#تنكتپلاز

MOST RECENT

#تنكتپلاز
#Tenecteplase
أسامي تجاري :
#elaxim #metalyse
___
طبقه بندی مارتیندل : داروهای قلبی عروقی
طبقه بندی درمانی : داروهای موثر بر تشکیل #لخته، #انعقاد و #ترومبوز ---
دارو های هم گروه تنکتاپلاز -Alteplase -Reteplase -Urokinase -Streptokinase

Most Popular Instagram Hashtags