[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#بهمن_بیگی

517 posts

TOP POSTS

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس در اولین روز مهر ماه#بهمن_بیگی #مدیرکل #تعلیمات_عشایری_ایران

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡
*قشقایی های عزیز هوشیار باشید*

قوم بزرگ قشقایی همیشه در طول تاریخ به غیرت و تعصب شهره عام و خاص بوده و هستند...
اخیرا کتابی با نام آخرین ایلخانی *توسط فردی غیرقشقایی و باحمایت افرادی خاص بامهندسی تخریب* درجهت کمرنگ کردن رشادتهای این قوم بزرگوار نگاشته شده... ازهمه هم ایلی های بزرگوار خواهشمندیم از خرید این کتاب خودداری کنند تا مشت محکمی به دهان بدخواهان ایل سرافراز قشقایی باشد... لازم به توضیح میباشد که افرادی با تبلیغات دروغین درگروهها سعی دارند چنان وانمود کنند که این کتاب ازجانب قشقایی ها استقبال شده اما کاملا کذب بوده و
*حتم داریم قشقایی ها ریالی بابت این کتاب شیطانی پرداخت نخواهند کرد*

لطفا با انتشاراین مطلب درمطلع کردن هم ایلی هایمان سهیم باشید.

آخرین ایلخانی در قلب ما زنده است 💥💥💥💥💥💥💥💥
#قشقایی
#خسروخان_قشقایی
#بهمن_بیگی

ديدار استاد بهمن بيگي و ﻫﻮﯾﺪﺍ(نخست وزیر پهلوی) ﺩﺭ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﯿﮕﯽ مقارن ميشه ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﯾﺮ ﺩﺭ شيراز .... ﻫﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯾﻬﺎﯼ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻭﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﺩﺭﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮﺍﯼ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭﮐﻨﺎﺭ ﭘﻞ ﺑﺎﻍ ﺻﻔﺎﯼ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺑه ﺨﺪﻣﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﯾﺮ ميرسند و ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﻄﻒ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﯿﮕﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ، ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮﯾﺪﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ، ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﺍ معرفي ميكنند ؛ ‏( ﻣﺤﻤﺪﺑﻬﻤﻦ ﺑﯿﮕﯽ ﻫﺴﺘﻢ و به ﺗﺎﺯﮔﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ‏ﺷﺪﻡ ..) ﻫﻮﯾﺪﺍ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ : ﺑﻪ ﺑﻪ... ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ؟! ﺑﻬﻤﻦ ﺑﯿﮕﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :
ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭﻡ ، ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ !

ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﭼﻬﺎﺭﭼﺸﻢ....! و ﻫﻮﯾﺪﺍ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :
ﭘﺴﺮ ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﭼﯽ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد؟! ﺑﻬﻤﻦ ﺑﯿﮕﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﻭﻣﺘﯿﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻫﺪ : ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﻫﻢ .
ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﯿﮕﻪ : ﺯﻭﺩ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ....! ﺑﻬﻤﻦ ﺑﯿﮕﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ : ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﻦ ﻫﻤﮕﯽ ﺳﯿﺎﺭﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ ﺍﺯﺗﯿﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻞ ﺑﺎصری دﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺧﺮﺍﻣﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺭﻓﺘﻢ ؛ ﺩﺭﺱ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ ، ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﺳﻮﺍﺩ ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﮐﻼﺱ ﺍﻭﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﭘﺎﻫﺎﺵ ﺑﺮﻫﻨﻪ ...ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﭼﺎﮎ ﭼﺎﮎ .. ﺷﻠﻮﺍﺭﺵ ﻭﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭ ... ﺍﺯﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ :
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺩﺭﺱ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ ، ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﭼﻪ ﺑﺸﻮﯼ ؟

ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻭﻣﻄﻤﺌﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :
ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﻮﻡ...! ﻫﻮﯾﺪﺍ ﻧﻔﺲ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯿﮑﺸﺪ .
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ .
ﻫﻮﯾﺪﺍ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ : ﺣﺎﻻ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﭼﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺁﯾﺪ ؟!! ﺑﻬﻤﻦ ﺑﯿﮕﯽ ،ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎ ، ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻫﺪ : ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ؟
ﻫﻮﯾﺪﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ : ﺣﺘﻤﺎ ﻋﺼﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺪﻥ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﻢ ﻣﯿﺎﯾﻢ .. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺗﻨﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﻍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﻫﺪ .
ﺧﻮﺩﺭﺍ ﺑه ﻤﺪﺭﺳﻪ مي ﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻗﻀﯿﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻭﻃﻨﺰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻭ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﺩ .
ﻫﻮﯾﺪﺍ ﺑﺎ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﯾﺮ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ.
ﻫﻮﯾﺪﺍ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺍﺯ ﺩﺭﺱ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺍﺯﻃﻨﺰ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎﯼ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﯿﮕﯽ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﯼ ﻗﻠﻤﺒﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺩﺍﻧﺸﺴﺮﺍﯼ ﺁﺑﺒﺎﺭﯾﮏ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻭﺧﺮﯾﺪ 18 ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﯿﭗ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺭﺍ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
ﺍﺳﺘﺎﺩﺑﻬﻤﻦ ﺑﯿﮕﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﻨﺰ
ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﻋﺸﺎﯾﺮﯼ ﺑﺒﺮﻡ ﻭﺣﻖ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺴﺘﺎﻧﻢ .... ﺩﺭﻭﺩ ﺑﺮﺷﺮﻓﺖ و روحت شاد !
ﺍﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻻ ...
معلم و مدير ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ...
استادبهمن بیگی بزرگ ...🌷 #بهمن_بیگی
#قشقایی
#آزربایجان

🎓
اگر به اختیارم بود؛
بهترین ها، باهوشترین ها، خلاق ترین ها، دلسوز ترین ها، توانمند ترین ها را به کسوت معلمی در می آوردم،
"استاد محمد بهمن بیگی" ⭐ دکتر محمدرضا فهمیده از شاگردان استاد #بهمن_بیگی

سخنان جالب و زیبای زنده یاد #بهمن_بیگی در مورد قوم #لر
کامل کلیپ را میتوانید در کانال تلگرام مشاهده نمایید
Tel:lori_pic
Tel:lori_pic
Insta:@lori.pic
Insta:@lori.pic

نمونه ای از دانش آموزان سیاه چادرهای عشایری درود بر پدر تعلیمات عشایری ایران#عشایر #سواد #بهمن_بیگی #اسطوره #مدیرکل #تعلیمات_عشایری_ایران

MOST RECENT

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس در اولین روز مهر ماه#بهمن_بیگی #مدیرکل #تعلیمات_عشایری_ایران

نمونه ای از دانش آموزان سیاه چادرهای عشایری درود بر پدر تعلیمات عشایری ایران#عشایر #سواد #بهمن_بیگی #اسطوره #مدیرکل #تعلیمات_عشایری_ایران

مرحوم #بهمن_بیگی بزرگ
هیچ گاه فراموشت نخواهیم کرد
تا ابد در قلب عشایر خواهی ماند 😔
.
.
.
.

#دبیرستان_عشایری #دبیرستان_عشایری_شیراز
#قشقایی #ترک#لر

ما لرها اصالتمان را به درختان بلوط پیوند داده ایم،چرا که درخت بی ریشه هیمه ای بیش نیست.
بیاد استاد بهمن بیگی پدر مدارس عشایری.
روحت شاد آقا معلم.

#لر
#بختیاریم
#بهمن_بیگی
#لر_بختیاری
#عشایر

ْ
دختران و زنان رنگین پوش به شکل قوس و قزحی زیبا پیرامون برج حلقه زدند و با زیر و بم موسیقی بر فرشی از قلب های مشتاقان و هنر پرستان گام نهادند و گل های زمین و ستارگان آسمان را بی رونق کردند.
آهوان اطلس پوش عشایر با حرکت موزون و جامه های مواج خود، آن چنان طنازی کردند که در سینه پیران و ریش سفیدان نیز دلی بر جای نماند.
انتخاب و داوری ، دشوار بود. همه افسون کار و سبک خیز بودند. همه شور انگیز و گریزپا بودند ولی هنگام که کارشان به مرز ظرافت های ذوقی و پیچ و خم های تند و بی پروای هنری رسید ، دختران ممسنی و دره شوری بودند که یکه تاز بی چون و چرای میدان رقص و ناز شدند و تاج فخر بر سر گذاشتند.
#بخارای_من_ایل_من
#بهمن_بیگی

Most Popular Instagram Hashtags