#اداب_لباس

26 posts

TOP POSTS

۱۳۹۵۱۱۲۵
افراد موفق ظاهری حرفه ای دارند
#اداب_لباس
#ظاهر_حرفه ای
#ظاهر_اراسته
#موفقیت_در_تجارت
#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۱۲۵
همه ی اجزای لباس باید به یک رنگ باشد به خصوص رنگ کفش،کیف،کمربند و بند ساعت
#اداب_لباس
#ظاهر_اراسته
#ظاهر _حرفه ای
#لباس_حرفه ای
#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۱۱۸
لباس در درجه اول باید اندازه باشد، جنس و مد بودن آن در درجه دوم اهمیت قرار دارد
#اداب_لباس #لباس_اراسته
#لباس_رسمی
#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۱۰۲
در دنیای تجارت، بازرگانان به ظاهر اراسته طرف معامله توجه دارند و آن را نشانه معتمد بودن شخص می دانند،که برای هر نوع مذاکره و عقد قرارداد شرط لازم است،آنها معتقدند به انسانی که سر و وضع نامرتب دارد نمی شود اعتماد کرد.ظاهر مناسب بیانگر لیاقت و توانایی شخص است، شخصی موفق و در حال ترقی.
اعتماد و توجه دیگران را به خاطر ظاهر نا مرتب خود از دست ندهیم و ظاهری حرفه ای داشته باشیم😊🍃🍁🌺🍀🌷🌾
#آداب_معاشرت_تجاری
#اداب_لباس #آداب_لباس_پوشیدن
#آداب_معاشرت_در_دنیای کار
#حرفه ای_باشید
#آراستگی_محیط_کار
#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۱۱۹
آداب لباس پوشیدن:
پیراهن چهار خانه،به رنگ تیره و با طرح و خطوط مشخص و متمایز لباس را از رسمیت می اندازد
#اداب_لباس
#آداب_لباس_پوشیدن
#آداب_معاشرت_تجاری
#آداب_معاشرت_در_دنیای کار
#تشریفات
#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۱۱۹
آداب لباس پوشیدن:
جوراب بلند بپوشید تا هنگام نشستن پای شما معلوم نباشد
#اداب #اداب_لباس
#آداب_لباس_پوشیدن
#آداب_معاشرت_تجاری
#آداب_معاشرت_در_دنیای کار
#اداب_لباس
#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۱۱۷
The half Windsor
این گره مناسب است برای کروات هايي با قد و پهنای متوسط
#اداب_لباس #آداب
#آداب_لباس_پوشیدن
#آداب_معاشرت_تجاری
#آداب_معاشرت_در_دنیای کار
#بستن_کروات
#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۱۲۵
ظاهر خودتان را حرفه ای سازید
#ظاهر_حرفه ای
#اداب_لباس
#لباس_اراسته
#اتیکت
#جنتلمن
#حرفه ای*
#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۲۰۵
آداب لباس پوشیدن:
هیچ کت تکی مناسب مراسم های رسمی نیست. بنابراین در جلسات رسمی با کت تک ظاهر نشوید
#اداب_لباس
#پوشش
#اداب #جنتلمن باشید
#آداب_معاشرت_تجاری
#آداب_لباس_پوشیدن
#تشریفات #آداب_معاشرت
#zainab_solaimani

MOST RECENT

۱۳۹۵۱۲۲۴
حرفه ای باشید

آستین پیراهن شما باید ۱تا۲سانت از آستین کت شما بلندتر باشد، از دکمه سر دست استفاده کنید
#تشریفات#اداب_لباس #آداب_مغاشرت_در محیط کار#آداب_معاشرت_تجاری #etiquette #لباس_اراسته #لباس_رسمی
#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۲۲۴
کت هايي که ضخامت زیادی دارند رسمی نیستند،به جای آن ها از از پالتو استفاده کنید
#لباس_اراسته #اداب_لباس #تشریفات #لباس_رسمی #جنتلمن #آداب_معاشرت_در_دنیای کار#آداب_معاشرت_در محیط اداری#پالتو #لباس_غیر_رسمی
#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۲۲۴
از کت هايي استفاده کنید که دکمه ها در یک ردیف و در وسط می باشند
#اداب_لباس #اداب_معاشرت #ادب #آداب_معاشرت_در_دنیای کار#آداب_معاشرت_در محیط کار#جنتلمن #لیدی #ارتباط_موثر #بهبود_فردی #لباس_اراسته#لباس_رسمی

#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۲۲۴
#حرفه ای عمل کنید

هرگونه آرم را که سر آستین کت شما است را از آن جدا کنید
#اداب#اداب_لباس #آداب_معاشرت_در محیط کار#آداب_معاشرت_در_دنیای تجارت#تشریفات_etiquette #لیدی #جنتلمن #حرفه_ای #کت #شلوار
#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۲۲۴

