[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#برته

MOST RECENT

قسمت دویست و یکم
دهم برته با کهرم تيغ زن‬
‫دو خونی و هر دو سر انجمن‬
‫همی آزمودند هرگونه جنگ‬
‫گرفتند پس تيغ هندی بچنگ‬
‫درفش همايون بدست اندرون‬
‫تو گفتی بجنبد که بيستون‬
‫يکايک بپيچيد ازو برته روی‬
‫يکی تيغ زد بر سر و ترگ اوی‬
‫که تا سينه کهرم بد و نيک گشت‬
‫ز دشمن دل برته بی بيم گشت‬
‫فرود آمد از اسب و او را ببست‬
‫بران زين توزی و خود برنشست‬
‫برآمد ببالا چو شرزه پلنگ‬
‫خروشان يکی تيغ هندی بچنگ‬
‫درفش همايون بدست اندرون‬
‫فگنده بران باره کهرم نگون‬
‫همی گفت شاهست پيروزگر‬
‫هميشه کلاهش بخورشيد بر‬

جنگ برتـه با کهرم آن‌ها با تیغ هندی می‌جنگیدند . برته ناگهان تیغی بر سر کهرم زد که تا سینه او را شکافت پس او را بر پشت اسب بست و به‌سوی دوستان برگشت .

#شاهنامه
#شاهنامه۲۰۱
#برته
#کهرم
#توران
#ایران
#رستم
#افراسیاب

قسمت صد و نود و دوم  پس چنین کردند : گیو با گروی – فریبرز با گلباد – رهام با بارمان – گرازه با سیامک – گرگین با اندریمان – بیژن با رویین – اخواست با زنگه شاوران – برته با کهرم – فروهل با زنگله – هجیر با سپهرم – گودرز با پیران .

نخستین فریبرز نیو دلیر

زلشکر برون تاخت برسان شیر
به نزدیک کلباد ویسه دمان

بیامد بزه برنهاده کمان

همی گشت و تیرش نیامد چو خواست

کشید آن پرنداور از دست راست

برآورد و زد تیر بر گردنش

بدو نیم شد تا کمرگه تنش

فرود آمد از اسب و بگشاد بند

ز فتراک خویش آن کیانی کمند

ببست از بر باره کلباد را

گشاد از برش بند پولاد را

ببالا برآمد به پیروز نام

خروشی برآورد و بگذارد گام

که سالار ما باد پیروزگر

همه دشمن شاه خسته‌جگر جنگ فریبرز با گلباد = فریبرز از لشکر بیرون تاخت و به‌سوی گلباد رفت و با تیغ به گردنش زد و تا کمرگاه او را دونیمه کرد بعد پیاده شد و گلباد را بر اسب بست و خروش شادی برآورد.
#شاهنامه
#شاهنامه۱۹۲
#فریبرز
#گلباد
#گیو
#گروی
#رهام
#بارمان
گرازه
#سیامک
#گرگین
اندریمان
#بیژن
#رویین
#اخواست
#زنگه_شاوران
#برته
#کهرم
فروهل
#هجیر
#سپهرم
#گودرز
#پیران .

Most Popular Instagram Hashtags