#اهورامزدا

4721 posts

TOP POSTS

.
روی تمام دیوار های شهر
نام تو را نوشته ام
بگذار اسم تو
تمام شهر را مثل من
ویران کند !

بر بلندای نیایشگاه مقدس تاقبستان و دورنمایی از نیشتمان خوشنشینان "کرمانشاه"
_________________
.
خیابان به خیابان
کوچه به کوچه
بوی تو به مشام می رسد
این شهر
خیلی هوای تورا دارد .

#مهرداد_حق_محمد
.
________________
-
-
-
Photo by📷👉@ali_doosti_d 👈
Location🌐👉kermanshah👈
Admin👤👉 @farhangian_vahid👈
-
-
-
#کرمانشاه_من #کرمانشاه #کرماشان #کرمنشاهیا #بلوارتاقبستان #کرمانشاه_گردی #چشمه #تاقبستان #سه_راه_مسکن #مجموعه_نیایشگاه_تاقبستان #پل_صیاد_شیرازی #بلوارطاقبستان #خسرو_پرویز #اهورامزدا #تاق_وه_سان #تور #سفر #تور #تورلیدر #جهانگردی #گردشگری
#راهنمای_ایرانگردی_جهانگردی #مدیریت_جهانگردی #میراث_فرهنگی
#my_kermanshah
@my_kermanshah

:
درخواست داریوش شاه بزرگ ،
شاهنشاه دلاور هخامنشی از اهورامزدا ،
برای مردمان ایرانشهر
.
.
پی نوشت : این متن در کتیبه شاهنشاه داریوش در پارسه آمده است
:
#اهورامزدا
#داریوش_هخامنشی
#داریوش
#هخامنشیان
#دین_بهی
#آیین_زرتشت
#افتخارم_اینست_ایرانیم_و_مزداپرست
#آرمان_ما_ایرانشهر_ماست

. راستش رابگو... من يك "جان" به توبدهكارم؟ ياتو يك"جان"ازمن طلبكاري؟
بياطلبت رابستان....
💝💝💝
#اهورامزدا#عشق#جانان#شیطون

#نیایش 📚جَسَه. مِ. اَوَنْگْهِه. مَزْدَه📚

اَپَه.دْرُوخْشْ. نَسِه.- اَپَه. دْرُوخْشْ. دْوارَه.- اَپَه. دْرُوخْشْ. وي‌نَسِه.– اَپاخِذْرِه. اَپَه‌نَسْ‌يِهِه.- ما. مِرِنْ چَئي‌نيشْ. ✍– اي درج نيست شو- اي درج نابود شو- اي درج يكسره نابود شو بسوي شمال 🔥گَئِه‌ثآاُ. اَسْتْ‌وَئي‌تيش. اَشَهِه نِمَسْچا. يا. آرْمَئي‌تيش. ايژاچا (سه بار) يَثا. اَهو. وَئيرْيُو. (دوبار) ✍مبادا كه از تو گزندي به جهان مادي اشويي وارد آيد. درود به روح بردباري و غيرت ايمان 🔥يَسْنِمْچَه. وَهْمِمْچَه. اَاُجَسْچَه. زَوَرِچَه آفْرينامي سْرَاُشَهِه. اَشْيِهِه. تَخْمَهِه.- تَنومانْثْرَهِه. دَرْشي. دْرَاُشْ. آهوئيرْيِهِه اَشِم . وُهو . (تا سر خواندن) ✍يزشن و نيايش و درود و ستايش باد به سروش اشوي تهمتن كه به سلاح بزرگ مانتره مجهز و آفريده اهورا است 🔥اَهْما‌‌‌اِ. رَئِشْچَه. خْوَرِِنَسْچَه.– اَهْما‌‌‌اِ. تَنْوُه.دْرْوَتاتِم.- اَهْما‌‌‌اِ. تَنْوُه. وَزْدْوَرِه.- اَهْما‌‌‌اِ. تَنْوُه. وِرِثْرِم.– ✍باد از براي ما شكوه و فر، باد از براي ما تندرستي، باد از براي ما پايداري تن، باد از براي ما پيروزي تن 🔥اَهْما‌‌‌اِ. ايشْتيم. پُئوروشْ. خُواثْرام.– اَهْما‌‌‌اِ. آسْنامْ‌چيت.فْرَزَينْ‌تيمْ.– اَهْما‌‌‌اِ. دَرِ‌غامْ. دَرِغُو. جيتيمْ .– اَهْما‌‌‌اِ. ✍باد از براي ما ثروت خرمي‌آور، باد از براي ما فرزندان نامي از براي او زندگاني بسيار دراز 🔥وَهيشْتِمْ. اَهومْ. اَشَه‌اُنامْ. رَاُچَنْگْهِمْ. ويسْپُو. خُواثْرِمْ اَشِمْ . وُهو . (تا سر) ✍باد از براي ما بهترين جاي اشوان نوراني و پر از آسايش 🔥هَزَنْگْرِمْ. بَئِشَه‌زَنامْ. بَئِوَرِه. بَئِشَه‌زَنامْ ✍(سه بار) اَشِم. وُهو. (تا سر)
(باد از براي ما) هزار بار تندرستي – ده ‌هزار بار تندرستي . 🔥جَسَه. مِ. اَوَنْگْهِه. مَزْدَه. (سه بار) اَمَهِه. هوتاشْتَهِه. هورَه‌اُذَهِه. وِرِثْرَغْنَهِه. اَهورَ‌ذاتَهِه. وَنَه‌‌اين‌ْتْيآاُسْچَه. ✍بيا بياري من اي مزدا . به ام نيك‌ پيكر، نيك ‌روي پيروزگر و خداداده (درود باد) به وننت زبردست (درود باد)
#اهورامزدا #ایرانی #زرتشت #ایران

