#جشن_برنج

19 posts

MOST RECENT

.
اولین جشنواره برنج در روز جمعه 5 شهریور 1395در عمارت تحویلداری در روستای بیدرون شهرستان سیاهکل برگزار گردید.
در این جشنواره شاهد اجرای مراسم و آیین سنتی گیلانی باعنوان عروس بران توسط گروه دیلمون بودیم.

عروس بران به معنای بردن عروس به خانه داماد است .

پیش از پیراستن عروس ، عروس را به همراه فامیل ، وهمسایگان به طرف خانه داماد می بردند وبا کف زدن وساز ونقاره محلی عروس را تا خانه داماد بدرقه می کنند ، در این فاصله (در گذرگاه خانه داماد ، در کوچه وخیابان )در چندین مکان ، عروس را روی صندلی یا چهارپایه تمیزی که به همراه دارند می نشانند ، سپس از پنجره های خانه های مشرف به کوچه یا محل عبور عروس ،نقل وبرنج وگل وپول بر سر عروس می ریزند .
.

عروس با قدم های شمرده وکوتاه حرکت می کند .در پیشاپیش عروس ، آئینه وچراغ روشن می برند .در کنار عروس ، برادر یا خواهر عروس وبه دنبال آنان همراهان عروس وداماد حرکت می کنند.
.

مطرب ،سازونقاره می زند ، مردم وهمراهان شادمانی کرده وکف می زنند زمانیکه عروس وهمراهان به نزدیکی خانه داماد رسیدند ، داماد را با لباس مرتب وپیراسته به طرف عروس می آورند .نارنج زنی نیز یکی از مراسم زیبای اهالی سرسبز گیلان است .
.

داماد ، یک دستمال پر از نقل وسکه های ریز ودرشت ویک نارنج در دست می گیرد (اگر در فصل نارنج باشد ) ودر ملاقات کوچه ای با عروس ، نارنج یا میوه همان فصل را طوری می اندازد که از بالای سر عروس بگذرد .گاهی به عنوان صدقه مرغ پخته ای را لای نان می پیچند وآن را به طرف عروس می اندازند .
.

مردم پشت سر عروس ، مرغ را می گیرند و آهسته آهسته به عروس نزدیک می شوند وسپس دستمال نقل را روی سر عروس (در هوا )می ریزند ومی گذرد وگاهی هم با عروس همزمان به سوی خانه حرکت می کنند .
.
در حیاط منزل داماد مطرب می نوازد ودختران کوچک با لباس های محلی به رقص وپایکوبی ورقص کترا یا ملاقه مشغول می شوند وروی سر عروس وداماد پول ، نقل وبرنج می ریزند وبچه ها وزنان به عنوان مبارکی آن پول را بر می دارند .
.
👈👈👈پست های بعدی مارا دنبال و دوستان خود را منشن بفرمایید ، با ما تا دومین جشنواره برنج همراه باشید.
.
.
#جشن_برنج #جشنواره_برداشت_برنج #جشنواره_برنج  #سیاهکل #وسایل_بازیافتی #بازیافت #غرفه #موسیقی_زنده #آیین_های_گیلانی #گیلانی #گیلان #صنایع_دستی #لباس_محلی #عروس_بران #عروسی
عکس ها از : @mdds.ir @gilnegah @darsiahkal

.
اولین جشنواره برنج در روز جمعه 5 شهریور 1395در عمارت تحویلداری در روستای بیدرون شهرستان سیاهکل برگزار گردید.
در این جشنواره شاهد حضور گروه های مختلفی از جمله حضور بانوان هنرمند شهرستانمان در غرفه پخت شیرینی های محلی بودیم. که مورد توجه بازدیدکنندگان محترم جشنواره قرار گرفت.
.
👈👈👈پست های بعدی مارا دنبال و دوستان خود را منشن بفرمایید ، با ما تا دومین جشنواره برنج سیاهکل همراه باشید.
.
.
#جشن_برنج #جشنواره_برداشت_برنج #برنج  #سیاهکل #وسایل_بازیافتی #بازیافت #غرفه #موسیقی_زنده #من_طبیعت_را_دوست_دارم #محیط_زیست #خلاقیت #صنایع_دستی #لباس_محلی #شیرینی_محلی #بانوان

.
از شالیزار و رنج برنج

پس از کاشت جوانه ها، در مرحله داشت از این پس ﺟﻮاﻧﻪ های ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ و در ﻋﻤﻖ زﻣﯿﻦ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه و رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻮذی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺮﻧﺞ های ﺟﻮان را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ، از رﯾﺸﻪ ﺑﺮﭼﯿﺪ. درواقع ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آﻓﺖ ها ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ های ﺟﻮان را آزار ﺑﺪهند. سم پاشی ﺷﺎﻟﯿﺰار ﮐﺎر ﭘﺮ زﺣﻤﺖ و طاﻗﺖﻓﺮﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ که البته در پست قبل به شیوه ی موثری اشاره کردیم.

