#استاپیلیا

53 posts

TOP POSTS

من به آغاز زمین نزدیکم و نبض گلها را میگیرم...
آشنا هستم با سرنوشت تر آب،عادت سبز درخت.
روح من درجهت تازه اشیا جاری است.
#کاکتوس-من#استاپیلیا رو گل😘🌵🌹

#استاپیلیا #کاکتوس_ستاره_دریایی #کاکتوس🌵
ایشون جان هم عضو جدید هستن.گلدونش و عوض کردم امروز.برام اون یه شاخه ک افتاده بود روی خاک جالب بود ک از بدنه ریشه داده بود تو خاک😊. این متن آرامش خوبی به آدم میده:

۱. ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮ ﻧﮑﻦ ﭼﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻭﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ !

۲. ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ , ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ
ﻧﻔﺴﻬﺎﯼ ﺁﺧﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ; ﭘﺲ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ.
۳. ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺁﺭﻭﻣﺶ ﮐﻨﯽ ; ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺭ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﻪ, ﭘﺎﺩ ﺯﻫﺮ ﺷﻮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻥ.

۴. سه ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﺪ :
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﯾﺎﺭﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﺭﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

۵. ﻣﺮﺩ ﺭﺍﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ زﻥ ﺭﺍﺑﻪ ﻭﻓﺎﯾﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻟﺶ ، دﻭﺳﺖ ﺭﺍﺑﻪ ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﻣﺶ ، ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍﺑﻪ ﺻﺒﺮﺵ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﯾﺶ، ﻣﺎﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﺑﺮﮐﺘﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ، ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ ،ﺩﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ .

۶. ﺳﻪ ﺗﺎ " ﺍ " ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻩ
ﺍﻣﯿﺪ
ﺍﺻﺎﻟﺖ
ﺍﺩﺏ

ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ " ﺱ "
ﺳﻌﺎﺩﺕ
ﺳﻼﻣﺖ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ..

#استاپیلیا#
#گل بسیار کوچک اما زیبا#

سلااااام.
بر عکس من که عاشق گل و گیاهم همسرم نیست
هر چند وقت یکبار میگه اینا چرا رشد نمیکنن😑
تو این عکس رشد یدونه از گلام معلومه😊
ب همسر نشون دادم تا باور کنه اینا رشد میکنن فقط نامحسوسه😁
گفتم شما هم ببینید😊
این گل و تو فروردین خریدم عکس اول
#استاپیلیا
😊😊😊😊😊😊
ورق بزنید. .
.
.
پيرمرد (رضا کیانیان): دلت گرفته؟

سرباز (هومن سیدی): آره

پيرمرد: دل همه میگیره، دل داشته باشی میگیره دیگه! اصلاً دلی که نگيره که دل نيست... 🎥 یک تکه نان

#orbeavariegata #استاپیلیا
#cactuslover#cactusforever
خدادر گُل،خدا در آب و رنگ است
خدا نقاش اين جمع قشنگ است

خدا ذات گُل و ذات قنارى است
خدا اثبات باران بهارى است

کاکتوس #ساکولنت#ستاره دریایی#گل قورباغه ای#Stapelia#استاپیلیا #

MOST RECENT

من به آغاز زمین نزدیکم و نبض گلها را میگیرم...
آشنا هستم با سرنوشت تر آب،عادت سبز درخت.
روح من درجهت تازه اشیا جاری است.
#کاکتوس-من#استاپیلیا رو گل😘🌵🌹

#استاپیلیا #کاکتوس_ستاره_دریایی #کاکتوس🌵
ایشون جان هم عضو جدید هستن.گلدونش و عوض کردم امروز.برام اون یه شاخه ک افتاده بود روی خاک جالب بود ک از بدنه ریشه داده بود تو خاک😊. این متن آرامش خوبی به آدم میده:

۱. ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮ ﻧﮑﻦ ﭼﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻭﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ !

۲. ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ , ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ
ﻧﻔﺴﻬﺎﯼ ﺁﺧﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ; ﭘﺲ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ.
۳. ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺁﺭﻭﻣﺶ ﮐﻨﯽ ; ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺭ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﻪ, ﭘﺎﺩ ﺯﻫﺮ ﺷﻮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻥ.

۴. سه ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﺪ :
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﯾﺎﺭﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﺭﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

۵. ﻣﺮﺩ ﺭﺍﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ زﻥ ﺭﺍﺑﻪ ﻭﻓﺎﯾﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻟﺶ ، دﻭﺳﺖ ﺭﺍﺑﻪ ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﻣﺶ ، ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍﺑﻪ ﺻﺒﺮﺵ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﯾﺶ، ﻣﺎﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﺑﺮﮐﺘﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ، ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ ،ﺩﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ .

۶. ﺳﻪ ﺗﺎ " ﺍ " ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻩ
ﺍﻣﯿﺪ
ﺍﺻﺎﻟﺖ
ﺍﺩﺏ

ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ " ﺱ "
ﺳﻌﺎﺩﺕ
ﺳﻼﻣﺖ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ..

