#ارمغان_مهدیقلی

2268 posts

TOP POSTS

_

دلم می خواست کسی باشد؛

که مرا بلد باشد ...
بلد بودن ، مهم تر از عاشق بودن یا حتی
دوست داشتن است ...
کسی که تو را بلد باشد ،
با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید
می داند کِی سکوت کند
کِی دزدکی نگاهت کند
کِی سرت داد بزند
و کِی در اوج عصبانیت، محکم در آغوشت بگیرد .
کاش کسی باشد که مرا بلد باشد ... #ارمغان_مهدیقلی

دلم می خواست کسی باشد
که مرا "بلد" باشد.
بلد بودن مهم تر از عاشق بودن
یا حتی دوست داشتن است.
کسی که تو را "بلد" باشد
با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید
می داند کی سکوت کند
کی دزدکی نگاهت کند
کی سرت داد بزند
و کی در اوج عصبانیت
محکم در آغوشت بگیرد
کاش کسی باشد
که مرا "بلد" باشد.
#ارمغان_مهدیقلی

🔝‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
دلم می خواست کسی باشد
که مرا #بلد باشد ...
بلد بودن ، مهم تر از عاشق بودن یا حتی
دوست داشتن است ...
کسی که تو را بلد باشد ،
با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید
می داند کِی سکوت کند
کِی دزدکی نگاهت کند
کِی سرت داد بزند
و کِی در اوج عصبانیت، محکم در آغوشت بگیرد .
کاش کسی باشد که مرا بلد باشد ...
#ارمغان_مهدیقلی
👤‌‌
______________
Design by‌
‌ :@imansavadkohi❄🙏🌃‌
‌...............

📝
ادم هاي زندگي هركس چند دسته اند!
بعضي ها اصل اصلند شبيهِ خودشان، ناب و دوست داشتني.
بعضي ها كپي برابر اصلند، آنقدر شبيه ديگرانند كه نميفهمي چي توي سرشان ميگذرد.
بعضي ها پيشنويس اند و هنوز آنقدر تكميل نشده اند كه بشود رويشان حسابي باز كرد.
بعضي ها هم پاكنويس اند، آنقدر چارچوبي و كادربندي شده اند كه نميتواني حتي بهشان نزديك شوي.
اما بعضي ها شعاري اند. از دور دل مي برند و از نزديك زهره! همه را شيفته ي افكار و حرفهاي قلمبه سلمبه شان مي كنند اما اگر تكانشان بدهي مشكي خالي اند كه لق لق مي كنند .. مراقب آدمهاي شعاري زندگيتان باشيد
اينها مي آيند كه دلگيرتان كنند.

#ارمغان_مهدیقلی

ادینتون بخیر و شادی عزیززای دلم😘😘😘😘

دلم می خواست کسی باشد
که مرا بلد باشد ... بلد بودن ، مهم تر از عاشق بودن یا حتی
دوست داشتن است ... کسی که تو را بلد باشد ،
با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید
می داند کِی سکوت کند
کِی دزدکی نگاهت کند
کِی سرت داد بزند
و کِی در اوج عصبانیت، محکم در آغوشت بگیرد .

کاش کسی باشد که مرا بلد باشد ... #ارمغان_مهدیقلی

دلم می خواست کسی باشد
که مرا بلد باشد ...
بلد بودن ، مهم تر از عاشق بودن یا حتی
دوست داشتن است ...
کسی که تو را بلد باشد ،
با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید
می داند کِی سکوت کند
کِی دزدکی نگاهت کند
کِی سرت داد بزند
و کِی در اوج عصبانیت، محکم در آغوشت بگیرد .
کاش کسی باشد که مرا بلد باشد ... #ارمغان_مهدیقلی

@isar_yvi
@ghazaleh_jms
@maryam.mousavi2
مرسیییییی ک منو بلدید❤❤❤❤❤
دوستتون دارم زیاد😙😙😙😙😙

