#الـان

يَخـتٌلُفَ #الـاهلے💓🎶 عـنْ بْآقَـےَ #الـانْـدِيهـ😄✌ گآخـتٌلُآفَ #زمـزم💃☺ عـنْ بـآقَـےَ #آلُـمـيَـآهـ 😍😍🙈🔫🎶

👧🏻 آقــایـم؟ 👨🏻 جونه دل #خانومم؟😋 👧🏻 دسـتاتـو #باز کن😢 👨🏻 دستامو؟؟؟بیـــــا🙆🏻 👧🏻 تـــــا ته بـاز کن #دسـتاتو😢 👨🏻بیـــــا...از این #بیشتر میشکنه😂 👧🏻 خـــــو حالا #بمـون بیام بغلـت.سلدمه 👨🏻 ای #شـیطون جون.بدو هـمه چـیزم.نامردخان حـتما باید سردت شه؟😒 👧🏻 آلـــــه خو.حکمه #بخاری رو داری برام 👨🏻 توله جان حکـمه یه پناه گاهـه #عشـقی نیس؟😐 👧🏻 اون که آره.ولی #الـان حکمهـ بخاریه😋 👨🏻 اره ارواح کـلت.بدو بیا بـینم #دلم یه ذره شده😈 👧🏻 بــاجی #عشقـه من
.
.
👧🏻 آقـایم؟😐 👨🏻 جونه #دل 👧🏻 احسـاس نمیکنی #خانومتـو له کردی؟ 👨🏻 خوب مال #خودمی دیـگه.میتـرسم بگـیرن تورو از دستمـ😔 👧🏻 خـــو آقایـی من #خفه شـدم.آروم تر بغلم کن 👨🏻 چشـم #بیا.خانومی؟😍 👧🏻 جونـم 👨🏻 درس #شیــمیت خوبـ بوده؟☺️ 👧🏻 آره.چطور؟😟 👨🏻 پس اندازه ی کل #سلول های دنیا دوست دارم
حالا برو بشمار

👧🏻یعنـی چـی بـا #دوسـتاش میـره گـردش منـو نمیـبره😡
👣
👧🏻الـان بهـش #زنـگ میزنـم☹️ 📱بـوق #بـــــوق...📢 👨🏻سـلام خـانوم #خـانوما...جونـم؟کـاری داشـتی؟ 👧🏻وایــی آره آقــایی حـالم #خـوب نیـس اصـلا😁 👨🏻آهـا...یعنـی بیـام #خـونه؟😕 👧🏻آره بیـا دیه،مـن #حـالم اصـن خـوب نیس😅 👨🏻کـه اینطور.اوکی #الـان میـام خـونه خـانومم😐 👧🏻بـاشه آقـایی.زود #بیـا.فعلنی😃
👣
👧🏻آخ جـونـمی جـون #کوفـتش شد گردش😬

🍃😻 eshghet_o_tag_kon😻🍃 👧🏻یعنـی چـی بـا #دوسـتاش میـره گـردش منـو نمیـبره😡
👣
👧🏻الـان بهـش #زنـگ میزنـم☹️ 📱بـوق #بـــــوق...📢 👨🏻سـلام خـانوم #خـانوما...جونـم؟کـاری داشـتی؟ 👧🏻وایــی آره آقــایی حـالم #خـوب نیـس اصـلا😁 👨🏻آهـا...یعنـی بیـام #خـونه؟😕 👧🏻آره بیـا دیه،مـن #حـالم اصـن خـوب نیس😅 👨🏻کـه اینطور.اوکی #الـان میـام خـونه خـانومم😐 👧🏻بـاشه آقـایی.زود #بیـا.فعلنی😃
👣
👧🏻آخ جـونـمی جـون #کوفـتش شد گردش

