#اهورامزدا

4423 posts

TOP POSTS

آریستوبولوس از همراهان اسکندر گجستک که درون آرامگاه کوروش بزرگ رفته و پیکره کوروش بزرگ را با چشمان خود دیده بود ، میگوید که سرای مَگ ها ( مُغ ها : کیش مادی ها ) نگاهبانان آرامگاه در نزدیکی آنجا نهشته شده بود ( قرار داشت ) و همچنین پیکره کوروش بزرگ درون چارچوبی ( تابوتی ) زرین بر روی تخت در میانه چاردیواری ( اتاق ) آرامگاه بوده است . در میان چاردیواری این آرامگاه بی پیرایه و شکوهمند تختی با پایه های زرین گذاردند و درون آن را زیرانداز های بابیری ( بابِلی ) کرده بودند . بر روی تخت نیم تنه و تنپوشی که کار هنرمندان بابیری بود ، زیر جامه های ( شلوارهای ) مادی ، بالاپوش های ( رداهای ) شاهانه سرخابی ( ارغوانی ) ، جامه های رنگارنگ ، گوشواره های زرین ، آوندها و جام های زرین ، گردنبندهای زرین ، بازوبند های زرین و همچنین تختی زرینی دیگر در پهلوی آن تخت گذارده بودند . کوروش بزرگ را در چارچوبی زرین گذاشته و سپر و دو کمان سَکایی در کنار او نهاده بودند آنگاه در آرامگاه را بستند و کَمپوچیَ ( کَمبوجیَ ) نگهداری آن را به چند تن از مَگ ها سپرد

بُن مایه :
Arrianus, The Anabasis of Alexander, VI, 29 : 7
آناباسیس اسکندر به نگارندگی آریانوس ، نسک شش ، بخش بیست و نه ، بند هفت

برگردان پارسی این بخش برگرفته از زندگی و جهانداری کوروش بزرگ به نگارندگی زنده یاد استاد علیرضا شاهپور شهبازی ، پخش ( چاپ ) یکم ، پخش از ( انتشارات ) دانشگاه پهلوی ، سال پخش دوهزار و پانسَد و بیست و نه شاهنشاهی هخامنشی ، برگ 379 تا 381

#کوروش_بزرگ #هخامنش #هخامنشیان #ایران_باستان #پاسارگاد #زرتشت #اهورامزدا #آریایی
#cyrusthegreat #pasargad #tombofcyrus #tombofcyrusthegreat #achaemenid #achaemenian #ancientiran

آتشکده آدریان یکی از بهترین مکان هایی ک تا به امروز تجربه کردم .پیشنهاد میکنم تشریف ببرید از فضا ،از آرامش ،از انرژي مثبتش بهرمند بشید.
#آتشکده #زرتشتیان ،#اهورامزدا . #فروهر

اینم برای اون آخوندهایی که میگن تمدن ایران هزاروچهارصد ساله
#کوروش #هخامنشی #تخت_جمشید #پاسارگاد #اهورامزدا