«مزدا»
لوگوی این شرکت به شکل بال‌های باز یک عقاب سفید است. نام این کمپانی برگرفته از خداوند حکیم در آیین زرتشتیان اهورامزداست. بنیانگذار این شرکت جوجیرو ماتسودا به دلیل علاقه ویژه‌ای که به آیین زرتشت داشته است با الهام از اهورا مزدا و با توجه به تشابه اسمی نام خانوادگی‌اش با کلمه مزدا، این نام را بر محصولات خود نهاده است.
اهورامزدا واژه‌ای ترکیبی است و از اهورا و مزدا تشکیل شده است. در گاتاها گاهی اهورا مزدا جدا از هم بکار رفته است. مزدا در بعضی بندهای گاتاها به معنی حافظه و به حافظه سپردن و به یاد داشتن است. این واژه درسانسکریت مَذِس، به معنی دانش و هوش می‌باشد. بنابراین وقتی که مزدا برای خدا به کار برده شده است، از آن معنی هوشیار و آگاه و دانا برداشت کرده‌اند. اهورا نیز از ریشه‌ی /ah/ به چم هستی و بودن سرچشمه گرفته است و اهورا بدین ترتیب به چم هستی بخش است. پس اهورامزدا در مجموع به معنیِ هستی بخشِ دانا است.
.
#ایران_بزرگ
#اهورامزدا
#زرتشت
#مزدا
#ماشین

١٣٩٦/٠٥/٢٥
همش دنبال اينم كه با شيرين كاري مامانمو بخندونم .من پر از انرژي ام ،من پر از طراوت و شادي ام #اهورا #اهورامزدا #شاد #گفتارنیک_پندارنیک_کردارنیک

بـهـشـت و دوزخ(جهنم) در آیـیـن زرتـشـتــی:

