#تاتوپا

MOST RECENT

به جهان چشم گشودن در دست ما نیست؛
و از آن چشم بستن هم در دست ما نیست،
ولی به جهان با چشم باز نگریستن چرا …
#تاتو #تاتوبدن #تاتودست #تاتوپا #تاتوساعد #تاتوهیپ_هاپ #تاتورنگی #تاتوفونت #تاتوایرانی
#tattoo #tattoos #tattoohiphop #irantattoo #tattooartist #tattooideas #tattoostudio #tattoohand #tattooing #tattoo2me #tattoosketch #tattoosnob #gorgantattoo

توی دنیای من نخواستن نتوانسته توی دنیای تو چی؟
واسه زندگی بدون تغییر خوده باختنه توی دنیای تو چی؟

#تاتو #تاتوبدن #تاتودست #تاتوساعد #تاتوپا #تاتونوشته #تانوفونت #تاتوایرانی #گرگان
#tattoosfont #irantattoo #tattooartist #tattoo #tattoostyle #tattoohand #tattooarm #tattoostyle #tattoosketch

تغيير كردن در زندگي همانند هم زدن غذا در آشپزيست!
كساني كه تغيير نمي كنند
ته مي گيرند...
تلخ مي شوند...
و در نهايت مي سوزند...! #تاتو #تاتوبدن #تاتودست #تاتوپا #تاتودرخت #تاتوریز #تاتوایرانی #تاتومچ
#irantattoo #tattooartist #tattoos #tattooideas #tattooing #tattoosketch #tattoostyle #tattoosgirls

كار حميد عزيزم از رودهن مباركت باشه رفيق#tattooist #tattoos #تاتوگردن #تاتوگل #تاتوپا #تاتو_بدن #تاتو_عربي

Most Popular Instagram Hashtags