#نیایش 📚جَسَه. مِ. اَوَنْگْهِه. مَزْدَه📚

اَپَه.دْرُوخْشْ. نَسِه.- اَپَه. دْرُوخْشْ. دْوارَه.- اَپَه. دْرُوخْشْ. وي‌نَسِه.– اَپاخِذْرِه. اَپَه‌نَسْ‌يِهِه.- ما. مِرِنْ چَئي‌نيشْ. ✍– اي درج نيست شو- اي درج نابود شو- اي درج يكسره نابود شو بسوي شمال 🔥گَئِه‌ثآاُ. اَسْتْ‌وَئي‌تيش. اَشَهِه نِمَسْچا. يا. آرْمَئي‌تيش. ايژاچا (سه بار) يَثا. اَهو. وَئيرْيُو. (دوبار) ✍مبادا كه از تو گزندي به جهان مادي اشويي وارد آيد. درود به روح بردباري و غيرت ايمان 🔥يَسْنِمْچَه. وَهْمِمْچَه. اَاُجَسْچَه. زَوَرِچَه آفْرينامي سْرَاُشَهِه. اَشْيِهِه. تَخْمَهِه.- تَنومانْثْرَهِه. دَرْشي. دْرَاُشْ. آهوئيرْيِهِه اَشِم . وُهو . (تا سر خواندن) ✍يزشن و نيايش و درود و ستايش باد به سروش اشوي تهمتن كه به سلاح بزرگ مانتره مجهز و آفريده اهورا است 🔥اَهْما‌‌‌اِ. رَئِشْچَه. خْوَرِِنَسْچَه.– اَهْما‌‌‌اِ. تَنْوُه.دْرْوَتاتِم.- اَهْما‌‌‌اِ. تَنْوُه. وَزْدْوَرِه.- اَهْما‌‌‌اِ. تَنْوُه. وِرِثْرِم.– ✍باد از براي ما شكوه و فر، باد از براي ما تندرستي، باد از براي ما پايداري تن، باد از براي ما پيروزي تن 🔥اَهْما‌‌‌اِ. ايشْتيم. پُئوروشْ. خُواثْرام.– اَهْما‌‌‌اِ. آسْنامْ‌چيت.فْرَزَينْ‌تيمْ.– اَهْما‌‌‌اِ. دَرِ‌غامْ. دَرِغُو. جيتيمْ .– اَهْما‌‌‌اِ. ✍باد از براي ما ثروت خرمي‌آور، باد از براي ما فرزندان نامي از براي او زندگاني بسيار دراز 🔥وَهيشْتِمْ. اَهومْ. اَشَه‌اُنامْ. رَاُچَنْگْهِمْ. ويسْپُو. خُواثْرِمْ اَشِمْ . وُهو . (تا سر) ✍باد از براي ما بهترين جاي اشوان نوراني و پر از آسايش 🔥هَزَنْگْرِمْ. بَئِشَه‌زَنامْ. بَئِوَرِه. بَئِشَه‌زَنامْ ✍(سه بار) اَشِم. وُهو. (تا سر)
(باد از براي ما) هزار بار تندرستي – ده ‌هزار بار تندرستي . 🔥جَسَه. مِ. اَوَنْگْهِه. مَزْدَه. (سه بار) اَمَهِه. هوتاشْتَهِه. هورَه‌اُذَهِه. وِرِثْرَغْنَهِه. اَهورَ‌ذاتَهِه. وَنَه‌‌اين‌ْتْيآاُسْچَه. ✍بيا بياري من اي مزدا . به ام نيك‌ پيكر، نيك ‌روي پيروزگر و خداداده (درود باد) به وننت زبردست (درود باد)
#اهورامزدا #ایرانی #زرتشت #ایران

١٣٩٦/٠٤/٢٧
وقتي ميام اصفهان با خيال راحت ماجراجويي ميكنم يه همراه هميشگي كنارمه ،يه كوه پشتمه .سايه ات سبزِ سبز سبز باباجونم .#اهورامزدا #اهورا #باباجونم #گفتار_نیک_پندار_نیک_کردار_نیک

بنام#اهورامزدا خداوند نیکی خداوند پاکی خداوندی که بدی در او راه ندارد او داداریست مهربان و دوست جهانیان .
دروده#اهورامزدا بر پدر ایران زمین شاه شاهان،شاه بزرگ،شاه دادگر،شاه اکد و سومر،شاه چهار گوشه گیتی #کوروش_بزرگ.
شاه من#کوروش_بزرگ انقدر بزرگی که اسمت سرامده همه دین ها و ائین هاست
🌿ذولقرنین در قران
🌿پسر بهشت در اوستا
🌿سیروس در تورات
🌿سایروس در انجیل
🌿نخستین دادگستر گیتی
🌿اولین شاه جهان
🌿پدر ایران زمین
🌿بنیانگذار سکولاریسم وقانون حقوق بشر
ایران وطن ماست #کوروش پدر ماست
پدر راهم،راهت
جاوید باد سرزمین مادری سرزمین پارس ایران زمین قلم رو مردان بزرگ.

ای مزدا - هنگامی که تو را با نیروی
خرد و اندیشه ی ژرف جست و جو کردم و با دیده ی دل نگریستم دریافتم که تویی سر آغاز و سرانجام همه چیز - تویی سرچشمه ی خرد و اندیشه و تویی آفریننده ی راستی و پاکی و تویی داور نیکِ کردار مردمان جهان. ( گاتهای زرتشت سرود ۳۱ - بند ۸ )
#من_زرتشتیم
#بخش_آیین_زرتشت
#گاتها
#یسنها
#اوستا
#زرتشت
#اشو_زرتشت
#زرتشتی
#زرتشتیان
#آیین_زرتشت
#برابری_زن_مرد
#مزدا_پرستی
#خردورزی
#اهورامزدا
#انسانیت
#دور_کننده_جنگ

