#تکست_سنگین

1778 posts

TOP POSTS

"Silver_Text"
تـَـنـهــایی هــاتو راه بــُرو...
غــَم هـاتو بــِنــِویـــس...↕📝
دِل تــَنـگی هــاتـــو از ســَر بکــش...↕🚬
از خودت یـه آدَم مـَـغـرور بــِسـاز...
کـه به کـِسـی نـیـازی نــَـداره...‼
▪◽◾◻◼⬜⬛⬜◼◻◾◽▪
#علیرضاسیلور
#text_shakh
#تکست_سنگین

گاهی وقتا
درد ها و تلخی های زندگی
اونقدر پر قدرت کمرتو میشکونن
که یادت میره ابراز علاقه کنی
یا واقعی بخندی...
#تکست_غمگین
#تکست_سنگین
#غم

╋می گُـفت تَنہـام نمےزاره بۍ مَـعرِفت
خـاطره هاشـ هَـمـ باخُـودِش رَفت

شِـڪست نَـخورده بُـودم قَـبل تو
بہ چَـند نَـفر قـول دادے قَـلبتـو؟

رَفـتی قـاطی لاشیـآ شُـدے
طَـرفم نـیا دیگہ ڪَثیف شُـدے

راستے👈زِیرشـون حاملہ نَشی عِشقی خانُم
هہـԋ👈زِیر اونایی ڪه بِـهت میگُـفتَن آبجی خانُم

بَـرا پـایـینـیا اُفـت داره از شِڪست بِگـَن
تـوے لاشی باعِـث شُدے پُـشتَم ڪُص بِـگَن

هہــــــԋـ←↓ #تکست_نویس_۰۱۱۱
#تکست_سنگین
#تکست_کلفت
#تکست_غم
#تکست_احساسی

❗️پسّرّاّ دّنّياّي عّجّيبّیّ دّاّرّنّ❗️ یّهّ بّاّرّ بّهّ اّفّتّخّاّرّ پّسّرّاّ 😔 😔سلّاّمّتّیّ دّوّشّ گّرّفّتّنّ هّاّیّ ٥ دّقّيقّهّ اّيشّوّنّ
😔سلّاّمّتّیّ قّدّمّ زّدّنّ هّاّي نّصّفّهّ شّبّشّوّنّ تّوّ خّياّبّوّنّ
😔سلّاّمّتّیّ اّشّكاّيیّ كهّ فّقّطّ تّوّ تّاّرّيكي حّقِّ رّيخّتّنّ دّاّرّنّ
😔سلّاّمّتّیّ زّاّنّوّهّاّشّوّنّ كهّ هّمّيشّهّ بّغّلّشّوّنّ بّوّدّنّ
😔سلّاّمّتّیّ گّوّشّيشّوّنّ كهّ هّرّ ٢٤ سّاّعّتّ شّاّيدّ يهّ زّنّگّ بّخّوّرّهّ
😔سلّاّمّتّیّ لّحّظّهّ یّ خّجّاّلّتّشّوّنّ وّقّتّیّ مّيخّوّاّنّ اّزّ بّاّبّاّ پّوّلّ بّگّيرّنّ
😔سلّاّمّتّیّ تّنّهّاّ مّوّنّدّنّاّیّ چّنّدّ رّوّزّشّوّنّ تّوّ خّوّنّهّ وّقّتّي هّمّهّ بّاّ هّمّنّ
😔سلّاّمّتّیّ تّلّفّنّ حّرّفّ زّدّنّ هّاّیّ ١٠ثّاّنّيهّ اّيشّوّنّ بّاّ بّاّبّاّ
😔سلّاّمّتّیّ لّحّظّهّ هّاّيیّ كهّ بّغّضّ تّوّ گّلّوّشّوّنّ دّاّرّهّ مّيتّرّكهّ وّلّیّ نّبّاّيدّ بّبّاّرّهّ چّوّنّ زّشّتّهّ وّاّسّهّ مّرّدّ
😔سلّاّمّتّیّ سّاّعّتّ هّاّیّ خّوّاّبّشّوّنّ كهّ اّگّرّ ٥ دّقّيقّهّ دّيرّتّرّ بّلّنّدّ شّنّ،بّاّ لّگّدّ بّهّشّوّنّ مّيفّهّمّوّنّنّ سّرّ كاّرّتّ دّيرّ شّدّهّ
😔سلّاّمّتّیّ غّرّوّرّشّوّنّ كهّ زّياّدّ زّيرِّ پّاّ مّيرّهّ وّلّي دّمّ نّمّيزّنّنّ
😔سلّاّمّتّیّ دّوّ سّاّلّ دّوّرّيشّوّنّ اّزّ هّمّهّ تّوّ سّخّتّي وّ غّرّبّتّ
😔سلّاّمّتّیّ سّگّ دّوّ زّدّنّاّشّوّنّ بّرّاّیّ يهّ لّقّمّهّ نّوّنِّ بّیّ مّنّّتّ
😔سلّاّمّتّيشّوّنّ كهّ نّهّ تّنّهّاّ كسّي نّيسّتّ نّاّزّشّوّنّوّ بّكشّهّ بّلّكهّ بّاّيدّ نّاّزِّ مّعّشّوّقّشّوّنّمّ بّكشّنّ
😔سلّاّمّتّیّ رّيشّاّیّ بّلّنّدّشّوّنّ كهّ بّيرّيخّتّشّوّنّ مّيكنّهّ وّلّیّ حّاّلّهّ زّدّنّشّوّ نّدّاّرّنّ ‌#تکست_سنگین سّلّاّمّتّیّ هّمّهّ پّسّرّاّ 😔سلّاّمّتّیّ هّمّهّ دّرّدّ دّیّدّهّ هّا

