#ایران_پرستی

MOST RECENT

میان دشمنان اسلام زنانی مثل#عصما_بنت_مروان که چنان نفوذی در#مدینه داشت که...یا#سجاح که ادعای پیغمبری کرد و لشگر کشید، یا#هند_زن_ابوسفیان که راه اندازی جنگ میکرد و در بسیاری شرکت میکرد یا در#جنگ_بدر که مسلمانان در حال پیروزی بودند با پرچمداری یک زن که اسمش هم یادم نیست!! کفار پیروز شدند و نمونه های بسیار.... ولی بعد از اسلام به هیچ زن برجسته ای برخورد نمیکنیم و حتی در ادبیات هم اسمی از زن نیست و هرچه #لیلی و#شیرین و...میبینیم مربوط به قبل از اسلام است چرا که موجودی که بی ارزش است ارزش عاشق شدن ندارد.
و از آنجا که اگر مادر قوی نباشد نمیتواند مردان بزرگ پرورش دهد تمام شخصیتهای بزرگ مربوط به دوره به اصطلاح#جاهلیت است بعد از اسلام دیگر مردانی به سیاست و درایت پیامبر یا#عمربن_خطاب و#ابوبکرو علی و#خالد و.... نداریم که دنیا را فتح کردند و هنوز بیش از یک میلیارد مسلمان و تابع آنها هستند. اگر تعصب چه از نوع#ایران_پرستی و#عرب_ستیزی(تکرار حرفهایی مثل یک مشت#عرب_سوسمارخور و وحشی ... دردی دوا نمیکند) چه #تعصب_دینی(کاملا گذشته را نفی میکنند هم تمدنها هم بی تمدنها البته مختص به اسلام نیست مثلا ساسانیها هم اینچنین بودند) کنار بگذاریم و شکست تاریخیمان از اعراب را کنار بگذاریم، به موازات اینکه #اعراب مردم بیابانی و فقیری بودند و به طبع خصلتهایی مثل#دزدی و#انتقام و#خشونت داشتند(چنان که در #ایلات_و_عشایر ایران تا همین قرن اخیر#خونخواهی و#انتقام و بعضا#غارت و#یاغی_گری چندان مذموم نیست که هیچ بلکه رایج بود) بعضی از دروغها راجع به اعراب پیش از اسلام :
اول از همه#زنده_به_گور کردن_دختران
پیش از اسلام با ان همه علاقه که عرب به زن داشت چنان که در اشعارشان پیداست چگونه میتوانستند آنها را زنده به گور کنند؟؟ اصلا چطور نسلسان ادامه میافت؟
۲_اعراب جاهلیت!! مردم آزادی بودندو کوچکترین کاری به عقیده کسی نداشتند چنان که هر خانواده بتی داشت و خدای خود را میپرستید و همه به#طواف_کعبه میرفتند و هر کس که از کشورش میگریخت به#عربستان پناه میبرد ایرانی(#مثل سلمان)و رومی وخصوصا#یهودیها که انجا شهرها داشتند و.. ولی امروز.....
از عرب پیش اسلام میخوانیم که تا چه اندازه مهمان نواز بوده اند چنان که هر#قبیله شبها آتش میافروخت تا راه گم کردگان مهمانشان شوند و چه اشعار در تمسخر کسانی شب آتش روشن نمیکردند در دست است.
عرب جاهلیت!! چندین#ماه_حرام_سال به هیچ وجه خونریزی نمیکردند و پدرکشته ها از کنار هم میگذشتند ولی بعد از....

