛
بلکه مقصود و آرمان آنها، کوچک و فقط در حوزه عملکرد خودشان می‌باشد؛ •
🌀آنها نابینایانی هستند که زندگی جسم را نمیبینند، بنابراین هدف دراز مدتی را مد نظر ندارند، پس هدفی هم وجود ندارد. •
▪️این در حالی‌است که کل این مجموعه با تمام اجزایش هدفمند است و هدف از این فرآیندها،
ناظر به کل است؛ نه اینکه هر بخش بطور جداگانه
برای خود هدفی مستقل داشته باشد.
_________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا


▪برخی زیست‌شناسان تکاملی، با بخش‌بخش کردن یک وجود یکپارچه بزرگ دست به نوعی فریب میزنند؛ •
چرا که ما و طبیعت - یا محیطی که در آن زندگی می‌کنیم-وجودی واحد را تشکیل می دهیم. •
📍در نتیجه مجموع این عناصر یا این وجود،
بی‌شک هدفمند است. از همین رو افرادی چون
داوکینز به عمد اینها را از هم تفکیک می کنند
تا بگویند: ببینید، اینها مجموعه‌ای هستند که
در ظاهر هدفمند به نظر میرسند ولی در واقع
این گونه نیست! •
🌀آنچه داوکینز انجام داده همچون غوطه‌ور
شدن در درون انسانی است که به سوی هدفی
مشخص در حال دویدن میباشد، و سپس
میگوید: به قلب نگاه کنید که چون عضلات به
اکسیژن و غذا نیاز دارند، خون را با قدرت پمپاژ
می‌کند، کلیه‌ها اوره را از بدن بیرون میریزند،
کبد سموم بدن را دفع می‌کند، معده غذا را
هضم می‌کند و ... •
🌀هدف همه اینها زنده نگه‌داشتن انسان نیست؛
بلکه مقصود و آرمان آنها، کوچک و فقط در حوزه عملکرد خودشان می‌باشد؛ •
🌀آنها نابینایانی هستند که زندگی جسم را نمیبینند، بنابراین هدف دراز مدتی را مد نظر ندارند، پس هدفی هم وجود ندارد. •
▪️این در حالی‌است که کل این مجموعه با تمام اجزایش هدفمند است و هدف از این فرآیندها،
ناظر به کل است؛ نه اینکه هر بخش بطور جداگانه
برای خود هدفی مستقل داشته باشد. •
_________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

•برخی زیست‌شناسان تکاملی، با بخش‌بخش کردن
•یک وجود یکپارچه بزرگ دست به نوعی فریب •میزنند؛ چرا که ما و طبیعت - یا محیطی که در
•آن زندگی می‌کنیم-وجودی واحد را تشکیل می-
•دهیم. •
📍در نتیجه مجموع این عناصر یا این وجود،
بی‌شک هدفمند است. از همین رو افرادی چون
داوکینز به عمد اینها را از هم تفکیک می کنند
تا بگویند: ببینید، اینها مجموعه‌ای هستند که
در ظاهر هدفمند به نظر میرسند ولی در واقع
این گونه نیست! •
🌀آنچه داوکینز انجام داده همچون غوطه‌ور
شدن در درون انسانی است که به سوی هدفی
مشخص در حال دویدن میباشد، و سپس
میگوید: به قلب نگاه کنید که چون عضلات به
اکسیژن و غذا نیاز دارند، خون را با قدرت پمپاژ
می‌کند، کلیه‌ها اوره را از بدن بیرون میریزند،
کبد سموم بدن را دفع می‌کند، معده غذا را
هضم می‌کند و ... • 🌀هدف همه اینها زنده نگه‌داشتن انسان نیست؛
بلکه مقصود و آرمان آنها، کوچک و فقط در حوزه عملکرد خودشان می‌باشد؛ •
🌀آنها نابینایانی هستند که زندگی جسم را نمیبینند، بنابراین هدف دراز مدتی را مد نظر ندارند، پس هدفی هم وجود ندارد. •
▪️این در حالی‌است که کل این مجموعه با تمام اجزایش هدفمند است و هدف از این فرآیندها،
ناظر به کل است؛ نه اینکه هر بخش بطور جداگانه
برای خود هدفی مستقل داشته باشد.
_________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

•برخی زیست‌شناسان تکاملی، با بخش‌بخش کردن
•یک وجود یکپارچه بزرگ دست به نوعی فریب •میزنند؛ چرا که ما و طبیعت - یا محیطی که در
•آن زندگی می‌کنیم-وجودی واحد را تشکیل می-
•دهیم. •
📍در نتیجه مجموع این عناصر یا این وجود،
بی‌شک هدفمند است. از همین رو افرادی چون
داوکینز به عمد اینها را از هم تفکیک می کنند
تا بگویند: ببینید، اینها مجموعه‌ای هستند که
در ظاهر هدفمند به نظر میرسند ولی در واقع
این گونه نیست! •
🌀آنچه داوکینز انجام داده همچون غوطه‌ور
شدن در درون انسانی است که به سوی هدفی
مشخص در حال دویدن میباشد، و سپس
میگوید: به قلب نگاه کنید که چون عضلات به
اکسیژن و غذا نیاز دارند، خون را با قدرت پمپاژ
می‌کند، کلیه‌ها اوره را از بدن بیرون میریزند،
کبد سموم بدن را دفع می‌کند، معده غذا را
هضم می‌کند و ... • 🌀هدف همه اینها زنده نگه‌داشتن انسان نیست؛
بلکه مقصود و آرمان آنها، کوچک و فقط در حوزه عملکرد خودشان می‌باشد؛ •
🌀آنها نابینایانی هستند که زندگی جسم را نمیبینند، بنابراین هدف دراز مدتی را مد نظر ندارند، پس هدفی هم وجود ندارد. •
▪️این در حالی‌است که کل این مجموعه با تمام اجزایش هدفمند است و هدف از این فرآیندها،
ناظر به کل است؛ نه اینکه هر بخش بطور جداگانه
برای خود هدفی مستقل داشته باشد.
_________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