👧🏻یعنـی چـی بـا #دوسـتاش میـره گـردش منـو نمیـبره😡
👣
👧🏻الـان بهـش #زنـگ میزنـم☹️ 📱بـوق #بـــــوق...📢 👨🏻سـلام خـانوم #خـانوما...جونـم؟کـاری داشـتی؟ 👧🏻وایــی آره آقــایی حـالم #خـوب نیـس اصـلا😁 👨🏻آهـا...یعنـی بیـام #خـونه؟😕 👧🏻آره بیـا دیه،مـن #حـالم اصـن خـوب نیس😅 👨🏻کـه اینطور.اوکی #الـان میـام خـونه خـانومم😐 👧🏻بـاشه آقـایی.زود #بیـا.فعلنی😃
👣
👧🏻آخ جـونـمی جـون #کوفـتش شد گردشش

👧🏻یعنـی چـی بـا #دوسـتاش میـره گـردش منـو نمیـبره😡
👣
👧🏻الـان بهـش #زنـگ میزنـم☹️ 📱بـوق #بـــــوق...📢 👨🏻سـلام خـانوم #خـانوما...جونـم؟کـاری داشـتی؟ 👧🏻وایــی آره آقــایی حـالم #خـوب نیـس اصـلا😁 👨🏻آهـا...یعنـی بیـام #خـونه؟😕 👧🏻آره بیـا دیه،مـن #حـالم اصـن خـوب نیس😅 👨🏻کـه اینطور.اوکی #الـان میـام خـونه خـانومم😐 👧🏻بـاشه آقـایی.زود #بیـا.فعلنی😃
👣
👧🏻آخ جـونـمی جـون #کوفـتش شد گردش😬
#asheghetam
#عشق .#بوسه

👧🏻 آقــایـم؟ 👨🏻 جونه دل #خانومم؟😋 👧🏻 دسـتاتـو #باز کن😢 👨🏻 دستامو؟؟؟بیـــــا🙆🏻 👧🏻 تـــــا ته بـاز کن #دسـتاتو😢 👨🏻بیـــــا...از این #بیشتر میشکنه😂 👧🏻 خـــــو حالا #بمـون بیام بغلـت.سلدمه 👨🏻 ای #شـیطون جون.بدو هـمه چـیزم.نامردخان حـتما باید سردت شه؟😒 👧🏻 آلـــــه خو.حکمه #بخاری رو داری برام 👨🏻 توله جان حکـمه یه پناه گاهـه #عشـقی نیس؟😐 👧🏻 اون که آره.ولی #الـان حکمهـ بخاریه😋 👨🏻 اره ارواح کـلت.بدو بیا بـینم #دلم یه ذره شده😈 👧🏻 بــاجی #عشقـه من
.
.
👧🏻 آقـایم؟😐 👨🏻 جونه #دل 👧🏻 احسـاس نمیکنی #خانومتـو له کردی؟ 👨🏻 خوب مال #خودمی دیـگه.میتـرسم بگـیرن تورو از دستمـ😔 👧🏻 خـــو آقایـی من #خفه شـدم.آروم تر بغلم کن 👨🏻 چشـم #بیا.خانومی؟😍 👧🏻 جونـم 👨🏻 درس #شیــمیت خوبـ بوده؟☺️ 👧🏻 آره.چطور؟😟 👨🏻 پس اندازه ی کل #سلول های دنیا دوست دارم
حالا برو بشمار 👧🏻 من #جـونمـو بـت میـدم که عشق جانکـــــم.اومــــــاچ💋 👨🏻اقات پیش #مرگـت همه چیـزم 👧🏻بمـونی برام #همیشه❤️

