[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ارسطوخوشحساب

MOST RECENT

.
در بند ِ تو خوشحال و گرفتار منم
آنی که بـُـوَد مست و خودآزار منم
دیدی مگر آنکو که به اسرت خوب است؟
محبوس در آمال ِ تو ای یار منم
از صبح دم اندر دل ِ مایی به غروب
آن صائم ِ بی سحر نه افطار منم
روزی به نشانی اگر آیی تو مرا
نامردم اگر که خود بر انکار زنم
ناگفته که در پرده بگویم دانی؟
چون کعبه تویی اسیر احصار منم
(ارسطو خوشحساب)
#شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #شعر_پارسی #نویسنده #کتاب #ارسطوخوشحساب #غزل #صبح #غروب #خوشحال #عاشقانه #یار #سحر #کعبه
چند بیتی حذف شده...

.
شوله مستان ما و خوش زیبای پلکان لیک او
چشم بندان ما و مه تابنده چشمان لیک او
بد منم بدتر منم زشتی ِ مطلق من ولی
خوبتر خوشتر نکو اعلای خوبان لیک او
نازک اندر دل منم شاعر بسی باریک گو
غمزه در اندام و اندر سینه سنگان لیک او
سالکان پرور فقیران دست گیرد پی ز پی
با من ِ مفلس ولی چون مستمندان لیک او
ما مخالف گوی ِ حق جو از ره آرامشیم
حق ستان ِ شعله ور همپای رندان لیک او
روبــَـه ار حاکم شد اندر مردمی یابو صفت
گرچه مکاری کند گردش خران لبیک گو!
ما جدا از دولتان هو زن به محراب آمدیم
آن رها روزی که گفتی شد به ما نزدیک کو؟
در خیال ِ روز وصلش مویه حاشا میکنیم
ناز ِ خندان بر لبان بر لثه دندان لیک او
جز نگارا نیست ما را آرزو آمال خواب
اشتیاقش هرچه جز با مای ِ عطشان لیک او
ما ارسطوییم و چون صحرا و خشکان بر لبیم
آبشاران چشمه سار الطاف باران لیک او
(ارسطو خوشحساب)
#شعر #شاعر #نویسنده #عشق #عاشقانه #زیبا #عکس #عکسنوشته #عکس_نوشته #شاعرانه #شعر_پارسی #ارسطوخوشحساب #آزادی #هو #حقیقت #چشم #حس #کتاب #غزل #آرزو #رهایی #باران #لبیک #حق

.
گفتا رود از دل چون، از دیده رهی او را
ما طور دگر دیدیم، آن چشمه ی جادو را
فی الحال برون آ زین، احوال ِ خراباتی
زیبا ز چه میبینی، آن مه رخ مه رو را؟
گفتیم چه سودایی، در طالع ِ ما رِشتی؟
دیوانه بکردی هم، نهی از کژ ِ ابرو را!
گفتا برَه از ما چون، با ما نه خوشی آید
خاموش کن این روشن، این شعله ی پرسو را
گفتیم که در هستی، بر رِفق و مداراییم
محروم نگردانم ، این اندک ِ سوسو را
گر سوی نگارا شد، احوال بس آشفته
مخلوق تو دارد چون خوش لعبت ِ گیسو را
گفتا که در این مبهم، هر کو که رسد بازد
گر باخته دل آیی، شادانه و مسرورآ
(ارسطو خوشحساب)
#شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ارسطوخوشحساب #عاشقانه #عشق #گیسو #نور #ابرو #طالع #عکس #عکسنوشته #عکس_نوشته #شعر_پارسی #کلاسیک #زیبا #چشم #مدارا #تصویر #حرف #ادبیات #کتاب #نویسنده

