#بامیان

MOST RECENT

⚪ پستی که به دقت تا انتها باید بخوانید: سخنان نویسنده و پژوهشگر #تاجیکی الاصل از افغانستان در ارتباط با سرقت نام تاریخی ایران []
.
.
⚄سخنان این پژوهشگر کاملا منطبق با اسناد و شواهد تاریخی است از آنجا که در تمام منابع کلاسیک هر جا نام "#ایران" [به فارسی] و آریانا [به یونانی: استرابو] آمده مقصود آن کشور فعلی "#افغانستان" است، که افغانستان نامی جدید برای این کشور است که قدمتی بیش از ۱۵۰ سال ندارد، بزرگترین مصداق این حقیقت شاهنامه ی حکیم فردوسی است، که در آن نام #ایران به کرات ذکر شده ، فردوسی در ذکر کشور ایران حدود آن را اینچنین توصیف میکند:
.
.
هران شهر کز مرز #ایران نهی

بگو تا کنیم آن ز ترکان تهی

وز آباد و ویران و هر بوم و بر

که فرمود کیخسرو دادگر

از ایران بکوه اندر آید نخست

در #غرچگان از بر بوم بست

دگر #طالقان شهر تا #فاریاب

همیدون در #بلخ تا اندر آب

دگر #پنجهیر و در #بامیان

سر مرز ایران و جای کیان

دگر #گوزگانان فرخنده جای

نهادست نامش جهان کدخدای

دگر #مولیان تا در بدخشان

همینست ازین پادشاهی نشان

فروتر دگر #دشت_آموی و# زم

که با شهر #ختلان براید برم

چه شگنان وز #ترمذ ویسه گرد

#بخارا و شهری که هستش بگرد

همیدون برو تا در #سغد نیز

نجوید کس آن پادشاهی بنیز

وزان سو که شد رستم گرد سوز

سپارم بدو کشور #نیمروز

ز کوه و ز هامون بخوانم سپاه

سوی باختر برگشاییم راه

بپردازم این تا در هندوان

نداریم تاریک ازین پس روان

ز #کشمیر وز #کابل و #قندهار

شما را بود آن همه زین شمار
.
.
⚄ اگر کسی آشنایی اندکی با نقشه افغانستان داشته باشد متوجه می شود که شهرها و مناطقی که در این شعر به عنوان شهرها و نواحی ایران ذکر شده مانند غرچگان، بُست، طالقان، بلخ، فاریاب، مرو، کابل، قندهار، نیمروز، بامیان، پنجهیر، اندرآب، بدخشان و ... همگی در قلمرو افغانستان امروز قرار دارند.
.
.
.
⚄ از این روست که نواحی کنونی کشور ایران در شاهنامه جز ایران نیستند ، مثل #مازندران ونبردهایش با ایران، که فردوسی به نقل قتل وغارت مازندران توسط لشکر ایران [افاغنه] میپردازد:
.
.
کمر بست و رفت از بر شاه گیو

ز لشکر گزین کرد گردان نیو

بشد تا در شهر مازندران

ببارید شمشیر و گرز گران

زن و کودک و مرد با دستوار

نیافت از سر تیغ او زینهار

همی کرد غارت همی سوخت شهر

بپالود بر جای تریاک زهر
.
.
.
⚄ از این روست که فردوسی نیز اهواز را جز ایران نمیداند:
.
.
چو صد مرد بگزید اندر میان

از ایران و #اهواز و از رومیان
.
.
.
_زپنجاه باز آوریدند سی ...ز ایرانی و رومی و پارسی

u2684 پستی که به دقت تا انتها باید بخوانید: سخنان نویسنده و پژوهشگر #تاجیکی الاصل از افغانستان در ارتباط با سرقت نام تاریخی ایران []
.
.
⚄سخنان این پژوهشگر کاملا منطبق با اسناد و شواهد تاریخی است از آنجا که در تمام منابع کلاسیک هر جا نام "#ایران" [به فارسی] و آریانا [به یونانی: استرابو] آمده مقصود آن کشور فعلی "#افغانستان" است، که افغانستان نامی جدید برای این کشور است که قدمتی بیش از ۱۵۰ سال ندارد، بزرگترین مصداق این حقیقت شاهنامه ی حکیم فردوسی است، که در آن نام #ایران به کرات ذکر شده ، فردوسی در ذکر کشور ایران حدود آن را اینچنین توصیف میکند:
.
.
هران شهر کز مرز #ایران نهی