رضا شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران
بخش شش: تخم و تَرَکه «نژاد آریایی»
http://cpimlm.com/showfile.php?cId=1051&tb=ataash_g&Id=127&pgn=1
از متن: ناسیونالیسم ایرانی، در خدمت به پروژة دولت متمرکز رضا خان و کسب مشروعیت برای این سلسلة تازه تأسیس ایجاد شد. عناصر اصلی ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی که از همان زمان تا به امروز به درجات گوناگون و به اشکال مختلف تداوم پیدا کرده‌اند عبارت‌اند از: 1) یکسان‌سازی فرهنگی و هویتی 2) نفی موجودیت فرهنگی و زبانی ملل غیر فارس و سرکوب و تبعیض علیه آن‌ها 3) باستان‌گرایی نژادپرستانة آریایی 4) مرکزگرایی استبدادی و 5) اروپا هراسی. بنابراین برخلاف تمام ادعاهای ناسیونالیست‌ها و پان ایرانیستها، چیزی به نام «هویت ایرانی» مشترک به صورت بدیهی و طبیعی در طول تاریخ وجود نداشت و دارای یک پیوستگی تاریخی و مفهومی نبود که در دورة رضا شاه ناگهان از پس قرون و اعصار بیدار شده باشد. این هویت و مفاهیم وابسته به آن به عنوان بخشی از ساختار قدرت متمرکزِ دولت بورژوایی، ساخته شدند. دولت متمرکز، سوژة ملی ایرانی را مطابق نیازهای خود یعنی شرط ماندگاری و مشروعیت قدرت سیاسی‌اش خلق کرد. منادیان اولیة هویت ناسیونالیستی ایرانی از طبقات بالای جامعه مثل اشراف، زمین‌داران بزرگ، تجار بزرگ (بورژوازی تجاری) و دیوان‌سالاران (بروکرات‌ها) برخاسته بودند.
#نشریه_آتش #ناسیونالیسم #وطن_پرست #ملی_گرایی #رضا_شاه #رضاشاه_پهلوی #رضاخان #کورش_بزرگ #آذربایجان #بلوچستان #کردستان #الاحواز #پاسارگاد #تخت_جمشید #ایران_باستان #ایران_پرستی #نژادپرستی #انترناسیونالیسم #کسروی

#ایران_پرستی
#کوروش 💢۲۵۰۰ سال شاهنشاهی

تاریخ این مملکت فقط #چهل سال بخود حکومت جمهوری دیده است و ۲۵۰۰ سال در دست #شاهان بوده است‌.
کدام شاه، شاه سلطان حسین صفوی که مملکت را به #محمود_افغان داد.
شاهان بی کفایت #قاجار که در هر دوره بخشی از خاک ایران را به روسها دادند(ترکمنچای_گلستان).
رضاخان قلدری که در برابر روس و انگلستان سرشکسته بود اما مردم خودش را به مسلخ میبرد، شاهی مثل محمدرضا که در #دوره او هم بخشی از ایران جدا شد، بله؛ بحرین #خاک ما بود و... حالا ۴۰ سال را مقابل ۲۵۰۰ سال قرار میدهند، آن روزی که اروپا در حال پیشرفت بود ما شاهانی همچون فتحعلی شاه داشتیم، روزی که #غرب دنیا را گرفت ما شاهان وابسته ای مثل پهلوی داشتیم.

اما #وطن_پرستی شما کجاست؟ به آرم شیر و خورشید؟ به دم زدن از کوروش و اهورا مزدا؟ مدام از خون #آریایی گفتن؟

شما اگر #ایران برایتان اهمیت داشت که هر دوره تاریخی یک بخش آن با بی کفایتی شاهان مورد حمایتتان جدا نمیشد.

ایران در همین ۴۰ سال مورد حمله #صدام_بعثی قرار گرفته؛ او میگفت خرمشهر خاک عراق است، عربستان است نه خرمشهر، با تمام قدرت، با حمایت دنیا، به ایران تازه انقلاب کرده هجوم آورد اما هزاران جوان زیر پرچم اهل بیت یک وجب خاک ندادند.

بجای شعار و ادعای وطن خواهی، تاریخ بخوانید تا ببینید در عمل چه دارید.