اما آن گونه که دیده ایم دﺳﺘﮕﺎه سم پاش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻮﻟﻪﭘﺸﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮ دوش ﮐﺸﺎورز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و او ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﮔِﻞ و ﻻی زﻣﯿﻦ راه ﺧﻮد را ﺑﺎز کند و ﺳﻢ ﺑﭙﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﭘﺲ از سم پاشی زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و روﯾﺎﯾﯽﺗﺮﯾﻦ روزهای ﺷﺎﻟﯿﺰار ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد. ﺷﺎﻟﯽ ها « ﻏﻮره ﻣﯽروﻧﺪ»؛ ﺑﺮﻧﺞ ها از ﻏﻼف ﺳﺒﺰ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺎ وزش ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﻣﯽﺧﺮاﻣﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺷﺎﻟﯿﺰار از اوﻟﯿﻦ روزهای ﮐﺎر ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزهای درو دﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.

پس از آن ﻧﻮﺑﺖ «وﺟﯿﻦ» اﺳﺖ؛ در آن زمان اﮔﺮ از دور ﺑﻪ ﺷﺎﻟﯿﺰار ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻗﻪ های ﺳﺒﺰ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢﺗﺎن ﻣﯽآﯾﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺮوﯾﺪ دﯾﮕﺮ تنها ﺳﺎﻗﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؛ ﻋﻠﻒ های هرز میهمان ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺰرﻋﻪداران هستند. ﺑﺎ وﺟﯿﻦﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ میهماﻧﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﮐﺎر دوﺑﺎر و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ۲۰ روز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. .
👈👈👈پست های بعدی مارا دنبال و دوستان خود را منشن بفرمایید ، با ما تا دومین جشنواره شکرانه برداشت برنج سیاهکل همراه باشید.
.
.
#جشن_برنج #جشنواره_برداشت_برنج #برنج  #سیاهکل #برنج_کاری #برنجکاران #کاشت #داشت #برداشت #سمپاشی #من_طبیعت_را_دوست_دارم #محیط_زیست #وجین

.
چهارمین روز نمایشگاه عکس کاشت ، داشت و برداشت برنج با استقبال قابل توجه مردم سیاهکل مواجه گردیده است
این نمایشگاه که با هدف به تصویر کشیدن زحمات کشاورزان در مراحل تهیه محصول برنج ،در سالن ارشاد اسلامی شهرستان سیاهکل بر پا گردیده است.
لازم به ذکر است که اختتامیه این نمایشگاه در روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۹۶ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ برگزار میگردد. .
#جشن_برنج #نمایشگاه_عکاسی #کاشت #داشت #برداشت #جشنواره_برداشت_برنج #جشنواره_شکرانه_برداشت_برنج #سیاهکل #برنج #برنجکاری #برنجکاران

.
اولین جشنواره شکرانه برداشت برنج در روز جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵ در عمارت تحویلداری در روستای بیدرون شهرستان سیاهکل برگزار گردید.

پیرامون برنامه ریزی و اجرای این جشنواره ، مسئولان اجرایی این جشنواره نقش خود را برای هر چه بهتر ارائه دادن این مراسم ایفا کردند.

#قسمت_چهارم سخنان دبیر و سایر مسئولین اجرایی باز آفرینی جشن شکرانه برنج
.
👈👈👈پست های بعدی مارا دنبال و دوستان خود را منشن بفرمایید ، با ما تا دومین جشنواره شکرانه برداشت برنج سیاهکل همراه باشید.
.
.
#جشن_برنج #جشنواره_برداشت_برنج #برنج  #سیاهکل #وسایل_بازیافتی #بازیافت #غرفه #موسیقی_زنده #من_طبیعت_را_دوست_دارم #محیط_زیست #خلاقیت #نمایندگی_ایرانخودرو_رحیم_پور

اولین جشنواره شکرانه برداشت برنج در روز جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵ در عمارت تحویلداری در روستای بیدرون شهرستان سیاهکل برگزار گردید.