.
میگفتند((جهان و جانداران ساکن آن حاصل تصادف اند))!
و اما اعتراف مغز متفکر آتئیست‌ها😄:هیچ تصادفی بدون راننده ایجاد نمیشه👍.
.
البته اعتراف نبود،یک سوتی ناجور بود که از دستش در رفت وگرنه ابدا قصد گفتن حرف حساب نداشت😉😄.اینجور سوتی ها بین آتئیست‌ها خیلی متداول هست(خوشبختانه😉)...
.
.
.
.
#آتئیست #آگنوستیک #انسانیت#خداناباور #خداناباوری #بیخدا #ملحد #الحاد #داوکینز #استیون_هاوکینگ #مناظره #راسل #برتراند_راسل #قرآن #خردگرا #ریچارد_داوکینز #بیسوادیست #بیسوادی #حماقت #آتئیسم#داروینیسم#تکامل#فرگشت#انسانم_آرزوست#زئوس#خداباوری#علم #منطق#فلسفه#اسلام

🔰حتی اگر فرض کنیم آغاز پیدایش حیات با
ساده‌ترین پروتئینهای خود نسخه بردار بوده، و
نیز فرض بگیریم که این پروتئینها بسیار ساده
و از زنجیرهایی که حاوی فقط ۳۲ اسید آمینه
است، تشکیل شده، از آنجا که ما برای تشکیل
این زنجیره ۲۰ نوع اسید آمینه داریم، 🔰تعداد حالات ممکن برابر است با "۱۰ × ۴٫۲۹۴۹۶۷۲۹۶ یا تقریباً "۴x۱۰
یعنی عدد ۴ و جلویش ۴۱ صفر، این
عدد، بسیار بزرک و احتمال تحقق آن
بسیار اندک می باشد.
_
🔰اگر بخواهیم مدت زمان لازم برای تحقق
یافتن این آزمونها را در نظر بگیریم، اگر به
فرض هر آزمون در یک ثانیه روی دهد مدت
زمان لازم برای وقوع این آزمون ها "۱۰*۴
ثانیه یعنی تقریباً "۱۰ سال و به عبارت دیگر،
عدد یک و جلوی آن ۳۴ صفر خواهد بود. این
رقم بسیار بزرگ می باشد و از عمر زمین و
حتی از عمر تمام کیهان نیز بسیار بیشتر است. 🔰حتی کسانی که با تعصب بسیار زیاد عقیده
دارند که پیدایش نخستین حیات کنونی به گونه‌ای
صد در صد طبیعی رخ داده، می‌گویند این کار فقط
یک بار انجام شده و هیچ گاه برای بار دوم تکرار نگاشته است. 🔰این خود اعتراف ضمنی به این است که پیدایش حیات معجزه میباشد؛ و یا حداقل موضوعی است دشوار و تحقق آن بسیار نامحتمل.
_
🔰 پروفسور داوکینز در کتاب ساعت ساز نابینا
این گونه می‌نویسد:" جانداران هرگز نمیتوانند
کاملاً با هم بی‌ارتباط باشند؛ زیرا تردیدی نیست
که حیات به آن صورتی که ما می‌شناسیم فقط
یک بار بر روی کره‌ی زمین پیدا شده است.
_
________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

خدابودن#یانبودن#خداناباوری#دین#مذهب#آیاچیزی به نام خداوجوددارد،یا ما انسانها خدارا،،،،خداکردیم

🔰حتی اگر فرض کنیم آغاز پیدایش حیات با
ساده‌ترین پروتئینهای خود نسخه بردار بوده، و
نیز فرض بگیریم که این پروتئینها بسیار ساده
و از زنجیرهایی که حاوی فقط ۳۲ اسید آمینه
است، تشکیل شده، از آنجا که ما برای تشکیل
این زنجیره ۲۰ نوع اسید آمینه داریم، 🔰تعداد حالات ممکن برابر است با "۱۰ × ۴٫۲۹۴۹۶۷۲۹۶ یا تقریباً "۴x۱۰
یعنی عدد ۴ و جلویش ۴۱ صفر، این
عدد، بسیار بزرک و احتمال تحقق آن
بسیار اندک می باشد.
_
🔰اگر بخواهیم مدت زمان لازم برای تحقق
یافتن این آزمونها را در نظر بگیریم، اگر به
فرض هر آزمون در یک ثانیه روی دهد مدت
زمان لازم برای وقوع این آزمون ها "۱۰*۴
ثانیه یعنی تقریباً "۱۰ سال و به عبارت دیگر،
عدد یک و جلوی آن ۳۴ صفر خواهد بود. این
رقم بسیار بزرگ می باشد و از عمر زمین و
حتی از عمر تمام کیهان نیز بسیار بیشتر است. 🔰حتی کسانی که با تعصب بسیار زیاد عقیده
دارند که پیدایش نخستین حیات کنونی به گونه‌ای
صد در صد طبیعی رخ داده، می‌گویند این کار فقط
یک بار انجام شده و هیچ گاه برای بار دوم تکرار نگاشته است. 🔰این خود اعتراف ضمنی به این است که پیدایش حیات معجزه میباشد؛ و یا حداقل موضوعی است دشوار و تحقق آن بسیار نامحتمل.
_
🔰 پروفسور داوکینز در کتاب ساعت ساز نابینا
این گونه می‌نویسد:" جانداران هرگز نمیتوانند
کاملاً با هم بی‌ارتباط باشند؛ زیرا تردیدی نیست
که حیات به آن صورتی که ما می‌شناسیم فقط
یک بار بر روی کره‌ی زمین پیدا شده است.
_
________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