گاهی پرسیده میشود که اگر در آیین زرتشتی همه چیز اختیاری است حتا نماز خواندن، پس تفاوت کسی که نماز می خواند با کسی که نمی خواند از لحاظ ثواب چیست؟

در بینش زرتشت نماز خواندن ثوابی ندارد بلکه مَرتو (انسان) برای رسیدن به آرامش و هنجار درست، اراده می کند که در زمان هایی از شبانه روز با دست های برافراشته رو به سوی روشنایی کند و «اهورامزدا» به چِمار «خرد کل هستی»، (دانش و دانایی) را ستایش کند. در این بینش نماز تنها به گفتار نیست، بلکه بهترین شیوه نیایش و ستایش اهورامزدا (دانایی و خرد) انجام کار نیک و کردار شایسته برای همگان است تا روان هستی خشنود گردد ‌.
«هات ۲۸ بند نخست از گاتها، سرودهای زرتشت به این شیوه اشاره شده است» بنابراین کسی که نماز و نیایش به جا می آورد، همه گونه خدمتگزار هازمان (جامعه) راستی خواهد بود و روان هستی را با کارهای سازنده خویش خشنود خواهد کرد وکسی که اینگونه نیایش هایی را انجام نمی دهد در پیشرفت و سازندگی همبودگاه راستی جایگاهی نخواهد داشت. بیگمان چنین کسی از بی هویتی خود در نقش یک مرتو، روان آرام و شادی نخواهد داشت.
برگرفته از تارنمای استاد فرزانه موبد دکتر کوروش نیکنام
#اهورامزدا
#زرتشت
#دین_بهی
#نماز_ستایش

MOST RECENT

آریستوبولوس از همراهان اسکندر گجستک که درون آرامگاه کوروش بزرگ رفته و پیکره کوروش بزرگ را با چشمان خود دیده بود ، میگوید که سرای مَگ ها ( مُغ ها : کیش مادی ها ) نگاهبانان آرامگاه در نزدیکی آنجا نهشته شده بود ( قرار داشت ) و همچنین پیکره کوروش بزرگ درون چارچوبی ( تابوتی ) زرین بر روی تخت در میانه چاردیواری ( اتاق ) آرامگاه بوده است . در میان چاردیواری این آرامگاه بی پیرایه و شکوهمند تختی با پایه های زرین گذاردند و درون آن را زیرانداز های بابیری ( بابِلی ) کرده بودند . بر روی تخت نیم تنه و تنپوشی که کار هنرمندان بابیری بود ، زیر جامه های ( شلوارهای ) مادی ، بالاپوش های ( رداهای ) شاهانه سرخابی ( ارغوانی ) ، جامه های رنگارنگ ، گوشواره های زرین ، آوندها و جام های زرین ، گردنبندهای زرین ، بازوبند های زرین و همچنین تختی زرینی دیگر در پهلوی آن تخت گذارده بودند . کوروش بزرگ را در چارچوبی زرین گذاشته و سپر و دو کمان سَکایی در کنار او نهاده بودند آنگاه در آرامگاه را بستند و کَمپوچیَ ( کَمبوجیَ ) نگهداری آن را به چند تن از مَگ ها سپرد

بُن مایه :
Arrianus, The Anabasis of Alexander, VI, 29 : 7
آناباسیس اسکندر به نگارندگی آریانوس ، نسک شش ، بخش بیست و نه ، بند هفت

برگردان پارسی این بخش برگرفته از زندگی و جهانداری کوروش بزرگ به نگارندگی زنده یاد استاد علیرضا شاهپور شهبازی ، پخش ( چاپ ) یکم ، پخش از ( انتشارات ) دانشگاه پهلوی ، سال پخش دوهزار و پانسَد و بیست و نه شاهنشاهی هخامنشی ، برگ 379 تا 381

#کوروش_بزرگ #هخامنش #هخامنشیان #ایران_باستان #پاسارگاد #زرتشت #اهورامزدا #آریایی
#cyrusthegreat #pasargad #tombofcyrus #tombofcyrusthegreat #achaemenid #achaemenian #ancientiran

.
این عکس متعلق به عید پارسال و تخت جمشید هستش.خواستم یادی کنم
#سپیده#تخت_جمشید#پارسه#ایران#ایرانگردی#دین_من#کوروش_کبیر#اهورامزدا #غروب#عکاسی#عکاسان_ایرانی