✍گُـلـم ➲

وَقـتیْ فـاحِـشهٰ شُـدی کَـسـیٰ رو تُـو

دیـگه غِـیـرتٰ نَـداشـتٰ ❐ ✍دُخـیٰ ➲

یِـه کَـم بِـه خُـودتٰ بیـاَ _ ایـنقَـدر تُـو

نَـرخ قـیـمتّ نَـبـاشٰ ❐
‌‌‌‌#تکست_سنگین

♚آدم بـہ بـــاد تـکـــیـــہ کـنـــہ

بـــہ نـــامــرد تــکــیـــہ نــکــنـہ♚

هـــــHehـــــه
‌‌‌‌#تکست_سنگین

⇇تڪَِـََِـ̛̛̰̭̭̰̃̃ـٍِسݓت نۅیسـஊـ✍⇶: ڪارش باهـام ڪه تَـموم شٌَـد گٌـفت نَـدارم بہـت نیـــَِـََِـ̛̛̰̭̭̰̃̃ـ̛̛̛̰̭̭̰̰̭̃̃ـٍَِِّـَِـَِـَِـازۍ👉
نـــَِـََِـ̛̛̰̭̭̰̃̃ـ̛̛̛̰̭̭̰̰̭̃̃ـٍَِِّـَِـَِـَِـَـداره عـیبـے اَگـہ ڪردے بـا اِحسـاس مَـن بــــَِـََِـ̛̛̰̭̭̰̃̃ـ̛̛̛̰̭̭̰̰̭̃̃ـٍَِِّـَِـَِـَِـازۍ👊
نِـفرینـت ڪردَم تـو زنِدگـیت روز خـوش نــــَِـََِـ̛̛̰̭̭̰̃̃ـ̛̛̛̰̭̭̰̰̭̃̃ـٍَِِّـَِـَِـَِـیارۍ👎

هـــَِـََِـ̛̛̰̭̭̰̃̃ـ̛̛̛̰̭̭̰̰̭̃̃ـٍَِِّـَِـَِـَِـہ👉

#تکست_نویس_۰۱۱۱
#تکست_سنگین

حــــــس میکنــــی مَـــــــــرد شــدی ؟؟؟! مــــرد بودن به گریـــه نکردن که

نیــــــــــــــــــس!!!! به " گـــریه " ننداختنــــــه!!!!😔
#تکست_سنگین

در زندگی هر مرد. . .
"مخدری هست به نام " زن" !!! زنی که دوستش دارد.

نبودش...
قهرش...
دوریش... خماری می آورد و آب میکند ابهت مردانه اش را!!!
و اینگونه است که میگویند : "قــــــــــدرت"
جاذبه ی مرد است!
و "جــــــــــاذبه"
قدرت زن ! #تکست_سنگین

MOST RECENT

صدایت برایم از عاشق بودنت می گویدنگاهت برایم از محبت و دوست داشتن می گویداما بودنت گویا بهشت ماست

#عشق #عشقی #عاشق #عاشقانه #عاشقی #دل #دلشکسته #دلسپرده #مرگ #تنها #تنهایی #غم #غمناک #عکس #عکس_نوشته #تکست #تکست_خاص #تکست_سنگین

. گاهی تو زندگیت
از یه جایی به بعد تمام ارزوهات خلاصه میشه تو یه چیز ⬅مرگ➡
دیگه نفس کشیدن هم برات سخته دیگه برات هیچ چیزی و هیچ کسی مهم نیست
حتی خودتم برای خودت مهم نیستی
هه😔💔 .
.
#رفاقت #دوستی #رفیق #معرفت #لیاقت #عشق #عشقی #عاشقی #عاشق #عاشقانه #عکس #عکاسی #عکاس #عکس_نوشته #عکس_خاص #متن #متن_خاص #متن_سنگین #تکست #تکست_خاص #تکست_سنگین #جمله #کلمه #مرگ #مرگبار #دل #دلسپرده #دلشکسته #دلداده #دلبری

صدایت برایم از عاشق بودنت می گویدنگاهت برایم از محبت و دوست داشتن می گویداما بودنت گویا بهشت ماست

#عشق #عشقی #عاشق #عاشقانه #عاشقی #دل #دلشکسته #دلسپرده #مرگ #تنها #تنهایی #غم #غمناک #عکس #عکس_نوشته #تکست #تکست_خاص #تکست_سنگین

.
ما انسانها مثل مداد رنگی هستیم، شاید رنگ مورد علاقه یکدیگر نباشیم ،
اما روزی برای کامل کردن نقاشیمان دنبال هم خواهیم گشت… .
.
#رفاقت #دوستی #رفیق #معرفت #لیاقت #عشق #عشقی #عاشقی #عاشق #عاشقانه #عکس #عکاسی #عکاس #عکس_نوشته #عکس_خاص #متن #متن_خاص #متن_سنگین #تکست #تکست_خاص #تکست_سنگین #جمله #کلمه #مرگ #مرگبار #دل #دلسپرده #دلشکسته #دلداده #دلبر

😔
💔
😟
💔قَݪبِـــہ شِڪَسٺہ:
.
.
💔اگه یه دختر فوق العاده باشه
.
💔بدست آوردنش راحت نیست
.
💔اگه راحت باشه پس فوق العاده نیست
.
💔اگه ارزشش رو داشته باشه تو ازش 💔دست نمیکشی
💔اگه دست بکشی، 💔تو ارزشش رو نداشتی!💔
.
.
.
#قلبه_شکسته
#غم #غمگین #فاز_دپ
#فاز_سنگین #تکست_سنگین
#تنهای #دختر #بغض #گریه
#مطالب_بیشتر_داخل_کانال

follow this page in feedly

Most Popular Instagram Hashtags