👧🏻 آقــایـم؟ 👨🏻 جونه دل #خانومم؟😋 👧🏻 دسـتاتـو #باز کن😢 👨🏻 دستامو؟؟؟بیـــــا🙆🏻 👧🏻 تـــــا ته بـاز کن #دسـتاتو😢 👨🏻بیـــــا...از این #بیشتر میشکنه😂 👧🏻 خـــــو حالا #بمـون بیام بغلـت.سلدمه 👨🏻 ای #شـیطون جون.بدو هـمه چـیزم.نامردخان حـتما باید سردت شه؟😒 👧🏻 آلـــــه خو.حکمه #بخاری رو داری برام 👨🏻 توله جان حکـمه یه پناه گاهـه #عشـقی نیس؟😐 👧🏻 اون که آره.ولی #الـان حکمهـ بخاریه😋 👨🏻 اره ارواح کـلت.بدو بیا بـینم #دلم یه ذره شده😈 👧🏻 بــاجی #عشقـه من
.
.
👧🏻 آقـایم؟😐 👨🏻 جونه #دل 👧🏻 احسـاس نمیکنی #خانومتـو له کردی؟ 👨🏻 خوب مال #خودمی دیـگه.میتـرسم بگـیرن تورو از دستمـ😔 👧🏻 خـــو آقایـی من #خفه شـدم.آروم تر بغلم کن 👨🏻 چشـم #بیا.خانومی؟😍 👧🏻 جونـم 👨🏻 درس #شیــمیت خوبـ بوده؟☺️ 👧🏻 آره.چطور؟😟 👨🏻 پس اندازه ی کل #سلول های دنیا دوست دارم
حالا برو بشمار 👧🏻 من #جـونمـو بـت میـدم که عشق جانکـــــم.اومــــــاچ💋 👨🏻اقات پیش #مرگـت همه چیـزم 👧🏻بمـونی برام #همیشه❤️
💟 @Asheghaneh 💟

👧🏻 آقــایـم؟ 👨🏻 جونه دل #خانومم؟😋 👧🏻 دسـتاتـو #باز کن😢 👨🏻 دستامو؟؟؟بیـــــا🙆🏻 👧🏻 تـــــا ته بـاز کن #دسـتاتو😢 👨🏻بیـــــا...از این #بیشتر میشکنه😂 👧🏻 خـــــو حالا #بمـون بیام بغلـت.سلدمه 👨🏻 ای #شـیطون جون.بدو هـمه چـیزم.نامردخان حـتما باید سردت شه؟😒 👧🏻 آلـــــه خو.حکمه #بخاری رو داری برام 👨🏻 توله جان حکـمه یه پناه گاهـه #عشـقی نیس؟😐 👧🏻 اون که آره.ولی #الـان حکمهـ بخاریه😋 👨🏻 اره ارواح کـلت.بدو بیا بـینم #دلم یه ذره شده😈 👧🏻 بــاجی #عشقـه من
.
.
👧🏻 آقـایم؟😐 👨🏻 جونه #دل 👧🏻 احسـاس نمیکنی #خانومتـو له کردی؟ 👨🏻 خوب مال #خودمی دیـگه.میتـرسم بگـیرن تورو از دستمـ😔 👧🏻 خـــو آقایـی من #خفه شـدم.آروم تر بغلم کن 👨🏻 چشـم #بیا.خانومی؟😍 👧🏻 جونـم 👨🏻 درس #شیــمیت خوبـ بوده؟☺️ 👧🏻 آره.چطور؟😟 👨🏻 پس اندازه ی کل #سلول های دنیا دوست دارم
حالا برو بشمار 👧🏻 من #جـونمـو بـت میـدم که عشق جانکـــــم.اومــــــاچ💋 👨🏻اقات پیش #مرگـت همه چیـزم 👧🏻بمـونی برام #همیشه❤️

#نگـا كن بـہ عقب 😏
#چنـد سالتـہ؟ 😔
#مگـہ همونے نبودى ڪہ همش ميخنديـدى😊
#الـان چے شدى؟😕
#چرا همش تو اتاقتے؟🚪
#چرا پشت هر سیگار سیگار روشن میکنی؟
#هيچے نگو همشو ميدونم #😔

➖➖➖➖➖➖➖➖
#نگـا كن بـہ عقب 😏
#چنـد سالتـہ؟ 😔
#مگـہ همونے نبودى ڪہ همش ميخنديـدى😊
#الـان چے شدى؟😕
#چرا همش تو اتاقتے؟🚪
#هيچے نگو همشو ميدونم 😔✋🏻
➖➖➖➖➖➖➖

.
.
#مَنـــــــــــــم
يــه زمـــانــے
#چـِـشــام #ســگ داشـت
امـا #الـان سـَــگــِــش
رفـتـه تـۅ #اخــلاقـم . . .
.
😑

Most Popular Instagram Hashtags