#جم_تیوی

MOST RECENT

یادتونه اینجارو😂😂😂😂
.
اولین روزی ک دخترا اومدن تو مدرسه شنا بلد نبودن😀😀شیکم جنکو😆😆فقط اونجاش ک ساغر میگه من حالا نمیتونم میرم خونه تمرین میکنم😂😂😂.
.
ارائه از پیج سریال غنچه های زخمی🥀
@turki_serialll
گلچین سریال غنچه های زخمی رو همینجا ببینید 🥀👇
.
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
.
#غنچه_هاي_زخمي #جم #جم_تیوی#سریال_ترکی #سریال #عشق_اجاره_اى#جم_سریز#ریور#جم_گروپ

ویدیو از قسمت پنجاه و نه اورجینال(قسمت نهم فصل دوم)پارت بیست و چهارم .
.
بانو میاد و میفهمه ک کاره چیه عصبی میشه و برمیگرده😒😒😒😒😒😒😒😒
.
ارائه از پیج سریال غنچه های زخمی🥀
@turki_serialll
گلچین سریال غنچه های زخمی رو همینجا ببینید 🥀👇
.
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
.
#غنچه_هاي_زخمي #جم #جم_تیوی#سریال_ترکی #سریال #عشق_اجاره_اى#جم_سریز#ریور#جم_گروپ

ویدیو از قسمت پنجاه و نه اورجینال(قسمت نهم فصل دوم)پارت بیست و سوم.
.
بانو میاد و میفهمه ک کاره چیه عصبی میشه و برمیگرده😒😒😒😒😒😒😒😒
.
ارائه از پیج سریال غنچه های زخمی🥀
@turki_serialll
گلچین سریال غنچه های زخمی رو همینجا ببینید 🥀👇
.
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
.
#غنچه_هاي_زخمي #جم #جم_تیوی#سریال_ترکی #سریال #عشق_اجاره_اى#جم_سریز#ریور#جم_گروپ

ویدیو از قسمت پنجاه و نه اورجینال(قسمت نهم فصل دوم)پارت بیست و دوم.
.
نریمان برا بانو کار پیدا میکنه اونم فک میکنه کارمندیه و کلی پزشو به مسعوده و کمال میده😒😒😒😭😭😭
.
ارائه از پیج سریال غنچه های زخمی🥀
@turki_serialll
گلچین سریال غنچه های زخمی رو همینجا ببینید 🥀👇
.
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
.
#غنچه_هاي_زخمي #جم #جم_تیوی#سریال_ترکی #سریال #عشق_اجاره_اى#جم_سریز#ریور#جم_گروپ

ویدیو از قسمت پنجاه و نه اورجینال(قسمت نهم فصل دوم)پارت بیست و یکم.
.
نریمان برا بانو کار پیدا میکنه اونم فک میکنه کارمندیه و کلی پزشو به مسعوده و کمال میده😒😒😒😭😭😭
.
ارائه از پیج سریال غنچه های زخمی🥀
@turki_serialll
گلچین سریال غنچه های زخمی رو همینجا ببینید 🥀👇
.
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
.
#غنچه_هاي_زخمي #جم #جم_تیوی#سریال_ترکی #سریال #عشق_اجاره_اى#جم_سریز#ریور#جم_گروپ

ویدیو از قسمت پنجاه و نه اورجینال(قسمت نهم فصل دوم)پارت بیستم.
.
اوزلم‌ک معلم شده هیچی حالیش نیست و میگه انشا بنویسید گونی به سوگل میگه در مورد تو مینویسم سوگل هم غمگین میخنده😢😢😭😭😢😔😔😔😔😔
.
ارائه از پیج سریال غنچه های زخمی🥀
@turki_serialll
گلچین سریال غنچه های زخمی رو همینجا ببینید 🥀👇
.
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
.
#غنچه_هاي_زخمي #جم #جم_تیوی#سریال_ترکی #سریال #عشق_اجاره_اى#جم_سریز#ریور#جم_گروپ

