#ارگ_فودكورت

MOST RECENT

سلام بر بهترین ومهربونترین انسانهای دنیا.شبتون به خیرو شادی.امشب هم در چپکرو از افطار تا یک نیمه شب منتظر دیدارتون هستیم ... برگرمخصوص چپکرو.....بفرمایید

#حليم#آش #آش_رشته #افطار #فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس #افطاري #ماه_رمضان #رمضان #روزه #حليم #حليم_بادمجان #حليم_بوقلمون #شله_زرد #نون_پنیر #چاي_داغ #چاي_دارچين #آبميوه #آبميوه_طبيعي 🔱 ✔تا ۵۰ درصد تخفیف مخصوص فودکورت ارگ فردیس ✔
. .
تنوعي كه هيچ كجا (در كرج و حومه) پيدا نميكنيد...
.
#هرروز_تخفيف_داريم #ايران #ارگ_فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس  #فست_فود #فودكورت #فلكه_سوم #پيتزا #پيتزا_ايتاليايي #سيب_زميني #سيب_زميني_تنوري
@chapkrooburger
@bootikebab
@jupiterestaurant
@bonjoofardis
@bonjoocafe

سلام بر بهترین ومهربونترین انسانهای دنیا.صبحتون به خیرو شادی.امشب هم در چپکرو از افطار تا یک نیمه شب منتظر دیدارتون هستیم ... برگرمخصوص چپکرو.....بفرمایید

#حليم#آش #آش_رشته #افطار #فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس #افطاري #ماه_رمضان #رمضان #روزه #حليم #حليم_بادمجان #حليم_بوقلمون #شله_زرد #نون_پنیر #چاي_داغ #چاي_دارچين #آبميوه #آبميوه_طبيعي 🔱 ✔تا ۵۰ درصد تخفیف مخصوص فودکورت ارگ فردیس ✔
. .
تنوعي كه هيچ كجا (در كرج و حومه) پيدا نميكنيد...
.
#هرروز_تخفيف_داريم #ايران #ارگ_فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس  #فست_فود #فودكورت #فلكه_سوم #پيتزا #پيتزا_ايتاليايي #سيب_زميني #سيب_زميني_تنوري
@chapkrooburger
@bootikebab
@jupiterestaurant
@bonjoofardis
@bonjoocafe

سلام بر بهترین ومهربونترین انسانهای دنیا.شبتون به خیرو شادی.امشب هم در چپکرو از افطار تا یک نیمه شب منتظر دیدارتون هستیم ... برگربا سس مخصوص...بفرمایید

#حليم#آش #آش_رشته #افطار #فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس #افطاري #ماه_رمضان #رمضان #روزه #حليم #حليم_بادمجان #حليم_بوقلمون #شله_زرد #نون_پنیر #چاي_داغ #چاي_دارچين #آبميوه #آبميوه_طبيعي 🔱 ✔تا ۵۰ درصد تخفیف مخصوص فودکورت ارگ فردیس ✔
. .
تنوعي كه هيچ كجا (در كرج و حومه) پيدا نميكنيد...
.
#هرروز_تخفيف_داريم #ايران #ارگ_فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس  #فست_فود #فودكورت #فلكه_سوم #پيتزا #پيتزا_ايتاليايي #سيب_زميني #سيب_زميني_تنوري
@chapkrooburger
@bootikebab
@jupiterestaurant
@bonjoofardis
@bonjoocafe

سلام بر بهترین ومهربونترین انسانهای دنیا.صبح زیباتون به خیرو شادی.امشب هم در کافه بونجو از افطار تا یک نیمه شب منتظر دیدارتون هستیم .....موهیتو.....بفرمایید.