_
🔰حتی اگر فرض کنیم آغاز پیدایش حیات با
ساده‌ترین پروتئینهای خود نسخه بردار بوده، و
نیز فرض بگیریم که این پروتئینها بسیار ساده
و از زنجیرهایی که حاوی فقط ۳۲ اسید آمینه
است، تشکیل شده، از آنجا که ما برای تشکیل
این زنجیره ۲۰ نوع اسید آمینه داریم،
_
🔰تعداد حالات ممکن برابر است با "۱۰ × ۴٫۲۹۴۹۶۷۲۹۶ یا تقریباً "۴x۱۰
یعنی عدد ۴ و جلویش ۴۱ صفر، این
عدد، بسیار بزرک و احتمال تحقق آن
بسیار اندک می باشد.
_
🔰اگر بخواهیم مدت زمان لازم برای تحقق
یافتن این آزمونها را در نظر بگیریم، اگر به
فرض هر آزمون در یک ثانیه روی دهد مدت
زمان لازم برای وقوع این آزمون ها "۱۰*۴
ثانیه یعنی تقریباً "۱۰ سال و به عبارت دیگر،
عدد یک و جلوی آن ۳۴ صفر خواهد بود. این
رقم بسیار بزرگ می باشد و از عمر زمین و
حتی از عمر تمام کیهان نیز بسیار بیشتر است.
_
🔰حتی کسانی که با تعصب بسیار زیاد عقیده
دارند که پیدایش نخستین حیات کنونی به گونه‌ای
صد در صد طبیعی رخ داده، می‌گویند این کار فقط
یک بار انجام شده و هیچ گاه برای بار دوم تکرار نگاشته است.
_
🔰این خود اعتراف ضمنی به این است که پیدایش حیات معجزه میباشد؛ و یا حداقل موضوعی است دشوار و تحقق آن بسیار نامحتمل.
_
🔰 پروفسور داوکینز در کتاب ساعت ساز نابینا
این گونه می‌نویسد:" جانداران هرگز نمیتوانند
کاملاً با هم بی‌ارتباط باشند؛ زیرا تردیدی نیست
که حیات به آن صورتی که ما می‌شناسیم فقط
یک بار بر روی کره‌ی زمین پیدا شده است.
_
________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

🔰حتی اگر فرض کنیم آغاز پیدایش حیات با
ساده‌ترین پروتئینهای خود نسخه بردار بوده، و
نیز فرض بگیریم که این پروتئینها بسیار ساده
و از زنجیرهایی که حاوی فقط ۳۲ اسید آمینه
است، تشکیل شده، از آنجا که ما برای تشکیل
این زنجیره ۲۰ نوع اسید آمینه داریم، 🔰تعداد حالات ممکن برابر است با "۱۰ × ۴٫۲۹۴۹۶۷۲۹۶ یا تقریباً "۴x۱۰
یعنی عدد ۴ و جلویش ۴۱ صفر، این
عدد، بسیار بزرک و احتمال تحقق آن
بسیار اندک می باشد.
_
🔰اگر بخواهیم مدت زمان لازم برای تحقق
یافتن این آزمونها را در نظر بگیریم، اگر به
فرض هر آزمون در یک ثانیه روی دهد مدت
زمان لازم برای وقوع این آزمون ها "۱۰*۴
ثانیه یعنی تقریباً "۱۰ سال و به عبارت دیگر،
عدد یک و جلوی آن ۳۴ صفر خواهد بود. این
رقم بسیار بزرگ می باشد و از عمر زمین و
حتی از عمر تمام کیهان نیز بسیار بیشتر است. 🔰حتی کسانی که با تعصب بسیار زیاد عقیده
دارند که پیدایش نخستین حیات کنونی به گونه‌ای
صد در صد طبیعی رخ داده، می‌گویند این کار فقط
یک بار انجام شده و هیچ گاه برای بار دوم تکرار نگاشته است. 🔰این خود اعتراف ضمنی به این است که پیدایش حیات معجزه میباشد؛ و یا حداقل موضوعی است دشوار و تحقق آن بسیار نامحتمل.
_
🔰 پروفسور داوکینز در کتاب ساعت ساز نابینا
این گونه می‌نویسد:" جانداران هرگز نمیتوانند
کاملاً با هم بی‌ارتباط باشند؛ زیرا تردیدی نیست
که حیات به آن صورتی که ما می‌شناسیم فقط
یک بار بر روی کره‌ی زمین پیدا شده است.
_
________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

🔰حتی اگر فرض کنیم آغاز پیدایش حیات با
ساده‌ترین پروتئینهای خود نسخه بردار بوده، و
نیز فرض بگیریم که این پروتئینها بسیار ساده
و از زنجیرهایی که حاوی فقط ۳۲ اسید آمینه
است، تشکیل شده، از آنجا که ما برای تشکیل
این زنجیره ۲۰ نوع اسید آمینه داریم، 🔰تعداد حالات ممکن برابر است با "۱۰ × ۴٫۲۹۴۹۶۷۲۹۶ یا تقریباً "۴x۱۰
یعنی عدد ۴ و جلویش ۴۱ صفر، این
عدد، بسیار بزرک و احتمال تحقق آن
بسیار اندک می باشد.
_
🔰اگر بخواهیم مدت زمان لازم برای تحقق
یافتن این آزمونها را در نظر بگیریم، اگر به
فرض هر آزمون در یک ثانیه روی دهد مدت
زمان لازم برای وقوع این آزمون ها "۱۰*۴
ثانیه یعنی تقریباً "۱۰ سال و به عبارت دیگر،
عدد یک و جلوی آن ۳۴ صفر خواهد بود. این
رقم بسیار بزرگ می باشد و از عمر زمین و
حتی از عمر تمام کیهان نیز بسیار بیشتر است. 🔰حتی کسانی که با تعصب بسیار زیاد عقیده
دارند که پیدایش نخستین حیات کنونی به گونه‌ای
صد در صد طبیعی رخ داده، می‌گویند این کار فقط
یک بار انجام شده و هیچ گاه برای بار دوم تکرار نگاشته است. 🔰این خود اعتراف ضمنی به این است که پیدایش حیات معجزه میباشد؛ و یا حداقل موضوعی است دشوار و تحقق آن بسیار نامحتمل.
_
🔰 پروفسور داوکینز در کتاب ساعت ساز نابینا
این گونه می‌نویسد:" جانداران هرگز نمیتوانند
کاملاً با هم بی‌ارتباط باشند؛ زیرا تردیدی نیست
که حیات به آن صورتی که ما می‌شناسیم فقط
یک بار بر روی کره‌ی زمین پیدا شده است.
_
________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