بهشت یک واژه پارسی است این واژه از "وهیشتم منو" در اوستا آمده(وه = به = خوب، نیک - وهیشتم = خوبترین - منو= منش). بنابراین بهشت زابه‌ی برتر "به" است.
در بینش اشوزرتشت، وهیشتم منو(بهشت) جایگاهی نیست که کسی یا چیزی از پیش برای مرتوها(انسانها) در جهان دیگری آماده کرده باشد تا پس از مرگ جایگاهِ نیکوکاران شود و بدکاران از آن بی‌بهره بمانند وانگه بهترین منش را مرتو(انسان) میتواند آگاهانه برای خود فراهم سازد و آنرا برگزیند. هنگامی که مرتو(انسان) کار شایسته‌ای که برگرفته از منش پاک و نیک باشد را انجام میدهد تا سبب خشنودی دیگران و روان هستی خود گردد در آن هنگام او روانی شاد و آرام خواهد داشت. به سخن دیگر در بهشتِ خویش به‌سر خواهد برد که میتواند این بهشت را همچنان در سرشت و روان خویش نهادینه سازد.

دوزخ:
واژه دوزخ از واژه اوستایی «دروجودِمانِه» است به چمار(معنی) «جایگاه دروغ» یا «درون تیره» میباشد. در بینشِ اشوزرتشت جایی به نام دوزخ نیست تا مرتو(انسان) بدکار در آنجا شکنجه شود. از آنجا که مرتوگان(بشر) در بینش اشوزرتشت آزاد است تا با وجدان و به خواست خود راه نیک و بد را با آزادی برگزیند به همان اندازه روان او با انجام کارهای نیک، شاد و آرام خواهد شد و با کردار ناشایست آزرده و ناآرام خواهد گشت. از آنجا که هیچ مرتوی(انسانی) بی‌وجدان و با آوای درونی آفریده نشده است پس هر مرتو(انسان) دگرسانیِ میانِ کردارنیک و بد را به‌خوبی میداند. آشکار است که با بداندیشی، بدگفتاری و کردار ناشایست کسی احساس آرامش نخواهد کرد وجدان و روان او پیوسته در شکنجه و رنج بوده هرآینه شاید به آن خو بگیرد.

#اهورامزدا#زرتشت#بهشت#آیین#دین_بهی#زرتشتیان#آتشکده

MOST RECENT

. راستش رابگو... من يك "جان" به توبدهكارم؟ ياتو يك"جان"ازمن طلبكاري؟
بياطلبت رابستان....
💝💝💝
#اهورامزدا#عشق#جانان#شیطون

توهمات #کوروش_پرستان !!!
_
توهین کردن کار درستی نیست اما این پست صرفاً جهت نشان دادن بی منطق بودن تفکرات کوروش پرستان است!!!
😀😄
_
#کوروش#زرتشت#اوستا#منشور_کوروش#اهورامزدا

آثار باستانی بنام نقش رجب یا نقش قهرمانان از دوران ساسانیان ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی نقوش برجسته در دل کوه که سلطنت اردشیر بابکان شاپور اول نقش بهرام و ایزد بهرام و کوتیر موبد معروف دوره ساسانی همچنین اهورامزدا را نشان می دهند
#ساسانی #اردشیر #بابکان #بهرام #ایزد #اهورامزدا #کویر #نقش #دیواری #شیراز#اردشیر
#Naqshe #Rajab on of #rock cut in #Sasanian period which is about ardeshir #babakan and #Bahram Shah and #izad Bahram in #shiraz city marvdasht

مجموعه تاریخی پارسه (پرسپولیس)

دروازه ملل

نوزدهم مرداد نود و شش
#پارسه #پرسپولیس #تخت جمشید #شیراز #هویت #تاریخ #سرگذشت #افتخار #ایران #همیشه_جاوید #فروهر #اهورامزدا #اهورایی #قدمت #هنر #اقتدار

✨به یاری من بیا ای مزدا🙏 ‍
(گفتمان آزاد انجمن خردورزی اشوزرتشت)

موضوع:
🔥#اهورامزدا 🌅زمان: انارام روز(امرداد زرتشتی)
پنج شنبه 26امرداد خورشیدی. 🕥ساعت 21:00

١٣٩٦/٠٥/٢٥
همش دنبال اينم كه با شيرين كاري مامانمو بخندونم .من پر از انرژي ام ،من پر از طراوت و شادي ام #اهورا #اهورامزدا #شاد #گفتارنیک_پندارنیک_کردارنیک