.
مست از شراب ِ هست ِ تو دیوانه وار شدیم
گو از فراق ِ تو عقل ْ بر کنار شدیم
هر بار که در وصف تو اشعار سروده ایم
چون عود بسوخته ایم و بس بی قرار شدیم
مدهوش و سرگشته و حیرانیم و خسته ایم
زآن روز کاَز عشق تو در کار و بار شدیم
یارب چه جرعه زآن دهنم نوش داده ای
کاَز اولین دم از نظرش باده خوار شدیم
حالی ملول به درگه حکمت در آمده ایم
مقلوب جبر و کرده ی پروردگار شدیم
حاشا که هر چه داده ای نیک ترم نمود
لیک بازنده ی جور ِ این قمار شدیم
پنهان نموده ایم ز خلق سالیان سال
در چشم او ولیک گو آشکار شدیم
میان مدعیان ِ به حق جنگ به پاست ولی
ما همچو خاک ِ زیر پای آن نگار شدیم
سالک چو ز عزم خدای بیم نکرد سبب
زآن خلق ِ بی خدای ستمگر بیم دار شدیم
جانا چه حاجت است که در نظر نیامده ای
رحمی کنم که درد هجر اَشَد دچار شدیم
(ارسطوخوشحساب)
#شعر #شاعر #شاعرانه #عشق #خدا #جنگ #سالک #درد #حاجت #عکس #عکس_نوشته #عکسنوشته #ستم #ظلم #تصویر #زیبا #کتاب #نویسنده #ارسطوخوشحساب #ادبیات #فراق #هجر #غزل #عاشقانه #درد

.
او که در چشم ْ شرر از دو جهان داشته است
چیست ْ ترقوّه در انگشت ْ نهان داشته است؟
ما در آن مردمکانش به زمان محو شدیم
او به منظور دگر لیک بپنداشته است
در چنین حال و خرابات نه تقصیر من است
که خداوند بدین گونه به من داشته است
به شکایت مرو ای دل که تو را عزّوجَل
حُکم ِ هجران به چنین حال حَکـَم داشته است
لاکن اینگونه بگفتا که به مقصود رسد
بنده ای کو که ز ما بذر به جان کاشته است
شکوِه دیگر نکنم چونک بدانم که فلک
در همین حال دل از پیر ْ جوان داشته است
(اسطوخوشحساب)
#شعر #غزل #شاعر #ابیات #ادبیات #کتاب #نویسنده #ارسطوخوشحساب #خداوند #عشق #عاشقانه #جهان #چشم #عکس #عکس_نوشته #عکسنوشته #شاعرانه #شعر_گرافی #شعر_پارسی

.
طُرّه بگشای ز گیسو که به تنگ آمده ام
مست و مدهوش ِ می ْ از چشم تو منگ آمده ام
ظاهر ْ آرام و کمی خنده به لب چون معمول
لیک از ظلم تو با خویش به جنگ آمده ام
شیر درّنده ی افتاده به پایت ز چنین
درد عشقی که از آن تیر و خدنگ آمده ام
مَنِگر یال و کُپالم که به تمثیل و مثال
گوسفندم که به چنگال پلنگ آمده ام
هر چه از عشق ْ بگفتم به یقین در تو نشد
مَثَل از یونس ِ در بلع ِ نهنگ آمده ام
تاروپودم همه در مدح تو آواز و غزل
نغمه از تارم و در شور ْ به چنگ آمده ام
آنقَدَر مملو ِ افکار تو گشتم که مدام
خواب و بیدار ْ رُخت رنگ به رنگ آمده ام
دهنم تلخ و دلم تلخ از اندوه فراق
لیک از خنده ات آن مَزّه چو اَنگ آمده ام
عاقبت آب ز سرچشمه ی دلبر جوشید
جویباری که برون از دل ِ سنگ آمده ام
چو ارسطو که ننوشیده ملول است مدام
جمله تصویر ِ تو در شعر و تُرنگ آمده ام
(ارسطو خوشحساب)
#شعر #شعر_گرافی #عکس #عکسنوشته #عاشقانه #غزل #ارسطوخوشحساب #شاعر #شعر_پارسی #ادبیات #کتاب #عشق #زیبا #رنگ #لب #تصویر #جنگ #شاعرانه #حرف #سخن #دل #خواب

.
سو به رب در فکر معشوق نمازی باطل است
خوش هرآن کو رو به یار اندر نیازی کامل است
اهل را نا اهل پیدا میکند در اصل ِ خویش
وَرنه حیوان اصل ْ را از اهلْ بودن غافل است
درد چون درمان نبودت رو به مستی کن چو ما
صاحب احوالا ز آلامی که هجران عامل است
خنده کو بر لب زند در چشم گریان دیده ای؟
ما همان خندان لبانیم که گریان در دل است
می به سر کن خمره را همچون ارسطو نوش کن
چونک این هستی تورا روی از نگارا شامل است
(ارسطو خوشحساب)
#شعر #شعر_گرافی #ارسطوخوشحساب #شاعر #شاهانه #عشق #عاشقانه #عکس #عکشنوشته #معشوق #اصل #مطلب #درد #نویسنده #عکس_نوشته #زیبا #لب #خنده #گریه #ادبیات #شعر_پارسی