🔰حتی اگر فرض کنیم آغاز پیدایش حیات با
ساده‌ترین پروتئینهای خود نسخه بردار بوده، و
نیز فرض بگیریم که این پروتئینها بسیار ساده
و از زنجیرهایی که حاوی فقط ۳۲ اسید آمینه
است، تشکیل شده، از آنجا که ما برای تشکیل
این زنجیره ۲۰ نوع اسید آمینه داریم، 🔰تعداد حالات ممکن برابر است با "۱۰ × ۴٫۲۹۴۹۶۷۲۹۶ یا تقریباً "۴x۱۰
یعنی عدد ۴ و جلویش ۴۱ صفر، این
عدد، بسیار بزرک و احتمال تحقق آن
بسیار اندک می باشد.
_
🔰اگر بخواهیم مدت زمان لازم برای تحقق
یافتن این آزمونها را در نظر بگیریم، اگر به
فرض هر آزمون در یک ثانیه روی دهد مدت
زمان لازم برای وقوع این آزمون ها "۱۰*۴
ثانیه یعنی تقریباً "۱۰ سال و به عبارت دیگر،
عدد یک و جلوی آن ۳۴ صفر خواهد بود. این
رقم بسیار بزرگ می باشد و از عمر زمین و
حتی از عمر تمام کیهان نیز بسیار بیشتر است. 🔰حتی کسانی که با تعصب بسیار زیاد عقیده
دارند که پیدایش نخستین حیات کنونی به گونه‌ای
صد در صد طبیعی رخ داده، می‌گویند این کار فقط
یک بار انجام شده و هیچ گاه برای بار دوم تکرار نگاشته است. 🔰این خود اعتراف ضمنی به این است که پیدایش حیات معجزه میباشد؛ و یا حداقل موضوعی است دشوار و تحقق آن بسیار نامحتمل.
_
🔰 پروفسور داوکینز در کتاب ساعت ساز نابینا
این گونه می‌نویسد:" جانداران هرگز نمیتوانند
کاملاً با هم بی‌ارتباط باشند؛ زیرا تردیدی نیست
که حیات به آن صورتی که ما می‌شناسیم فقط
یک بار بر روی کره‌ی زمین پیدا شده است.
_
________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

ایا این کار خدا وظلم اوست یا مسلمانان ؟؟؟؟ملحدان با استمعارگری ودزیدن وغارت کردن منابع طییعی این ملت وتزریق فقر وبیکاری باعث همچنین کار غیر انسانی کردن سوال بعد ایا مگر خدای نیست جلو اینها را بگیر ؟؟؟؟خدای هست اگر خدا بخواد انتقام بگیر وملحدان از بین ببرد کاری اسان برای الله هست ولی چرا خداوندانسان اشرف مخلوقات کرده وزمین وزمان در اختیار اونها قرار داده تا با تصمیم های درست هم نوع خودرا از فلاکت وازار واذیت آن ها یاری کنند این وظیفه ما انسانها هست که در قبال دیگر انسانها مسئولیت داریم تا اونهارا از عذاب دنیا واخرت رهنمایی کنیم باعث نجات انها بشویم چرا انسانهای که دم از حقوق بشر وانسانیت میزنند ساکت نشیتن ؟خداوند اگر می خواست خودش دست به کار بشه تو همین دنیا بس چرا روز رستاخیز معرفی میکنه خداوند تو روز قیامت عدل برپا میکنه وحق مظلوم از ظالم میگیر چون خداوند تو این دنیا به ما اختیار داده تا حق مظلوم از ظالم بگیریم تا باشد روز قیامت رستگار شویم ولی هیج یک از انسان نماهای وکسانی که حقوق بشد به سر میدند ساکت نشتن این کار ملحدان وکافران هست که در طول تاریخ به غارت بردن منابع طبیعی ملت ها وفرهنگ اونها بودن نه کار دین داران کمی به خود حوصله بخرج بدیم وتاریخ غارت ودزدیهای ملحدان را بخوانم وبعد حرف از روشن فکری وحقوق بشر وانسانیت از اونها بزنیم .
#اسلام#قرآن#خدا
#مذهب#مسلمان#مرتد
#آتئیست#کافر#بیخدا #ندانمگرا
#خداناباور#خردگرا#بیخدایی_نوین
#ملحد#آتئیسم #خداناباوری#ادیان#الحاد

.
_
.

لیست جمعیت جهانی #ادیان و #خداناباوری!
. ..،...
.

دوست مذهبى و دیندار!
.

در جهان در کنار بی‌دینی (خداناباوری و ندانم‌گرایی) ۲۰ دین بزرگ برای انتخاب کردن وجود دارند که شما بی‌دینی را نادرست و ۱۹ دین دیگر را ساختگی میدانی و یک دین را واقعی میدانی، چطور به این نتیجه رسیده‌ای؟ آیا شما تمام ادیان را مورد بررسی قرار داده‌ای؟ معیار شما برای درستی یک دین و انتخاب آن چیست؟ دینی که از پدر و مادرت به #ارث بُرده ای!؟ .
_
.

۱) مسیحیت ۲.۱ میلیارد نفر
۲) اسلام ۱.۳ میلیارد
۳) بی‌دینی (شامل خداناباوران و ندانم‌گرایان) ۱.۱ میلیارد
۴) هندو ۹۰۰ میلیون
۵) ادیان سنتی چین ۴۰۰ میلیون
۶) بودیسم ۳۷۵ میلیون
۷) ادیان قبیله‌ای و بندی ۳۰۰ میلیون
۸) ادیان سنتی آفریقایی ۱۰۰ میلیون
۹) سیک ۲۳ میلیون
۱۰) جوچه (دین ساختگی رهبران کرهٔ شمالی) ۱۹ میلیون
۱۱) روح‌گرایی ۱۵ میلیون
۱۲) یهودیت ۱۴ میلیون
۱۳) بهائیت ۷ میلیون
۱۴) جینیسم ۴.۲ میلیون
۱۵) شینتو ۴.۱ میلیون
۱۶) چاو دای ۴ میلیون
۱۷) زرتشتی ۲.۶ میلیون
۱۸) تنریکیو ۲ میلیون
۱۹) نئوپاگانیسم ۱ میلیون
۲۰) جهان‌گرایی توحید گرا ۸۰۰ هزار نفر
۲۱) جنبش راستافاری ۶۰۰ هزار نفر .
_
.