بگو تا کنیم آن ز ترکان تهی

وز آباد و ویران و هر بوم و بر

که فرمود کیخسرو دادگر

از ایران بکوه اندر آید نخست

در #غرچگان از بر بوم بست

دگر #طالقان شهر تا #فاریاب

همیدون در #بلخ تا اندر آب

دگر #پنجهیر و در #بامیان

سر مرز ایران و جای کیان

دگر #گوزگانان فرخنده جای

نهادست نامش جهان کدخدای

دگر #مولیان تا در بدخشان

همینست ازین پادشاهی نشان

فروتر دگر #دشت_آموی و# زم

که با شهر #ختلان براید برم

چه شگنان وز #ترمذ ویسه گرد

#بخارا و شهری که هستش بگرد

همیدون برو تا در #سغد نیز

نجوید کس آن پادشاهی بنیز

وزان سو که شد رستم گرد سوز

سپارم بدو کشور #نیمروز

ز کوه و ز هامون بخوانم سپاه

سوی باختر برگشاییم راه

بپردازم این تا در هندوان

نداریم تاریک ازین پس روان

ز #کشمیر وز #کابل و #قندهار

شما را بود آن همه زین شمار
.
.
⚄ اگر کسی آشنایی اندکی با نقشه افغانستان داشته باشد متوجه می شود که شهرها و مناطقی که در این شعر به عنوان شهرها و نواحی ایران ذکر شده مانند غرچگان، بُست، طالقان، بلخ، فاریاب، مرو، کابل، قندهار، نیمروز، بامیان، پنجهیر، اندرآب، بدخشان و ... همگی در قلمرو افغانستان امروز قرار دارند.
.
.
.
⚄ از این روست که نواحی کنونی کشور ایران در شاهنامه جز ایران نیستند ، مثل #مازندران ونبردهایش با ایران، که فردوسی به نقل قتل وغارت مازندران توسط لشکر ایران [افاغنه] میپردازد:
.
.
کمر بست و رفت از بر شاه گیو

ز لشکر گزین کرد گردان نیو

بشد تا در شهر مازندران

ببارید شمشیر و گرز گران

زن و کودک و مرد با دستوار

نیافت از سر تیغ او زینهار

همی کرد غارت همی سوخت شهر

بپالود بر جای تریاک زهر
.
.
.
⚄ از این روست که فردوسی نیز اهواز را جز ایران نمیداند:
.
.
چو صد مرد بگزید اندر میان

از ایران و #اهواز و از رومیان
.
.
.
_زپنجاه باز آوریدند سی ...ز ایرانی و رومی و پارسی

عید در دیار بودا.
مزرعه ی کچالو و خدایان بزرگ 😊
#شهرخدایان #بامیان #بودا
#familytrip #gretbhuddas #bamyan

.
.
طالبان تروريست و دشمنان مردم را با گلوله استقبال خواهيم كرد

سقوط از پيش برنامه شده شهر غزني، انفجارمركز آموزشي و دانايي موعود، كشته شدن صدها عسكر در سنگر هاي از قبل فروخته شده، آتش بس بيشرمانه غني با تروريستان بعد از جنايات گسترده ثابت ساخت كه اشرف غني و تيم اش حامي داخلي تروريسم است.
اعلام آتش بس يكطرفه پا گذاشتن روي خون پاك شهدا، به مسخره گرفتن شعور و خرد جمعي و تضعيف روحيه تروريسم ستيزيست.

بعد از مشوره گسترده با عياران و جوانان كشور تصميم بر اين شد در صورتيكه طالبان مانند گذشته در شهرها گشت و گذار و پرچم بالا نمايند با گلوله استقبال خواهيم كرد.

از تمام هموطنان و از تمام كساني كه قرباني تروريسم اند تقاضا داريم، آمادگي داشته باشند، در صورتي رو برو شدن با طالبان تروريست به روي شان شليك نمايند.

