#اولين

MOST RECENT

سالن تخصصى زيبايى سايناكريمى بازديد عروس واقعى ١-٣١-٣٠-٢٩ مرداد🌺🌺🌺 باعث افتخار است كه ميكاپ ارتيست حرفه اى انى ارزومان را در كنار خود ودر اين مجموعه داريم 🌺 🌺بااحترام مفتخريم اولين سالن تخصصى زيبايى دردلاك با مجوز رسمى را به همه ى عزيزان هنر دوست معرفى نماييم ⚜️سالن تخصصى زيبايى سايناكريمى اولين وتنها مركز دردلاك با مجوز در ايران⚜️مشاوره سعادت اباد⚜️تلفن مستقيم براى مشاوره ٠٩١٢١٠٠٩٠٧٩⚜️ #دردلاك_ساينا#سالن_زيبايي #سالن_تخصصى_دردلاك#بافت_مو #بافت_مو_افریقایی #بافت_دردلاک #بافت_مو_امريكايى#اكستنشن #اكستنشن_مو #ساينا_كريمى#سعادت_آباد #draedlocks #extensions #dreadlocks #dreadlocks #dreadlocks #dredlocks #dreadlocks #dreadlocks _دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا #دردلاك_ساينا #اكستنشن_ساينا#اموزش_دردلاك_ساينا#اموزش_اكستنشن_مو _ساينا#سالن_زیبایی #سالن _زيبايى_ساينا_كريمى#اولين _سالن_تخصصى_دردلاك#سالن_تخصصى _دردلاك#ساينا_كريمى#دردلاك_سايناكريمى #دردلاك_ساينا #اولين_سالن_تخصصى_دردلاك_درايران

سالن تخصصى زيبايى سايناكريمى بازديد عروس واقعى ١-٣١-٣٠-٢٩ مرداد🌺🌺🌺 باعث افتخار است كه ميكاپ ارتيست حرفه اى انى ارزومان را در كنار خود ودر اين مجموعه داريم 🌺 🌺بااحترام مفتخريم اولين سالن تخصصى زيبايى دردلاك با مجوز رسمى را به همه ى عزيزان هنر دوست معرفى نماييم ⚜️سالن تخصصى زيبايى سايناكريمى اولين وتنها مركز دردلاك با مجوز در ايران⚜️مشاوره سعادت اباد⚜️تلفن مستقيم براى مشاوره ٠٩١٢١٠٠٩٠٧٩⚜️ #دردلاك_ساينا#سالن_زيبايي #سالن_تخصصى_دردلاك#بافت_مو #بافت_مو_افریقایی #بافت_دردلاک #بافت_مو_امريكايى#اكستنشن #اكستنشن_مو #ساينا_كريمى#سعادت_آباد #draedlocks #extensions #dreadlocks #dreadlocks #dreadlocks #dredlocks #dreadlocks #dreadlocks _دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا #دردلاك_ساينا #اكستنشن_ساينا#اموزش_دردلاك_ساينا#اموزش_اكستنشن_مو _ساينا#سالن_زیبایی #سالن _زيبايى_ساينا_كريمى#اولين _سالن_تخصصى_دردلاك#سالن_تخصصى _دردلاك#ساينا_كريمى#دردلاك_سايناكريمى #دردلاك_ساينا #اولين_سالن_تخصصى_دردلاك_درايران

