[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#بختیاریها

8281 posts

TOP POSTS

هر صبح خورشیدفریاد میزند: آے آدمها، کتاب زندگے چاپ دوم ندارد تا میتوانید عاشقانه زندگے کنید صبحتون دلنشین و پر از انرژی🤗

قدر تک تک ثانیه هاتون رو بدونید🌹🌹🥀🥀🥀🥀
. .

#ایران #لر #بختیاریها #خوزستان #لرستان #چهارمحال_بختیاری #کهگلویه_و_بویراحمد #فارس #بوشهر #اصفهان_زيبا

.
بلیطا عاشق و کوگا چه مَستن
مَه واَفتو کِل بِرنو نشستن
نوشته واطلا ری تیگ مُنگشت
لرا بعد خداسون داپرستن😍❤
#دا #دار_و_ندارم #ستین_دلم
#لر #بختیاری #بختیاریها

کر بختیاری عرشیا #نجفپور ⬇⬇⬇
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ ... ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺧﻢ ﺷﻮ ﻭ ﺳﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺰﻥ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﯼ،
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮﺭﺩ
ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺸﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﯼ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﮑﺮ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﻫﻢ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﻩ!
ﻧﮑﻨﺪ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﻭ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﯼ ﭼﯿﺰﯼ، ﻫﺮ ﭼﯿﺰ، ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ!

ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺯﯾﺮ ﻓﺮﺵِ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻝ، ﭘﻮﻝ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﻧﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ
ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﺍﺯ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ، ﺗﺎ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﺩ، ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎﻩِ
ﺗﺸﮑﺮﺁﻣﯿﺰﯼ ﻧﺒﻮﺩ
ﭼﻮﻥ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻘﻂ‏ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ …
ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺎﺩﻩ!
ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺁﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﮐﻤﯿﺎﺏ ...
ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ؟!
ﻻﯾﮏ ﺯﺩﻥ ﻭ ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ، ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
. .
#بختیاریها #بختیاریم #بختیاری #لری #لر #عکس_بختیاری #عکس_نوشته_بختیاری #چغاخور #سیبک #چهارمهال #چارمحال #مسجدسلیمان #bakhtyari #bakhtiyari #bakhtiari #lor #lori #mis #sib #لرستان #خرم_آباد #یاسوج #مخاطب_خاص
#پاییز #خوزستان #بویراحمدی
#بهبهان #ایذه #شیخ

.
فرمانده به سنگره تیربارس دیاره
به گمون خاطرُم تیمسار بختیاره
تیمسار به سنگرِ دوربینس کنه کار
تیمورخان به میلسِ جفتس دو سردار
مسلسل دست چپت برنو به راستت
نداشتی گگو ز خوت کنه تقاصت

مرحوم تیمسار تیمورخان بختیار یکی از بزرگترین شخصیت های تاثیر گذار تاریخ بختیاری خانی بسیار بسیار مقتدر،والامنش،پر آوازه،پر جذبه و کاریزماتیک
روحش شاد❤❤❤
#بختیاری
#بختیاریها
#چهارلنگ
#هفتلنگ
#بزرگان_بختیاری
#خوانین_بختیاری

.
توضیح مهم درباره این فیلم رقص
رقص اول مربوط به مردم "قهدریجان" یا "قدرجون" یکی از شهرهای شهرستان "فلاورجان" در استان اصفهان است که به اشتباه در سایت‌های مختلف، یوتیوب یا آپارات به نام رقص لری از آن نام میبرند در حالی که پوشیدن دبیت توسط مردان این منطقه که لر بختیاری نیستند به گفته برخی به دلیل گذشته این منطقه می‌باشد که معمولا زیر نفوذ و حاکمیت ایلخانان بختیاری بوده است.
در ادامه شما شاهد رقص لری بختیاری، لری جنوبی و لری لرستانی هستید.
#آریو #رقص_محلی #رقص_لری #رقص_بختیاری #لر #لر_جنوبی #لر_بختیاری #لرفیلی #لرجنوبی #اصفهان #دبیت #رقص #بختیاری #بختیاریم #بختیاریها

استاد کورش اسدپور هنرمند گرانقدر
از هنرمندان خود حمایت کنیم (هنر برتر از گوهر آمد پدید )

#بختیاریها
#بختیاری
#کورش_اسدپور
#اسدپور

MOST RECENT

استاد کورش اسدپور هنرمند گرانقدر
از هنرمندان خود حمایت کنیم (هنر برتر از گوهر آمد پدید )

#بختیاریها
#بختیاری
#کورش_اسدپور
#اسدپور

حکایت آموزنده ✍🏼:
اگربه هر چیزی که دلت میگه بخوای گوش کنی..
تهش بدبختیه مطلقه...
لگد مال شدنه غرورته...
به لجن کشیده شدنه شخصیته...
تهش فقط پشیمونیه... #حکایت#آموزنده#بختیاریها#sheydasms#غنچه_های_زخمی #غنچه_های_زخمی #سریال_ترکی #مهر#مهربانی#فداکاری#شیر#تکست ــ.