ویدیو از قسمت پنجاه و نه اورجینال(قسمت نهم فصل دوم)پارت نوزدهم.
.
اوزلم‌ک معلم شده هیچی حالیش نیست و میگه انشا بنویسید گونی به سوگل میگه در مورد تو مینویسم سوگل هم غمگین میخنده😢😢😭😭😢😔😔😔😔😔
.
ارائه از پیج سریال غنچه های زخمی🥀
@turki_serialll
گلچین سریال غنچه های زخمی رو همینجا ببینید 🥀👇
.
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
.
#غنچه_هاي_زخمي #جم #جم_تیوی#سریال_ترکی #سریال #عشق_اجاره_اى#جم_سریز#ریور#جم_گروپ

ویدیو از قسمت پنجاه و نه اورجینال(قسمت نهم فصل دوم)پارت هجدهم.
.
سوگل خیلی ناراحته 😭😢😢😢😔
.
ارائه از پیج سریال غنچه های زخمی🥀
@turki_serialll
گلچین سریال غنچه های زخمی رو همینجا ببینید 🥀👇
.
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
.
#غنچه_هاي_زخمي #جم #جم_تیوی#سریال_ترکی #سریال #عشق_اجاره_اى#جم_سریز#ریور#جم_گروپ

ویدیو از قسمت پنجاه و نه اورجینال(قسمت نهم فصل دوم)پارت هفدهم.
.
اوزلم همش سعی داره به توپراک نزدیک بشه😡😡😡😠😤😤😤
.
ارائه از پیج سریال غنچه های زخمی🥀
@turki_serialll
گلچین سریال غنچه های زخمی رو همینجا ببینید 🥀👇
.
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
.
#غنچه_هاي_زخمي #جم #جم_تیوی#سریال_ترکی #سریال #عشق_اجاره_اى#جم_سریز#ریور#جم_گروپ

ویدیو از قسمت پنجاه و نه اورجینال(قسمت نهم فصل دوم)پارت پانزدهم.
.
حکمت به سوگل میگه زودتر باید بریم اونم میگه هنوز هیجده سالم نشده ولی اون قبول نمیکنه سوگل میگه باید مدارکو از مدیر موسسه بگیرم 😢😢😢😢😔😔😔😔😔😔
.
ارائه از پیج سریال غنچه های زخمی🥀
@turki_serialll
گلچین سریال غنچه های زخمی رو همینجا ببینید 🥀👇
.
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
.
#غنچه_هاي_زخمي #جم #جم_تیوی#سریال_ترکی #سریال #عشق_اجاره_اى#جم_سریز#ریور#جم_گروپ

ویدیو از قسمت پنجاه و نه اورجینال(قسمت نهم فصل دوم)پارت چهاردهم.
.
حکمت به سوگل میگه زودتر باید بریم اونم میگه هنوز هیجده سالم نشده ولی اون قبول نمیکنه سوگل میگه باید مدارکو از مدیر موسسه بگیرم 😢😢😢😢😔😔😔😔😔😔
.
ارائه از پیج سریال غنچه های زخمی🥀
@turki_serialll
گلچین سریال غنچه های زخمی رو همینجا ببینید 🥀👇
.
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
.
#غنچه_هاي_زخمي #جم #جم_تیوی#سریال_ترکی #سریال #عشق_اجاره_اى#جم_سریز#ریور#جم_گروپ

ویدیو از قسمت پنجاه و نه اورجینال(قسمت نهم فصل دوم)پارت سیزدهم.
.
سوگل میره بیرون به باباش میزنگه ولی خوابه و بعد نشون میده ک پیشنهاد اون مردو قبول کرده😳😳😳😢😢😢😭😭😔😔😔😔
.
ارائه از پیج سریال غنچه های زخمی🥀
@turki_serialll
گلچین سریال غنچه های زخمی رو همینجا ببینید 🥀👇
.
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
.
#غنچه_هاي_زخمي #جم #جم_تیوی#سریال_ترکی #سریال #عشق_اجاره_اى#جم_سریز#ریور#جم_گروپ

ویدیو از قسمت پنجاه و نه اورجینال(قسمت نهم فصل دوم)پارت دوازدهم.
.
سوگل میره بیرون به باباش میزنگه ولی خوابه و بعد نشون میده ک پیشنهاد اون مردو قبول کرده😳😳😳😢😢😢😭😭😔😔😔😔
.
ارائه از پیج سریال غنچه های زخمی🥀
@turki_serialll
گلچین سریال غنچه های زخمی رو همینجا ببینید 🥀👇
.
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
.
#غنچه_هاي_زخمي #جم #جم_تیوی#سریال_ترکی #سریال #عشق_اجاره_اى#جم_سریز#ریور#جم_گروپ