سالن تخصصى زيبايى سايناكريمى بازديد عروس واقعى ١-٣١-٣٠-٢٩ مرداد🌺🌺🌺 باعث افتخار است كه ميكاپ ارتيست حرفه اى انى ارزومان را در كنار خود ودر اين مجموعه داريم 🌺 🌺بااحترام مفتخريم اولين سالن تخصصى زيبايى دردلاك با مجوز رسمى را به همه ى عزيزان هنر دوست معرفى نماييم ⚜️سالن تخصصى زيبايى سايناكريمى اولين وتنها مركز دردلاك با مجوز در ايران⚜️مشاوره سعادت اباد⚜️تلفن مستقيم براى مشاوره ٠٩١٢١٠٠٩٠٧٩⚜️ #دردلاك_ساينا#سالن_زيبايي #سالن_تخصصى_دردلاك#بافت_مو #بافت_مو_افریقایی #بافت_دردلاک #بافت_مو_امريكايى#اكستنشن #اكستنشن_مو #ساينا_كريمى#سعادت_آباد #draedlocks #extensions #dreadlocks #dreadlocks #dreadlocks #dredlocks #dreadlocks #dreadlocks _دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا #دردلاك_ساينا #اكستنشن_ساينا#اموزش_دردلاك_ساينا#اموزش_اكستنشن_مو _ساينا#سالن_زیبایی #سالن _زيبايى_ساينا_كريمى#اولين _سالن_تخصصى_دردلاك#سالن_تخصصى _دردلاك#ساينا_كريمى#دردلاك_سايناكريمى #دردلاك_ساينا #اولين_سالن_تخصصى_دردلاك_درايران

#ازهمه دوستان با استعداد دعوت ميشه اين چالش رو انجام بدن و منو تگ كنن ♥️
چالش #چشم #چشم_رنگی #يك #فان #دخترونه #چالش چشم# #خنده #ژن_خوب #ژنتیک #دعوت #به چالش #خاص #تيم_ملي #اولين

سالن تخصصى زيبايى سايناكريمى بازديد عروس واقعى ١-٣١-٣٠-٢٩ مرداد🌺🌺🌺 باعث افتخار است كه ميكاپ ارتيست حرفه اى انى ارزومان را در كنار خود ودر اين مجموعه داريم 🌺 🌺بااحترام مفتخريم اولين سالن تخصصى زيبايى دردلاك با مجوز رسمى را به همه ى عزيزان هنر دوست معرفى نماييم ⚜️سالن تخصصى زيبايى سايناكريمى اولين وتنها مركز دردلاك با مجوز در ايران⚜️مشاوره سعادت اباد⚜️تلفن مستقيم براى مشاوره ٠٩١٢١٠٠٩٠٧٩⚜️ #دردلاك_ساينا#سالن_زيبايي #سالن_تخصصى_دردلاك#بافت_مو #بافت_مو_افریقایی #بافت_دردلاک #بافت_مو_امريكايى#اكستنشن #اكستنشن_مو #ساينا_كريمى#سعادت_آباد #draedlocks #extensions #dreadlocks #dreadlocks #dreadlocks #dredlocks #dreadlocks #dreadlocks _دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا #دردلاك_ساينا #اكستنشن_ساينا#اموزش_دردلاك_ساينا#اموزش_اكستنشن_مو _ساينا#سالن_زیبایی #سالن _زيبايى_ساينا_كريمى#اولين _سالن_تخصصى_دردلاك#سالن_تخصصى _دردلاك#ساينا_كريمى#دردلاك_سايناكريمى #دردلاك_ساينا #اولين_سالن_تخصصى_دردلاك_درايران

سالن تخصصى زيبايى سايناكريمى بازديد عروس واقعى ١-٣١-٣٠-٢٩ مرداد🌺🌺🌺 باعث افتخار است كه ميكاپ ارتيست حرفه اى انى ارزومان را در كنار خود ودر اين مجموعه داريم 🌺 🌺بااحترام مفتخريم اولين سالن تخصصى زيبايى دردلاك با مجوز رسمى را به همه ى عزيزان هنر دوست معرفى نماييم ⚜️سالن تخصصى زيبايى سايناكريمى اولين وتنها مركز دردلاك با مجوز در ايران⚜️مشاوره سعادت اباد⚜️تلفن مستقيم براى مشاوره ٠٩١٢١٠٠٩٠٧٩⚜️ #دردلاك_ساينا#سالن_زيبايي #سالن_تخصصى_دردلاك#بافت_مو #بافت_مو_افریقایی #بافت_دردلاک #بافت_مو_امريكايى#اكستنشن #اكستنشن_مو #ساينا_كريمى#سعادت_آباد #draedlocks #extensions #dreadlocks #dreadlocks #dreadlocks #dredlocks #dreadlocks #dreadlocks _دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا #دردلاك_ساينا #اكستنشن_ساينا#اموزش_دردلاك_ساينا#اموزش_اكستنشن_مو _ساينا#سالن_زیبایی #سالن _زيبايى_ساينا_كريمى#اولين _سالن_تخصصى_دردلاك#سالن_تخصصى _دردلاك#ساينا_كريمى#دردلاك_سايناكريمى #دردلاك_ساينا #اولين_سالن_تخصصى_دردلاك_درايران