مس و وه و پیروزگر باد مینوی مهر ایران
🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋
بده به من ای اهورامزدا رامش آسوده، روزی آسوده، زندگی آسوده، رامش فراوان، روزی فراوان، زندگی فراوان، پارسایی کامل، شیرین زبانی و روان آگاه. و پس از آن خرد بزرگ نیک و پاینده.
پس از آن دلیری مردانه، پایداری، هشیاری، خویشکاری شناسی و بیداری و نیز فرزندانی برومند و کاردان، نگهبان کشوردار و انجمن آرا، بالیده، نیک کردار، از سختی رهاننده و هوشیار که برکشند و پیشرفت دهند خانه مرا، ده مرا، شهر مرا، کشور مرا و سرافرازی های میهن مرا.

#اهورامزدا
#سرزمینم

مطابق قوانین اوستا :

1⃣ #زن حق #مالکیت داشته و می توانسته دارای خود را مستقلا اداره کند.
2⃣ زن می توانسته ولی و یا قیم و نگهدار فرزندان خود باشد.
3⃣ زن می توانسته مطابق قانون از طرف #شوهر خود وارد محاکمه شود؛ و به نام او امور را اداره نماید. (در صورت بیماری شوهر)
4⃣ زن می توانسته از شوهر ستمگر و بدرفتار خود به دادستان شکایت کند و سزای او را بخواهد.
5⃣ شوهر حق نداشته است بدون اجازه ی زنش #دختر خود را شوهر دهد.
6⃣ در #دادگاه گواهی زن پذیرفته می شد.
7⃣ زن می توانسته است داور یا وکیل شود.
8⃣ زن می توانسته وصی قرار گیرد و تمام اموال خود را وصیت کند.

همچنین #اوستا برای دختر و پسر از حیث تعلیم و تربیت هیچ فرقی قایل نیست و در هوسپرم نسک آمده : “ای #اهورامزدا٬ به من فرزندی عطا کن که بتواند از عهده ی انجام وظایفش برآید و مسولیت خود را درباره ی خانه و خانواده و شهر و کشور احساس کند”(دختر یا #پسر مطرح نیست)

این ها آینه ی تمام نمای خصایص و روحیات و اعمال و نحوه ی زندگی و شخصیت باطنی و آرزوهای مردم ایران باستان است و می تواند ما را در این راه رهنمون باشد. همانطور که در صحنه های پر حادثه و حماسه ساز آن مردان بزرگی چون “کاوه”٬ و “#رستم” و “#اسفندیار” و “#سیاوش” و “#سهراب” و “#کیخسرو” را می بینیم، با زنان دانا و خردمنی چون “فرانک” و “#سیندخت” و “#گردآفرید” و “#رودابه” و “تهمینه” و “#کتایون” و “#فرنگیس” و “کردیه” و “پوراندخت” و “آزرمیدخت” و ... روبرو می شویم که با کیاست و فراست و خرد و چاره گری کارهای بزرگ و خلاقه ای را انجام داده؛ و حتی گاهی چراغی فرا راه مردان بوده اند.

آنچه #فردوسی بزرگ در #شاهنامه به نظم آورده است؛ تخیلات و رویاهای شاعرانه نیست. بلکه تمام روایات و اخبار تاریخ کهن ایران است که سینه به سینه حفظ شده و یا کتابت گردیده و سرانجام به دست فردوسی رسیده؛ و این حماسه سرای بزرگ علیرغم محدویت و قضاوت نادرست و افکار کوته بینانه ای که در سده های سوم و چهارم هجری در مورد زنان معمول بوده با درایت و امانت داری ستایش انگیزی همان اخبار و روایت و شنیده ها را که درباره ی زن عهد باستان به دستش رسیده و نمودار ارج و اهمیت زن ایرانی در آن دوران بوده است؛ با زبان شعر بازگو نموده؛ و نقش اجتماعی و موقعیت زن را آنچنان که در #ایران قبل از #اسلام بوده؛ معرفی کرده است.
@zartoshtian_iranii
#زرتشت
#zartosht

Most Popular Instagram Hashtags