زیورالات دست ساز کایت 2:
‏💍دستبند چرم با پلاک استیل
💳قیمت قبل 30000تومان
💳قیمت اف امشب ۲۵۰۰۰تومان
🌸🍀🌸🍀🌸
📲بخش فروش :
@kiteG
🆔ایدی کانال
@kitegallery2

#فروهر#مردانه#چرم#ساعت#یونیک#unik#اهورامزدا#کایت#اراک#زیورالات#اکسسوری#لاکچری#بوهو#گیبسی#گلگلی #zivarallat

شیون و زاری و سوگواری برای "درگذشتگان" روا نیست و آن را از کرده های اهریمنی می دانند. *
#شادروان موبد #دکتر جهانگیر اُشیدری: این دو واژه-یِ اوستایی، "خَشیُو، اَمَیَوَ"،
به معنایِ شیون و مویه است، که در زبان #پهلوی "شیون و مویک" شده و با اندک تغییری در #پارسی کنونی، شیون و مویه گوییم.
در #اوستا، "شیون و مویه" نکوهیده و اهریمنی است. "شیون و مویه" در آیین مزدیسنان { بهدینان / زرتشتیان } عملی اهریمنی است، چنانکه "شادی و سرور" از سرچشمه-یِ سپنتا مینویی دانسته شده است.
در بابِ ششم از مینوی خرد، در پاسخ به این پرسش که بدترین سرزمینها کدام است؟ اشاره می شود:
« همین! آن سرزمینی که مردمان در آن شیون و مویه کنند.» در مقابل، "شادی و شادمانی" کرداری #اهورایی است و در اغلب #کتیبه های #هخامنشی نیز به این مضمون اشاره شده است. مثلا: «خدای بزرگ است #اهورامزدا، که آن آسمان را آفرید، که این زمین را آفرید، که مردم را آفرید، و شادی را برای #مردم آفرید»
در آیینِ مزدیسنا ( آیین و فرهنگِ زرتشتی) ، شیون و زاری و سوگواری برای "درگذشتگان" روا نیست و آن را از کرده های اهریمنی می دانند، زیرا "روان" جاودانی است و پس از #مرگ از تن جدا شده و به سوی "جهان مینوی" گراید، به ویژه روان مردمِ پاک و پرهیزگار که هماره #شاد و خُرُم است.
باید به یاد داشت، مردمی که مانند "#ایرانیان" { ایرانیان بهدین از باستان تاکنون : ویراستار } به زندگانیِ خوش باور داشتند ، نبایستی خود را در پیشامدهای ناخوش زندگانی ببازند و در "گریه و زاری" خود را بیزار از جهان و روگردان از هستی نشان دهند.
"ماتم"، کرده-یِ اهریمنی است، و در پیش #اهریمن سپر انداختن نشاید.
"شادی"، بخشایش ایزدی است، از آن روی برتافتن نشاید.
در #یسنا ی هفتاد و یک، بند هفده، آمده است: « کار و مَنِش خوب را می ستاییم. مَنِش خوب و کار را می ستاییم تا بتوانیم در برابر تاریکی پایداری کردن ، و تا بتوانیم از شیون و مویه خودداری کردن...»

تا امروز از تو نوشتم
امشب از عشقت انصراف می‌دهم
سخت است؛
دوست داشتن تو
خسته ام، می‌خواهم
کمی استراحت کنم
شاید فردا
دوباره عاشقت شدم..
.
.

#هیوا
#شاید_فردا_دوباره_عاشقت_شدم
#تیرشید"چهارشنبه"
#ایزدان
#نگهبان_باران
#ایزد_باران
#روز_روشنایی_باران
#اهورامزدا

١٣٩٦/٠٤/٢٧
عاشقتم دايي ايمان جونم .خدايا به خاطر داشتن خيلي چيزا ازت ممنونم يكيش اين داييه .#اهورا #اهورامزدا #دايي

١٣٩٦/٠٤/٢٧
وقتي ميام اصفهان با خيال راحت ماجراجويي ميكنم يه همراه هميشگي كنارمه ،يه كوه پشتمه .سايه ات سبزِ سبز سبز باباجونم .#اهورامزدا #اهورا #باباجونم #گفتار_نیک_پندار_نیک_کردار_نیک

Most Popular Instagram Hashtags