سالن تخصصى زيبايى سايناكريمى بازديد عروس واقعى ١-٣١-٣٠-٢٩ مرداد🌺🌺🌺 باعث افتخار است كه ميكاپ ارتيست حرفه اى انى ارزومان را در كنار خود ودر اين مجموعه داريم 🌺 🌺بااحترام مفتخريم اولين سالن تخصصى زيبايى دردلاك با مجوز رسمى را به همه ى عزيزان هنر دوست معرفى نماييم ⚜️سالن تخصصى زيبايى سايناكريمى اولين وتنها مركز دردلاك با مجوز در ايران⚜️مشاوره سعادت اباد⚜️تلفن مستقيم براى مشاوره ٠٩١٢١٠٠٩٠٧٩⚜️ #دردلاك_ساينا#سالن_زيبايي #سالن_تخصصى_دردلاك#بافت_مو #بافت_مو_افریقایی #بافت_دردلاک #بافت_مو_امريكايى#اكستنشن #اكستنشن_مو #ساينا_كريمى#سعادت_آباد #draedlocks #extensions #dreadlocks #dreadlocks #dreadlocks #dredlocks #dreadlocks #dreadlocks _دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا #دردلاك_ساينا #اكستنشن_ساينا#اموزش_دردلاك_ساينا#اموزش_اكستنشن_مو _ساينا#سالن_زیبایی #سالن _زيبايى_ساينا_كريمى#اولين _سالن_تخصصى_دردلاك#سالن_تخصصى _دردلاك#ساينا_كريمى#دردلاك_سايناكريمى #دردلاك_ساينا #اولين_سالن_تخصصى_دردلاك_درايران

سالن تخصصى زيبايى سايناكريمى بازديد عروس واقعى ١-٣١-٣٠-٢٩ مرداد🌺🌺🌺 باعث افتخار است كه ميكاپ ارتيست حرفه اى انى ارزومان را در كنار خود ودر اين مجموعه داريم 🌺 🌺بااحترام مفتخريم اولين سالن تخصصى زيبايى دردلاك با مجوز رسمى را به همه ى عزيزان هنر دوست معرفى نماييم ⚜️سالن تخصصى زيبايى سايناكريمى اولين وتنها مركز دردلاك با مجوز در ايران⚜️مشاوره سعادت اباد⚜️تلفن مستقيم براى مشاوره ٠٩١٢١٠٠٩٠٧٩⚜️ #دردلاك_ساينا#سالن_زيبايي #سالن_تخصصى_دردلاك#بافت_مو #بافت_مو_افریقایی #بافت_دردلاک #بافت_مو_امريكايى#اكستنشن #اكستنشن_مو #ساينا_كريمى#سعادت_آباد #draedlocks #extensions #dreadlocks #dreadlocks #dreadlocks #dredlocks #dreadlocks #dreadlocks _دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا #دردلاك_ساينا #اكستنشن_ساينا#اموزش_دردلاك_ساينا#اموزش_اكستنشن_مو _ساينا#سالن_زیبایی #سالن _زيبايى_ساينا_كريمى#اولين _سالن_تخصصى_دردلاك#سالن_تخصصى _دردلاك#ساينا_كريمى#دردلاك_سايناكريمى #دردلاك_ساينا #اولين_سالن_تخصصى_دردلاك_درايران