#جمهوری_اسلامی #انقلاب_اسلامی #رهبری #تاریخ #کوروش #شاهنشاهی #ولایت_فقیه #پان_ایرانیسم #دفاع_مقدس

به نظر میرسه کوروش ۷ آبان ۱۳۴۵ هنوز متولد نشده بوده که روزنامه‌های اون موقع و همچنین شاهان شاه عاریا مهر هیچ جشنی براش نگرفتن 😂

#ایران_پرستی
#کوروش 💢۲۵۰۰ سال شاهنشاهی

تاریخ این مملکت فقط #چهل سال بخود حکومت جمهوری دیده است و ۲۵۰۰ سال در دست #شاهان بوده است‌.
کدام شاه، شاه سلطان حسین صفوی که مملکت را به #محمود_افغان داد.
شاهان بی کفایت #قاجار که در هر دوره بخشی از خاک ایران را به روسها دادند(ترکمنچای_گلستان).
رضاخان قلدری که در برابر روس و انگلستان سرشکسته بود اما مردم خودش را به مسلخ میبرد، شاهی مثل محمدرضا که در #دوره او هم بخشی از ایران جدا شد، بله؛ بحرین #خاک ما بود و... حالا ۴۰ سال را مقابل ۲۵۰۰ سال قرار میدهند، آن روزی که اروپا در حال پیشرفت بود ما شاهانی همچون فتحعلی شاه داشتیم، روزی که #غرب دنیا را گرفت ما شاهان وابسته ای مثل پهلوی داشتیم.

اما #وطن_پرستی شما کجاست؟ به آرم شیر و خورشید؟ به دم زدن از کوروش و اهورا مزدا؟ مدام از خون #آریایی گفتن؟

شما اگر #ایران برایتان اهمیت داشت که هر دوره تاریخی یک بخش آن با بی کفایتی شاهان مورد حمایتتان جدا نمیشد.

ایران در همین ۴۰ سال مورد حمله #صدام_بعثی قرار گرفته؛ او میگفت خرمشهر خاک عراق است، عربستان است نه خرمشهر، با تمام قدرت، با حمایت دنیا، به ایران تازه انقلاب کرده هجوم آورد اما هزاران جوان زیر پرچم اهل بیت یک وجب خاک ندادند.

بجای شعار و ادعای وطن خواهی، تاریخ بخوانید تا ببینید در عمل چه دارید.

#علیرضا_زادبر
#مطالعه _تاریخ

#ایران_پرستی 💢۲۵۰۰ سال شاهنشاهی

تاریخ این مملکت فقط #چهل سال بخود حکومت جمهوری دیده است و ۲۵۰۰ سال در دست #شاهان بوده است‌.
کدام شاه، شاه سلطان حسین صفوی که مملکت را به #محمود_افغان داد.
شاهان بی کفایت #قاجار که در هر دوره بخشی از خاک ایران را به روسها دادند(ترکمنچای_گلستان).
رضاخان قلدری که در برابر روس و انگلستان سرشکسته بود اما مردم خودش را به مسلخ میبرد، شاهی مثل محمدرضا که در #دوره او هم بخشی از ایران جدا شد، بله؛ بحرین #خاک ما بود و... حالا ۴۰ سال را مقابل ۲۵۰۰ سال قرار میدهند، آن روزی که اروپا در حال پیشرفت بود ما شاهانی همچون فتحعلی شاه داشتیم، روزی که #غرب دنیا را گرفت ما شاهان وابسته ای مثل پهلوی داشتیم.

اما #وطن_پرستی شما کجاست؟ به آرم شیر و خورشید؟ به دم زدن از کوروش و اهورا مزدا؟ مدام از خون #آریایی گفتن؟

شما اگر #ایران برایتان اهمیت داشت که هر دوره تاریخی یک بخش آن با بی کفایتی شاهان مورد حمایتتان جدا نمیشد.

ایران در همین ۴۰ سال مورد حمله #صدام_بعثی قرار گرفته؛ او میگفت خرمشهر خاک عراق است، عربستان است نه خرمشهر، با تمام قدرت، با حمایت دنیا، به ایران تازه انقلاب کرده هجوم آورد اما هزاران جوان زیر پرچم اهل بیت یک وجب خاک ندادند.