❤❤😍😍ای به قربون تو بی عشق تو جون سیچنومه😍😍❤❤
#ایرانم
#بختیاریها
#خوزستانیها
#مالمیر

خداشاهده گاهی ایقد دلوم ز کار مسئولین خین ایبو دلوم ایخو خومه بکشوم..... .
این همه ظلم در حق لر سزاوار نیست.....
.
با وعده توسعه و سدسازی فقط زجرش موند برا ملت.... . .
خدای لُر بزرگ...... .
.

#ایران#خوزستان #لر #بختیاریها #اهوازیا #چهارمحال_بختیاری #کهگلویه_و_بویراحمد #لرستان #مسئولین #دزد #اختلاسگر #لاشی #گور_بوتون_مسئولین_دزد

.
توضیح مهم درباره این فیلم رقص
رقص اول مربوط به مردم "قهدریجان" یا "قدرجون" یکی از شهرهای شهرستان "فلاورجان" در استان اصفهان است که به اشتباه در سایت‌های مختلف، یوتیوب یا آپارات به نام رقص لری از آن نام میبرند در حالی که پوشیدن دبیت توسط مردان این منطقه که لر بختیاری نیستند به گفته برخی به دلیل گذشته این منطقه می‌باشد که معمولا زیر نفوذ و حاکمیت ایلخانان بختیاری بوده است.
در ادامه شما شاهد رقص لری بختیاری، لری جنوبی و لری لرستانی هستید.
#آریو #رقص_محلی #رقص_لری #رقص_بختیاری #لر #لر_جنوبی #لر_بختیاری #لرفیلی #لرجنوبی #اصفهان #دبیت #رقص #بختیاری #بختیاریم #بختیاریها

کر بختیاری عرشیا #نجفپور ⬇⬇⬇
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ ... ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺧﻢ ﺷﻮ ﻭ ﺳﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺰﻥ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﯼ،
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮﺭﺩ
ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺸﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﯼ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﮑﺮ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﻫﻢ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﻩ!
ﻧﮑﻨﺪ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﻭ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﯼ ﭼﯿﺰﯼ، ﻫﺮ ﭼﯿﺰ، ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ!

ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺯﯾﺮ ﻓﺮﺵِ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻝ، ﭘﻮﻝ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﻧﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ
ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﺍﺯ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ، ﺗﺎ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﺩ، ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎﻩِ
ﺗﺸﮑﺮﺁﻣﯿﺰﯼ ﻧﺒﻮﺩ
ﭼﻮﻥ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻘﻂ‏ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ …
ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺎﺩﻩ!
ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺁﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﮐﻤﯿﺎﺏ ...
ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ؟!
ﻻﯾﮏ ﺯﺩﻥ ﻭ ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ، ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
. .
#بختیاریها #بختیاریم #بختیاری #لری #لر #عکس_بختیاری #عکس_نوشته_بختیاری #چغاخور #سیبک #چهارمهال #چارمحال #مسجدسلیمان #bakhtyari #bakhtiyari #bakhtiari #lor #lori #mis #sib #لرستان #خرم_آباد #یاسوج #مخاطب_خاص
#پاییز #خوزستان #بویراحمدی
#بهبهان #ایذه #شیخ

.
بلیطا عاشق و کوگا چه مَستن
مَه واَفتو کِل بِرنو نشستن
نوشته واطلا ری تیگ مُنگشت
لرا بعد خداسون داپرستن😍❤
#دا #دار_و_ندارم #ستین_دلم
#لر #بختیاری #بختیاریها

هر صبح خورشیدفریاد میزند: آے آدمها، کتاب زندگے چاپ دوم ندارد تا میتوانید عاشقانه زندگے کنید صبحتون دلنشین و پر از انرژی🤗

قدر تک تک ثانیه هاتون رو بدونید🌹🌹🥀🥀🥀🥀
. .

#ایران #لر #بختیاریها #خوزستان #لرستان #چهارمحال_بختیاری #کهگلویه_و_بویراحمد #فارس #بوشهر #اصفهان_زيبا

Most Popular Instagram Hashtags