#تهمينه_ميلانی

1386 posts

TOP POSTS

.
#نيمه_پنهان يكي از عاشقانه ترين فيلمهاي ايرانيست كه كارگردان آن توانست از دغدغه هاي اجتماعي، سياسي و فمنيستي نيز بهره كافي و هنري ببرد.
اصرار #محمد_نيك_بين به دوست داشتن و ابراز نگرانی و از سوي ديگر بي تفاوتی #نيكي_كريمی.
شايد اين فيلم را بيشتر از ٢٠ بار ديده باشم و هربار بيشتر از گذشته شيفته بازي محمد نيك بين شده ام.
ديالوگ ها و نگاه ويران كننده او.
درمانده گی محض يك مرد در روبرو شدن با عشق و همراه آن تلخی و بيتفاوتی معشوقه يا اگر بخواهيم پارسی را پاس بداريم #يار.
نگاه محترمانه نيك بين به عشق ، به خواستن ، به تمنا.
خواهش های قلبي و تميز و به دور از ابتذال

هميشه به اين فكر ميكنم كه نيكي كريمی چطور در اين فيلم دوام آورد ؟
و حتا بعد از فيلم؟!!!
و نويسنده ئ فيلمنامه چطور توانسته است اين همه ظالمانه فيلم را تمام كند ؟!
اگر چه واقعيت زندگي هم نيز جز اين نيست
شايد اگر كارگردان همسر نيك بين نبود ، سرانجام فيلم چيز ديگري بود!

نيمه پنهان شماره شناسنامه #تهمينه_ميلانی ست كه اينروزها متاسفانه تبديل به يك كارگردان تجاري شده است.

می پرسد چرا اکثر آدمها توی ایران راجع به سنشان دروغ می گویند...!!! جواب می دهم چه توقعی داری؟راست بگویند...!!!
وقتی مدام می شنوند که باید از سنشان خجالت بکشند!!!
خجالت بکشند و رنگ شاد نپوشند...
خجالت بکشند از سنشان و عاشق نشوند...!!!
خجالت بکشند از سنشان و نرقصند... با صدای بلند نخندند و...خجالت بکشند چون از آنها گذشته است و...
نه...نترس دوست من،
هرگز برای هیچ چیز از تو نگذشته است...
اگر به عشق نیاز داری عاشق شو...برقص...
با صدای بلند قهقهه بزن ،رنگهای شاد بپوش...
تا وقتی زنده ای، هیچ چیز از تو نگذشته است...
زندگی کن دوست من و از عدد توی شناسنامه ات هرگز خجالت نکش... #تهمينه_ميلانی

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 می پرسد چرا اکثر آدمها توی ایران راجع به سنشان دروغ می گویند...!!!
جواب می دهم چه توقعی داری؟راست بگویند...!!!
وقتی مدام می شنوند که باید از سنشان خجالت بکشند!!!
خجالت بکشند و رنگ شاد نپوشند...
خجالت بکشند از سنشان و عاشق نشوند...!!! خجالت بکشند از سنشان و نرقصند... با صدای بلند نخندند و...خجالت بکشند چون از آنها گذشته است و...
نه...نترس دوست من،
هرگز برای هیچ چیز از تو نگذشته است...
اگر به عشق نیاز داری عاشق شو...برقص...
با صدای بلند قهقهه بزن ،رنگهای شاد بپوش...
تا وقتی زنده ای، هیچ چیز از تو نگذشته است...
زندگی کن دوست من و از عدد توی شناسنامه ات هرگز خجالت نکش... #تهمينه_ميلانی
#متن_طوری 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

🌟🌟🌟🌟🌟
می پرسد چرا اکثر آدمها توی ایران راجع به سنشان دروغ می گویند.. جواب می دهم چه توقعی داری؟
راست بگویند.
وقتی مدام می شنوند که باید از سنشان خجالت بکشند
خجالت بکشند و رنگ شاد نپوشند...
خجالت بکشند از سنشان و عاشق نشوند.
خجالت بکشند از سنشان و نرقصند.
با صدای بلند نخندند و.
خجالت بکشند چون از آنها گذشته است و....
نه
نترس دوست من،
هرگز برای هیچ چیز از تو نگذشته است...
اگر به عشق نیاز داری عاشق شو.
برقص.
با صدای بلند قهقهه بزن ،
رنگهای شاد بپوش.
تا وقتی زنده ای، هیچ چیز از تو نگذشته است.
زندگی کن دوست من و از عدد توی شناسنامه ات هرگز خجالت نکش.