#حليم#آش #آش_رشته #افطار #فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس #افطاري #ماه_رمضان #رمضان #روزه #حليم #حليم_بادمجان #حليم_بوقلمون #شله_زرد #نون_پنیر #چاي_داغ #چاي_دارچين #آبميوه #آبميوه_طبيعي 🔱 ✔تا ۵۰ درصد تخفیف مخصوص فودکورت ارگ فردیس ✔
تنوعي كه هيچ كجا (در كرج و حومه) پيدا نميكنيد......
هر روز تخفيف داريم... . #ايران #ارگ_فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس  #فست_فود #فودكورت #فلكه_سوم #پيتزا
@cottage.potato
@chapkrooburger
@bootikebab
@jupiterestaurant
@bonjoofardis
@bonjoocafe

سلام بر بهترین ومهربونترین انسانهای دنیا.صبح زیباتون به خیرو شادی.امشب هم در کافه بونجو از افطار تا یک نیمه شب منتظر دیدارتون هستیم ..........بفرمایید.

#حليم#آش #آش_رشته #افطار #فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس #افطاري #ماه_رمضان #رمضان #روزه #حليم #حليم_بادمجان #حليم_بوقلمون #شله_زرد #نون_پنیر #چاي_داغ #چاي_دارچين #آبميوه #آبميوه_طبيعي 🔱 ✔تا ۵۰ درصد تخفیف مخصوص فودکورت ارگ فردیس ✔
تنوعي كه هيچ كجا (در كرج و حومه) پيدا نميكنيد......
هر روز تخفيف داريم... . #ايران #ارگ_فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس  #فست_فود #فودكورت #فلكه_سوم #پيتزا
@cottage.potato
@chapkrooburger
@bootikebab
@jupiterestaurant
@bonjoofardis
@bonjoocafe

سلام بر بهترین ومهربونترین انسانهای دنیا.شبتون به خیرو شادی.امشب هم در کافه بونجو از افطار تا یک نیمه شب منتظر دیدارتون هستیم ..........بفرمایید.

#حليم#آش #آش_رشته #افطار #فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس #افطاري #ماه_رمضان #رمضان #روزه #حليم #حليم_بادمجان #حليم_بوقلمون #شله_زرد #نون_پنیر #چاي_داغ #چاي_دارچين #آبميوه #آبميوه_طبيعي 🔱 ✔تا ۵۰ درصد تخفیف مخصوص فودکورت ارگ فردیس ✔
تنوعي كه هيچ كجا (در كرج و حومه) پيدا نميكنيد......
هر روز تخفيف داريم... . #ايران #ارگ_فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس  #فست_فود #فودكورت #فلكه_سوم #پيتزا
@cottage.potato
@chapkrooburger
@bootikebab
@jupiterestaurant
@bonjoofardis
@bonjoocafe

سلام بر بهترین ومهربونترین انسانهای دنیا.شبتون به خیرو شادی.امشب هم در کافه بونجو از افطار تا یک نیمه شب منتظر دیدارتون هستیم ......چیز کیک همراه کاپوچینو....بفرمایید.

#حليم#آش #آش_رشته #افطار #فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس #افطاري #ماه_رمضان #رمضان #روزه #حليم #حليم_بادمجان #حليم_بوقلمون #شله_زرد #نون_پنیر #چاي_داغ #چاي_دارچين #آبميوه #آبميوه_طبيعي 🔱 ✔تا ۵۰ درصد تخفیف مخصوص فودکورت ارگ فردیس ✔
تنوعي كه هيچ كجا (در كرج و حومه) پيدا نميكنيد......
هر روز تخفيف داريم... . #ايران #ارگ_فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس  #فست_فود #فودكورت #فلكه_سوم #پيتزا
@cottage.potato
@chapkrooburger
@bootikebab
@jupiterestaurant
@bonjoofardis
@bonjoocafe

سلام بر بهترین ومهربونترین انسانهای دنیا.نیمروزتون به خیرو شادی.امشب هم در چپکرو از افطار تا یک نیمه شب منتظر دیدارتون هستیم .....مگااستیک چپکرو...بفرمایید

