[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#بی_دی_اس_ام

16243 posts

TOP POSTS

زنگ زدم بهش:پرستو این چ کاری بود؟
-من کاری نکردم که دوس دارم امشب بهت خوش‌بگذره عزیزم -وااای نمیدونم چی بهت بگم خیلی خوشگلن اخه خودت احتیاج نداری؟
-مریم میدونی که لباس زیاد دارم نگران منم نباش الانم سریع آماده شو باید بری در ضمن امشب ندی بهشاااا بعدشم خندیدیم و گوشیو قطع کردیم
سریع لباسامو پوشیدم یه رژ قرمز زدم یکمی کرم مالیدم به صورتم جلو آینه خودمو دیدم خیلی خوشگل شده بودم رنگ پوستم سفید بود به چشم میومدم قشنگ دل تو دلم نبود دیگه باید میرفتم یه عطر ۱میلیون م زدم.
زنگ زدم آژانس بیاد دم در دوس نداشتم تو محل با این ریخت دیده شم
آژانس اومد آدرس و دادم و حرکت کرد
همش به این فکر میکردم چجوری باید رفتار کنم که رسیدیم
از ماشین پیاده شدم وارد کافه شدم جای دنجو خوبی بود صندلیای چوبی با ی میز گرد رنگ قهوه ای سوخته و تزئیناتش از دور دیدم سر یه میز نشسته رفتم جلو سلام کردم از جای خودش پاشد و به احترام دستشو دراز کرد:سلام‌خوبی؟ -مرسی ببخشید معطل شدین
-این چ حرفیه شما که اذیت نشدین تو راه میگفتین من میومدم دنبالتون -اینطوری راحت تر بودم
صندلیو واسم کشید عقب که بشینم تشکر کردم و نشستم -چی میخورین؟
منو رو داد دست من منم یه چی سفارش دادم نشستیم
-خب مریم خانم نمیدونم چجوری شروع کنم ...
وقتی حرف میزد محو صورتش شده بودم لبای گوشتی رنگ چشاش وااای آبی بود اصن روم‌نمیشد نگاش کنم -من صاحب شرکت ...هستم
باورم نمیشد صاحب شرکت... این آقا باشه یه لحظه تعجب کردم
-اونروزم کار پیش اومده بود جلسه داشتم که اونطوری شد بازم ازتون معذرت میخوام -خواهش میکنم
_توروخدا راحت باشید با من اینطوری معذبم -چشم آقا آرش -آفرین دختر خوب حالا شد -من تنها زندگی میکنم کلا آدمیم که تنهاییو بیشتر دوست دارم راستش چیزی‌که میخواستم امروز بهتون بگم این بود که من ازتون خوشم اومده راستش‌خواستم اگه بشه با هم باشیم -من اوم چی بگم نمیدونم ... سرخ شده بودم خیلی سریع پیشنهاد داد
-ببین مریم الان نمیخواد جواب بدی دوس دارم‌منو بشناسی بعدش جواب بدی
همین موقع دوستش زنگ زد : الان؟ اها باشه بذار بهت خبر‌میدم فقط کامران جمع و جور کن دیگه باشه باااشه خداحافظ
-دوستم بود تو باغ خانوادگیمونه خالیه اگه دوس دارین بریم اونجا بی ادبی نشه اگه دوستتونم میان باهم بریم یه دوره همی‌ ساده .
یه جذابیت یه ابهتی‌تو نگاهش بود نمیتونستم بگم‌نه ولی گفتم:بذارید زنگ بزنم من
زنگ زدم پرستو ماجرارو تعریف کردم -ااا مریمممم حللله پس‌من الان آماده میشم -اهان کار داری؟
#bdsm #littlgirl #kitten
#بیدیاسام #بی_دی_اس_ام

MOST RECENT

اول باید حست رو بشناسی
بعد خواسته ها و لیمیتها بررسی بشه
بعد شناخت و اعتماد ایجاد بشه
فقط اسلیو دختر از تهران درخواست بده
.
#مادهسگ#ماده_سگ #سگماده #برده_دختر #بی_دی_اس_ام #فتیش #اسلیو
#برده_ماده #اسلیو_ماده #پالیسی #لیتل_گرل #برده #بردهدختر #فوتفتیش

اول باید حست رو بشناسی
بعد خواسته ها و لیمیتها بررسی بشه
بعد شناخت و اعتماد ایجاد بشه
فقط اسلیو دختر از تهران درخواست بده
.
#مادهسگ#ماده_سگ #سگماده #برده_دختر #بی_دی_اس_ام #فتیش #اسلیو
#برده_ماده #اسلیو_ماده #پالیسی #لیتل_گرل #برده #بردهدختر #فوتفتیش

اول باید حست رو بشناسی
بعد خواسته ها و لیمیتها بررسی بشه
بعد شناخت و اعتماد ایجاد بشه
فقط اسلیو دختر از تهران درخواست بده
.
#مادهسگ#ماده_سگ #سگماده #برده_دختر #بی_دی_اس_ام #فتیش #اسلیو
#برده_ماده #اسلیو_ماده #پالیسی #لیتل_گرل #برده #بردهدختر #فوتفتیش

