#بیبافت

MOST RECENT

#لایی پارچه ای پرشین و حریر
سفید و مشکی عرض 150
50 و 100 یاردی

#پرشین #حریر #سولکا #زانفیکس #موئی #نمدی #اسپان #اسپانباند #گریوه #بیبافت #زنجان

#لایی پارچه ای طرح فرانسه(چک)
سفید و مشکی عرض 150
100 یاردی

#پرشین #حریر #سولکا #زانفیکس #موئی #نمدی #اسپان #اسپانباند #گریوه #بیبافت #زنجان

اسپانباند
پارچه بیمارستانی
در رنگهای مختلف

#پرشین #حریر #سولکا #زانفیکس #موئی #نمدی #اسپان #اسپانباند #گریوه #بیبافت #زنجان

Most Popular Instagram Hashtags