#حليم#آش #آش_رشته #افطار #فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس #افطاري #ماه_رمضان #رمضان #روزه #حليم #حليم_بادمجان #حليم_بوقلمون #شله_زرد #نون_پنیر #چاي_داغ #چاي_دارچين #آبميوه #آبميوه_طبيعي 🔱 ✔تا ۵۰ درصد تخفیف مخصوص فودکورت ارگ فردیس ✔
. .
تنوعي كه هيچ كجا (در كرج و حومه) پيدا نميكنيد...
.
#هرروز_تخفيف_داريم #ايران #ارگ_فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس  #فست_فود #فودكورت #فلكه_سوم #پيتزا #پيتزا_ايتاليايي #سيب_زميني #سيب_زميني_تنوري
@chapkrooburger
@bootikebab
@jupiterestaurant
@bonjoofardis
@bonjoocafe

سلام بر بهترین ومهربونترین انسانهای دنیا.صبحتون به خیرو شادی.امشب هم در چپکرو از افطار تا یک نیمه شب منتظر دیدارتون هستیم .....کینگ برگر...بفرمایید

#حليم#آش #آش_رشته #افطار #فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس #افطاري #ماه_رمضان #رمضان #روزه #حليم #حليم_بادمجان #حليم_بوقلمون #شله_زرد #نون_پنیر #چاي_داغ #چاي_دارچين #آبميوه #آبميوه_طبيعي 🔱 ✔تا ۵۰ درصد تخفیف مخصوص فودکورت ارگ فردیس ✔
. .
تنوعي كه هيچ كجا (در كرج و حومه) پيدا نميكنيد...
.
#هرروز_تخفيف_داريم #ايران #ارگ_فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس  #فست_فود #فودكورت #فلكه_سوم #پيتزا #پيتزا_ايتاليايي #سيب_زميني #سيب_زميني_تنوري
@chapkrooburger
@bootikebab
@jupiterestaurant
@bonjoofardis
@bonjoocafe

سلام بر بهترین ومهربونترین انسانهای دنیا.شبتون به خیرو شادی.امشب هم در چپکرو از افطار تا یک نیمه شب منتظر دیدارتون هستیم .....دبل چپکرو برگر....بفرمایید

#حليم#آش #آش_رشته #افطار #فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس #افطاري #ماه_رمضان #رمضان #روزه #حليم #حليم_بادمجان #حليم_بوقلمون #شله_زرد #نون_پنیر #چاي_داغ #چاي_دارچين #آبميوه #آبميوه_طبيعي 🔱 ✔تا ۵۰ درصد تخفیف مخصوص فودکورت ارگ فردیس ✔
. .
تنوعي كه هيچ كجا (در كرج و حومه) پيدا نميكنيد...
.
#هرروز_تخفيف_داريم #ايران #ارگ_فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس  #فست_فود #فودكورت #فلكه_سوم #پيتزا #پيتزا_ايتاليايي #سيب_زميني #سيب_زميني_تنوري
@chapkrooburger
@bootikebab
@jupiterestaurant
@bonjoofardis
@bonjoocafe

سلام بر بهترین ومهربونترین انسانهای دنیا.نیمروزتون به خیرو شادی.امشب هم در کافه بونجو از افطار تا یک نیمه شب منتظر دیدارتون هستیم ......کرپ نوتلا....بفرمایید.

#حليم#آش #آش_رشته #افطار #فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس #افطاري #ماه_رمضان #رمضان #روزه #حليم #حليم_بادمجان #حليم_بوقلمون #شله_زرد #نون_پنیر #چاي_داغ #چاي_دارچين #آبميوه #آبميوه_طبيعي 🔱 ✔تا ۵۰ درصد تخفیف مخصوص فودکورت ارگ فردیس ✔
تنوعي كه هيچ كجا (در كرج و حومه) پيدا نميكنيد......
هر روز تخفيف داريم... . #ايران #ارگ_فودكورت #فودكورت_ارگ
@cottage.potato
@chapkrooburger
@bootikebab
@jupiterestaurant
@bonjoofardis
@bonjoocafe

سلام بر بهترین ومهربونترین انسانهای دنیا.صبحتون به خیرو شادی.امشب هم در چپکروبرگر از افطار تا یک نیمه شب منتظر دیدارتون هستیم ......انواع برگرهای چپکرو .....بفرمایید.

