[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#جشن_برنج

30 posts

TOP POSTS

MOST RECENT

جشن برنج در شمال ایران🌿🎊 این جشن یکی از جشن های باستانی استان گیلان می باشد که برای نخستین بار در سیاهکل برگزار شده است. گفته شده است که جشن برنج در پایان برداشت محصول انجام می شود.
پس از برداشت محصول برنج، کاهی برجای می ماند که به کاه برنج نیز معروف است.
بسیاری از هنرمندان محلی برای خلق مجسمه های کاهی از این کاه استفاده می کنند. بکار می رود.

یادآور می شویم که برنج از دو کلمه ” به + رنج ” تشکیل شده است که به معنای مشقت فروان جهت به ثمر رساندن محصول می باشد.
نمایش های آىینی از یاوری تا باوری، عروسبران، برم، نارنج زنی، اجرای موسیقی
محلی، نهال کاری، تیراندازی، بیجار پس خوانی، لافندبازی، نمایشگاه عکس شالیزار و مسابقه آشپزی در این جشنواره اجرا شد

#هزارویک_شب
#گیلان #شمال #سیاهکل #جشن_برنج

#جشن_برنج #گیلان
via fiureh: t.co/WHMLHLtpMA

گیلان
فکر کنم این گراز باشه
#جشن_برنج

گیلان
#جشن_برنج

جشن برنج گیلان
#جشن_برنج #گیلان

.
اولین جشنواره برنج در روز جمعه 5 شهریور 1395در عمارت تحویلداری در روستای بیدرون شهرستان سیاهکل برگزار گردید.
در این جشنواره شاهد اجرای مراسم و آیین سنتی گیلانی باعنوان عروس بران توسط گروه دیلمون بودیم.

عروس بران به معنای بردن عروس به خانه داماد است .

پیش از پیراستن عروس ، عروس را به همراه فامیل ، وهمسایگان به طرف خانه داماد می بردند وبا کف زدن وساز ونقاره محلی عروس را تا خانه داماد بدرقه می کنند ، در این فاصله (در گذرگاه خانه داماد ، در کوچه وخیابان )در چندین مکان ، عروس را روی صندلی یا چهارپایه تمیزی که به همراه دارند می نشانند ، سپس از پنجره های خانه های مشرف به کوچه یا محل عبور عروس ،نقل وبرنج وگل وپول بر سر عروس می ریزند .
.

عروس با قدم های شمرده وکوتاه حرکت می کند .در پیشاپیش عروس ، آئینه وچراغ روشن می برند .در کنار عروس ، برادر یا خواهر عروس وبه دنبال آنان همراهان عروس وداماد حرکت می کنند.
.

مطرب ،سازونقاره می زند ، مردم وهمراهان شادمانی کرده وکف می زنند زمانیکه عروس وهمراهان به نزدیکی خانه داماد رسیدند ، داماد را با لباس مرتب وپیراسته به طرف عروس می آورند .نارنج زنی نیز یکی از مراسم زیبای اهالی سرسبز گیلان است .
.

داماد ، یک دستمال پر از نقل وسکه های ریز ودرشت ویک نارنج در دست می گیرد (اگر در فصل نارنج باشد ) ودر ملاقات کوچه ای با عروس ، نارنج یا میوه همان فصل را طوری می اندازد که از بالای سر عروس بگذرد .گاهی به عنوان صدقه مرغ پخته ای را لای نان می پیچند وآن را به طرف عروس می اندازند .
.

مردم پشت سر عروس ، مرغ را می گیرند و آهسته آهسته به عروس نزدیک می شوند وسپس دستمال نقل را روی سر عروس (در هوا )می ریزند ومی گذرد وگاهی هم با عروس همزمان به سوی خانه حرکت می کنند .
.
در حیاط منزل داماد مطرب می نوازد ودختران کوچک با لباس های محلی به رقص وپایکوبی ورقص کترا یا ملاقه مشغول می شوند وروی سر عروس وداماد پول ، نقل وبرنج می ریزند وبچه ها وزنان به عنوان مبارکی آن پول را بر می دارند .
.
👈👈👈پست های بعدی مارا دنبال و دوستان خود را منشن بفرمایید ، با ما تا دومین جشنواره برنج همراه باشید.
.
.
#جشن_برنج #جشنواره_برداشت_برنج #جشنواره_برنج  #سیاهکل #وسایل_بازیافتی #بازیافت #غرفه #موسیقی_زنده #آیین_های_گیلانی #گیلانی #گیلان #صنایع_دستی #لباس_محلی #عروس_بران #عروسی
عکس ها از : @mdds.ir @gilnegah @darsiahkal