سالن تخصصى زيبايى سايناكريمى بازديد عروس واقعى ١-٣١-٣٠-٢٩ مرداد🌺🌺🌺 باعث افتخار است كه ميكاپ ارتيست حرفه اى انى ارزومان را در كنار خود ودر اين مجموعه داريم 🌺 🌺بااحترام مفتخريم اولين سالن تخصصى زيبايى دردلاك با مجوز رسمى را به همه ى عزيزان هنر دوست معرفى نماييم ⚜️سالن تخصصى زيبايى سايناكريمى اولين وتنها مركز دردلاك با مجوز در ايران⚜️مشاوره سعادت اباد⚜️تلفن مستقيم براى مشاوره ٠٩١٢١٠٠٩٠٧٩⚜️ #دردلاك_ساينا#سالن_زيبايي #سالن_تخصصى_دردلاك#بافت_مو #بافت_مو_افریقایی #بافت_دردلاک #بافت_مو_امريكايى#اكستنشن #اكستنشن_مو #ساينا_كريمى#سعادت_آباد #draedlocks #extensions #dreadlocks #dreadlocks #dreadlocks #dredlocks #dreadlocks #dreadlocks _دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا #دردلاك_ساينا #اكستنشن_ساينا#اموزش_دردلاك_ساينا#اموزش_اكستنشن_مو _ساينا#سالن_زیبایی #سالن _زيبايى_ساينا_كريمى#اولين _سالن_تخصصى_دردلاك#سالن_تخصصى _دردلاك#ساينا_كريمى#دردلاك_سايناكريمى #دردلاك_ساينا #اولين_سالن_تخصصى_دردلاك_درايران

سالن تخصصى زيبايى سايناكريمى بازديد عروس واقعى ١-٣١-٣٠-٢٩ مرداد🌺🌺🌺 باعث افتخار است كه ميكاپ ارتيست حرفه اى انى ارزومان را در كنار خود ودر اين مجموعه داريم 🌺 🌺بااحترام مفتخريم اولين سالن تخصصى زيبايى دردلاك با مجوز رسمى را به همه ى عزيزان هنر دوست معرفى نماييم ⚜️سالن تخصصى زيبايى سايناكريمى اولين وتنها مركز دردلاك با مجوز در ايران⚜️مشاوره سعادت اباد⚜️تلفن مستقيم براى مشاوره ٠٩١٢١٠٠٩٠٧٩⚜️ #دردلاك_ساينا#سالن_زيبايي #سالن_تخصصى_دردلاك#بافت_مو #بافت_مو_افریقایی #بافت_دردلاک #بافت_مو_امريكايى#اكستنشن #اكستنشن_مو #ساينا_كريمى#سعادت_آباد #draedlocks #extensions #dreadlocks #dreadlocks #dreadlocks #dredlocks #dreadlocks #dreadlocks _دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا #دردلاك_ساينا #اكستنشن_ساينا#اموزش_دردلاك_ساينا#اموزش_اكستنشن_مو _ساينا#سالن_زیبایی #سالن _زيبايى_ساينا_كريمى#اولين _سالن_تخصصى_دردلاك#سالن_تخصصى _دردلاك#ساينا_كريمى#دردلاك_سايناكريمى #دردلاك_ساينا #اولين_سالن_تخصصى_دردلاك_درايران