نگذاريد طالبان تروريست و حاميان تروريسم بر سرنوشت همه مسلط شوند

لطفا همرساني نماييد

#ذوالفقار اميد
٣٠ اسد ١٣٩٧

#afghanistan #hazara #kabul #afg #afghangirl #jaghori #أفغانستان #تهرانی #ایران #afgan #afghandance #کابل #بامیان #هرات #قندهار #مزارشریف #غزنی #مشهد #تهران#هزاره #هزارگی #هزاره
#afghanifood##مالستان #malestan
#hazaragi#hazara

#golshahrgram
#بامیان #نصف_جهان
شکوه ویران شده چهل‌برج
شمار برج‌های چهل‌برج تا 34 شمرده شده است، اما این بنا تنها متشکل از برج‌ها نیست. چهل‌برج در واقع، مجموعه‌ای از برج‌ها، تالارها و انبارهای عظیمی است که بر روی تپه‌ای دارای شیب تند واقع شده است. در کنارۀ تپه میدانی وجود دارد که با دیوارها مرتبط با برج‌ها احاطه شده است. به نظر می‌رسد که این میدان در واقع میدان تمرینات نظامی بوده است. روی دامنۀ کوه غربی ناوه‌ای که در جنوب تپه واقع شده، دو خطی دیده می‌شود که به نظر می‌رسد نهری* بوده که از طریق آن از چشمه‌سارهای داخل ناوه به نزدیک قلعۀ چهل برج آب سرازیر می‌شده است. علاوه برآن، نقبی پلکانی در داخل قلعۀ چهل‌برج وجود دارد که از زیر زمین تا سطح رودخانۀ کنار تپه کنده شده بوده است. نقب به آب زلال و پایان‌ناپذیری می‌رسد. در نظر بوده که در حالات اضطراری منبع آب قلعه همین نقب باشد.
گذشته از این‌ها، دیوارهای ضخیم برج‌ها و ساختمان‌های به‌هم پیوسته یا به‌هم مرتبط قلعه به منظور سدّ نفوذ «دشمن» ساخته شده بوده است. در همۀ برج‌ها و بیشتر دیوارهای قلعه تیرکش‌های متعددی وجود دارند که برای دیدبانی نشان‌زن‌های ماهر ساخته شده بوده‌اند. برج‌های چندطبقۀ قلعه پر از چنین تیرکش‌ها است. افزون براین تدابیر امنیتی، به‌هم‌پیوستگی برج‌ها و ساختمان‌های قلعه هم براساس مقاصد نظامی با هم مرتبط شده بوده‌اند.
بخشی از مجتمع در کناره‌های تپه ساخته شده که به نظر می‌رسد بخشی از ساختمان‌ها زیر تپه بوده است. این ساختمان‌ها دارای اتاق‌های بزرگی بوده‌اند. برخی از این اتاق‌ها مانند تالار یا خوابگاه‌های نظامیان بوده‌اند. نقش‌هایی که در کناره‌های پنجره‌ها و ورودی‌های این تالارها دیده می‌شوند، به‌ویژه آثار نقش‌ونگارهای رنگی روی کاهگل دیوارهای آنها بیانگر آن است که شخصیت‌های مهمی در این تالارها زندگی می‌کرده‌اند. اگرچه این نقش و نگارها از بین رفته‌اند، اما نشانه‌های آنها دیده می‌شوند.
ممکن است در پوشش اتاق‌ها و برج‌ها از چوب هم استفاده شده بوده، ولی آنچه که آشکار است تاق‌های خشتی و گِلی ورودی‌ها و روشنی‌اندازهای ساختمان‌ها و برج‌ها هستند. این امر بیانگر آن است که استفاده از چوب در پوشش ساختمان‌های قلعه چشمگیر نبوده، بلکه سقف‌های اتاق‌ها، راهروها و تاق‌ها ساختار گنبدی داشته که نیازی به استفاده از چوب نداشته‌اند.
ایوب آروین
متن کامل در #خبرفوری لینک در بیو
حتما بخوانید
و #مهاجر_یعنی_تو_ماندنی_نیستی
و #مهاجرت_جرم_نیست
#گلشهرگرام