بجای شعار و ادعای وطن خواهی، تاریخ بخوانید تا ببینید در عمل چه دارید. 🌹 @Nroshangari

باب نجات، عالی درجات 📌#شب_جمعه، شب زیارتی #امام_حسین علیه السلام، #اموات رو یاد کنیم، شاید فردا ما هم نبودیم
📌این زیباترین #مداحی ای بود که #محرم امسال شنیدم،
📌تشکر از داداش بزرگترم، آقا #موسی_رضایی عزیز که قبول زحمت کردن و پیش ما اومدن و صفایی به مجلس ما دادن.
📌البته اصلش حدود 6 دقیقه هست، 1دقیقه اش رو خودم انتخاب کردم، هرکی خواست تلگرام کاملشو براش میفرستم.
📌ای کاش در مجالس منسوب به #سیدالشهداء علیه السلام علاوه بر تاکید روی جنبه #شور و #احساس، روی جنبه معرفتی و تقویت بنیه دینی اهل مجلس بیشتر کار بشه، کمتر #سخنرانی رو سراغ دارم که حرف جدیدی ارائه بده و متاسفانه غالب مباحث تکراری و خالی از #برهان و #عرفان هست!
⚠️حسین جان! منو راحت کن، زندگی خیلی دیگه تکراری شده! خودت میدونی منظورم از راحت کردن چی هست! همونطور که کثیری از سالکان و عارفان #شیعه رو راحت کردی.
🙏حسین جان! من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرچه آلودم
کاری هم به مسائل #ایران_پرستی و #عرب_پرستی و #غرب و #شرق پرستی نداشته و ندارم و نخواهم داشت! چیزی که این روزها خیلی داره آدما رو از حقایق دور میکنه!
@moosa.rezayi
#الله#خداوند#خدا#هیئت#عاشورا#عشق#توسل#اسلام

کپشن و کامنت نخست را بخوانید .
دکتر #محمدرضا_عاملی_تهرانی .
شاید بشه گفت بعد از #نادر_جهانبانی و #فریدون_فرخزاد ،
محمدرضا عاملی تهرانی یکی از مظلوم ترین قربانیان خمینی است . او تنها به خاطر تفکرات #ایران_پرستی ، تیرباران شد . فکرش بکنید یک #پان_ایرانیست ، #وزیر_جهانگردی و #وزیر_آموزش_و_پرورش بود
.
او را همون شب اول ، اعدام کردند تا نابودی کشور هموار شود
.
.
@hezb.paniranist
#hezb_paniranist
#حزب_پان_ایرانیست
#پان_ایرانیست_حامی_ملت
#پاینده_ایران
#سند_راهبردی_نجات_ایران
#سرافرازی_سربلندی_ایران
#ایران_پان_ایرانیست
#اتحاد_رمز_پیروزی
#جنبش_رنسانس_ایرانی
@iranian_renaissance
#جنبش_فیروزه_ای
#ایران_بزرگ_کاسپین_خلیج_فارس
#ایران_پادشاهی_پارلمانی

23 مرداد روز جنایت تاریخی خاندان #ایران_پرست! #پهلوی در تقدیم جزیره بحرین به یکی از قبایل عرب خلیج فارس رو به همه #کوروش_پرستان ، #ایران_پرستان، #ناسیونالیست_ها ، #آریایی_ها و البته از نوع #جعلی تبریک می گوییم...
از طنزهای تاریخ است که در طول آن جریان هایی ادعاشان گوش فلک را پر کرده است اما مرامشان کاملا متضاد.
بیش از 220 هزار #شهید بدون ادعای کذایی #ایران_پرستی جانشان را دادند اما نگذاشتند یک وجب از همان نقطه ای از ایران که عربی صحبت می کنند به صدام برسد، اما هیچ کس به آنها #ایران_پرست نمی گوید و لابد کسانی که به زیارت مقبره کوروش می روند، ایران پرستند!؟
جناب #محمود_صادقی هم اومد در مورد دریاچه #خزر تم #دلواپسی بیاد که اشتباه زد!
برادر صادقی عزیز دلواپسی برای خودش جنمی می خواهد باید فحش خورت ملس باشد! اما بهرحال از هیچ چیز که بهتر است که یک مقدار شماها هم #دلواپس باشید، همه اش که ما نباید باشیم، دلواپس!
#دلواپس_جعلی #محمود_صادقی #ایران #خلیج_فارس #خزر #بحرین #پهلوی