اين عكس رو چندى پيش گذاشتم ولى بخاطر كم لطفى بعضى از همكارا مجبور شدم برش دارم و اسم خودم رو همجا روى موهاش بزارم ايرادى نيست.
دردلاك ارتيست:سايناكريمى.
ميكاپ ارتيست: انى ارزومان.
وبا تشكر از شادى عزيزدختر زيبا🙏🏻🙏🏻🙏🏻 🌺بااحترام مفتخريم اولين سالن تخصصى زيبايى دردلاك با مجوز رسمى را به همه ى عزيزان هنر دوست معرفى نماييم ⚜️سالن تخصصى زيبايى سايناكريمى اولين وتنها مركز دردلاك با مجوز در ايران⚜️مشاوره سعادت اباد⚜️تلفن مستقيم براى مشاوره ٠٩١٢١٠٠٩٠٧٩⚜️ #دردلاك_ساينا#سالن_زيبايي #سالن_تخصصى_دردلاك#بافت_مو #بافت_مو_افریقایی #بافت_دردلاک #بافت_مو_امريكايى#اكستنشن #اكستنشن_مو #ساينا_كريمى#سعادت_آباد #draedlocks #extensions #dreadlocks #dreadlocks #dreadlocks #dredlocks #dreadlocks #dreadlocks _دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا #دردلاك_ساينا #اكستنشن_ساينا#اموزش_دردلاك_ساينا#اموزش_اكستنشن_مو _ساينا#سالن_زیبایی #سالن _زيبايى_ساينا_كريمى#اولين _سالن_تخصصى_دردلاك#سالن_تخصصى _دردلاك#ساينا_كريمى#دردلاك_سايناكريمى #دردلاك_ساينا #اولين_سالن_تخصصى_دردلاك_درايران

سلام دوستان شبتون بخير امشب یکشنبه از ساعت ۱۱:۳۰ الي٥ بامداد ميايم
ماشين شماره 🚛١
اتوبان چمران تقاطع يادگار زير پل روبرو هتل اوين
ماشين شماره 🚚٢
در حال تعمیر می باشه🚧
ارسال غذا كل تهران
🤪
🤨🍔
#ماخوبيم_توتهران
09127150015
#فودكار#اميد#اولين#سيار#ايران#خاص#ويژه#ارسال#رايگان#تهران#ماخوبيم_توتهران #مستر#تستر#فود_تراك#اندرزگو#يادگار#فرشته#جايزه#فالو#كامنت

#روكش#صندلى#تويوتا#فورچونر#تويوتا فورچونر#آفرود#آفرودسواران#روكش صندلى#روكش صندلى ابراهيمى#روكش صندلى تويوتا#روكش صندلى تويوتا فورچونر#برند ابراهيمى#بهترين#اولين#بهترينهااولينها#ابراهيمى#خاص#روكش خاص#روكش صندلى براى آفروديها

#پرسش‌وپاسخ
.
بمناسبت شهادت امام باقرعلیه السلام
.
چرا به امام باقر (ع) شكافنده علم (باقر العلوم) می گويند؟
.

پاسخ :
درباره اينكه چرا به امام باقر عليه السلام باقر العلوم به معناس شكافنده علم می گويند در كتب روايي اينگونه نقل شده است:
.
در فصول المهمه آمده است: آن حضرت را بدين لقب مى‌ خواندند زيرا علوم را مى ‌شكافت و باز مى ‌كرد. در صحاح آمده است: «تبقر، يعنى توسع در علم‌»
.
و در قاموس گفته شده است: محمد بن على بن حسين را باقر مى خواندند چون در علم #تبحر داشت. در لسان العرب نيز ذكر شده است: آن حضرت را باقر مى‌ خواندند چرا كه علم را مى #‌شكافت و به #اصل آن پى مى ‌برد و فروع علم را از آن استنباط مى‌ كرد و دامنه علوم را مى‌ شكافت و وسعت مى‌ داد.
.
ابن حجر در صواعق مى‌ نويسد: «او را باقر مى‌ خواندند و اين كلمه از«بقر الارض‌»اخذ شده است، يعنى آنكه #زمين را مى ‌شكافد و مكنونات آن را آشكار مى‌ كند. زيرا او نيز #گنجينه‌ هاى نهانى معارف و حقايق احكام و حكمتها و لطايف را كه جز از ديد كوته نظران و ناپاكان پنهان نبود، #آشكار مى ‌كرد.»
. ️از اين رو درباره وى گفته مى‌ شد كه آن حضرت شكافنده علم و #جامع آن و نيز آشكار كننده و بالا برنده علم و دانش است.
. .
در تذكرة الخواص نيز آمده است: او را باقر لقب داده بودند زيرا در اثر #سجده‌هاى فراوان، پيشانى ‌اش شكاف برداشته بود.
.

