#خابش_میبره

223 posts

TOP POSTS

#اویزون نباشید
وقتی خوند #جواب_نداد خودت #برو
وقتی #انلاین بود و #سراغی_ازت نگرف
یعنی #برو
وقتی باید ازش #بپرسی_دوسم_داری تا بگه #اره
خودت #برو
وقتی بدون #شب_بخیر و #بوسیدن تو #خابش_میبره
خودت #برو
همیشه ک ادما #نمیگن_برو
گاهی وقتا با #کاراشون_میفهمونن_ک_نمیخانت
همیشه ک ادما #نمیرن
بعضی وقتا ی #کاری میکنن ک تو #بری

#اویزون نباشید
وقتی خوند #جواب_نداد خودت #برو
وقتی #انلاین بود و #سراغی_ازت نگرف
یعنی #برو
وقتی باید ازش #بپرسی_دوسم_داری تا بگه #اره
خودت #برو
وقتی بدون #شب_بخیر و #بوسیدن تو #خابش_میبره
خودت #برو
همیشه ک ادما #نمیگن_برو
گاهی وقتا با #کاراشون_میفهمونن_ک_نمیخانت
همیشه ک ادما #نمیرن
بعضی وقتا ی #کاری میکنن ک تو #بری
(حرف دل )

#اویزون نباشید
وقتی خوند #جواب_نداد خودت #برو
وقتی #انلاین بود و #سراغی_ازت نگرف
یعنی #برو
وقتی باید ازش #بپرسی_دوسم_داری تا بگه #اره
خودت #برو
وقتی بدون #شب_بخیر و #بوسیدن تو #خابش_میبره
خودت #برو
همیشه ک ادما #نمیگن_برو
گاهی وقتا با #کاراشون_میفهمونن_ک_نمیخانت
همیشه ک ادما #نمیرن
بعضی وقتا ی #کاری میکنن ک تو #بری

#آویزون_نباش
وقتی خوند #جواب_نداد خودت #برو
وقتی #انلاین بود و #سراغی_ازت نگرف
یعنی #برو
وقتی باید ازش #بپرسی_دوسم_داری تا بگه #اره
خودت #برو
وقتی بدون #شب_بخیر و #بوسیدن تو #خابش_میبره
خودت #برو
همیشه ک ادما #نمیگن_برو
گاهی وقتا با #کاراشون_میفهمونن_ک_نمیخانت
همیشه ک ادما #نمیرن
بعضی وقتا ی #کاری میکنن ک تو #بری
بازم امشب دلم گرفته بازم باید برم اون خراب شده#پادگان #سرباز #خدمت #سربازی #امیرحسین_علیپور #amirhosseinalipoursd

#اویزون نباشید
وقتی خوند #جواب_نداد خودت #برو
وقتی #انلاین بود و #سراغی_ازت نگرف
یعنی #برو
وقتی باید ازش #بپرسی_دوسم_داری تا بگه #اره
خودت #برو
وقتی بدون #شب_بخیر #خابش_میبره
خودت #برو
همیشه ک ادما #نمیگن_برو
گاهی وقتا با #کاراشون_میفهمونن_ک_نمیخانت
همیشه ک ادما #نمیرن
بعضی وقتا ی #کاری میکنن ک تو #بری
@besalamtii

#اویزون نباشید
وقتی خوند #جواب_نداد خودت #برو
وقتی #انلاین بود و #سراغی_ازت نگرف
یعنی #برو
وقتی باید ازش #بپرسی_دوسم_داری تا بگه #اره
خودت #برو
وقتی بدون #شب_بخیر و #بوسیدن تو #خابش_میبره
خودت #برو
همیشه ک ادما #نمیگن_برو
گاهی وقتا با #کاراشون_میفهمونن_ک_نمیخانت
همیشه ک ادما #نمیرن
بعضی وقتا ی #کاری میکنن ک تو #بری

#boro

MOST RECENT

#اویزون نباشید
وقتی خوند #جواب_نداد خودت #برو
وقتی #انلاین بود و #سراغی_ازت نگرفت
یعنی #برو
وقتی باید ازش #بپرسی_دوسم_داری تا بگه #اره
خودت #برو
وقتی بدون #شب_بخیر و #بوسیدن تو #خابش_میبره
خودت #برو
همیشه ڪه ادما #نمیگن_برو
گاهی وقتا با #ڪاراشون_میفهمونن_ڪه_نمیخانت
همیشه ڪه ادما #نمیرن
بعضی وقتا یه #ڪاری میڪنن ڪه تو #بری