| #تفاوت_میهن_دوستی_با_وطن_پرستی| ۱|
.
فرق بین یک میهن دوست و یک ناسیونالیست این است که اولی به کشورش به خاطر آنچه انجام می‌دهد افتخار می‌کند ( یعنی اگر کاری انجام بدهد که درست نباشد از آن دفاع نمی‌کند چون فکر نمی‌کند برای میهن، برای وطنش خوب است) و دومی کشورش هر کاری که بکند به آن افتخار می‌کند. (به این معنی که اگر حتی کار اشتباهی انجام بدهد، حتی اگر جنایت هم انجام بدهد همچنان از آن کار در قالب ناسیونالیستی دفاع می‌کند.) اولی حس مسوولیت ایجاد می‌کند، دومی احساس غرورکور که به جنگ منجر می شود. .
#سیدنی_هریس
________________________
پ.ن. در باب تفاوت #ملی_گرایی_مصدقی نحله ملی مذهبی با #ناسیونالیسم_شیعی راست افراطی.( ملی گرایی افراطی و باستانگرایی نژادپرستانه سلطنت طلبان نیز مورد دیگر از ملی گرایی ناصحیح است)
________________________________
#ملی_گرایی#وطن_پرستی#ایران#ایران_گرایی#ایران_پرستی#وطن#میهن#آریایی

| #تفاوت_میهن_دوستی_با_وطن_پرستی| ۲|
.
میهن‌دوستی مفهومی است ناظر به عشق و علاقه به میهن و مردم و آمادگی جهت هر گونه فداکاری و پاسداری از استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و دفاع از هویت قومی-ملی-فرهنگی آن ملت. .
.
میهن دوست فردی است که به سرنوشت کشور و فرهنگ خود حساس است و همه تلاشش را بکار می‌گیرد تا آنها را به بالندگی برساند. .
.
میهن دوستی وناسیونالیسم، علی رغم اینکه در مواردی بجای هم بکار می‌روند، کاملاً از هم جدا هستند. میهن دوستی با ناسیونالیسم که همراه با کینه نسبت به ملل دیگر و خودستایی از نژاد خود و اغراق در مفاخر و شعائر ملی است، متفاوت می‌باشد. بطوری که پاتریوت‌ها تنها خود را  جزئی از وطن خود می‌دانند، اما دارای جنبه‌های سلبی نسبت به دیگر ملل و خودستایی‌ها نیستند.
_____________________
پ.ن. یک پاتریوت (میهن دوست) بودن بهتر از یک ناسیونالیست (وطن پرست) بودن است. چرا که پاتریوت در عین آنکه "اعتلا" می اندیشد، نواقص میهن را از یاد نمی برد اما ناسیونالیست بیشتر به "افتخار" می اندیشد و تمایز.
_____________________
#ملی_گرایی#وطن_پرستی#ایران#ایران_گرایی#ایران_پرستی#وطن#میهن#آریایی