آيا تمامى اديان حقيقت و واقعى هستند!؟
.
______
#خرد_دانش

🔰حتی اگر فرض کنیم آغاز پیدایش حیات با
ساده‌ترین پروتئینهای خود نسخه بردار بوده، و
نیز فرض بگیریم که این پروتئینها بسیار ساده
و از زنجیرهایی که حاوی فقط ۳۲ اسید آمینه
است، تشکیل شده، از آنجا که ما برای تشکیل
این زنجیره ۲۰ نوع اسید آمینه داریم، .
🔰تعداد حالات ممکن برابر است با "۱۰ × ۴٫۲۹۴۹۶۷۲۹۶ یا تقریباً "۴x۱۰
یعنی عدد ۴ و جلویش ۴۱ صفر، این
عدد، بسیار بزرک و احتمال تحقق آن
بسیار اندک می باشد.
_
🔰اگر بخواهیم مدت زمان لازم برای تحقق
یافتن این آزمونها را در نظر بگیریم، اگر به
فرض هر آزمون در یک ثانیه روی دهد مدت
زمان لازم برای وقوع این آزمون ها "۱۰*۴
ثانیه یعنی تقریباً "۱۰ سال و به عبارت دیگر،
عدد یک و جلوی آن ۳۴ صفر خواهد بود. این
رقم بسیار بزرگ می باشد و از عمر زمین و
حتی از عمر تمام کیهان نیز بسیار بیشتر است.
.
🔰حتی کسانی که با تعصب بسیار زیاد عقیده
دارند که پیدایش نخستین حیات کنونی به گونه‌ای
صد در صد طبیعی رخ داده، می‌گویند این کار فقط
یک بار انجام شده و هیچ گاه برای بار دوم تکرار نگاشته است.
.
🔰این خود اعتراف ضمنی به این است که پیدایش حیات معجزه میباشد؛ و یا حداقل موضوعی است دشوار و تحقق آن بسیار نامحتمل.
_
🔰 پروفسور داوکینز در کتاب ساعت ساز نابینا
این گونه می‌نویسد:" جانداران هرگز نمیتوانند
کاملاً با هم بی‌ارتباط باشند؛ زیرا تردیدی نیست
که حیات به آن صورتی که ما می‌شناسیم فقط
یک بار بر روی کره‌ی زمین پیدا شده است.
_
____________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

پخش کنید حتما ...
.....
......
۞ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
........
........
و نکاح زنان شوهردار نیز (برای شما حرام شد) مگر آن زنانی که (در جنگهای با کفّار، به حکم خدا) متصرّف شده‌اید. این حکم خدا بر شماست، و هر زنی غیر آنچه ذکر شد شما را حلال است که به مال خود به طریق زناشویی بگیرید نه آنکه زنا کنید، پس چنانچه از آنها بهره‌مند شوید آن مهر معیّن که حق آنهاست به آنان بپردازید، و باکی نیست بر شما که بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم تراضی کنید (و بدانید که) البته خدا دانا و آگاه است.
......
......
آیه ۲۴ سوره نسا
......
....
#داعش_اسلام_افراطی
........
........
#hijab_will_protect_you
.....
.....
..... #چادر
#اسلام #شیعه #اسلام_ناب_محمدی
#اسلام_ناب_محمدی_را_بشناسیم
#اسلام_دین_توحش
#حجاب #داعش_وطنی #حجاب_مصونیت_است_نه_محدودیت
#چهارشنبه_سفید #نسا #داعش_افراطی
#ری_استارت
#خداناباوری
#بهرام_مشیری #سوره_نسا
#داعش_صناعه_ايرانيه #سوره_نساء_آیه_24 #bahrammoshiri
#داعش_اسلام_نیست #آتییست
#افشای_آزار_خيابانی #آزادی_های_یواشکی
#وحدت۱۱۰ #حجاب_یواشکی
#زن_مساوی_مرد
#زن #داعش

پخش کنید حتما ...
.....
......
۞ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
........
........
و نکاح زنان شوهردار نیز (برای شما حرام شد) مگر آن زنانی که (در جنگهای با کفّار، به حکم خدا) متصرّف شده‌اید. این حکم خدا بر شماست، و هر زنی غیر آنچه ذکر شد شما را حلال است که به مال خود به طریق زناشویی بگیرید نه آنکه زنا کنید، پس چنانچه از آنها بهره‌مند شوید آن مهر معیّن که حق آنهاست به آنان بپردازید، و باکی نیست بر شما که بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم تراضی کنید (و بدانید که) البته خدا دانا و آگاه است.
......
......
آیه ۲۴ سوره نسا
......
....
#داعش_اسلام_افراطی
........
........
#hijab_will_protect_you
.....
.....
..... #چادر
#اسلام #شیعه #اسلام_ناب_محمدی
#اسلام_ناب_محمدی_را_بشناسیم
#اسلام_دین_توحش
#حجاب #داعش_وطنی #حجاب_مصونیت_است_نه_محدودیت
#چهارشنبه_سفید #نسا #داعش_افراطی
#چهارشنبه_های_بدون_اجبار
#خداناباوری
#بهرام_مشیری #سوره_نسا
#داعش_صناعه_ايرانيه #سوره_نساء_آیه_24 #bahrammoshiri
#داعش_اسلام_نیست #برابری
#افشای_آزار_خيابانی #آزادی_های_یواشکی
#وحدت۱۱۰ #حجاب_یواشکی
#زن_مساوی_مرد
#زن #داعش

پخش کنید حتما ...
.....
......
۞ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
........
........
و نکاح زنان شوهردار نیز (برای شما حرام شد) مگر آن زنانی که (در جنگهای با کفّار، به حکم خدا) متصرّف شده‌اید. این حکم خدا بر شماست، و هر زنی غیر آنچه ذکر شد شما را حلال است که به مال خود به طریق زناشویی بگیرید نه آنکه زنا کنید، پس چنانچه از آنها بهره‌مند شوید آن مهر معیّن که حق آنهاست به آنان بپردازید، و باکی نیست بر شما که بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم تراضی کنید (و بدانید که) البته خدا دانا و آگاه است.
......
......
آیه ۲۴ سوره نسا
......
....
#داعش_اسلام_افراطی
......
.......
http://faradeed.ir/fa/news/16680/ماجرای-تلخ-دختر-17-ساله-ایزدی-در-اسارت-داعشی‌ها
........
........
#hijab_will_protect_you
.....
.....
..... #چادر
#اسلام #شیعه #اسلام_ناب_محمدی
#اسلام_ناب_محمدی_را_بشناسیم
#اسلام_دین_توحش
#حجاب #داعش_وطنی #حجاب_مصونیت_است_نه_محدودیت
#چهارشنبه_سفید #نسا #داعش_افراطی
#چهارشنبه_های_بدون_اجبار
#خداناباوری
#بهرام_مشیری #سوره_نسا
#داعش_صناعه_ايرانيه #سوره_نساء_آیه_24 #bahrammoshiri
#داعش_اسلام_نیست #آتییست
#افشای_آزار_خيابانی #آزادی_های_یواشکی
#وحدت۱۱۰ #حجاب_یواشکی
#زن_مساوی_مرد
#زن #داعش