دلم می خواست کسی باشد
که مرا بلد باشد ...
بلد بودن ، مهم تر از عاشق بودن یا حتی
دوست داشتن است ...
کسی که تو را بلد باشد ،
با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید
می داند کِی سکوت کند
کِی دزدکی نگاهت کند
کِی سرت داد بزند
و کِی در اوج عصبانیت، محکم در آغوشت بگیرد .
کاش کسی باشد که مرا بلد باشد ... #ارمغان_مهدیقلی
🌸🍃

.
همه از اسفند و تکاپویش حرف می زنند
و من
به فکر "دل"تکانی ام..
چه بسیار گفته هایی
که در دلم خاک می خورند
و همه از آن بی خبرند..
چه حال و هوایی دارد
این روز های آخرین اسفند،
انگار کسی
تو را وسوسه می کند
که بی پیشوند و پسوند
بلند بگویی
دوستت دارم...!
#ارمغان_مهدیقلی

دلم می‌خواست کسی باشد
که مرا بلد باشد
بلد بودن مهم‌تر از عاشق بودن
یا حتی دوست داشتن است

کسی که تو را بلد باشد
با تمام پستی بلندی‌هایت کنار می‌آید
می‌داند کی سکوت کند
کی دزدکی نگاهت کند
کی سرت داد بزند
و کی در اوج عصبانیت
محکم در آغوشت بگیرد!

کاش کسی باشد
که مرا بلد باشد…

#ارمغان_مهدیقلی

MOST RECENT

دلم می خواست ...
کسی باشد
که مرا بلد باشد...
بلد بودن، مهم تر از عاشق بودن یا حتی
دوست داشتن است...
کسی که تو را بلد باشد،
با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید
می داند کِی سکوت کند...
کِی دزدکی نگاهت کند...
کِی سرت داد بزند...
و کِی در اوج عصبانیت...
محکم در آغوشت بگیرد

کاش کسی باشد که مرا بلد باشد... #ارمغان_مهدیقلی

ادم هاي زندگي هركس چند دسته اند!
بعضي ها اصل اصلند شبيهِ خودشان، ناب و دوست داشتني.
بعضي ها كپي برابر اصلند، آنقدر شبيه ديگرانند كه نميفهمي چي توي سرشان ميگذرد.
بعضي ها پيشنويس اند و هنوز آنقدر تكميل نشده اند كه بشود رويشان حسابي باز كرد.
بعضي ها هم پاكنويس اند، آنقدر چارچوبي و كادربندي شده اند كه نميتواني حتي بهشان نزديك شوي.
اما بعضي ها شعاري اند. از دور دل مي برند و از نزديك زهره! همه را شيفته ي افكار و حرفهاي قلمبه سلمبه شان مي كنند اما اگر تكانشان بدهي مشكي خالي اند كه لق لق مي كنند .. مراقب آدمهاي شعاري زندگيتان باشيد
اينها مي آيند كه دلگيرتان كنند.

#ارمغان_مهدیقلی

. آدم های زندگی هر كس چند دسته اند!
بعضی ها اصل اصلند شبيهِ خودشان،ناب و دوست داشتنی...
بعضي ها كپی برابر اصلند،آنقدر شبيه ديگرانند كه نميفهمی چه توی سرشان ميگذرد...
بعضی ها پيشنويس اند و هنوز آنقدر تكميل نشده اند كه بشود رويشان حسابی باز كرد...
بعضی ها هم پاكنويس اند،آنقدر چارچوبی و كادربندی شده اند كه نميتوانی حتی بهشان نزديك شوی... اما بعضی ها شعاری اند.از دور دل می برند و از نزديك زهره!
همه را شيفته ی افكار و حرفهای قلمبه سلمبه شان می كنند اما اگر تكانشان بدهی مشكی خالی اند كه لق لق می كنند... مراقب آدمهای شعاری زندگيتان باشيد...
اينها می آيند كه دلگيرتان كنند... #ارمغان_مهدیقلی
#آشپزی#نان#خودمپز
#chef#cheflife#instagood