#تهمينه_ميلانی 🌟🌟🌟🌟🌟

ميپرسد چرا اکثر آدمها توی ایران راجع به سنشان دروغ می گویند.. جواب می دهم چه توقعی داری؟
راست بگویند.
وقتی مدام می شنوند که باید از سنشان خجالت بکشند
خجالت بکشند و رنگ شاد نپوشند...
خجالت بکشند از سنشان و عاشق نشوند.
خجالت بکشند از سنشان و نرقصند.
با صدای بلند نخندند و.
خجالت بکشند چون از آنها گذشته است و.
نه
نترس دوست من،
هرگز برای هیچ چیز از تو نگذشته است...
اگر به عشق نیاز داری عاشق شو.
برقص.
با صدای بلند قهقهه بزن ،
رنگهای شاد بپوش.
تا وقتی زنده ای، هیچ چیز از تو نگذشته است.
زندگی کن دوست من و از عدد توی شناسنامه ات هرگز خجالت نکش.

#تهمينه_ميلانی

می‌پرسد
چرا اکثر آدمها توی ایران راجع به سنشان دروغ می‌گویند!
جواب می‌دهم چه توقعی داری؟
راست بگویند؟!
وقتی مدام می شنوند که باید از سنشان خجالت بکشند!
خجالت بکشند و رنگ شاد نپوشند...
خجالت بکشند از سنشان و عاشق نشوند!
خجالت بکشند از سنشان و نرقصند
با صدای بلند نخندند
خجالت بکشند چون از آنها گذشته است و.....
نه
نترس دوست من،
هرگز برای هیچ چیز از تو نگذشته است
اگر به عشق نیاز داری عاشق شو
برقص
با صدای بلند قهقهه بزن
رنگهای شاد بپوش
تا وقتی زنده‌ای،
هیچ چیز از تو نگذشته است
زندگی کن دوست من
و از عدد توی شناسنامه‌ات هرگز خجالت نکش

#تهمينه_ميلانی

#تزئین_کشک_بادمجون
می‌پرسد
چرا اکثر آدمها توی ایران راجع به سنشان دروغ می‌گویند!
جواب می‌دهم چه توقعی داری؟
راست بگویند؟!
وقتی مدام می شنوند که باید از سنشان خجالت بکشند!
خجالت بکشند و رنگ شاد نپوشند...
خجالت بکشند از سنشان و عاشق نشوند!
خجالت بکشند از سنشان و نرقصند
با صدای بلند نخندند
خجالت بکشند چون از آنها گذشته است و.....
نه
نترس دوست من،
هرگز برای هیچ چیز از تو نگذشته است
اگر به عشق نیاز داری عاشق شو
برقص
با صدای بلند قهقهه بزن
رنگهای شاد بپوش
تا وقتی زنده‌ای،
هیچ چیز از تو نگذشته است
زندگی کن دوست من
و از عدد توی شناسنامه‌ات هرگز خجالت نکش
#تهمينه_ميلانی

می پرسد چرا اکثر آدمها توی ایران راجع به سنشان دروغ می گویند...!!!
جواب می دهم چه توقعی داری؟راست بگویند...!!!
وقتی مدام می شنوند که باید از سنشان خجالت بکشند!!!
خجالت بکشند و رنگ شاد نپوشند...
خجالت بکشند از سنشان و عاشق نشوند...!!!
خجالت بکشند از سنشان و نرقصند... با صدای بلند نخندند و...خجالت بکشند چون از آنها گذشته است و...
نه...نترس دوست من،
هرگز برای هیچ چیز از تو نگذشته است...
اگر به عشق نیاز داری عاشق شو...برقص...
با صدای بلند قهقهه بزن ،رنگهای شاد بپوش...
تا وقتی زنده ای، هیچ چیز از تو نگذشته است...
زندگی کن دوست من و از عدد توی شناسنامه ات هرگز خجالت نکش... #تهمينه_ميلانی