.
#هزارستان_#فدرال
تنها راهی باقی مانده ی فرار از نسل کشی .
کسانی هستند که از ما سؤال می کنند فدرال یعنی چه؟؟؟ فدرال یعنی تشکیل دولت های خود مختاری به نام ایالت ها.
در هر ایالت اقوام هویت قومی و ملیتی خود را می تواند داشته باشد. تقسیم مساوی سهام تجاری بین ایالت ها. انکشاف هر ایالت به دست دولت محلی آن ایالت.
انتخاب رهبر هر ایالت به دست مردم آن ایالت و نه رئیس جمهور.
هر حزب یا هر شخس میتوانند در ایالت توسط مردم فقد ۲ دوره انتخاب شود
هر ایالت مجلس نماینده گان مردمی خود را دارد.
و اما به مجلس دولت مرکزی هر ایالت به اساس نفوس یا سهمیه نماینده می فرستند.
دولت هر ایالت باید ایالت خود را آباد و معادین خود را استخراج کنند. و به مردم خود کار و خدمات مثل برق منزل و صنعت کارخانه جات و ساخت سرگ های تجاری و شهری و بند های آب گردان و انکشاف زمین را فراهم کنند.
بودجه برای دولت مرکزی باید توافق با دولت ایالت انجام شود.
تا پروژه های سرتاسری کشور انجام شود.
در چنین نظامی دولت مرکزی نمی توانند یک ملت را از پروژه های سرتاسری محروم کنند.
مثل خط برق ۵۰۰ کیلوات ترکمنستان که از هزارستان به سالنگ تغییر مسیر داده شد.
هر ایالت قانون و دادگاه های مستقیل خود را داشته باشد.
دولت محلی توانایی بودجه دفاعی نطامی خود را در برابری تروریستان باید تأمین کند.
مثل دولت خودمختاری ایالت کردستان عراق با این که نیرو های عراق در برابری داعش شکست خورد اما نیرو های دولت کردستان شکست نخورد.
بیشتر کشور های پیشرفته جهان فدرالی است از جمله ایالات متحده آمریکا ، کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای اروپای هند و پاکستان و دیگر کشور های پیشرفته.
و تنها راه نجات افغانستان از بحران کنونی نظام فدرالی است و دیگر هیچ راهی نیست... محمد هزارستانی
.
.
#afghanistan #hazara #kabul #afg #afghangirl #jaghori #أفغانستان #تهرانی #ایران #afgan #afghandance #کابل #بامیان #هرات #قندهار #مزارشریف #غزنی #مشهد #تهران#هزاره #هزارگی #هزاره
#afghanifood##مالستان #malestan
#hazaragi#hazara

.
.آرمان اشرف غنی احمدزی در افغانستان ، تطبیق شیوه حکومت مداری امیر عبدالرحمن خان است !

نویسنده : حسن علی عدالت

نشریه آمریکایی ( گلوپ پست ) تحت عنوان تصور اشرف غنی از دولت مدرن یک دولت پشتون است ، مقاله مفصل را به چاپ رسانیده است که در قسمت آن چنین آمده است ( ریس جمهور افغانستان در پوشش دموکراسی و با حمایت آمریکایی ها آرمان های امیر عبدالرحمن خان را به سر دارد ) نشریه همچنین می نویسد ( ریس جمهور افغانستان سیاست های قومیتی را دنبال کرده و از نظر وی دولت مدرن یک ( ملت - دولت ) پشتون است ، نویسنده این مقاله می نویسد که احمدزی افراد مربوط به قبیله خود را تقویت کرده است ، از همین سبب اشرف غنی احمدزی پس از تحکیم قدرت دنبال روابط نظامی و اطلاعاتی با کشورهای خود کامه و مستبد عرب ازقبیل عربستان سعودی ، امارات متحده عربی و قطر برآمده است .
روزنامه از نگاه شخصیتی احمدزی را یک انسان خشن و خود کامه قلم داد می کند و برخورد ایشان را با اوزبیک ها بسیار بد توصیف کرده و در مورد حفظ امنیت هزاره ها نامبرده را بی توجه قلم داد می کند .
.
#afghanistan #hazara #kabul #afg #afghangirl #jaghori #أفغانستان #تهرانی #ایران #afgan #afghandance #کابل #بامیان #هرات #قندهار #مزارشریف #غزنی #مشهد #تهران#هزاره #هزارگی #هزاره
#afghanifood##مالستان #malestan
#hazaragi#hazara