#اویزون نباشید
وقتی خوند #جواب_نداد خودت #برو
وقتی #انلاین بود و #سراغی_ازت نگرف
یعنی #برو
وقتی باید ازش #بپرسی_دوسم_داری تا بگه #اره
خودت #برو
وقتی بدون #شب_بخیر و #بوسیدن تو #خابش_میبره
خودت #برو
همیشه ک ادما #نمیگن_برو
گاهی وقتا با #کاراشون_میفهمونن_ک_نمیخانت
همیشه ک ادما #نمیرن
بعضی وقتا ی #کاری میکنن ک تو #بری

ازتنهایی بمیر ولی زاپاس کسی نشو
:
#اویزون نباشید وقتی خوند #جواب_نداد خودت #بــــــــــــــرو وقتی #انلاین بود و #سراغی_ازت نگرف یعنی #بـــــــــرو وقتی باید ازش #بپرسی_دوسم_داری تا بگه #اره خودت #بــــــــرو وقتی بدون #شب_بخیر و #بوسیدن تو #خابش_میبره وقتی صبح از #خواب #بیدار میشی و میبینی پیامی ازش نداری حتی دریغ از صببخیر گفتنش #بــــــــــــرو وقتی بدون اینکه#بهت#خبر بده #جایی میره و اصلا براش#مهم نیست #نگرانیات خودت #بـــــــــــرو همیشه ک ادما #نمیگن_بـــــــــــرو گاهی وقتا با #کاراشون_میفهمونن_ک_نمیخانت همیشه ک ادما #نمیرن بعضی وقتا ی #کاری میکنن ک تو #بـــــــــــری:) "

#اویزون نباشید
وقتی خوند #جواب_نداد خودت #برو
وقتی #انلاین بود و #سراغی_ازت نگرف
یعنی #برو
وقتی باید ازش #بپرسی_دوسم_داری تا بگه #اره
خودت #برو
وقتی بدون #شب_بخیر و #بوسیدن تو #خابش_میبره
خودت #برو
همیشه ک ادما #نمیگن_برو
گاهی وقتا با #کاراشون_میفهمونن_ک_نمیخانت
همیشه ک ادما #نمیرن
بعضی وقتا ی #کاری میکنن ک تو #بری
اره اینجوریاس 😏
@hossein.tartar
@hossein.tartar
@hossein.tartar

#اویزون نباشید
وقتی خوند #جواب_نداد خودت #برو
وقتی #انلاین بود و #سراغی_ازت نگرف یعنی #برو
وقتی باید ازش #بپرسی_دوسم_داری تا بگه #اره
خودت #برو
وقتی بدون #شب_بخیر و #بوسیدن تو #خابش_میبره
خودت #برو
همیشه ک ادما #نمیگن_برو
گاهی وقتا با #کاراشون_میفهمونن_ک_نمیخانت
همیشه ک ادما #نمیرن
بعضی وقتا ی #کاری میکنن ک تو #بری

#اویزون نباشید
وقتی خوند#جواب_ندادخودت #برو
وقتی#انلاین_بود_وسراغی_ازت_نگرف
یعنی #برو
وقتی باید ازش #بپرسی_دوسم_داری تا بگه #اره
خودت#برو
وقتی بدون #شب_بخیر و #بوسیدن تو #خابش_میبره
خودت #برو
همیشه ک ادما #نمیگن_برو
گاهی وقتا با #کاراشون_میفهمونن_ک_نمیخانت
همیشه ک ادما #نمیرن
بعضی وقتا ی#کاری_میکنن_ک_تو_بری

#اویزون نباشید
وقتی خوند #جواب_نداد خودت #برو
وقتی #انلاین بود و #سراغی_ازت نگرف
یعنی #برو
وقتی باید ازش #بپرسی_دوسم_داری تا بگه #اره خودت #برو
وقتی بدون #شب_بخیر و #بوسیدن تو #خابش_میبره وقتی صبح از #خواب #بیدار میشی و میبینی پیامی ازش نداری حتی دریغ از صببخیر گفتنش # اصلا براش#مهم نیست #نگرانیات خودت #برو
همیشه ک ادما #نمیگن_برو گاهی وقتا با #کاراشون_میفهمونن_ک_نمیخانت همیشه ک ادما #نمیرن
بعضی وقتا ی #کاری میکنن ک تو #بری
بعضی اوقات به نظر خودت آویزون نیستی ؟
از یه دوست امشب شنیدم :) حس خوبی نداشت این جمله ‌.
شاید واسه این جمله خندیدم ، ولی از درون یه حس بدی دست داد ، یه حسی که فقط اون لحظه خاستم اشکم و کنترل کنم :) شایدم اویزونم :) شایدم دوست داشتن اویزون بودنه :) ببخشید 😔😔
اویزون نباشید...😔
دوریشو تحمل کنین
ولی اجازه ندین بزور جوابتونٌ بده..😔
#دست نوشته #شاید قشنگ #شاید چرت
#Sra//:

.تَََََِِِــنََِِِِِِّ٘٘ــََِِِِِهــَََُِِِایََِِِِِـــَُُُُُُُُِِِِِِٔٔ٘٘ی لَََِِِِِِــاَََِِِِِِتــَََِِِِِِیَََََِِِِِ تََََِِِِِِِٔــَََِِِِِِِرهَََِِِ.:
#اویزون نباشید
وقتی چندبارگفتی #دوستت دارم جوابش هرچیزی #به جز منم دوستت دارم بود خودت برو
وقتی خوند #جواب_نداد خودت #برو
وقتی #انلاین بود و #سراغی_ازت نگرف
یعنی #برو
وقتی باید ازش #بپرسی_دوسم_داری تا بگه #اره
خودت #برو
وقتی بدون #شب_بخیر و #بوسیدن تو #خابش_میبره
خودت #برو
همیشه ک ادما #نمیگن_برو
گاهی وقتا با #کاراشون_میفهمونن_ک_نمیخانت
همیشه ک ادما #نمیرن
بعضی وقتا ی #کاری میکنن ک تو #بری
#حقیقت😊🦉

.تَََََِِِــنََِِِِِِّ٘٘ــََِِِِِهــَََُِِِایََِِِِِـــَُُُُُُُُِِِِِِٔٔ٘٘ی لَََِِِِِِــاَََِِِِِِتــَََِِِِِِیَََََِِِِِ تََََِِِِِِِٔــَََِِِِِِِرهَََِِِ.:
#اویزون نباشید
وقتی چندبارگفتی #دوستت دارم جوابش هرچیزی #به جز منم دوستت دارم بود خودت برو
وقتی خوند #جواب_نداد خودت #برو
وقتی #انلاین بود و #سراغی_ازت نگرف
یعنی #برو
وقتی باید ازش #بپرسی_دوسم_داری تا بگه #اره
خودت #برو
وقتی بدون #شب_بخیر و #بوسیدن تو #خابش_میبره
خودت #برو
همیشه ک ادما #نمیگن_برو
گاهی وقتا با #کاراشون_میفهمونن_ک_نمیخانت
همیشه ک ادما #نمیرن
بعضی وقتا ی #کاری میکنن ک تو #بری
#حقیقت😊🦉
✌👅mobina👅✌

ټَݪًًِِِِِخًًًِِِِِِ ۅًًًًِِِِِِ شیًًََِِِِریًًًَݩِِِِِِِِ ِ:
#اویزون نباشید
وقتی خوند #جواب_نداد خودت #برو
وقتی #انلاین بود و #سراغی_ازت نگرف
یعنی #برو
وقتی باید ازش #بپرسی_دوسم_داری تا بگه #اره
خودت #برو
وقتی بدون #شب_بخیر و #بوسیدن تو #خابش_میبره
خودت #برو
همیشه ک ادما #نمیگن_برو
گاهی وقتا با #کاراشون_میفهمونن_ک_نمیخانت
همیشه ک ادما #نمیرن
بعضی وقتا ی #کاری میکنن ک تو #بری 💔💔💔💔💔💔

#حرف دله بخون👇👇👇👇 #اویزون نباشید
وقتی خوند #جواب_نداد خودت #برو
وقتی #انلاین بود و #سراغی_ازت نگرف
یعنی #برو
وقتی باید ازش #بپرسی_دوسم_داری تا بگه #اره
خودت #برو
وقتی بدون #شب_بخیر و #بوسیدن تو #خابش_میبره
خودت #برو
همیشه ک ادما #نمیگن_برو
گاهی وقتا با #کاراشون_میفهمونن_ک_نمیخانت
همیشه ک ادما #نمیرن
بعضی وقتا ی #کاری میکنن ک تو #بری پی کارت #بیچاره #بدبخت

Most Popular Instagram Hashtags