.
عمر ما زآن مه محبوب ثمر می گیرد
چونکه او هست ازین بود اثر می گیرد
ما همانیم که از روز ازل منتظریم
در زوالی که در این عمر گذر می گیرد
جز به خاکستر خود سوختن و ساختنیم
که در اجبار فلک عمر ز سر می گیرد
همچو ققنوس که در آتش خود می سوزد
صبح فردا ز شرر جان دگر می گیرد
در فراق از نظرش حال خراب است ولی
مستی از وصل به ممنوع تو سر می گیرد
چه در این نطفه از آدم شده میراث به ما
که مداوم طرف از کار ستمگر گیرد؟
ما دهن بسته به نزدیک جهنم رفتیم
وای بر این دهن ار بیش سخنور گیرد
به دعاییم پیاپی زده در خواب و خیال
که نگارا ز چنین واله خبر می گیرد
او اگر خمره و ما سبو به دستان تو ایم
چه شود دوست لبی تشنه ز ساغر گیرد؟
چه مهم است چه در قافیه ام می آید؟
نکته گر هست فقط اوست که بر می گیرد
(ارسطوخوشحساب)
#شعر #شعر_گرافی #شاعر #شاعر_ایرانی #عکس #عکس_نوشته #عکسنوشته #عاشقانه #دوست #خدا #ارسطوخوشحساب #ارسطو_خوش_حساب #شاعرانه #ایران #ستم #ستمگر #دعا #زیبایی #اجبار #زیبا #خیال #خبر #ادبیات #کتاب #نویسنده #انجمن #نکته

.
ظرفیت بگذشته از ما جنبه در پیش نیست
گو که از چشمان او با ما نظر هیچ نیست
محو اوییم آنقَدَر گو جمله از خود غافلیم
در قیاسِ جان او این جان و سر هیچ نیست
غیر ممکن نیست روزی باز گویم راز را
عاشق دیوانه را باک از خطر هیچ نیست
هر چه میگوید مرا خوش مینشیند او چرا؟
کذب میگوید ولی گو راست تر هیچ نیست
یک نصیحت میکنم در گوش خود گیر ای پسر
دل ببندی گر به هجران وصل در پیش نیست
یا چو ما باش و به درد عاشقی در خود بسوز
یا رها کن یار را چونک خبر هیچ نیست
ما که میبینی در این آتش اگر سوزنده ایم
جز نگارا دین و مذهب کیش دیگر هیچ نیست
ای ارسطو از چه رو بر شعر موزون میزنی
او نمیخواند تو را شعرت ثمر هیچ نیست
(ارسطو خوشحساب)
#شعر #غزل #شاعر #شاعر_ایرانی #عشق #نویسنده #کتاب #ارسطوخوشحساب #عاشقانه #دین #راست #خطر #عکس #عکسنوشته #عکس_نوشته #شعر_گرافی #شعر_پارسی #سخن #ابیات #اشعار #هنر #زیبا #ادبیات #معشوق #چشم #او #یار #نصیحت #ارسطو_خوش_حساب

.
ای حال سرگردان من، آلام هم درمان من
چون خویش زندان میروم، دیوانه ام، دیوانه ام؟
فی الحال مجنون گشته ام، در مصدرم در عاشقی
بر پات زنجیرم کن ای پروانه ام، پروانه ام؟
از ما چو او دلگیر، هجران چو دامن گیر شد
آتش فکن بر صحبت رندانه ام، رندانه ام؟
بس حرف ناممکن زدم، الفاظ در هم دوختم
ممکن مگر او میشود؟ افسانه ام، افسانه ام؟
هستی از او ما نیستی، دریاست ما خالیستی
پر کن مرا از خمره ات، پیمانه ام، پیمانه ام
پنهان و پیدایم تویی، دروا و حیرانت منم
پیداست با احوال خود بیگانه ام بیگانه ام
مخمر منم ساقی تویی، هر جرعه الباقی تویی
بی هوش در میخانه ات، ویرانه ام، ویرانه ام
ارسطو خوشحساب
#شعر #شعر_پارسی #شاعرانه #عاشقانه #عکس #عکسنوشته #عکس_نوشته #شعر_گرافی #ادبیات #کلاسیک #ارسطوخوشحساب #درمان #ساقی #کتاب #نویسنده #آتش #زندان #شاعر #شاعران #هستی #دریا