پیرامون برنامه ریزی و اجرای این جشنواره ، مسئولان اجرایی این جشنواره نقش خود را برای هر چه بهتر ارائه دادن این مراسم ایفا کردند.

#قسمت_سوم سخنان دبیر و سایر مسئولین اجرایی باز آفرینی جشن شکرانه برنج
.
👈👈👈پست های بعدی مارا دنبال و دوستان خود را منشن بفرمایید ، با ما تا دومین جشنواره شکرانه برداشت برنج سیاهکل همراه باشید.
.
.
#جشن_برنج #جشنواره_برداشت_برنج #برنج  #سیاهکل #وسایل_بازیافتی #بازیافت #غرفه #موسیقی_زنده #من_طبیعت_را_دوست_دارم #محیط_زیست #خلاقیت #نمایندگی_ایرانخودرو_رحیم_پور

اولین جشنواره شکرانه برداشت برنج در روز جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵ در عمارت تحویلداری در روستای بیدرون شهرستان سیاهکل برگزار گردید.

پیرامون برنامه ریزی و اجرای این جشنواره ، مسئولان اجرایی این جشنواره نقش خود را برای هر چه بهتر ارائه دادن این مراسم ایفا کردند.

#قسمت_دوم سخنان دبیر و سایر مسئولین اجرایی باز آفرینی جشن شکرانه برنج
.
👈👈👈پست های بعدی مارا دنبال و دوستان خود را منشن بفرمایید ، با ما تا دومین جشنواره شکرانه برداشت برنج سیاهکل همراه باشید.
.
.
#جشن_برنج #جشنواره_برداشت_برنج #برنج  #سیاهکل #وسایل_بازیافتی #بازیافت #غرفه #موسیقی_زنده #من_طبیعت_را_دوست_دارم #محیط_زیست #خلاقیت #نمایندگی_ایرانخودرو_رحیم_پور

اولین جشنواره شکرانه برداشت برنج در روز جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵ در عمارت تحویلداری در روستای بیدرون شهرستان سیاهکل برگزار گردید.

پیرامون برنامه ریزی و اجرای این جشنواره ، مسئولان اجرایی این جشنواره نقش خود را برای هر چه بهتر ارائه دادن این مراسم ایفا کردند.

#قسمت_اول سخنان دبیر و سایر مسئولین اجرایی باز آفرینی جشن شکرانه برنج
.
👈👈👈پست های بعدی مارا دنبال و دوستان خود را منشن بفرمایید ، با ما تا دومین جشنواره شکرانه برداشت برنج سیاهکل همراه باشید.
.
.
#جشن_برنج #جشنواره_برداشت_برنج #برنج  #سیاهکل #وسایل_بازیافتی #بازیافت #غرفه #موسیقی_زنده #من_طبیعت_را_دوست_دارم #محیط_زیست #خلاقیت #نمایندگی_ایرانخودرو_رحیم_پور