| #تفاوت_میهن_دوستی_با_وطن_پرستی| ۳|
.
📌 ما باید بین دو مفهوم وطن دوستی و ناسیونالیسم
Patriotism و Nationalism
تمایز قائل گردیم و هرگونه نقد بر گفتمان ناسیونالیسم را "ضدیت با وطن" و دشمنی با میهن معرفی نکنیم. آنچه که مورد نقد است خوانشی از وطن است که مبتنی بر ایدئولوژی های قرن نوزدهمی اروپایی است که در ایران با عنوان ناسیونالیسم باستانگرایانه برساخت شده است و از قضا انقلاب ۱۳۵۷ پایانی بر گفتمان ناسیونالیستی باستانگرایانه بود.
.
📌گفتمان میهن دوستی در بین تمامی اقوام و مردم و ملت ایران ذیل مفهوم "حب وطن" قدمتی طولانی تر از گفتمان ناسیونالیستی سرکوبگر و یکپارچه گرایِ تمامیت خواهِ ضد امر متنوع داشت و از قضا بر مولفه "زبان" با "نژاد" مبتنی نبود- بلکه بر روی ایده وطن به مثابه خانه و کاشانه مبتنی است. به سخن دیگر، ظهور پان ها در ایران را باید دوقلوی گفتمان پانیستی حاکمیت تلقی نمود که با حذف ایده "حب وطن" به مثابه الفت-دهنده ایرانیان، تلاش نمود یک برساخت یوروسنتریکی را بر جامعه ایران تحمیل نماید و جامعه متکثر هم در برابر آن مقاومت کرد و ۱۳۵۷ پایان آن گفتمان پان-ناسیونالیستی بود. .
.
📌آنچه به جامعه قوام می دهد و صورتی انسانی از حیات اجتماعی به دست می دهد و ضد دیگری هم نیست مفهوم "حب وطن" یا میهن دوستی و پاتریوتیسم است که در این گرایش میهن به منزله "خانه" و در امتداد حس غریزی انسان نسبت به کاشانه خویش قرار می گیرد.
.
📌ایران به مثابه خانه ایرانیان، کاشانه همه ایرانیان است و فرهنگ ها و دین ها و زبان ها و نژادهای تمامی ایرانیان جزء لاینفک ایرانیت میباشد و سرکوب یک جزء به بهانه جزء دیگر موجبات از بین رفتن "امر سرکوب شده" نمی گردد بل در صورتی مهیب تر سر برخواهد آورد. به سخن دیگر، ما نیازمند بازخوانی برساخت ناسیونالیسم ایرانی و احیای گفتمان "میهن دوستی" در ایران هستیم. زیرا در گفتمان میهن دوستی امکان جمع تکثرها و قاعده مند کردن امر متنوع بر اساس مطالبات حقوق شهروندی هستیم و این گفتمان ربطی به اسطوره سازی "بوز قورد" یا اسطوره سازی "فره وش" یا ... ندارد بل بر اساس گفتگو در عرصه عمومی بین شهروندان آزاد رخ می دهد.
#سید_جواد_میری
___________________________
#ملی_گرایی#وطن_پرستی#ایران#ایران_گرایی#ایران_پرستی#وطن#میهن#آریایی

| #تفاوت_میهن_دوستی_با_وطن_پرستی| ۴|
.
#ملکیان مورد دوم و آخر را مردود می داند و موارد دیگر را قابل پذیرش، دو مورد غیر قابل قبول را #ناسیونالیسم و موارد قابل پذیرش را #پاتریوتیسم می نامیم که نسخه ای معتدلانه از وجوه قابل پذیرش ناسیونالیسم است. پاتریوتیسم سبک ملی گرایی مصدقی و جبهه ملی و ملی مذهبی ها می باشد و ناسیونالیسم رومانتیک سبک ملی گرایی سلطنت طلبان و پان ایرانیست ها و ناسیونالیسم شیعی سبک ملی گرایی ولایی ها، امروزه درک تفاوت و تمایز این مفهومات ضروریست.
_____________________
برای مطالعه بیشتر و پست های پیشین این مبحث روی هشتگ
#تفاوت_میهن_دوستی_با_وطن_پرستی کلیک کنید.
______________________
#ملی_گرایی#وطن_پرستی#ایران#ایران_گرایی#ایران_پرستی#وطن#میهن#آریایی