آدم های زندگی هر كس چند دسته اند!
بعضی ها اصل اصلند شبيهِ خودشان، ناب و دوست داشتنی...
بعضي ها كپی برابر اصلند، آنقدر شبيه ديگرانند كه نميفهمی چی توی سرشان ميگذرد...
بعضی ها پيشنويس اند و هنوز آنقدر تكميل نشده اند كه بشود رويشان حسابی باز كرد.
بعضی ها هم پاكنويس اند، آنقدر چارچوبی و كادربندی شده اند كه نميتوانی حتی بهشان نزديك شوی... اما بعضی ها شعاری اند. از دور دل می برند و از نزديك زهره!
همه را شيفته ی افكار و حرفهای قلمبه سلمبه شان می كنند اما اگر تكانشان بدهی مشكی خالی اند كه لق لق می كنند .. مراقب آدمهای شعاری زندگيتان باشيد
اينها می آيند كه دلگيرتان كنند... #ارمغان_مهدیقلی
_____________________________________

سپاسگزار لطف و همراهی همیشگیتون❤
ظهر بخیر... پاناکوتا:

شیر ۲ پیمانه
شکر نصف پیمانه
خامه‏ صبحانه نصف پیمانه
پودر ژلاتین ۳ قاشق سوپ خوری
وانیل‏ ۱/۴ قاشق چای خوری
پودر کاکائو یا شکلات برای قسمت کاکائویی
پودر ژلاتین رو روی نصف لیوان از شیر میریزیم و میزاریم روی بخار کتری تا کاملا حل بشه .
باقیمانده شیر و شکر رو توی قابلمه میریزیم و میزاریم روی حرارت متوسط تا گرم بشه و شکر حل بشه به نقطه جوش نرسه و قُل نزنه بهتره . خامه رو کمی با چنگال بزنید تا باز بشه و به مواد اضافه کنید سریع هم بزنید تا کاملا یکدست بشه . معمولا خامه خیلی زود آب میشه و دون دون نمیمونه تو مواد ولی اگه احیانا این مشکل براتون پیش اومد از صافی ریز رد کنید تا یکدست بشه . راه دیگه هم این هست که بعد از اینکه دسر رو از رو حرارت برداشتین و خنک شد خامه رو در آخرین مرحله اضافه کنید چون اگه هم دما باشن خامه و دسر، دیگه نمیبره .
وانیل هم اضافه میکنیم .دسر رو از رو حرارت برمیداریم و ژلاتین رو اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. برای قسمت شکلاتی من نصف لیوان از مواد آماده شده رو برداشتم و سه قاشق شکلات تخته ای رنده شده بهش اضافه کردم و خوب هم زدم تا یکدست بشه یا از دو قاشق پودر کاکائو استفاده کنید .
کف قالبتون رو کمی با پنبه چرب کنید . اگه چرب هم نکنید ایرادی نداره چون دسر خامه داره و چربی کافی داره که به راحتی از قالب خارج بشه . قسمت شکلاتی رو ریختم تو قالب گذاشتم تو یخچال حدودا نیم ساعت بسته که شد پاناکوتا وانیلی رو که کاملا باید خنک بشه ریختم و حدود ۴ ساعت تو یخچال موند و داخل ظرف برگردوندم . مثل ژله کناره هاشو با چاقو آزاد کنید راحت خارج میشه.
#پاناکوتا
#پاناکوتا_وانیلی
#پاناکوتا_شکلاتی
#دسر_گلپونه
@gol_poone