.
مرحله #برداشت_برنج :
.
●قطع آب و خشکاندن شالیزار:
بر اساس نوع رقم و دوره رشد، شرایط آب‌وهوایی و بافت خاک و نیز مشورت کارشناس تعیین می‌شود. به‌طورکلی حدود ۲۰ روز بعد از نشاکاری می‌توان اقدام به قطع آب نمود (البته حضور اردک نیاز به مدیریت ویژه آب دارد باید دقت شود).
.
●برداشت محصول:
الف) #ایستگاهی: برداشت می‌تواند با دست یا کمباین صورت پذیرد با دست، جهت کاهش رطوبت، جمع‌آوری و خرمن‌کوبی باید حداقل ۲۴ ساعت بعد صورت گیرد و در برداشت با کمباین، بذور باید پس از خرمن‌کوبی در مکانی مناسب هوادهی شوند یا بلافاصله وارد خشک‌کن شده تا رطوبت کاهش یابد. زمانی که حدود ۹۰-85 درصد خوشه به رنگ زرد درآید.در ارقام محلی ۳۰-20 روز بعد گلدهی بسته به شرایط اقلیمی استان.
ب) #مکانیزه:مطلبی که در برداشت مکانیزه موردتوجه است مناسب بودن مزرعه شالیزاری برای کار کمباین است. شرط اساسی این مطلب داشتن زهکش مناسب است تا کشاورز بعد از رسیدن محصول در کمترین زمان (حدود ده روز) بتواند مزرعه را خشک کرده تا ادوات کشاورزی به‌راحتی در آن حرکت کرده و کار انجام دهد. در این روش محصول برداشت‌شده برای کاهش رطوبت حتماً باید به خشک‌کن برده شود.
.
●روش دیگر برداشت، درو محصول با ماشین و یا دستی است که بعد از کاهش رطوبت #خرمن‌_کوبی با #کمباین انجام می‌شود و محصول برداشت‌شده احتیاج به خشک‌کردن #شلتوک ندارد ولی هزینه برداشت بیشتر از هزینه برداشت مستقیم است.
.
👈👈👈پست های بعدی مارا دنبال و دوستان خود را منشن بفرمایید ، با ما تا دومین جشنواره شکرانه برداشت برنج سیاهکل همراه باشید.
.
.
#جشن_برنج #جشنواره_برداشت_برنج #برنج  #سیاهکل #من_طبیعت_را_دوست_دارم #محیط_زیست #کاشت_برنج #داشت_برنج #برداشت_برنج #برنج

.
مراحل #داشت_برنج

#آبیاری :
در مرحله 3 برگی لازم است مرحله به مرحله بویژه در روزهای گرم نسبت به هوادهی و مطابقت دادن گیاهچه به شرایط آب و هوایی طبیعی اقدام نمود.
.
#هوادهی :
در چند روز اول بذر پاشی نباید روی بستر آب باشد. معمولاً رطوبت گلبرای جوانه زدن کافی می باشد. در صورت نیاز در صبح ها به کرتها آب رسانده و بلافاصله زهکشی شود تا روی بستر آب قرار نگیرد. پس از دو تا سه برگه شدن و همزمان با هوادهی گیاهچه ها باید پای بوته ها آب وجود داشته باشد. لازم است تا از ماندابی شدن بستر خزانه جلوگیری شود.
.
#کوددهی:
باقیمانده کود اوره در یک تا دو نوبت به صورت سرک مصرف شود با این یادآوری که فاصله زمانی بین اخرین نوبت مصرف سرک و انتقال نشا به زمین اصلی باید حداقل یک هفته یا بیشتر باشد.
.
مبارزه با علف های هرز:
پس از اینکه خزانه آماده بذرپاشی شد در کرت ها به ارتفاع 3-2 سانتی متر آب وارد کرده و سم علف کش توصیه شده حفظ نبات بصورت قطره پاشی، در سطح مورد نظر پخش می گردد. بعد از 4-3 روز، آب کرت ها خارج می گردند و به مدت 5-4 ساعت کرت ها با آب شستشو داده شده و سپس بذر پاشی می گردد. در صورت مشاهده علف های هرز در مرحله 4-3 برگی بهتر است بصورت دستی با علف های هرز مبارزه شود. .
👈👈👈پست های بعدی مارا دنبال و دوستان خود را منشن بفرمایید ، با ما تا دومین جشنواره شکرانه برداشت برنج سیاهکل همراه باشید.
.
.
#جشن_برنج #جشنواره_برداشت_برنج #برنج  #سیاهکل #من_طبیعت_را_دوست_دارم #محیط_زیست #کاشت_برنج #داشت_برنج #برداشت_برنج #برنج