اگر واقعا این حس رو درک میکنی درخواست بده
فقط اسلیو دختر حضوری از تهران قبول میکنم
قدم اول ← شناخت
قدم دوم ← توافق روی علایق و لیمیتها
قدم سوم ← اعتماد
قدم چهارم← ورود به رابطه
.
. .
.
.
.
#سگماده #برده_دختر
#بی_دی_اس_ام #فتیش#میسترس #اسلیو #برده_ماده #اسلیو_ماده #پالیسی #لیتل_گرل #برده #بردهدختر #مادهسگ#ماده_سگ

اگر واقعا این حس رو درک میکنی درخواست بده
فقط اسلیو دختر حضوری از تهران قبول میکنم
قدم اول ← شناخت
قدم دوم ← توافق روی علایق و لیمیتها
قدم سوم ← اعتماد
قدم چهارم← ورود به رابطه
.
. .
.
.
.
#سگماده #برده_دختر
#بی_دی_اس_ام #فتیش#میسترس #اسلیو #برده_ماده #اسلیو_ماده #پالیسی #لیتل_گرل #برده #بردهدختر #مادهسگ#ماده_سگ

اگر واقعا این حس رو درک میکنی درخواست بده
فقط اسلیو دختر حضوری از تهران قبول میکنم
قدم اول ← شناخت
قدم دوم ← توافق روی علایق و لیمیتها
قدم سوم ← اعتماد
قدم چهارم← ورود به رابطه
.
. .
.
.
.
#سگماده #برده_دختر
#بی_دی_اس_ام #فتیش#میسترس #اسلیو #برده_ماده #اسلیو_ماده #پالیسی #لیتل_گرل #برده #بردهدختر #مادهسگ#ماده_سگ

🖤I not only want the bareness of your body.i want the bareness of your heart and soul🖤
.......
💜من فقط بدن برهنه ات رو نمیخوام!
من برهنگی قلب و روحت رو میخوام☯🛐💜
#MasterHolmes
#bdsm #bdsmcommunity #bdsmslave #bdsmlifestyle #master #submission #sub #slave #slavegirl#مستر#اسلیو#برت#پت#لیتلگرل #لیتل_گرل #لیتل
#بی_دی_اس_ام #بیدیاسام

Mastery:
🖤Taking her body with power
claiming her soul with love!🖤
......
سلطه گری!!!
💜یعنی بدنش رو با قدرت بدست بیاری
و روحش رو با عشق مطالبه کنی💜
#MasterHolmes
#bdsm #bdsmcommunity #bdsmslave #bdsmlifestyle #master #submission #sub #slave #slavegirl#مستر#اسلیو#برت#پت#لیتلگرل #لیتل_گرل #لیتل
#بی_دی_اس_ام #بیدیاسام

اول باید حست رو بشناسی
بعد خواسته ها و لیمیتها بررسی بشه
بعد شناخت و اعتماد ایجاد بشه
فقط اسلیو دختر از تهران درخواست بده
.
#مادهسگ#ماده_سگ #سگماده #برده_دختر #بی_دی_اس_ام #فتیش #اسلیو
#برده_ماده #اسلیو_ماده #پالیسی #لیتل_گرل #برده #بردهدختر #فوتفتیش

اول باید حست رو بشناسی
بعد خواسته ها و لیمیتها بررسی بشه
بعد شناخت و اعتماد ایجاد بشه
فقط اسلیو دختر از تهران درخواست بده
.
#مادهسگ#ماده_سگ #سگماده #برده_دختر #بی_دی_اس_ام #فتیش #اسلیو
#برده_ماده #اسلیو_ماده #پالیسی #لیتل_گرل #برده #بردهدختر #فوتفتیش

اول باید حست رو بشناسی
بعد خواسته ها و لیمیتها بررسی بشه
بعد شناخت و اعتماد ایجاد بشه
فقط اسلیو دختر از تهران درخواست بده
.
#مادهسگ#ماده_سگ #سگماده #برده_دختر #بی_دی_اس_ام #فتیش #اسلیو
#برده_ماده #اسلیو_ماده #پالیسی #لیتل_گرل #برده #بردهدختر #فوتفتیش

اگر واقعا این حس رو درک میکنی درخواست بده
فقط اسلیو دختر حضوری از تهران قبول میکنم
قدم اول ← شناخت
قدم دوم ← توافق روی علایق و لیمیتها
قدم سوم ← اعتماد
قدم چهارم← ورود به رابطه
.
. .
.
.
.
#سگماده #برده_دختر
#بی_دی_اس_ام #فتیش#میسترس #اسلیو #برده_ماده #اسلیو_ماده #پالیسی #لیتل_گرل #برده #بردهدختر #مادهسگ#ماده_سگ

Most Popular Instagram Hashtags