_
🖋واقعیت آن است که هیچ نظریه ای درباره پیدایش که با دلایل و شواهد علمی به اثبات رسیده باشد، وجود ندارد.
_
🖋و آنچه مطرح می شود، فقط تئوری ها یا فرضیه هایی است که تاکنون ثابت نشده اند.
_
🖋مولکول های DNA و RNA موجود در سلولهای زنده که همان نسخه بردار هایی است که می توانند خودشان را رونویسی کنند، از واحدهای بسیار زیادی تشکیل شده اند.
_
🖋 به طوری که اگر بخواهیم احتمال تولید یا ترکیب شدن تصادفی آنها را فقط برای یک مرتبه به طور صحیح و قابل خود نسخه برداری در نظر بگیریم، به عددی میرسیم که از نظر علمی تحقق آن طی این چهارچوب زمانی که بر روی زمین می شناسیم، امکان پذیر نخواهد بود.
_
_
#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

من الان دیگه کاملا به بزرگی خدا ایمان آوردم 😑😑
پ.ن:کی جرعت داره با این خدا در بیفته 😂😂😂
#خداناباور #خداناباوری #ندانم_گرا #آتئیست #آگنوستیک #توبه#سیب_زمینی_بیتربیت .
.
.
.@godslayer._

_
🖋واقعیت آن است که هیچ نظریه ای درباره پیدایش که با دلایل و شواهد علمی به اثبات رسیده باشد، وجود ندارد.
_
🖋و آنچه مطرح می شود، فقط تئوری ها یا فرضیه هایی است که تاکنون ثابت نشده اند.
_
🖋مولکول های DNA و RNA موجود در سلولهای زنده که همان نسخه بردار هایی است که می توانند خودشان را رونویسی کنند، از واحدهای بسیار زیادی تشکیل شده اند.
_
🖋 به طوری که اگر بخواهیم احتمال تولید یا ترکیب شدن تصادفی آنها را فقط برای یک مرتبه به طور صحیح و قابل خود نسخه برداری در نظر بگیریم، به عددی میرسیم که از نظر علمی تحقق آن طی این چهارچوب زمانی که بر روی زمین می شناسیم، امکان پذیر نخواهد بود.
_
_
#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

_
🖋واقعیت آن است که هیچ نظریه ای درباره پیدایش که با دلایل و شواهد علمی به اثبات رسیده باشد، وجود ندارد.
_
🖋و آنچه مطرح می شود، فقط تئوری ها یا فرضیه هایی است که تاکنون ثابت نشده اند.
_
🖋مولکول های DNA و RNA موجود در سلولهای زنده که همان نسخه بردار هایی است که می توانند خودشان را رونویسی کنند، از واحدهای بسیار زیادی تشکیل شده اند.
_
🖋 به طوری که اگر بخواهیم احتمال تولید یا ترکیب شدن تصادفی آنها را فقط برای یک مرتبه به طور صحیح و قابل خود نسخه برداری در نظر بگیریم، به عددی میرسیم که از نظر علمی تحقق آن طی این چهارچوب زمانی که بر روی زمین می شناسیم، امکان پذیر نخواهد بود.
_
_
#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

_
🖋واقعیت آن است که هیچ نظریه ای درباره پیدایش که با دلایل و شواهد علمی به اثبات رسیده باشد، وجود ندارد.
_
🖋و آنچه مطرح می شود، فقط تئوری ها یا فرضیه هایی است که تاکنون ثابت نشده اند.
_
🖋مولکول های DNA و RNA موجود در سلولهای زنده که همان نسخه بردار هایی است که می توانند خودشان را رونویسی کنند، از واحدهای بسیار زیادی تشکیل شده اند.
_
🖋 به طوری که اگر بخواهیم احتمال تولید یا ترکیب شدن تصادفی آنها را فقط برای یک مرتبه به طور صحیح و قابل خود نسخه برداری در نظر بگیریم، به عددی میرسیم که از نظر علمی تحقق آن طی این چهارچوب زمانی که بر روی زمین می شناسیم، امکان پذیر نخواهد بود.
_
_
#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

_
🖋واقعیت آن است که هیچ نظریه ای درباره پیدایش که با دلایل و شواهد علمی به اثبات رسیده باشد، وجود ندارد.
_
🖋و آنچه مطرح می شود، فقط تئوری ها یا فرضیه هایی است که تاکنون ثابت نشده اند.
_
🖋مولکول های DNA و RNA موجود در سلولهای زنده که همان نسخه بردار هایی است که می توانند خودشان را رونویسی کنند، از واحدهای بسیار زیادی تشکیل شده اند.
_
🖋 به طوری که اگر بخواهیم احتمال تولید یا ترکیب شدن تصادفی آنها را فقط برای یک مرتبه به طور صحیح و قابل خود نسخه برداری در نظر بگیریم، به عددی میرسیم که از نظر علمی تحقق آن طی این چهارچوب زمانی که بر روی زمین می شناسیم، امکان پذیر نخواهد بود.
_
_
#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

_
🖋واقعیت آن است که هیچ نظریه ای درباره پیدایش که با دلایل و شواهد علمی به اثبات رسیده باشد، وجود ندارد.
_
🖋و آنچه مطرح می شود، فقط تئوری ها یا فرضیه هایی است که تاکنون ثابت نشده اند.
_
🖋مولکول های DNA و RNA موجود در سلولهای زنده که همان نسخه بردار هایی است که می توانند خودشان را رونویسی کنند، از واحدهای بسیار زیادی تشکیل شده اند.
_
🖋 به طوری که اگر بخواهیم احتمال تولید یا ترکیب شدن تصادفی آنها را فقط برای یک مرتبه به طور صحیح و قابل خود نسخه برداری در نظر بگیریم، به عددی میرسیم که از نظر علمی تحقق آن طی این چهارچوب زمانی که بر روی زمین می شناسیم، امکان پذیر نخواهد بود.
_
_
#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