.
درباره #کاشت_برنج بیشتر بدانیم:
در مرحله کاشت برنج عواملی موثر هستند که شالیکاران باید نسبت به انجام آن بدان توجه بسیاری داشته باشند مراحلی از جمله :
.
●تهيه بستر بذر برنج
عمليات تهيه زمين در زراعت برنج غرقابى اساساً شامل شخم و گل و آب کردن مزرعه است. عمق شخم معمولاً کم است، پس از شخم کردن زمين، براى تهيهٔ بسترگياه مزرعه را قبلاً آبيارى و سپس با استفاده از ادوات سنتي، نيمه‌مکانيزه و مکانيزه ، سطح مزرعه را کاملاً نرم مى‌کنند تا به‌صورت گل-آب در آيد. هدف ديگر از گل-آب يا باتلاقى کردن مزرعه، ايجاد لايه‌اى غيرقابل نفوذ نسبت به آب در عمق خاک و نهايتاً جلوگيرى از اتلاف و شستشوى عناصر غذائى است.
.
●انتخاب بذر برنج
استفاده از بذرهاى پاک، سالم، خالص و سازگار به‌شرايط محيطى منطقه زراعى امرى ضرورى است. براى جلوگيرى از حملهٔ عوامل بيمارى و کاهش ميزان صدمات ناشى از حملهٔ حشرات مضر، بذر را با مواد شيميائى مناسب ضدعفونى مى‌کنند.
.
●روش‌هاى کاشت برنج
کاشت برنج به دو صورت مستقيم و نشاءکارى انجام مى‌گيرد. کاشت مستقيم يا بذرکارى را درهم انجام مى‌دهند. بذرکارى درهم، در حالت غرقابى را معمولاً با هواپيما انجام مى‌دهند بذر پخش شده، در محل برخورد با آب رسوب مى‌کند و با جوانه‌زنى و تشکيل ريشه در جاى خود تثبيت مى‌شود. در اين روش، بذر از گزند پرندگان مصون مى‌مانند و هزينهٔ کارگر نيز پائين است.
به‌منظور تحريک فعاليت‌هاى آنزيمى براى جوانه‌زني، قبلاً بذر را تا نمايان شدن آثار ريشه‌چه، در آب خيس مى‌کنند که به زمین نگه داری نشاءها خزانه گفته میشود.
.
●فواصل نشاءکارى برنج
فاصله نشاءهاى برنج در زمين اصلى روى خطوط ۱۰ تا ۲۵ سانتى‌متر است؛ نشاءها به‌صورت کپه‌اى (چندين نشا در يک سوراخ) کاشته مى‌شوند. فاصلهٔ کاشت تابع حاصلخيزى مزرعه است؛ در اراضى سبک و کم‌قوت، نشاءها را معمولاً با فاصله کمتر و در اراضى پُرقوت و حاصلخيز، که امکان پنجه‌زائى زياد است، با فاصلهٔ بيشتر از هم مى‌کارند.
.
●عمق نشاءکارى برنج
عمق نشاءکارى بايد نسبتاً کم باشد زيرا نشاءکارى عميق مانع گسترش طبيعى ريشه مى‌شود به‌اين معنى که چون ريشهٔ جديد از گره‌هاى فوقانى ريزوم ظاهر مى‌شود اگر نشاءکارى عميق باشد ريشه‌زائى و رشد طبيعى گياه به‌تأخير مى‌افتد. .
.
👈👈👈پست های بعدی مارا دنبال و دوستان خود را منشن بفرمایید ، با ما تا دومین جشنواره شکرانه برداشت برنج سیاهکل همراه باشید.
.
.
#جشن_برنج #جشنواره_برداشت_برنج #برنج #سیاهکل #من_طبیعت_را_دوست_دارم #محیط_زیست #کاشت_برنج #داشت_برنج #برداشت_برنج #برنج

فوتبال شلی در بخش کُر شهرخانیمن درسال .......
فوتبال شلی هرساله در ابتدایی کاشت برنج برگذار میشد . نوعی جشن هست . که البته الان چند سالی هست به دلیل کم آبی و خشکسالی در کامفیروز برگذار نمیشد . واقعا یادش بخیر ( چه کسی جواب این کم آبی را خواهد داد تکلیف مردم شریف کامفیروز چی هست )از مسئولین خواهشمند است رسیدگی شود
اخی سی روزل خوبووو

مطالب بیشتر در کانال تلگرام شهر خانیمن آدرس لینک در بالای صفحه در قسمت بیو گرافی

دوستان خودتون رو تگ کنید .
منتظر نظراتتون هستیم فقط کامنت بذارین ممنونم .
#فارس #شیراز #شهرستان #مرودشت #کامفیروز #کامفیروز_شمالی #شهرخانیمن #شهر_زیبای_من #جشن_برنج #فوتبال #شل #برنج #برنج_کامفیروزی #برنج_کامفیروزی_شهرخانیمن