.
یک تار ز موی یار یک تار از ابروی اش
آرام کند ما را کوته مژه داروی اش
چون مینگرد بر ما، شوریده و مخموریم
دیوانه لیعقل از، انگاره ی جادوی اش
ابیات چو میگوییم، منشا همه از اوییم
از چشمه سرازیریم تا مقصد گیسوی اش
صاحب به حصب حتّیٰ، حاکم به حکم ربّی
تا کی ز فراق ای یار، افتاده ی در کوی اش
حاشا که نهان داریم، هر جمله که پنداریم
یک قطره ز یک جرعه، لبریز کن از جوی اش
(ارسطو خوشحساب)
#شعر #شاعر #لبریز #دیوانه #عکس #عکس_نوشته #عکسنوشته #عاشقانه #شاعرانه #ابرو #مژه #مو #ادبیات #کتاب #شعر_پارسی #شاعر_معاصر #نویسنده #ارسطوخوشحساب #دارو #فراق #عشق #گیسو #شعر_گرافی

.
گم شدم در حال او، محبوس در آمال او
بی خودم از حال خود، معطوف بر احوال او
هر چه دشواری رسیدم بیشتر در کارها
بیش بسپارم به ایزد باب استفعال او
جمله پی در پی سعایت کرده اندم در نظر
همچنان اشعار میگویم ولی در حال او
بوسه بر دستش که بر هر قوز شستش میزنم
بنده در افضال او بر ساق بر خلخال او
وصل ممکن نیست اما میرسد از راه دور
زرد و سبز آبی شمیم از تارو پود شال او
خود نگارا نام دادیمش در این قصه ولی
یک سخن ناگفت ما را یک لغت اجمال او
هر چه در ایده کند ما را خوش آید لاجرم
چونک دل بُردست مبهوتیم در افعال او
از ارسطو بشنوی گر حرف پیچاپیچ را
عشق می آید برون از شور و از جنجال او
(ارسطو خوشحساب)
#شعر #غزل #شاعر #عشق #ارسطوخوشحساب #شعر_پارسی #شاعرانه #عکس #عکس_نوشته #شاعرانه #نویسنده #کتاب #ادبیات #جنجال #خلخال #دست #ایزد #بنده #بوسه #سخن #شال #شاعران_ایرانی #قصه #معشوق #ادبی #عکنوشته #زیبایی

.
کاش بذر سرمه را شبی ملخ بزند
بس که چشمان تو بی بزک نفس گیر است
(ارسطو خوشحساب)
از اون تک بیت ها....
#شعر #شاعر #شاعرانه #عاشقانه #سرمه #چشم #عکس #عکسنوشته #عکس_نوشته #تک_بیت #شاعران #شعر_پارسی #شاعران_ایرانی #ارسطوخوشحساب #معشوق #ادبیات #بذر #ناگفتنی #نویسنده #کتاب

.
افتاده ام در دام او، دیوانه ی اندام او
جان سوزدم آلام او، چشمان آتش فام او
مُسکر پیاپی میخورم، از جان خود دل میبُرم
جانا اگر لب تر کند، لب می نهم در کام او
بر یاوه در هم میزنم، خود بر خزعبل میزنم
آشفته انگارد مرا ، ژولیده در اکرام او
در انتظار باده ام، جان دست باد داده ام
چون او بنوشد جرعه ای، لب میزنم بر جام او
افتاده ام بر پای او، شوریده در رویای او
سر بر سجودش می نهم، در خاک در ارغام او
بیدارم اندر خواب او، مغروق در پایاب او
ساعت به ساعت روز روز، اوهام در اوهام او
پر کن سبو لبریز کن، مصلوب و حلق آویز کن
سر میکشم سر میکشم، هر بار جُور از جام او
(ارسطو خوشحساب)
در خود بیخودی!
#شعر #شاعر #شعر_پارسی #عکس #عکسنوشته #عکس_نوشته #سبو #جام #عاشقانه #مست #رویا #ارسطوخوشحساب #ساعت #خواب #لب #چشم #معشوق #زیبا #ادبیات #کتاب #نویسنده #شاعرانه #ادبی #امروز #حال #شاعران_ایران