آدم های زندگی هر كس چند دسته اند!
بعضی ها اصل اصلند شبيهِ خودشان، ناب و دوست داشتنی...
بعضي ها كپی برابر اصلند، آنقدر شبيه ديگرانند كه نميفهمی چی توی سرشان ميگذرد...
بعضی ها پيشنويس اند و هنوز آنقدر تكميل نشده اند كه بشود رويشان حسابی باز كرد.
بعضی ها هم پاكنويس اند، آنقدر چارچوبی و كادربندی شده اند كه نميتوانی حتی بهشان نزديك شوی... اما بعضی ها شعاری اند. از دور دل می برند و از نزديك زهره!
همه را شيفته ی افكار و حرفهای قلمبه سلمبه شان می كنند اما اگر تكانشان بدهی مشكی خالی اند كه لق لق می كنند .. مراقب آدمهای شعاری زندگيتان باشيد
اينها می آيند كه دلگيرتان كنند... #ارمغان_مهدیقلی
_____________________________________

سپاسگزار لطف و همراهی همیشگیتون❤
ظهر بخیر... پاناکوتا:

شیر ۲ پیمانه
شکر نصف پیمانه
خامه‏ صبحانه نصف پیمانه
پودر ژلاتین ۳ قاشق سوپ خوری
وانیل‏ ۱/۴ قاشق چای خوری
پودر کاکائو یا شکلات برای قسمت کاکائویی
پودر ژلاتین رو روی نصف لیوان از شیر میریزیم و میزاریم روی بخار کتری تا کاملا حل بشه .
باقیمانده شیر و شکر رو توی قابلمه میریزیم و میزاریم روی حرارت متوسط تا گرم بشه و شکر حل بشه به نقطه جوش نرسه و قُل نزنه بهتره . خامه رو کمی با چنگال بزنید تا باز بشه و به مواد اضافه کنید سریع هم بزنید تا کاملا یکدست بشه . معمولا خامه خیلی زود آب میشه و دون دون نمیمونه تو مواد ولی اگه احیانا این مشکل براتون پیش اومد از صافی ریز رد کنید تا یکدست بشه . راه دیگه هم این هست که بعد از اینکه دسر رو از رو حرارت برداشتین و خنک شد خامه رو در آخرین مرحله اضافه کنید چون اگه هم دما باشن خامه و دسر، دیگه نمیبره .
وانیل هم اضافه میکنیم .دسر رو از رو حرارت برمیداریم و ژلاتین رو اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. برای قسمت شکلاتی من نصف لیوان از مواد آماده شده رو برداشتم و سه قاشق شکلات تخته ای رنده شده بهش اضافه کردم و خوب هم زدم تا یکدست بشه یا از دو قاشق پودر کاکائو استفاده کنید .
کف قالبتون رو کمی با پنبه چرب کنید . اگه چرب هم نکنید ایرادی نداره چون دسر خامه داره و چربی کافی داره که به راحتی از قالب خارج بشه . قسمت شکلاتی رو ریختم تو قالب گذاشتم تو یخچال حدودا نیم ساعت بسته که شد پاناکوتا وانیلی رو که کاملا باید خنک بشه ریختم و حدود ۴ ساعت تو یخچال موند و داخل ظرف برگردوندم . مثل ژله کناره هاشو با چاقو آزاد کنید راحت خارج میشه.
#پاناکوتا
#پاناکوتا_وانیلی
#پاناکوتا_شکلاتی
#دسر_گلپونه

.
دلتنگی
سکوتی ست در من
که نقطه چین میشود...
.
#ارمغان_مهدیقلی
======================
#photography #canon_eos
#semnan

.
دلم💔 می‌خواست کسی باشد
که مرا بلد باشد
بلد بودن، مهم‌تر از عاشق❤ بودن
یا حتی دوست داشتن است

کسی که تو را بلد باشد
با تمام پستی بلند‌ی‌هایت کنار می‌آید
می‌داند کِی سکوت کند
کِی دزدکی نگاهت کند

کِی سرت داد بزند
و کِی در اوج عصبانیت
محکم در آغوشت بگیرد

کاش کسی باشد که مرا بلد باشد

#ارمغان_مهدیقلی

Most Popular Instagram Hashtags