.
در نخستین جشنواره شکرانه برنج که در شهرستان سیاهکل برگزار شد، مراسم آیینی و محلی عروس بران، نمایش‌های آیینی از یاوری تا باوری، عروسبران، برم، نارنج زنی، اجرای موسیقی محلی و از این قبیل در این جشنواره اجرا شد.
.
.
👈👈👈پست های بعدی مارا دنبال و دوستان خود را منشن بفرمایید ، با ما تا دومین جشنواره شکرانه برداشت برنج سیاهکل همراه باشید.
.
.
#جشن_برنج #جشنواره_برداشت_برنج #برنج  #سیاهکل #وسایل_بازیافتی #بازیافت #غرفه #موسیقی_زنده #من_طبیعت_را_دوست_دارم #محیط_زیست #خلاقیت #صنایع_دستی #لباس_محلی #عروس_بران #یاوری #باوری #موسیقی_محلی #زنان #مردان #گیل #گیلانی

.
#قسمت_دوم_غرفه_های_جشنواره
.
اولین جشنواره شکرانه برداشت برنج در روز جمعه 5 شهریور 1395در عمارت تحویلداری در روستای بیدرون شهرستان سیاهکل برگزار گردید.
در این جشنواره شاهد حضور گروه های مختلفی بودیم:

1-غرفه موسسه محیط زیست دوستداران سیاهکل

2-غرفه لباس محلی

3-غرفه شیرینی های محلی

4-غرفه صنایع دستی

5-غرفه سفال طرح قدیم(با چرخ سنتی)

6-غرفه سفال با طرح جدید

7-غرفه فرش دستبافت

8-غرفه معرفی انواع برنج های قدیمی

9-غرفه موسسه خیریه لبخند

10-غرفه عرضه برنج

11-غرفه ابزار آلات قدیمی کشاورزی
.
👈#قسمت_اول_غرفه_های_جشنواره
را می توانید از طریق هشتگ بالا مشاهده بفرمایید
.
.
👈👈👈پست های بعدی مارا دنبال و دوستان خود را منشن بفرمایید ، با ما تا دومین جشنواره شکرانه برداشت برنج سیاهکل همراه باشید.
.
.
#جشن_برنج #جشنواره_برداشت_برنج #برنج  #سیاهکل #وسایل_بازیافتی #بازیافت #غرفه #موسیقی_زنده #من_طبیعت_را_دوست_دارم #محیط_زیست #خلاقیت #صنایع_دستی #لباس_محلی

.
.
#قسمت_اول_غرفه_های_جشنواره
.
اولین جشنواره شکرانه برداشت برنج در روز جمعه 5 شهریور 1395در عمارت تحویلداری در روستای بیدرون شهرستان سیاهکل برگزار گردید.
در این جشنواره شاهد حضور گروه های مختلفی بودیم:

1-غرفه موسسه محیط زیست دوستداران سیاهکل

2-غرفه لباس محلی

3-غرفه شیرینی های محلی

4-غرفه صنایع دستی

5-غرفه سفال طرح قدیم(با چرخ سنتی)

6-غرفه سفال با طرح جدید

7-غرفه فرش دستبافت

8-غرفه معرفی انواع برنج های قدیمی

9-غرفه موسسه خیریه لبخند

10-غرفه عرضه برنج

11-غرفه ابزار آلات قدیمی کشاورزی
.
.
👈 #قسمت_دوم_غرفه_های_جشنواره
را می توانید از طریق هشتگ بالا مشاهده بفرمایید
.
.
👈👈👈پست های بعدی مارا دنبال و دوستان خود را منشن بفرمایید ، با ما تا دومین جشنواره شکرانه برداشت برنج سیاهکل همراه باشید.
.
.
#جشن_برنج #جشنواره_برداشت_برنج #برنج  #سیاهکل #وسایل_بازیافتی #بازیافت #غرفه #موسیقی_زنده #من_طبیعت_را_دوست_دارم #محیط_زیست #خلاقیت #صنایع_دستی #لباس_محلی

.
تیم تصویری جشنواره برنج شهرستان سیاهکل نسخه کاملی از این جشنواره را آماده کرده است که با توجه به محدودیت زمانی اینستاگرام در قالب کلیپ های یک دقیقه ای در این صفحه به نظر شما همراهان عزیز ارائه می گردد.