اگر دنیای ما آنقدر پیچیده است که باید خالقی در کار باشد
پس خالقش هم آنقدر پیچیده است که باید خالق دیگری در کار باشد.
#خداناباور #خداناباوری #آتئیست #آگنوستیک #ندانم_گرا #بیگ_بنگ #خلق_دنیا_در_۷روز#خدای_بی_خالق.
.
.
.
.@godslayer._

.
مسلمانان با ماست بخوانند❗❗❗😙
🔹به پیج دوست گرامیم سر بزنید
@arjhangh
#توهمات_امام #امام_صادق #مسلمانان #دینداران #آتئیست #خداناباوری #علم #ماسمالی #الکافی

چه کسی میگوید: یاد خدا آرامبخش دلهاست؟!!! من از زمانی که باور پوچ خدا را از ذهن و قلب خویش بیرون ریخته ام، آرامش یافته ام....
دیگر برای اثبات احمقانه ی عدالت خدا ، ناامیدانه دنبال توجیه و سفسطه نمی گردم، چون هر قدر در این باره می اندیشیدم، کمتر به نتیجه می رسیدم و این تناقض که می بایست باور داشته باشم خدا عادل است در حالی که هیچ شاهد و برهانی برایش نمی یافتم، آزارم میداد...حال میدانم از خدایی که نیست نمیتوان توقع عدالت داشت......
حالا مفهوم پدیده های هستی ، ناهنجاریها و بیماریها، تفاوتهای سرشتی، بلایای طبیعی و همه ی بی نظمیهای آزاردهنده ی جهان پیرامونم را با تکیه بر علم و درک روند طبیعی علت و معلولی حاکم بر جهان هستی، بی هیچ احساس قربانی بودن، درک میکنم.... ما قربانی توهمات خود بودیم، ما سعی میکردیم از چیزی که وجود نداشت، توقعات منطقی و منصفانه داشته باشیم! درست مانند اجداد جاهل بت پرست خود!...
درست مانند انسان چند هزار سال پیش! بت ما ، از بت آنها هم احمقانه تر و هم ناتوانتر بود! بت ما کاملا خیالی بود و نه حتی از سنگ و چوب!..... حالا همه چیز سر جای خودش است، بلایای طبیعی، معلولیتها، بیماریهای کشنده، تصادفات، جنایات بشری.... همه و همه دلایلی معقول و قابل فهم دارند.
حالا میتوانیم به این بیندیشیم که چگونه میتوانیم دنیای بهتری برای خود و نسلهای آینده بسازیم و در این راه تلاش میکنیم بجای گریه و گلایه از خدایی که بر ما این ظلمها را روا داشته، بجای دعا برای نجات از خشم و قهر و انتقام یک خدای کینه جو و خشن.... و این یعنی آرامش در سایه ی شعور...... #نابود_باد_آیین_تازیان#جاوید_ایران#خداناباوری#خردگرایی#جهالت#آخوندیسم#خرافات#تهران#شیراز#اصفهان#گیلان#مازندران#ساری#گرگان#مشهد#تبریز#migrationsverket#sweden#stockholm#göteborg#atheist

.
💢 #فوئرباخ و #اسپینوزا👈 #خدا مخلوق تصور #انسان است.انسان خودرا در قالب خدای فرضی خود قرار میدهد و سپس بدینوسیله خود را کامل و تواناتر احساس میکند
💢 #هگل👈اگر انسان نباشد،خدایی هم وجود نخواهد داشت
💢 #اتوهان👈بدنبال خداگشتن،داستانش شبیه کسی است که در یک اتاق تاریک،بدنبال گربه ای سیاه میگردد.درحالیکه در آن اتاق اصلا گربه ای وجود ندارد
🆔instagram: @danesh_tafakor
✍انسان از زمانی که به حکومت فکر کرد،خدایان زیادی افرید
👈تا به این نتیجه رسید خدایی #خلق کن که نه دیده شود نه #نقد❗
🔹
✅ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻰ "ﺩﺍﻧﺶ" ﻭ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺎ "ﺧﺪﺍ" ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ☝
🔹
❌ﺧﺪﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻛﻮﭼک ﻭ ﻛﻮﭼک ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ
🔹
❌ﺧﺪﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻯ ﻣﺴﺌﻮﻝ #ﺯﻟﺰﻟﻪ#ﻃﻮﻓﺎﻥ#ﻛﺴﻮﻑ#ﺷﺐ#ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩ❗
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺌﻮﻝ #ﺑﻴﮓ_ﺑﻨﮓ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺣﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ و #فرگشت ﺍﺳﺖ❗
🔹
🌾ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺸﺮ ﺗﺎ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺪﺍ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ #ﺗﺨﻴﻠﻰ ﺑﻪ #ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ🌾
🔹
👈 #دانش چیزی خواهد بود که اورا به موزه خرافات میسپارد👊
#atheist #آتئیست #خداناباوری #خردگرایی

🔰نظریه پیدایش و تکامل یا ارتقا از نظر
زیست‌شناسان تکاملی -- 🔰تفسیری است معقول و تاییدشده با ادله
علمی مبنی بر اینکه زندگی زمینی از مواد
شیمیایی گرد هم آمده‌ای پدیدار گشته است،
به صورتی که قابلیت همانندسازی از خود را دارند. 🔰اینها همان خود نسخه‌بردارهای اولیه هستند
که به تدریج و طی میلیونها سال تکامل یافته اند. 🔰به عقیده آنها، اگر موجودات زنده را اثر
در نظر بگیریم، این موجودات بر وجود یک
مؤثر دلالت می‌نمایند - 🔰که غیبی و پنهان نیست بلکه مؤثری است
شناخته شده که همان طبیعت موجود و در
دسترس ما می‌باشد. 🔰بنابراین آفریننده این موجودات زنده،
طبیعت است و نه چیز دیگری.

