#تلاش💪💪

3 posts

TOP POSTS

تنها خدا برایم کافیست...🙏 #توکل-خدا

#هدف

#تلاش💪💪

یادمان باشد که، زندگی هرگز
آنچه راکه فقط بخواهیم به مانمیدهد... بلکه چیزی را به ما میدهد که برای آن #تلاش💪💪 کنیم
#انگیزشی
#اميديه
#omidiyeh

تا وقتی به جایی که داری می روی نرسیده ای، هرگز به پشت سر نگاه نکن.. #توکل_#خدااا🙏

#تلاش💪💪 #هدف

#التماس دعا

MOST RECENT

یادمان باشد که، زندگی هرگز
آنچه راکه فقط بخواهیم به مانمیدهد... بلکه چیزی را به ما میدهد که برای آن #تلاش💪💪 کنیم
#انگیزشی
#اميديه
#omidiyeh

از #ترس تیر #شکارچی
#پرواز را رها نکن
آنقدر #اوج بگیر
تا در تیر رس نباشی
😔😜
#پیروزی #تلاش💪💪
#soccess #peak #flight
#soon #hbd🎂 #24 #may
3/3

تنها خدا برایم کافیست...🙏 #توکل-خدا

#هدف

#تلاش💪💪

Most Popular Instagram Hashtags