می پرسد چرا اکثر آدمها توی ایران راجع به سنشان دروغ می گویند...!!!
جواب می دهم چه توقعی داری؟راست بگویند...!!!
وقتی مدام می شنوند که باید از سنشان خجالت بکشند!!!
خجالت بکشند و رنگ شاد نپوشند...
خجالت بکشند از سنشان و عاشق نشوند...!!!
خجالت بکشند از سنشان و نرقصند... با صدای بلند نخندند و...خجالت بکشند چون از آنها گذشته است و...
نه...نترس دوست من،
هرگز برای هیچ چیز از تو نگذشته است...
اگر به عشق نیاز داری عاشق شو...برقص...
با صدای بلند قهقهه بزن ،رنگهای شاد بپوش...
تا وقتی زنده ای، هیچ چیز از تو نگذشته است...
زندگی کن دوست من و از عدد توی شناسنامه ات هرگز خجالت نکش... #تهمينه_ميلانی
#سلفی

MOST RECENT

🎬📢
اكران فيلم سينمايى "مَلى و راه هاى نرفته اش" به كارگردانى تهمينه ميلانى و تهيه كنندگى محمد نيك بين از اوايل شهريورماه در سينماهاى سراسر كشور اكران مى شود.
.
اطلاعات بيشتر درباره زمان و محل برنامه ها در كانادا
و تهيه 🎟 بليط در www.iranian.film
تلفن تماس در ونكوور: 604.442.4241📞
تلفن تماس درتورنتو: 905.499.2942📞
.
كانال تلگرام آريا پرسيس:
https://t.me/ariapersys
گروه تلگرام ونكوور ايرانين فيلم:
https://t.me/vancouveriranianfilm
صفحه فيسبوك ونكوور ايرانين فيلم:
https://www.facebook.com/vancouverif
گروه فيسبوك سينماى ايران در كانادا:
https://www.facebook.com/groups/915233395232705
كانال يوتيوب آريا پرسيس:
https://www.youtube.com/channel/UCouD187-Ip3SoXQSv843hvg
.
#فيلم #سينما #سينماى_ايران #آريا_پرسيس #كارگردان #نويسنده #بازيگر #بازيگران #vancouveriranianfilm #vancouver #vanif #ariapersys #tvpluss #تى_وى_پلاس #تهمينه_ميلانی #تهمينه_ميلاني #ملي_و_راه_هاي_نرفته_اش #ميلاد_كى_مرام #ماهور_الوند #جمشيدهاشم_پور

.
#نيمه_پنهان يكي از عاشقانه ترين فيلمهاي ايرانيست كه كارگردان آن توانست از دغدغه هاي اجتماعي، سياسي و فمنيستي نيز بهره كافي و هنري ببرد.
اصرار #محمد_نيك_بين به دوست داشتن و ابراز نگرانی و از سوي ديگر بي تفاوتی #نيكي_كريمی.
شايد اين فيلم را بيشتر از ٢٠ بار ديده باشم و هربار بيشتر از گذشته شيفته بازي محمد نيك بين شده ام.
ديالوگ ها و نگاه ويران كننده او.
درمانده گی محض يك مرد در روبرو شدن با عشق و همراه آن تلخی و بيتفاوتی معشوقه يا اگر بخواهيم پارسی را پاس بداريم #يار.
نگاه محترمانه نيك بين به عشق ، به خواستن ، به تمنا.
خواهش های قلبي و تميز و به دور از ابتذال

هميشه به اين فكر ميكنم كه نيكي كريمی چطور در اين فيلم دوام آورد ؟
و حتا بعد از فيلم؟!!!
و نويسنده ئ فيلمنامه چطور توانسته است اين همه ظالمانه فيلم را تمام كند ؟!
اگر چه واقعيت زندگي هم نيز جز اين نيست
شايد اگر كارگردان همسر نيك بين نبود ، سرانجام فيلم چيز ديگري بود!