#ایران_پرستی
۲۵۰۰ سال شاهنشاهی
تاریخ این مملکت فقط #چهل سال بخود حکومت جمهوری دیده است و ۲۵۰۰ سال در دست #شاهان بوده است‌.
کدام شاه، شاه سلطان حسین صفوی که مملکت را به #محمود_افغان داد.
شاهان بی کفایت #قاجار که در هر دوره بخشی از خاک ایران را به روسها دادند(ترکمنچای_گلستان).
رضاخان قلدری که در برابر روس و انگلستان سرشکسته بود اما مردم خودش را به مسلخ میبرد، شاهی مثل محمدرضا که در #دوره او هم بخشی از ایران جدا شد، بله؛ بحرین #خاک ما بود و... حالا ۴۰ سال را مقابل ۲۵۰۰ سال قرار میدهند، آن روزی که اروپا در حال پیشرفت بود ما شاهانی همچون فتحعلی شاه داشتیم، روزی که #غرب دنیا را گرفت ما شاهان وابسته ای مثل پهلوی داشتیم.

اما #وطن_پرستی شما کجاست؟ به آرم شیر و خورشید؟ به دم زدن از کوروش و اهورا مزدا؟ مدام از خون #آریایی گفتن؟

شما اگر #ایران برایتان اهمیت داشت که هر دوره تاریخی یک بخش آن با بی کفایتی شاهان مورد حمایتتان جدا نمیشد.

ایران در همین ۴۰ سال مورد حمله #صدام_بعثی قرار گرفته؛ او میگفت خرمشهر خاک عراق است، عربستان است نه خرمشهر، با تمام قدرت، با حمایت دنیا، به ایران تازه انقلاب کرده هجوم آورد اما هزاران جوان زیر پرچم اهل بیت یک وجب خاک ندادند.

بجای شعار و ادعای وطن خواهی، تاریخ بخوانید تا ببینید در عمل چه دارید.

#مباهله_قرن_21

https://t.me/joinchat/AAAAADvV7pY_b_pIaHwEmg

#ایران_پرستی 💢۲۵۰۰ سال شاهنشاهی

تاریخ این مملکت فقط #چهل سال بخود حکومت جمهوری دیده است و ۲۵۰۰ سال در دست #شاهان بوده است‌.
کدام شاه، شاه سلطان حسین صفوی که مملکت را به #محمود_افغان داد.
شاهان بی کفایت #قاجار که در هر دوره بخشی از خاک ایران را به روسها دادند(ترکمنچای_گلستان).
رضاخان قلدری که در برابر روس و انگلستان سرشکسته بود اما مردم خودش را به مسلخ میبرد، شاهی مثل محمدرضا که در #دوره او هم بخشی از ایران جدا شد، بله؛ بحرین #خاک ما بود و... حالا ۴۰ سال را مقابل ۲۵۰۰ سال قرار میدهند، آن روزی که اروپا در حال پیشرفت بود ما شاهانی همچون فتحعلی شاه داشتیم، روزی که #غرب دنیا را گرفت ما شاهان وابسته ای مثل پهلوی داشتیم.

اما #وطن_پرستی شما کجاست؟ به آرم شیر و خورشید؟ به دم زدن از کوروش و اهورا مزدا؟ مدام از خون #آریایی گفتن؟

شما اگر #ایران برایتان اهمیت داشت که هر دوره تاریخی یک بخش آن با بی کفایتی شاهان مورد حمایتتان جدا نمیشد.

ایران در همین ۴۰ سال مورد حمله #صدام_بعثی قرار گرفته؛ او میگفت خرمشهر خاک عراق است، عربستان است نه خرمشهر، با تمام قدرت، با حمایت دنیا، به ایران تازه انقلاب کرده هجوم آورد اما هزاران جوان زیر پرچم اهل بیت یک وجب خاک ندادند.

بجای شعار و ادعای وطن خواهی، تاریخ بخوانید تا ببینید در عمل چه دارید.