.
اولین جشنواره برنج در روز جمعه 5 شهریور 1395در عمارت تحویلداری در روستای بیدرون شهرستان سیاهکل برگزار گردید.
در این جشنواره شاهد حضور گروه های مختلفی از جمله حضور بانوان هنرمند شهرستانمان در غرفه پخت شیرینی های محلی بودیم. که مورد توجه بازدیدکنندگان محترم جشنواره قرار گرفت.
.
👈👈👈پست های بعدی مارا دنبال و دوستان خود را منشن بفرمایید ، با ما تا دومین جشنواره برنج سیاهکل همراه باشید.
.
.
#جشن_برنج #جشنواره_برداشت_برنج #برنج  #سیاهکل #وسایل_بازیافتی #بازیافت #غرفه #موسیقی_زنده #من_طبیعت_را_دوست_دارم #محیط_زیست #خلاقیت #صنایع_دستی #لباس_محلی #شیرینی_محلی #بانوان

.
از شالیزار و رنج برنج

پس از کاشت جوانه ها، در مرحله داشت از این پس ﺟﻮاﻧﻪ های ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ و در ﻋﻤﻖ زﻣﯿﻦ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه و رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻮذی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺮﻧﺞ های ﺟﻮان را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ، از رﯾﺸﻪ ﺑﺮﭼﯿﺪ. درواقع ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آﻓﺖ ها ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ های ﺟﻮان را آزار ﺑﺪهند. سم پاشی ﺷﺎﻟﯿﺰار ﮐﺎر ﭘﺮ زﺣﻤﺖ و طاﻗﺖﻓﺮﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ که البته در پست قبل به شیوه ی موثری اشاره کردیم.

اما آن گونه که دیده ایم دﺳﺘﮕﺎه سم پاش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻮﻟﻪﭘﺸﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮ دوش ﮐﺸﺎورز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و او ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﮔِﻞ و ﻻی زﻣﯿﻦ راه ﺧﻮد را ﺑﺎز کند و ﺳﻢ ﺑﭙﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﭘﺲ از سم پاشی زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و روﯾﺎﯾﯽﺗﺮﯾﻦ روزهای ﺷﺎﻟﯿﺰار ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد. ﺷﺎﻟﯽ ها « ﻏﻮره ﻣﯽروﻧﺪ»؛ ﺑﺮﻧﺞ ها از ﻏﻼف ﺳﺒﺰ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺎ وزش ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﻣﯽﺧﺮاﻣﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺷﺎﻟﯿﺰار از اوﻟﯿﻦ روزهای ﮐﺎر ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزهای درو دﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.

پس از آن ﻧﻮﺑﺖ «وﺟﯿﻦ» اﺳﺖ؛ در آن زمان اﮔﺮ از دور ﺑﻪ ﺷﺎﻟﯿﺰار ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻗﻪ های ﺳﺒﺰ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢﺗﺎن ﻣﯽآﯾﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺮوﯾﺪ دﯾﮕﺮ تنها ﺳﺎﻗﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؛ ﻋﻠﻒ های هرز میهمان ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺰرﻋﻪداران هستند. ﺑﺎ وﺟﯿﻦﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ میهماﻧﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﮐﺎر دوﺑﺎر و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ۲۰ روز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. .
👈👈👈پست های بعدی مارا دنبال و دوستان خود را منشن بفرمایید ، با ما تا دومین جشنواره شکرانه برداشت برنج سیاهکل همراه باشید.
.
.
#جشن_برنج #جشنواره_برداشت_برنج #برنج  #سیاهکل #برنج_کاری #برنجکاران #کاشت #داشت #برداشت #سمپاشی #من_طبیعت_را_دوست_دارم #محیط_زیست #وجین

.
چهارمین روز نمایشگاه عکس کاشت ، داشت و برداشت برنج با استقبال قابل توجه مردم سیاهکل مواجه گردیده است
این نمایشگاه که با هدف به تصویر کشیدن زحمات کشاورزان در مراحل تهیه محصول برنج ،در سالن ارشاد اسلامی شهرستان سیاهکل بر پا گردیده است.
لازم به ذکر است که اختتامیه این نمایشگاه در روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۹۶ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ برگزار میگردد. .
#جشن_برنج #نمایشگاه_عکاسی #کاشت #داشت #برداشت #جشنواره_برداشت_برنج #جشنواره_شکرانه_برداشت_برنج #سیاهکل #برنج #برنجکاری #برنجکاران

Most Popular Instagram Hashtags