.
فراق از تو از ما بَرَد روح را
خماریّ ِ دائم کَنَد کوه را
بنازم چنین عشق انبوه را
که خوش آمدم درد و اندوه را
(ارسطو خوشحساب)
#شعر #شاعر #فراق #درد #شاعرانه #عاشقانه #عکس #عکس_نوشته #عکسنوشته #ارسطوخوشحساب #خماری #کوه #ادبیات #دوبیتی #حرف #دلنوشته #شعر_پارسی #عشق #هجران #حال #آسمان #ابر #آبی #حس

.
بخندید و از این غافل و مقمور گریزید
در خنده در آیید و سبو جور بریزید
هر نوش ز ساغر به کران جفت بکوبید
در خواهش آن دلبر پرشور بریزید
آواز خوش از کاسه ی تنبور بر آرید
سنتور و نی از گوشه ی ماهور بریزید
زندان ز همه مرغ و طیوران بگشایید
اصوات هزار از دل عصفور بریزید
ما را به دهن تلخی و تنتور بریزید
فاخور ولی به پای آن حور بریزید
ساجور بر این عاشق محجور ببندید
از جان و تنم به راهش انگور بریزید
ما در تب آن نگار مذکور خرابیم
از وی نظری به حال محرور بریزید
(ارسطو خوشحساب)
#شعر #شاعر #عاشق #عاشقانه #ادبیات #کتاب #نویسنده #سبو #دلبر #انگور #نگار #ساز #سنتور #تنبور #سنتور #تلخ #عکس #عکسنوشته #عکس_نوشته #زندان #ارسطوخوشحساب #خنده #زیبا #شعر_پارسی #شاعرانه

.
هستی که نیست غیر ما که تجربه کرده است؟
سر خوش بیاید که ما هم چو او سر خوشیم
(الف.خ)
#شعر #شاعر #بیت #هست #نیست #عاشقانه #عکس #عکسنوشته #عکس_نوشته #نویسنده #ارسطوخوشحساب #کتاب #سرخوش #تجربه ##هستی #حرف #تک_بیت

.
بریده ام بارها، ز عشق دلدارها
به مصلحت آمدم، جمله چنین کارها
لیک نگارا که شد، جنگ شدم در درون
هر چه نمودم نشد، فتح به پیکارها
عشق به او چون مرض، درد شدم روح را
نکته در اول شدم، آخر بیمارها
عمر که بی عشق رفت، هیچ مگیرم حساب
روز پس از روز شد، بی حسب این سالها
شب به شب اندر خیال، خواب کجا من کجا
غرق به رویا شدم، غوطه به آمال ها
جمله پریشانی ام، روی به ویرانی ام
قافیه آید برون، زین همه اخلال ها
(ارسطو خوشحساب)
#شعر #شاعر #شاعرانه #عشق #دلدار #رویا #خیال #ارسطوخوشحساب #بیماری #درد #عکس #عکسنوشته #عکس_نوشته #زیبا #خواب #غزل #نویسنده #کتاب #عاشقانه #تصویر #نوشته #حرف

نه در دیده آیی نه بیرون ز سر

#ارسطوخوشحساب #نیم_بیت از یک #شعر #عکسنوشته

.
چون میروی به سویش آهسته رو روان رو
اسرارِ دار فانی، محبوس در نهان رو
گر بارها فتادی، از طاقِ گِرد گردون
زین اُفتَدن مترسا، گنبد چو گِردکان رو
هر گویدت نگارا، بی چون و بی چرا شو
ناگفته بر زبان آ، مسکوت و بی بیان رو
محفل پر عاقلان را، او چون کنار بنهاد
دیوانه شو رها شو، بیرون ز عاقلان رو
در عشق پایدارآ، در چشم آشکار آ
در زیر پای یارا، عابد چو موبدان رو
چون وصل نارسیدت، در راه عارفی شو
هجران چو اوفتادت، در عاشقی عیان رو
افزون غمت شود هم، آسودگی رود هم
گر هست هم، هم ات نیست، شوریده بی دلان رو
(ارسطو خوشحساب)
#شعر #شاعر #شاعرانه #عاشقانه #عکس #عکسنوشته #متن #نویسنده #ارسطوخوشحساب #عشق #عرفان #هجران #عقل #اسرار #زیبا #حرف #عارف #شعر_پارسی #غزل #هنر

Most Popular Instagram Hashtags