______________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

🔰نظریه پیدایش و تکامل یا ارتقا از نظر
زیست‌شناسان تکاملی -- 🔰تفسیری است معقول و تاییدشده با ادله
علمی مبنی بر اینکه زندگی زمینی از مواد
شیمیایی گرد هم آمده‌ای پدیدار گشته است،
به صورتی که قابلیت همانندسازی از خود را دارند. 🔰اینها همان خود نسخه‌بردارهای اولیه هستند
که به تدریج و طی میلیونها سال تکامل یافته اند. 🔰به عقیده آنها، اگر موجودات زنده را اثر
در نظر بگیریم، این موجودات بر وجود یک
مؤثر دلالت می‌نمایند - 🔰که غیبی و پنهان نیست بلکه مؤثری است
شناخته شده که همان طبیعت موجود و در
دسترس ما می‌باشد. 🔰بنابراین آفریننده این موجودات زنده،
طبیعت است و نه چیز دیگری.

______________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

🔰نظریه پیدایش و تکامل یا ارتقا از نظر
زیست‌شناسان تکاملی -- 🔰تفسیری است معقول و تاییدشده با ادله
علمی مبنی بر اینکه زندگی زمینی از مواد
شیمیایی گرد هم آمده‌ای پدیدار گشته است،
به صورتی که قابلیت همانندسازی از خود را دارند. 🔰اینها همان خود نسخه‌بردارهای اولیه هستند
که به تدریج و طی میلیونها سال تکامل یافته اند. 🔰به عقیده آنها، اگر موجودات زنده را اثر
در نظر بگیریم، این موجودات بر وجود یک
مؤثر دلالت می‌نمایند - 🔰که غیبی و پنهان نیست بلکه مؤثری است
شناخته شده که همان طبیعت موجود و در
دسترس ما می‌باشد. 🔰بنابراین آفریننده این موجودات زنده،
طبیعت است و نه چیز دیگری.

______________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

🔰نظریه پیدایش و تکامل یا ارتقا از نظر
زیست‌شناسان تکاملی 🔰تفسیری است معقول و تاییدشده با ادله
علمی مبنی بر اینکه زندگی زمینی از مواد
شیمیایی گرد هم آمده‌ای پدیدار گشته است،
به صورتی که قابلیت همانندسازی از خود را دارند. 🔰اینها همان خود نسخه‌بردارهای اولیه هستند
که به تدریج و طی میلیونها سال تکامل یافته اند. 🔰به عقیده آنها، اگر موجودات زنده را اثر
در نظر بگیریم، این موجودات بر وجود یک
مؤثر دلالت می‌نمایند - 🔰که غیبی و پنهان نیست بلکه مؤثری است
شناخته شده که همان طبیعت موجود و در
دسترس ما می‌باشد. 🔰بنابراین آفریننده این موجودات زنده،
طبیعت است و نه چیز دیگری.

______________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

🔰نظریه پیدایش و تکامل یا ارتقا از نظر
زیست‌شناسان تکاملی -- 🔰تفسیری است معقول و تاییدشده با ادله
علمی مبنی بر اینکه زندگی زمینی از مواد
شیمیایی گرد هم آمده‌ای پدیدار گشته است،
به صورتی که قابلیت همانندسازی از خود را دارند. 🔰اینها همان خود نسخه‌بردارهای اولیه هستند
که به تدریج و طی میلیونها سال تکامل یافته اند. 🔰به عقیده آنها، اگر موجودات زنده را اثر
در نظر بگیریم، این موجودات بر وجود یک
مؤثر دلالت می‌نمایند - 🔰که غیبی و پنهان نیست بلکه مؤثری است
شناخته شده که همان طبیعت موجود و در
دسترس ما می‌باشد. 🔰بنابراین آفریننده این موجودات زنده،
طبیعت است و نه چیز دیگری.

______________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

🔰نظریه پیدایش و تکامل یا ارتقا از نظر
زیست‌شناسان تکاملی -- 🔰تفسیری است معقول و تاییدشده با ادله
علمی مبنی بر اینکه زندگی زمینی از مواد
شیمیایی گرد هم آمده‌ای پدیدار گشته است،
به صورتی که قابلیت همانندسازی از خود را دارند. 🔰اینها همان خود نسخه‌بردارهای اولیه هستند
که به تدریج و طی میلیونها سال تکامل یافته اند. 🔰به عقیده آنها، اگر موجودات زنده را اثر
در نظر بگیریم، این موجودات بر وجود یک
مؤثر دلالت می‌نمایند - 🔰که غیبی و پنهان نیست بلکه مؤثری است
شناخته شده که همان طبیعت موجود و در
دسترس ما می‌باشد. 🔰بنابراین آفریننده این موجودات زنده،
طبیعت است و نه چیز دیگری.

______________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

_
🔰نظریه پیدایش و تکامل یا ارتقا از نظر
زیست‌شناسان تکاملی
_
🔰تفسیری است معقول و تاییدشده با ادله
علمی مبنی بر اینکه زندگی زمینی از مواد
شیمیایی گرد هم آمده‌ای پدیدار گشته است،
به صورتی که قابلیت همانندسازی از خود را دارند.
_
🔰اینها همان خود نسخه‌بردارهای اولیه هستند
که به تدریج و طی میلیونها سال تکامل یافته اند.
_
🔰به عقیده آنها، اگر موجودات زنده را اثر
در نظر بگیریم، این موجودات بر وجود یک
مؤثر دلالت می‌نمایند .
_
🔰که غیبی و پنهان نیست بلکه مؤثری است
شناخته شده که همان طبیعت موجود و در
دسترس ما می‌باشد.
_
🔰بنابراین آفریننده این موجودات زنده،
طبیعت است و نه چیز دیگری.

______________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

🔰نظریه پیدایش و تکامل یا ارتقا از نظر
زیست‌شناسان تکاملی -- 🔰تفسیری است معقول و تاییدشده با ادله
علمی مبنی بر اینکه زندگی زمینی از مواد
شیمیایی گرد هم آمده‌ای پدیدار گشته است،
به صورتی که قابلیت همانندسازی از خود را دارند. 🔰اینها همان خود نسخه‌بردارهای اولیه هستند
که به تدریج و طی میلیونها سال تکامل یافته اند. 🔰به عقیده آنها، اگر موجودات زنده را اثر
در نظر بگیریم، این موجودات بر وجود یک
مؤثر دلالت می‌نمایند - 🔰که غیبی و پنهان نیست بلکه مؤثری است
شناخته شده که همان طبیعت موجود و در
دسترس ما می‌باشد. 🔰بنابراین آفریننده این موجودات زنده،
طبیعت است و نه چیز دیگری.

______________________

#بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #آتیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی‌خدا

Most Popular Instagram Hashtags