#مباهله_قرن_21

#ایران_پرستی 💢۲۵۰۰ سال شاهنشاهی

تاریخ این مملکت فقط #چهل سال بخود حکومت جمهوری دیده است و ۲۵۰۰ سال در دست #شاهان بوده است‌.
کدام شاه، شاه سلطان حسین صفوی که مملکت را به #محمود_افغان داد.
شاهان بی کفایت #قاجار که در هر دوره بخشی از خاک ایران را به روسها دادند(ترکمنچای_گلستان).
رضاخان قلدری که در برابر روس و انگلستان سرشکسته بود اما مردم خودش را به مسلخ میبرد، شاهی مثل محمدرضا که در #دوره او هم بخشی از ایران جدا شد، بله؛ بحرین #خاک ما بود و... حالا ۴۰ سال را مقابل ۲۵۰۰ سال قرار میدهند، آن روزی که اروپا در حال پیشرفت بود ما شاهانی همچون فتحعلی شاه داشتیم، روزی که #غرب دنیا را گرفت ما شاهان وابسته ای مثل پهلوی داشتیم.

اما #وطن_پرستی شما کجاست؟ به آرم شیر و خورشید؟ به دم زدن از کوروش و اهورا مزدا؟ مدام از خون #آریایی گفتن؟

شما اگر #ایران برایتان اهمیت داشت که هر دوره تاریخی یک بخش آن با بی کفایتی شاهان مورد حمایتتان جدا نمیشد.

ایران در همین ۴۰ سال مورد حمله #صدام_بعثی قرار گرفته؛ او میگفت خرمشهر خاک عراق است، عربستان است نه خرمشهر، با تمام قدرت، با حمایت دنیا، به ایران تازه انقلاب کرده هجوم آورد اما هزاران جوان زیر پرچم اهل بیت یک وجب خاک ندادند.

بجای شعار و ادعای وطن خواهی، تاریخ بخوانید تا ببینید در عمل چه دارید.

💢 تاریخ ایران!

کدام جنگ بود که #شکست نخوردیم!؟ #اینستاگرام
#ایران_پرستی 💢۲۵۰۰ سال شاهنشاهی

تاریخ این مملکت فقط #چهل سال بخود حکومت جمهوری دیده است و ۲۵۰۰ سال در دست #شاهان بوده است‌.
کدام شاه، شاه سلطان حسین صفوی که مملکت را به #محمود_افغان داد.
شاهان بی کفایت #قاجار که در هر دوره بخشی از خاک ایران را به روسها دادند(ترکمنچای_گلستان).
رضاخان قلدری که در برابر روس و انگلستان سرشکسته بود اما مردم خودش را به مسلخ میبرد، شاهی مثل محمدرضا که در #دوره او هم بخشی از ایران جدا شد، بله؛ بحرین #خاک ما بود و... حالا ۴۰ سال را مقابل ۲۵۰۰ سال قرار میدهند، آن روزی که اروپا در حال پیشرفت بود ما شاهانی همچون فتحعلی شاه داشتیم، روزی که #غرب دنیا را گرفت ما شاهان وابسته ای مثل پهلوی داشتیم.

اما #وطن_پرستی شما کجاست؟ به آرم شیر و خورشید؟ به دم زدن از کوروش و اهورا مزدا؟ مدام از خون #آریایی گفتن؟

شما اگر #ایران برایتان اهمیت داشت که هر دوره تاریخی یک بخش آن با بی کفایتی شاهان مورد حمایتتان جدا نمیشد.

ایران در همین ۴۰ سال مورد حمله #صدام_بعثی قرار گرفته؛ او میگفت خرمشهر خاک عراق است، عربستان است نه خرمشهر، با تمام قدرت، با حمایت دنیا، به ایران تازه انقلاب کرده هجوم آورد اما هزاران جوان زیر پرچم اهل بیت یک وجب خاک ندادند.

بجای شعار و ادعای وطن خواهی، تاریخ بخوانید تا ببینید در عمل چه دارید.

Most Popular Instagram Hashtags