#بزرگتر_کشدم

1 posts

MOST RECENT

#پسر_بچه ک بودم
وقتی_میخواستم #گریه کنم
میگفتن مرد ک گریه نمیکنه
#بزرگتر_کشدم
#پام‌_شکست
#بازم گفتن مرد #باس قوی باشه
#نوجوان ک شدم #دلمیخواست #جوانی کنم
ولی
#سرکوب شدم
بزرگتر که شدم بهم گفتن #مرد باید ۲سال بره #سربازی...
از #خدمت ک اومدم
#شده بودم
#جوانی
که #پیرشده...
جوانی که #ناراحتیش
#غمش
#خواسته هاش
#دلش
همچیزش
پشت #سیگار_مخفی میکرد...
#پسر که باشی بدون اینکه بفهمی
پیر #میشوی...

Most Popular Instagram Hashtags