#جرج_برنادر_شو

MOST RECENT

.
#شبهای_رمضان

#قسمت_سوم

بازگشت به صلح_مارشال
آسیا در برابر غرب_داریوش شایگان
سیرحکمت و هنر مسیحی_مددپور
توسعه و مبانی تمدن غرب_شهید آوینی
نهیلیسم_شهریار زرشناس
اقتصاد و فرهنگ_دیوید تراسبی
نیمه پنهان آمریکا_شهریار زرشناس
بهای نابرابری_پروفسور استیگلیتز
هرم هستی_حائری یزدی
منهای فقر_ حکیمی . .
.
. . . *پیشرفت بدون تغییر ممکن نیست و آن هایی که نمی توانند نظرشان را تغییر دهند هیچ چیزی را نخواهند توانست تغییر دهند.*
#جرج_برنادر_شو
در اندیشه و نظریه مارشال برای بازگشت به صلح مبانی مطرح می شود که انسان باید برای بدست آوردن صلح تغییر کند... ولی سوال اساسی اینجاست، چه تغییری؟ در چه راستایی؟ آیا تغییر در راه مخالف با سعادت فردی و اجتماعی صحیح می باشد؟ و آیا هر راهی درست است؟ مارشال برای اثبات تئوری خود دست به القایی می زند که بنده با خواندن این جمله شگفت زده شدم..."ما باید یاد بگیریم زمانی که مردم طوری رفتار می کنند که ما دوست نداریم، آنها را تنبیه نکنیم!" جالب است بدانیم مبنای فکری این تئوری از کجا نشئت گرفته است.
در سیر تکاملی اندیشه غربی به رخدادی نزولی میرسیم که باعث ایجاد روزنه های تاریک در باورهای انسان های غربی می شود این حرکت های نزولی که به چهاربخش تقسیم می شوند عبارت است از 1-نزول از بینش شهودی به تفکر تفکیکی 2-نزول از صور جوهری به مفهوم مکانیکی 3- نزول از جوهر روحانی به سوائق نفسانی 4- نزول از غایت اندیشی و معاد به تاریخ پرستی. این چهار حرکت، حکم چهارنیروی نابودکننده ای را دارند که در مسیر خود همه ی نظام های ارزشی و آرمان های معنوی غرب که بر آنها بنا شده بود را نفی می کنند که هگل آنرا "نیروی هیولایی نفی" می نامد. این سیر نزولی رابطه میان انسان و وجود را مبدل به نسبتهای کمی و ریاضی می کند و شناسائی را به پراکسیس اجتماعی و اقتصادی کاهش می دهد.
در ورای آنچه می توان به جدال بین #قدرت و #ایمان میان سه قطب مردم، امیران و کلیسا تعبیر کرد، این فکر جدید رفته رفته توسعه یافت و در تمدن و فرهنگ جدیدی که تنها پایبند به اومانیسم و اصالت بشر بود، غلبه کرد. و در این میان ظبقه نوظهور که همان صنعتگر و تاجر پیشه و متفکران و هنرمندانی بودند که اساسا دین برای شان امری شخصی تلقی می شد که باید در حاشیه ی زندگی آدمی حضور می یافت.
در این عصر هنرمندان #فلورانسی راه رسم هنر جدید را تثبیت کردند، مثال داوینچی که آثار جدیدی را پدید آورد که تفاوتی بنیادی با هنر قدیم داشت.

Most Popular Instagram Hashtags