یا مولانا یا صاحب الزمان
الغوث الغوث الغوث
ادرکنا ادرکنا ادرکنا
الساعة الساعة الساعة
الامان الامان الامان
العجل العجل العجل العجل😥😥😥 #خون #شیعه #هزاره #مظلومیت #افغانستان #باچه_آزره #غزنی #بامیان #کابل #مزار_شریف #هرات #دشت_برچی #طالبان_خونریز #تروریست

#بامیان از ارتفاع چهل هزار فت40000Ft

.
.
حکومت وقت هزاره ستیزی را به جایی رسانیده بودند که مردم غیر از مرگ آرزوی دیگری نداشته اند .
کارت به استخوان رسیده بود .
این ظلم ها ، ذلت باری ها ،حقارت ها ، توهین کردن ها باعث شد تا بابه مزاری ، شفیع ها ، قنبرها ، ابوذر ها ، نصیر ها ، جانفشانی کنند و مردم را علیه ظلم های وقت بسیج کنند و آزاده شوند .
.
وقتش رسیده که هزاره ها با همدلی و اتحاد بسیج و خود
شفیع ها شوند .
.
#afghanistan #hazara #kabul #afg #afghangirl #jaghori #أفغانستان #تهرانی #ایران #afgan #afghandance #کابل #بامیان #هرات #قندهار #مزارشریف #غزنی #مشهد #تهران#هزاره #هزارگی #هزاره
#afghanifood##مالستان #malestan
.#hazaragi#hazara

علی ترکمنی
خطاب به #هزاره ها:
============= پشت حج و كربلا و مشهد رفتن نگرديد دفاع از جان و مال و ناموس مليونها بار از رفتن حج و كربلا و مشهد ثواب بيشتر دارد.
مصارف حج و كربلا و مشهد را سلاح و مهمات تهيه كنيد تا از جان و مال ناموس تان دفاع بتوانيد.
با پول مصارف يكبار حج و كربلا رفتن دو ميل سلاح و دهها صندوق مهمات ميتوان خريد.
ضرور نيست قرارگاه و سنگر داشته باشيد و يا در شبكه هاي اجتماعي خودنماي كنيد فقط در خانه هاي تان زير سرتان آماده بگذاريد در موقع ضرورت استفاده كنيد و يا گروپهاي كوچك چيريكي مخفي تشكيل داده دست بكار شويد.

پشت گپ مفت رهبران خاين و شكم پرست نگرديد آنها خودشان صدها محافظ مسلح دارند و حتي پيش قصرهايشان پوسته امنيتي قرار دارد جان و مال و ناموس شان حفظ است آنها درد رنج مردم را درك نميكنند!
.
.#afghanistan #hazara #kabul #afg #afghangirl #jaghori #أفغانستان #تهرانی #ایران #afgan #afghandance #کابل #بامیان #هرات #قندهار #مزارشریف #غزنی #مشهد #تهران#هزاره #هزارگی #هزاره
#afghanifood##مالستان #malestan
.# #hazara

#داد_ خواهی_برای_شهر_سلطان
برای همه داد خواهی کردیم و امروز که زادگاه مان #غزنی در آتش خشم تروریستهای طالب میسوزد تنها مانده ایم. حتی هم تباران مان ، مارا به فراموشی سپرده است!
رسم رفاقت این نیست و اگر اینگونه بی تفاوت باشیم فردا نوبت شما های که به #غم ما میخندید خواهد رسید....💔
@Hazara_New
#هزاره #هزارستان #افغانستان #غزنی #دایکندی #بامیان #مزارشریف #بامیان #غرجستان #غور .....

Most Popular Instagram Hashtags