برخى هم گويند چون آن حضرت از #دانش بسيار برخوردار بود او را باقر مى خواندند. آنگاه به نقل سخن جوهرى در صحاح مى ‌پردازد.
.

در مناقب ابن شهر آشوب نوشته شده است: گفته ‌اند براى #هيچ يك از فرزندان حسن و حسين (ع) اين اندازه از علوم، از قبيل تفسير و كلام و فتوا و احكام و حلال و حرام فراهم نشد كه براى امام باقر (ع) فراهم شد.
.
محمد بن مسلم نقل كرده است كه از آن حضرت #سى‌هزارحديث پرسش كردم.
.
شيخ صدوق از عمر بن شعره نقل مي كند كه گفت: از جابر بن يزيد جعفي سئوال كردم:
چرا امام محمد باقر ـ عليه السلام ـ را «باقر» ناميديد؟ گفت: و يبقرالعلم بقراً: شكافت علم را شكافتني و آشكار ساخت آن را....
. .
و نيز علما گفته اند او را باقر ناميدند، زيرا شكافنده علوم #اولين و #آخرين بود و دلش بحر پهناور و چشمه جوشان دانش بود و خود جابر بن عبدالله گويد: «حضرت به من فرمودند: به خدا قسم اس جابر خداوند تبارك و تعالي #علم آن چه بوده و آنچه خواهد بود تا روز قيامت را به من عطا فرمودند».
.

نقل از #حجت_الاسلام_مصطفی_محجوب .
#هیأت_روضة_الزهراء_دزفول
#مسجدشهدای_کربلا
1- سيره معصومان، ج 5، ص 13 ، سيد محسن امين ،على حجتى كرمانى

نمونه كار هنرجو فربد با دستگاه S8
نكته جالب راجب ايشون اينكه قسمت اول ميكسشون رو (اينترو)با استفاده از رميكس دك و سمپل ها به صورت لايو كامل ميسازنند!!
#traktordj #traktorpro #nativeinstrument #remixdeck #pioneerdj #reloopdj #denondj #flstudio #abaleton #Djstudio #machinedj #edm #edmmudic #deephouse #techHouse @DJMD.official #Dj
#اولين #سايت #آموزش_مجازي #دي_جي در #ايران
#تخصصي #خصوصي #آموزش #مجازي #موسيقي #پكيج_آموزشي

🌺بااحترام مفتخريم اولين سالن تخصصى زيبايى دردلاك با مجوز رسمى را به همه ى عزيزان هنر دوست معرفى نماييم ⚜️سالن تخصصى زيبايى سايناكريمى اولين وتنها مركز دردلاك با مجوز در ايران⚜️مشاوره سعادت اباد⚜️تلفن مستقيم براى مشاوره ٠٩١٢١٠٠٩٠٧٩⚜️ #دردلاك_ساينا#سالن_زيبايي #سالن_تخصصى_دردلاك#بافت_مو #بافت_مو_افریقایی #بافت_دردلاک #بافت_مو_امريكايى#اكستنشن #اكستنشن_مو #ساينا_كريمى#سعادت_آباد #draedlocks #extensions #dreadlocks #dreadlocks #dreadlocks #dredlocks #dreadlocks #dreadlocks _دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا#دردلاك_ساينا #دردلاك_ساينا #اكستنشن_ساينا#اموزش_دردلاك_ساينا#اموزش_اكستنشن_مو _ساينا#سالن_زیبایی #سالن _زيبايى_ساينا_كريمى#اولين _سالن_تخصصى_دردلاك#سالن_تخصصى _دردلاك#ساينا_كريمى#دردلاك_سايناكريمى #دردلاك_ساينا #اولين_سالن_تخصصى_دردلاك_درايران

Most Popular Instagram Hashtags