#جاوید_هاشمزاده

MOST RECENT

.
خشکید و کویر لوت شد دریامان

امروز بد و از آن بتر فردامان

زین تیره دل دیو سفت مشتی شمر

چون آخرت یزید شد دنیامان
.
#mustseemazandaran#iran_nature#iran#nikon#nikonphotographers#mazand_gallery#mazandaran#mustseeiran#mazandaranalbum#iranemoon#shomalpixel#baartarinha#khaterate_shomal#iranemoon#toos#akhavansales
#عکاسی#جاوید_هاشمزاده#اخوان ثالث

.
چو ضحاک شد بر جهان شهریار برو سالیان انجمن شد هزار
سراسر زمانه بدو گشت باز برآمد برین روزگار دراز
نهان گشت کردار فرزانگان پراگنده شد کام دیوانگان
هنر خوار شد جادویی ارجمند نهان راستی آشکارا گزند
شده بر بدی دست دیوان دراز به نیکی نرفتی سخن جز به راز
دو پاکیزه از خانه‌ی جمشید برون آوریدند لرزان چو بید
که جمشید را هر دو دختر بدند سر بانوان را چو افسر بدند
ز پوشیده‌رویان یکی شهرناز دگر پاکدامن به نام ارنواز
به ایوان ضحاک بردندشان بران اژدهافشن سپردندشان
بپروردشان از ره جادویی بیاموختشان کژی و بدخویی
ندانست جز کژی آموختن جز از کشتن و غارت و سوختن
.
#ferdosi#shahnameh#iran#nikon#nikonphotographers#mazand_gallery#mazandaran#mustseeiran#mazandaranalbum#iranemoon#baartarinha#khaterate_shomal#iranemoon#tus
#عکاسی#جاوید_هاشمزاده#تابستان#توس#فردوسی#شاهنامه

.
دنگ...، دنگ ...
ساعت گيج زمان در شب عمر
مي زند پي در پي زنگ.
زهر اين فكر كه اين دم گذر است
مي شود نقش به ديوار رگ هستي من.
لحظه ام پر شده از لذت
يا به زنگار غمي آلوده است.
ليك چون بايد اين دم گذرد،
پس اگر مي گريم
گريه ام بي ثمر است.
و اگر مي خندم
خنده ام بيهوده است.

دنگ...، دنگ ....
لحظه ها مي گذرد.
آنچه بگذشت ، نمي آيد باز.
قصه اي هست كه هرگز ديگر
نتواند شد آغاز.
مثل اين است كه يك پرسش بي پاسخ
بر لب سر زمان ماسيده است.
تند برمي خيزم
تا به ديوار همين لحظه كه در آن همه چيز
رنگ لذت دارد ، آويزم،
آنچه مي ماند از اين جهد به جاي :
خنده لحظه پنهان شده از چشمانم.
و آنچه بر پيكر او مي ماند:
نقش انگشتانم
.
#سهراب_سپهری .
#mustseemazandaran#iran_nature#iran#nikon#nikonphotographers#mazand_gallery#mazandaran#mustseeiran#mazandaranalbum#iranemoon#shomalpixel#baartarinha#khaterate_shomal#iranemoon#neyshabur#grandma#portrate
#طبیعت#عکاسی#مادربزرگ#جاوید_هاشمزاده

.
مادربزرگم دستانش را میدید
چروک زمانه را برانداز میکرد
و قاب عکسی که به دیوار بود
زمزمه میکرد با نگاهش
خاطراتی که دور بودند
به اندازه یک سنگِ گرانیت
چشمانش خیس نبود
اما من اشک را میدیدم
که در قلبش پنهان کرده بود
هشتاد سال عمر
پنجاه سال یک مرد
و ده سال یک قاب عکس .
خانه‌ای به یادگار
که بوی خاطره میداد
بوی عشق یک مرد
بوی شیطنتِ زندگی
برای او پر از زیبایی بود
اما ما خانه را نقد میدیدیم
.
#جاوید_هاشمزاده
.
#mustseemazandaran#iran_nature#iran#nikon#nikonphotographers#mazand_gallery#mazandaran#mustseeiran#mazandaranalbum#iranemoon#shomalpixel#baartarinha#khaterate_shomal#iranemoon#neyshabur#grandma#portrate
#طبیعت#عکاسی#پیری#مادربزرگ#مادرقشنگم_ساعی

Most Popular Instagram Hashtags