#استغفرلله_واتوب_اليه

MOST RECENT

#هر_يك_يازینب_يك_قول
#لطفا_كپشن_كامل_مطالعه_بشه ..
.
.

سفر عشق از آن روز شروع شد كه خدا

مهر يك بى حرم انداخت ميان دل ما
.
.
دوشنبه
يك روز نيست يك قرار است قرارى از جنس عاشقى
عاشقى براى يك بى حرم بى حرمى كه در خانه اش هم غريب بود و غريبى كه صحنه اى را ديد و پير شد درست در روز دوشنبه
.
.
معصوم فرمود براى ما زينت باشيد نه مايه ى سرافكندگى
درست است كه انسان خطاميكندو فقط چهارده نفر هستند كه معصومند اما تلاش براى پاك شدن كمتر از پاكى نيست
.
.
اسلامى كه ميفرمايد اگر ديدى كسى شب هنگام زنا كرد صبح اورا به چشم گنه كار نگاه نكن شايد توبه كرده باشد پس قطعا به قول هاى ما براى پاك شدن توجه خاص خواهد نمود
.
.
امام باقر فرمود پشيمانى از گناه همان توبه ست پس ما امام حسنى ها این هفته با نوشتن كامنت #يازینب به عشق امام حسن هم پشيمانى از گناه را نشان ميدهيم و هم قول ميدهيم تا دوشنبه ى بعد مراقب ترك يك عمل رذيله ى خود باشيم .
. ما اين پست هر هفته روزهاي دوشنبه تكرارخواهيم كرد
بسم الله كنيد
فقط و فقط براشادي دل پراز غم و غصه ي اماممون

منتظر كامنت يازینبتون هستيم

#امام_حسنى_بودن_رسم_است_نه_اسم
#حيف_شما_كه_همچو_منى_نوكرت_شده
#قول_ميدهم
#استغفرلله_واتوب_اليه
#بسم_الله

#هر_يك_ياحسن_يك_قول
#لطفا_كپشن_كامل_مطالعه_بشه
.
.مگه نميگيم به مادرمون روز دوشنبه
جسارت شد مگه نميگيم امام حسن روز دوشنبه پير شد مگه روز دوشنبه روز امام حسن نيست بيايم آقارو تو اين روز ياري كنيم
امام حسنى بودن يه رسمِ نه اسم
اينكه ما جارميزنيم امام حسنى هستيم و از غربت و قبر بي حرم و بارگاهِ آقا ميگيمو همش پسنديده و موجب دلخوشي حضرت زهراس
اما امام حسنى بودن رسمِ نه اسم
.
.
#همراهان_جان
سلام
هركس همين الان قول بده بين خودش و خداي خودش و امام حسن كه بخاطر امام حسن يك رذيله اخلاقيش رو ترك كنه و بعد از قولي كه داد كامنت #ياحسن بذاره
و ديگه از امروز اين كار رو ترك بكنه و تمام تلاشش رو بكنه و هر وقت خواست بره سمتش به خودش بگه من به ي آقاي بي حرمي كه خيلي غريبه تو روز دوشنبه ايي كه باديدن صحنه هاي كوچه بني هاشم پير شده قول دادم تا دوشنبه بعد خوشحالش كنم و درد اون اتفاق رو براشون كم كنم ....اگه تونست تاهفته بعد انجامش بده و برعهدي كه با امام حسن بسته بمونه كه الحمدلله اگر نتونست همين تلاشش قطعا خنده رو بر لب هاي اماممون مياره ....اين پست هر هفته تكرار ميشه...هفته بعد صفت رذيله ي بعدي رو عهد ميبنديم كه پاك كنيم يا همون صفتي كه نتونستيم هفته قبليش بر عهدمون بمونيم رو
.
.
ما اين پست هر هفته روزهاي دوشنبه تكرارخواهيم كرد
بسم الله كنيد
فقط و فقط براشادي دل پراز غم و غصه ي اماممون

منتظر كامنت ياحسنتون هستيم
#امام_حسنى_بودن_رسم_است_نه_اسم
#حيف_شما_كه_همچو_منى_نوكرت_شده
#قول_ميدهم
#استغفرلله_واتوب_اليه
#بسم_الله

#هر_يك_ياحسن_يك_قول
#لطفا_كپشن_كامل_مطالعه_بشه
.
.مگه نميگيم به مادرمون روز دوشنبه
جسارت شد مگه نميگيم امام حسن روز دوشنبه پير شد مگه روز دوشنبه روز امام حسن نيست بيايم آقارو تو اين روز ياري كنيم
امام حسنى بودن يه رسمِ نه اسم
اينكه ما جارميزنيم امام حسنى هستيم و از غربت و قبر بي حرم و بارگاهِ آقا ميگيمو همش پسنديده و موجب دلخوشي حضرت زهراس
اما امام حسنى بودن رسمِ نه اسم
.
.
#همراهان_جان
سلام
هركس همين الان قول بده بين خودش و خداي خودش و امام حسن كه بخاطر امام حسن يك رذيله اخلاقيش رو ترك كنه و بعد از قولي كه داد كامنت #ياحسن بذاره
و ديگه از امروز اين كار رو ترك بكنه و تمام تلاشش رو بكنه و هر وقت خواست بره سمتش به خودش بگه من به ي آقاي بي حرمي كه خيلي غريبه تو روز دوشنبه ايي كه باديدن صحنه هاي كوچه بني هاشم پير شده قول دادم تا دوشنبه بعد خوشحالش كنم و درد اون اتفاق رو براشون كم كنم ....اگه تونست تاهفته بعد انجامش بده و برعهدي كه با امام حسن بسته بمونه كه الحمدلله اگر نتونست همين تلاشش قطعا خنده رو بر لب هاي اماممون مياره ....اين پست هر هفته تكرار ميشه...هفته بعد صفت رذيله ي بعدي رو عهد ميبنديم كه پاك كنيم يا همون صفتي كه نتونستيم هفته قبليش بر عهدمون بمونيم رو
.
.
ما اين پست هر هفته روزهاي دوشنبه تكرارخواهيم كرد
بسم الله كنيد
فقط و فقط براشادي دل پراز غم و غصه ي اماممون

منتظر كامنت ياحسنتون هستيم
#امام_حسنى_بودن_رسم_است_نه_اسم
#حيف_شما_كه_همچو_منى_نوكرت_شده
#قول_ميدهم
#استغفرلله_واتوب_اليه
#بسم_الله

Most Popular Instagram Hashtags