با حمایت همه مردم کشورمان در سال دوم جشنواره تلاش میکنیم باعث افزایش توریست و نفع اقتصادی مردم استان گیلان و شهرستان سیاهکل باشیم.
به امید آن روز
.
اولین جشنواره شکرانه برداشت برنج در روز جمعه 5 شهریور 1395در عمارت تحویلداری در روستای بیدرون شهرستان سیاهکل برگزار گردید.
.
.
👈👈👈پست های بعدی مارا دنبال و دوستان خود را منشن بفرمایید ، با ما تا دومین جشنواره شکرانه برداشت برنج سیاهکل همراه باشید.
.
.
#جشن_برنج #جشنواره_برداشت_برنج #برنج  #سیاهکل #وسایل_بازیافتی #بازیافت #غرفه #موسیقی_زنده #من_طبیعت_را_دوست_دارم #محیط_زیست #خلاقیت #نمایندگی_ایرانخودرو_رحیم_پور

.
مهران رحیم پور دبیر نخستین جشنواره شکرانه برنج سیاهکل اظهار داشت: برگزاری این برنامه حاصل تلاش و همکاری تمامی مسئولان و تمامی همکاران من بوده است.  با اشاره به ارزش برنج در بین مردان و زنان گیل و دیلم و حرمتی که برای آن قائل هستند، گفت: این جشنواره برای نشان دادن زحمت‌های این بلندقامتان به شیوه برپایی غرفه و برگزاری نمایش‌های آیینی و موسیقی‌های محلی بوده است.
.
.
👈👈👈پست های بعدی مارا دنبال و دوستان خود را منشن بفرمایید ، با ما تا دومین جشنواره شکرانه برداشت برنج سیاهکل همراه باشید.
.
.
#جشن_برنج #جشنواره_برداشت_برنج #برنج #سیاهکل #وسایل_بازیافتی #بازیافت #غرفه #موسیقی_زنده #من_طبیعت_را_دوست_دارم #محیط_زیست #خلاقیت

.
سال گذشته نخستین #جشنواره_شکرانه_برداشت_برنج در شهرستان سیاهکل برگزار شد ؛

در این جشنواره ما شاهد حضور غرفه هایی با شرح فعالیت زیر بودیم ، که از جمله ی آنها #موسسه_دوستداران_سیاهکل بود که با حضور سبز خود و به همراه حامیان محیط زیستی خود در زمینه ی وسایل بازیافتی ، بسیار درخشید.
.
✔غرفه های موجود در این جشنواره بشرح ذیل بوده است:

1-غرفه موسسه محیط زیست دوستداران سیاهکل

2-غرفه لباس محلی

3-غرفه شیرینی های محلی

4-غرفه صنایع دستی

5-غرفه سفال طرح قدیم(با چرخ سنتی)

6-غرفه سفال با طرح جدید

7-غرفه فرش دستبافت

8-غرفه معرفی انواع برنج های قدیمی

9-غرفه موسسه خیریه لبخند

10-غرفه عرضه برنج

11-غرفه ابزار آلات قدیمی کشاورزی
.
.
👈👈👈پست های بعدی مارا دنبال و دوستان خود را منشن بفرمایید ، با ما تا دومین جشنواره شکرانه برداشت برنج سیاهکل همراه باشید.
.
.
#جشن_برنج #جشنواره_برداشت_برنج #برنج #موسسه_دوستداران_سیاهکل #سیاهکل #وسایل_بازیافتی #بازیافت #من_طبیعت_را_دوست_دارم #محیط_زیست #خلاقیت

.
سال گذشته نخستین #جشنواره_شکرانه_برداشت_برنج در شهرستان سیاهکل برگزار شد ؛

این جشنواره در کیفیتی بسیار خوب و با حضور مردم فهیم و پر ذوق شهرستان در بخش های متعدد و جذابی از جمله : #موسیقی_زنده ، #طناب_بازی ، اجرای #آئین_های_سنتی و دیگر موارد در غرفه های حاضر در محل، در عمارت قدیمی تحویلداری روستای بیدرون برگزار گردید که علاوه بر استقبال همشهریانمان ، شاهد حضور گرم مسافران تابستانی نیز بودیم.
.
.
👈👈👈پست های بعدی مارا دنبال و دوستان خود را منشن بفرمایید ، با ما تا دومین جشنواره شکرانه برداشت برنج سیاهکل همراه باشید.
.
.
#جشن_برنج #جشنواره_برداشت_برنج #برنج #سیاهکل

Most Popular Instagram Hashtags