#حليم#آش #آش_رشته #افطار #فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس #افطاري #ماه_رمضان #رمضان #روزه #حليم #حليم_بادمجان #حليم_بوقلمون #شله_زرد #نون_پنیر #چاي_داغ #چاي_دارچين #آبميوه #آبميوه_طبيعي 🔱 ✔تا ۵۰ درصد تخفیف مخصوص فودکورت ارگ فردیس ✔
تنوعي كه هيچ كجا (در كرج و حومه) پيدا نميكنيد......
هر روز تخفيف داريم... . #ايران #ارگ_فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس  #فست_فود #فودكورت #فلكه_سوم #پيتزا #پيتزا_ايتاليايي
@cottage.potato
@chapkrooburger
@bootikebab
@jupiterestaurant
@bonjoofardis
@bonjoocafe

سلام بر بهترین ومهربونترین انسانهای دنیا.شبتون به خیرو شادی.امشب هم در چپکرو از افطار تا یک نیمه شب منتظر دیدارتون هستیم .....دبل چیز برگر چپکرو ....بفرمایید

#حليم#آش #آش_رشته #افطار #فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس #افطاري #ماه_رمضان #رمضان #روزه #حليم #حليم_بادمجان #حليم_بوقلمون #شله_زرد #نون_پنیر #چاي_داغ #چاي_دارچين #آبميوه #آبميوه_طبيعي 🔱 ✔تا ۵۰ درصد تخفیف مخصوص فودکورت ارگ فردیس ✔
تنوعي كه هيچ كجا (در كرج و حومه) پيدا کنید.. #ايران #ارگ_فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس  #فست_فود #فودكورت #فلكه_سوم #پيتزا #پيتزا_ايتاليايي #سيب_زميني #سيب_زميني_تنوري
@cottage.potato
@chapkrooburger
@bootikebab
@jupiterestaurant
@bonjoofardis
@bonjoocafe

سلام بر بهترین ومهربونترین انسانهای دنیا.نیمروزتون به خیرو شادی.امشب هم در کافه بونجو از افطار تا یک نیمه شب منتظر دیدارتون هستیم ......برگر نوتلا بابستنی.....بفرمایید.

#حليم#آش #آش_رشته #افطار #فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس #افطاري #ماه_رمضان #رمضان #روزه #حليم #حليم_بادمجان #حليم_بوقلمون #شله_زرد #نون_پنیر #چاي_داغ #چاي_دارچين #آبميوه #آبميوه_طبيعي 🔱 ✔تا ۵۰ درصد تخفیف مخصوص فودکورت ارگ فردیس ✔
تنوعي كه هيچ كجا (در كرج و حومه) پيدا نميكنيد......
هر روز تخفيف داريم... . #ايران #ارگ_فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس  #فست_فود #فودكورت
@cottage.potato
@chapkrooburger
@bootikebab
@jupiterestaurant
@bonjoofardis
@bonjoocafe

سلام بر بهترین ومهربونترین انسانهای دنیا.صبحتون به خیرو شادی.امشب هم در کافه بونجو از افطار تا یک نیمه شب منتظر دیدارتون هستیم ......شیک شکلات پشمکی بونجو......بفرمایید.