سلااااااام😊
بازم قلمه😊
ب خدا دیگه اینارو از بیرون نکندم مال گلدون خودمه ازش قلمه گرفتم😁
#استاپیلیا قلمه رو دوروز بزارید جای تاریک تا جای برش ببنده بعد تو خاک کاکتوس بکارید. ب همین راحتی. هفته ای یکبار هم اب میدم.
دوستان عزیزان مهربونا ببینید اگر سوالهاتون بی پاسخ میمونه اینو بدونید بارهاااااااا در موردش گفتم کافیه یکم پستهارو بالا پایین کنید گیاهه مورد نظر و پیدا کنید و جواب سوالتون رو یا تو کپشن یا تو کامنتها پیدا کنید.اصلا کاره سختی نیست.😀

#کاکتوسکده_سبز🌵
باز شدن کپسول #استاپیلیا و خارج شدن بذر😍😊🌵 #الکساندر_دوما
در این دنیا نه خوشبختی هست و نه بدبختی
فقط قیاس یک حالت
با حالتی دیگر است.
تنها کسی که حد اعلای
بدبختی را شناخته باشد
میتواند حد اعلای خوشبختی را
نیز درک کند.
باید انسان خواسته باشد بمیرد،
تا بداند زنده بودن چقدر خوب است
پس زندگی کنید و خوشبخت باشید

هرگز فراموش نکنید که
تا روزی که خداوند بخواهد
آینده انسان را آشکار کند،
همه شناخت انسان
در دو کلمه خلاصه می شود: "صبر و امید" 👤 الکساندر دوما
📚 #تکه_کتاب
#cactusforever

تو نیستی ببینی که چگونه عطر تو💜در عمق لحظه ها جاری است
چگونه وجود تودر برق آیینه ها پیداست...
چگونه جای تو در جان زندگی سبز است......😘🌹😍
#کاکتوس #استاپیلیا

#استاپیلیا (#ستاره_ای یا قورباقه ای)
#گلدان_سرامیک طرح دست

قیمت: ۲۰،۰۰۰ تومان

#گلکده_اچینو کرج
درب جنوبی باغ فاتح بیژن غربی ⌚۶ بعد از ظهر
09372005375
لطفا از کانال تلگرام ماهم دیدن بفرمایید
گلکده اچینو

t.me/golkade_echino
#تراریوم
#کاکتوس🌵
#کاکتوس
#بن_سای
#succulents

#succulentlove
#terarium
#cactus
#sexisucculents
#emadcucti
#bonsai

#کاکتوسکده_سبز🌵
#orbeavariegata
#استاپیلیا
#cactusforever
#مولانا
غرقه جوی کرمم
بنده آن صبحدمم
کان گل خوش بوی
کشد جانب گلزار مرا
هر که به جوبار بود
جامه بر او بار بود
چند زیانست و گران
خرقه و دستار مرا💖🌵
اگرچه تکراری هست اما برای من همیشه تازه و قشنگترین تکرار هست😊اصلا به قول#حامد_همایون باید گفت:خالقا،پروردگارا،مرحبا ای بهتربن💚

.
اونجانب : پاشو بریم بیرون حوصلم سر رفت تو خونه
اینجانب : کجا بریم
اونجانب : بریم کافه
اینجانب : نه حوصلشو ندارم
اونجانب : حالا تو پاشو بریم بیرون
اینجانب میپاشم و میریم بیرون
اونجانب : بذا من برم اینقد دلت برام تنگ شه
بازم اونجانب : حالا درسته اذیتت میکنم ولی بذا برم اینقددد دلت برام تنگ شه
دوباره اونجانب : خاله جدی دلت برام تنگ میشه ؟؟
اینجانب : خفه شو بیا بریم این مغازهه گلدون بگیرم برا استاپیلام😝
اینجانب : آقا ببخشید از اون گلدون گردای سفالی رنگی دارین ؟
آقاهه : نه خانوم تموم کردیم . (حالا مطمئنم دروغ میگه ، اصلا نداشتن 😛)
اینجانب :بیا بقیه چیزاشونو ببینیم....و میریم کلی چیز خوشگل میبینیم
دوباره اینجانب: هعییییییی کاش یه خرزا(خواهرزاده) داشتم از این فینگیلیا برا خالش میخرید
اونجانب : میخرم برااااااات 😋😋
اینجانب : کجووووووووووون
و اینگونه بود که اینجانب گلدون گیرش نیومد و اونجانب این فینگیلیارو برای اینجانب خرید
و معصوم خاله به پاس قدردانی از خرزای شیرش اورا به یک نوشیدنی بهشتی دعوت نمود . .
.
.
.
پ.ن : دوستان اینکه تو همه عکسا دارم یه گل میذارم فقط برا تشویق شماهاس،
عزیزایی که تگ شدین
میخوام تو این هفته پستای گل گلیتونو ببینم
اوکی؟ .
.
پ.ن دوم : اسم این گل استاپیلاس که گلایی شبیه ستاره دریایی میده ، خوشگلن اما بد بووووووو 😝
اح اح .
.
.
#استاپیلیا #گل_گشت #گلخونه #گلهاموعاشقم #خاطرات_معصوم_بانو_و_خرزای_شیرش 😌
#شیک_توت_فرنگی

#orbeavariegata #استاپیلیا
#cactuslover#cactusforever
خدادر گُل،خدا در آب و رنگ است
خدا نقاش اين جمع قشنگ است

خدا ذات گُل و ذات قنارى است
خدا اثبات باران بهارى است

Most Popular Instagram Hashtags