ویدیو از قسمت پنجاه و نه اورجینال(قسمت نهم فصل دوم)پارت یازدهم.
.
سوگل میره بیرون به باباش میزنگه ولی خوابه و بعد نشون میده ک پیشنهاد اون مردو قبول کرده😳😳😳😢😢😢😭😭😔😔😔😔
.
ارائه از پیج سریال غنچه های زخمی🥀
@turki_serialll
گلچین سریال غنچه های زخمی رو همینجا ببینید 🥀👇
.
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
.
#غنچه_هاي_زخمي #جم #جم_تیوی#سریال_ترکی #سریال #عشق_اجاره_اى#جم_سریز#ریور#جم_گروپ

ویدیو از قسمت پنجاه و نه اورجینال(قسمت نهم فصل دوم)پارت دهم.
.
اوزلم به نریمان میگه میخوام توپراک رو عاشق خودم بکنم ک نریمان کلی سرزنشش میکنه ولی اوزلم به حرفش گوش نمیده😤😤😤😤
.
ارائه از پیج سریال غنچه های زخمی🥀
@turki_serialll
گلچین سریال غنچه های زخمی رو همینجا ببینید 🥀👇
.
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
.
#غنچه_هاي_زخمي #جم #جم_تیوی#سریال_ترکی #سریال #عشق_اجاره_اى#جم_سریز#ریور#جم_گروپ

ویدیو از قسمت پنجاه و نه اورجینال(قسمت نهم فصل دوم)پارت نهم.
.
اوزلم به نریمان میگه میخوام توپراک رو عاشق خودم بکنم ک نریمان کلی سرزنشش میکنه ولی اوزلم به حرفش گوش نمیده😤😤😤😤
.
ارائه از پیج سریال غنچه های زخمی🥀
@turki_serialll
گلچین سریال غنچه های زخمی رو همینجا ببینید 🥀👇
.
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
.
#غنچه_هاي_زخمي #جم #جم_تیوی#سریال_ترکی #سریال #عشق_اجاره_اى#جم_سریز#ریور#جم_گروپ

ویدیو از قسمت پنجاه و نه اورجینال(قسمت نهم فصل دوم)پارت هشتم.
.
سوگل تو فکره و دخترا هم یکم باهاش میحرفن😥😥
.
ارائه از پیج سریال غنچه های زخمی🥀
@turki_serialll
گلچین سریال غنچه های زخمی رو همینجا ببینید 🥀👇
.
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
.
#غنچه_هاي_زخمي #جم #جم_تیوی#سریال_ترکی #سریال #عشق_اجاره_اى#جم_سریز#ریور#جم_گروپ

ویدیو از قسمت پنجاه و نه اورجینال(قسمت نهم فصل دوم)پارت هفتم.
.
مسعوده حالش بده که پولا رفته کمال هم ک فهمیده میاد خونه فوری و بانو هم میفهمه دروغ گفتن و سرشون داد میزنه و میره😒😒😒😒😒😲
.
ارائه از پیج سریال غنچه های زخمی🥀
@turki_serialll
گلچین سریال غنچه های زخمی رو همینجا ببینید 🥀👇
.
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
.
#غنچه_هاي_زخمي #جم #جم_تیوی#سریال_ترکی #سریال #عشق_اجاره_اى#جم_سریز#ریور#جم_گروپ

ویدیو از قسمت پنجاه و نه اورجینال(قسمت نهم فصل دوم)پارت ششم.
.
مسعوده حالش بده که پولا رفته کمال هم ک فهمیده میاد خونه فوری و بانو هم میفهمه دروغ گفتن و سرشون داد میزنه و میره😒😒😒😒😒😲
.
ارائه از پیج سریال غنچه های زخمی🥀
@turki_serialll
گلچین سریال غنچه های زخمی رو همینجا ببینید 🥀👇
.
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
@turki_serialll
.
#غنچه_هاي_زخمي #جم #جم_تیوی#سریال_ترکی #سریال #عشق_اجاره_اى#جم_سریز#ریور#جم_گروپ

Most Popular Instagram Hashtags