#حليم#آش #آش_رشته #افطار #فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس #افطاري #ماه_رمضان #رمضان #روزه #حليم #حليم_بادمجان #حليم_بوقلمون #شله_زرد #نون_پنیر #چاي_داغ #چاي_دارچين #آبميوه #آبميوه_طبيعي 🔱 ✔تا ۵۰ درصد تخفیف مخصوص فودکورت ارگ فردیس ✔
تنوعي كه هيچ كجا (در كرج و حومه) پيدا نميكنيد......
هر روز تخفيف داريم... . #ايران #ارگ_فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس  #فست_فود #فودكورت #فلكه_سوم #پيتزا #پيتزا_ايتاليايي
@cottage.potato
@chapkrooburger
@bootikebab
@jupiterestaurant
@bonjoofardis
@bonjoocafe

سلام بر بهترین ومهربونترین انسانهای دنیا.نیمروزتون به خیرو شادی.امشب هم در کافه بونجو از افطار تا یک نیمه شب منتظر دیدارتون هستیم ...باانواع دمنوشها... #حليم#آش #آش_رشته #افطار #فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس #افطاري #ماه_رمضان #رمضان #روزه #حليم #حليم_بادمجان #حليم_بوقلمون #شله_زرد #نون_پنیر #چاي_داغ #چاي_دارچين #آبميوه #آبميوه_طبيعي 🔱 ✔تا ۵۰ درصد تخفیف مخصوص فودکورت ارگ فردیس ✔
. .
تنوعي كه هيچ كجا (در كرج و حومه) پيدا نميكنيد......
#هرروز_تخفيف_داريم #ايران #ارگ_فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس  #فست_فود #فودكورت #فلكه_سوم #پيتزا #پيتزا_ايتاليايي #سيب_زميني #سيب_زميني_تنوري #سيب_زميني_سرخ_كرده #قارچ_سوخاری
@cottage.potato
@chapkrooburger
@bootikebab
@jupiterestaurant
@bonjoofardis
@bonjoocafe

سلااااام بر بهترین پر انرژی ترین انسانهای دنیا...🌹🌹 بعد از افطار در فود کورت منتظرتون هستیم...بفرمائید همبرگر
🔱 ✔تا ۵۰ درصد تخفیف مخصوص فودکورت ارگ فردیس ✔
.
.
.
. .
تنوعي كه هيچ كجا (در كرج و حومه) پيدا نميكنيد......
هر روز تخفيف داريم... .
.
.
#هرروز_تخفيف_داريم #ايران #ارگ_فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس  #فست_فود #فودكورت #فلكه_سوم #پيتزا #پيتزا_ايتاليايي #سيب_زميني #سيب_زميني_تنوري #سيب_زميني_سرخ_كرده #قارچ_سوخاری #كرج #كباب #كافي_شاپ
#برگر #برگر_ذغالی #مجموعه_رستوراني_كافي_شاپ #مرغ_سوخاری #مرغ_كنتاكي
#فست_فود_فرديس #پيتزافرديس #فرديس_پيتزا #كرج #انديشه #رستوران_فرديس #فرديس_رستوران #كرج_رستوران
@cottage.potato
@chapkrooburger
@bootikebab
@jupiterestaurant
@bonjoofardis
@bonjoocafe

سلام بر بهترین ومهربونترین انسانهای دنیا.صبحتون به خیرو شادی.امشب هم در چپکرو از افطار تا یک نیمه شب منتظر دیدارتون هستیم ......دوبل برگر پرسی ....بفرمایید

#حليم#آش #آش_رشته #افطار #فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس #افطاري #ماه_رمضان #رمضان #روزه #حليم #حليم_بادمجان #حليم_بوقلمون #شله_زرد #نون_پنیر #چاي_داغ #چاي_دارچين #آبميوه #آبميوه_طبيعي 🔱 ✔تا ۵۰ درصد تخفیف مخصوص فودکورت ارگ فردیس ✔
تنوعي كه هيچ كجا (در كرج و حومه) پيدا نميكنيد......
هر روز تخفيف داريم... .
.
.
#هرروز_تخفيف_داريم #ايران #ارگ_فودكورت #فودكورت_ارگ #فرديس  #فست_فود #فودكورت #فلكه_سوم #پيتزا #پيتزا_ايتاليايي #سيب_زميني #سيب_زميني_تنوري #سيب_زميني_سرخ_كرده #
@cottage.potato
@chapkrooburger
@bootikebab
@jupiterestaurant
@bonjoofardis
@bonjoocafe

Most Popular Instagram Hashtags