نيمه پنهان شماره شناسنامه #تهمينه_ميلانی ست كه اينروزها متاسفانه تبديل به يك كارگردان تجاري شده است.

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 می پرسد چرا اکثر آدمها توی ایران راجع به سنشان دروغ می گویند...!!!
جواب می دهم چه توقعی داری؟راست بگویند...!!!
وقتی مدام می شنوند که باید از سنشان خجالت بکشند!!!
خجالت بکشند و رنگ شاد نپوشند...
خجالت بکشند از سنشان و عاشق نشوند...!!! خجالت بکشند از سنشان و نرقصند... با صدای بلند نخندند و...خجالت بکشند چون از آنها گذشته است و...
نه...نترس دوست من،
هرگز برای هیچ چیز از تو نگذشته است...
اگر به عشق نیاز داری عاشق شو...برقص...
با صدای بلند قهقهه بزن ،رنگهای شاد بپوش...
تا وقتی زنده ای، هیچ چیز از تو نگذشته است...
زندگی کن دوست من و از عدد توی شناسنامه ات هرگز خجالت نکش... #تهمينه_ميلانی
#متن_طوری 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

می پرسد چرا اکثر آدمها توی ایران راجع به سنشان دروغ می گویند...!!! جواب می دهم چه توقعی داری؟راست بگویند...!!!
وقتی مدام می شنوند که باید از سنشان خجالت بکشند!!!
خجالت بکشند و رنگ شاد نپوشند...
خجالت بکشند از سنشان و عاشق نشوند...!!!
خجالت بکشند از سنشان و نرقصند... با صدای بلند نخندند و...خجالت بکشند چون از آنها گذشته است و...
نه...نترس دوست من،
هرگز برای هیچ چیز از تو نگذشته است...
اگر به عشق نیاز داری عاشق شو...برقص...
با صدای بلند قهقهه بزن ،رنگهای شاد بپوش...
تا وقتی زنده ای، هیچ چیز از تو نگذشته است...
زندگی کن دوست من و از عدد توی شناسنامه ات هرگز خجالت نکش... #تهمينه_ميلانی

از #چیزهای_کوچک_زندگی لذت ببرید،
در غیر این صورت، یک روز بر می گردید
و می فهمید که اونها بزرگترین
دارایی تون بودند.

✨ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ #ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ،ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ:
ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭخویش
ﻭﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯخویشتن ﺧﻮﯾش،
ﺗﺎ #ﺣﻘﯿﻘﺖ_ﺩﺭﻭﻧﺶ،
درزﺍﯾﺶ ﺩﻭﻡ،ﻫﻮﯾﺪﺍﺷﻮﺩ
#ﺣﯿﺎﺕ_ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﻭ ﺁﻏﺎﺯﮔﺮﺩﺩ!

پایه وبنای #شخصیت_انسان ها بر #کردارشان میباشد،و #زیباترین #شخصیت ها متعلق به #خوش #اخلاق_ترین انسانهاست.✨

*
می‌پرسد
چرا اکثر آدمها توی ایران راجع به سنشان دروغ می‌گویند!
جواب می‌دهم چه توقعی داری؟
راست بگویند؟!
وقتی مدام می شنوند که باید از سنشان خجالت بکشند!
خجالت بکشند و رنگ شاد نپوشند...
خجالت بکشند از سنشان و عاشق نشوند!
خجالت بکشند از سنشان و نرقصند
با صدای بلند نخندند
خجالت بکشند چون از آنها گذشته است و.....
نه
نترس دوست من،
هرگز برای هیچ چیز از تو نگذشته است
اگر به عشق نیاز داری عاشق شو
برقص
با صدای بلند قهقهه بزن
رنگهای شاد بپوش
تا وقتی زنده‌ای،
هیچ چیز از تو نگذشته است
زندگی کن دوست من
و از عدد توی شناسنامه‌ات هرگز خجالت نکش

#تهمينه_ميلانی
#آدمها#سن#رنگ_شاد#عاشق#رقص#خنده#عشق#شناسنامه

Most Popular Instagram Hashtags