#اسپنک

9 posts

TOP POSTS

.
🚫 فیلم 🔥 +۱۸ توی تلگرام (لینک تو بیو)
👅💋👄
.
.
.
.
.
#تنبیه #جق #تنگ #ساپورت #خاله #الکسیس
#خفن #استایل #سوراخ
#اسپنک #پاره #کوس #پلنگ #تجاوز
#sex #sex

MOST RECENT

#زندگی7
_دستتو بگیر جلو
مثله هر دفه ک کار اشتباهی تو رابطمون با دستم انجام میدادم ب کف دستام دو تا ترکه میزد اینبارم دو ضربه ی محکم نوش کردم!
دستامو مشت کردم ک از دردش کم کنم،ی نفس عمیق کشیدم ک ارومم کنه،سوتینمو باز کرد و انداخت ی وری،نوک سینه های سیخ شده ام و کمی مالید و ب هر کدوم گیره زد،همینطور ب غضروف گوشام!دستاشو گذاشت دو طرف سرم و شقیقه هامو نوازش میکرد،ربانی ک بسته بودم ب موهامو باز کرد ،انگشت شصتشو گذاشت تو دهنم و دور زبونم حرکتش میداد،نفسام تند شده بود ،میدونست چقد حالمو دگرگون کرده ک ب بازیش ادامه داد،بعد ازینکه چند تا سیلی نسبتا اروم زد تو گوشم نتونستم تحمل کنم و رو پاهاش خم شدم ،رو پاهاش بوسه زدم و پاشو از دم پایی دراوردم و انگشتشو میک زدم،موهامو تو دستش جمع کرد و خودش بیشتر کمکم کرد چیکار کنم ،ی شلوارک پاش بود و این برای من ک میخاستم ساق پاشو ماساژ بدم بهتر بود،بالاخره خودش موهامو کشید و سرمو بلند کرد ،ب تخت اشاره کرد: بیا اینجا دراز بکش
رفتم رو تخت و همین ک باسنم با ملحفه برخورد کرد آخم ب هوا بلند شد،نمیدونم چ بلایی سرش اومده بود هیچ وقت انقدر دردناک نبود! صورتم درهم شد و اشک تو چشمام حلقه زد: چیکارش کردی؟
اخم کرد: ادبش کردم!
دستمو گرفت و بلندم کرد،جلو اینه وقتی باسنمو دیدم دلم سوخت،سرخ و بنفش شده بود و ی جاهایی از رد کمربند هم ب کبودی میزد!
_نامرد!
اشکامو پاک کرد وسرمو گرفت تو بغلش
_میشه گیره هارو در بیاری؟
جواب رد داد ،صندلی و با فاصله گذاشت کنار تخت:برو دراز بکش رو تخت باسنت رو هوا بمونه، پاهاتم بذار رو صندلی
#بیدیاسام#اسپنک#مستر#اسلیو#ارباب#برده#عاشقانه#درد

follow this page in feedly

Most Popular Instagram Hashtags