برای محیطهای رسمی از کت های دو چاک استفاده شود
☀☀☀☀
اما افرادی که.بیش اندازه چاق هستند از کت های تک چاک استفاده کنند
☀☀☀☀
افرادی که لاغر و قدبلند هستند برای تناسب بین شانه ها و قسمت پایین بدن از کت های دو چاک استفاده کنند #اداب_لباس #آداب_معاشرت#محیط_کار #تشریفات#جنتلمن #آداب_معاشرت_در_دنیای کار#آداب_معاشرت #حرفه ای_شوید#پوشش_حرفه ای#لباس_اراسته#لباس_رسمی

Zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۲۲۱
Business formal dress code

لباس باید نشانه اقتدار شما باشد
فقط ۱۰درصد بیشتر به خودتان برسید!!!
پیراهن از رنگ کت،جوراب از رنگ شلوار،کفش و کمر بند متناسب با رنگ لباس، در تناسب رنگ دقت کنید😊😉 #اداب #اداب_لباس #اداب_معاشرت #آداب_اجتماعی #آداب_معاشرت #تشریفات#لیدی #جنتلمن#خوش_پوش #رسمي #محیط_کار #لباس_اراسته #لباس_رسمی#ارتباط_موثر #جذابیت_فردی #بهبود_فردی #رنگ_لباس

#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۲۰۶
آداب استفاده از عینک آفتابی:

۰۱از عینک اصل استفاده کنید اما آن را درجیب کنار یقه قرار ندهید
۰۲در انتخاب عینک آفتابی کیفیت و تطابق آن را با صورت خود مدنظر قرار دهید
۰۳در فضای سر بسته عینک آفتابی را روی سر خودتان قرار ندهید مگر بخواهید سریع از آن محیط خارج شوید
#اداب_لباس#آداب#تشریفات#جنتلمن
#آداب_استفاده _از عینک آفتابی
#عینک آفتابی#آداب_معاشرت
#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۲۰۵
آداب لباس پوشیدن:
هیچ کت تکی مناسب مراسم های رسمی نیست. بنابراین در جلسات رسمی با کت تک ظاهر نشوید
#اداب_لباس
#پوشش
#اداب #جنتلمن باشید
#آداب_معاشرت_تجاری
#آداب_لباس_پوشیدن
#تشریفات #آداب_معاشرت
#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۱۲۵
ظاهر خودتان را حرفه ای سازید
#ظاهر_حرفه ای
#اداب_لباس
#لباس_اراسته
#اتیکت
#جنتلمن
#حرفه ای*
#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۱۲۵
همه ی اجزای لباس باید به یک رنگ باشد به خصوص رنگ کفش،کیف،کمربند و بند ساعت
#اداب_لباس
#ظاهر_اراسته
#ظاهر _حرفه ای
#لباس_حرفه ای
#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۱۲۵
افراد موفق ظاهری حرفه ای دارند
#اداب_لباس
#ظاهر_حرفه ای
#ظاهر_اراسته
#موفقیت_در_تجارت
#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۱۲۱

خوش پوش،خوش بیان،خوش گفتارو خوش رفتار باشیم😊🍃🍁🌺🍀🌷
#اداب_لباس #آداب_معاشرت_تجاری
#آراستگی#آداب_معاشرت_در_دنیای کار
#اداب #تشریفات #اتیکت #اخلاق_ حرفه ای
#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۱۱۹
آداب لباس پوشیدن:
جوراب بلند بپوشید تا هنگام نشستن پای شما معلوم نباشد
#اداب #اداب_لباس
#آداب_لباس_پوشیدن
#آداب_معاشرت_تجاری
#آداب_معاشرت_در_دنیای کار
#اداب_لباس
#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۱۱۹
آداب لباس پوشیدن:
پیراهن چهار خانه،به رنگ تیره و با طرح و خطوط مشخص و متمایز لباس را از رسمیت می اندازد
#اداب_لباس
#آداب_لباس_پوشیدن
#آداب_معاشرت_تجاری
#آداب_معاشرت_در_دنیای کار
#تشریفات
#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۱۱۸
شلوار باید با کمر بند یا کمر بند رکابی(بند برتلbretelle) بسته شود( نه هر دوی آنها) و جنس کمر بند باید چرم مرغوب و همرنگ با کفش و هماهنگ با لباستان باشد

#آداب#اداب_لباس
#آداب_لباس_پوشیدن
#تشریفات #ادب #آداب_معاشرت_تجاری
#آداب_معاشرت_در_دنیای کار
#آداب_معاشرت حرفه ای
#zainab_solaimani

۱۳۹۵۱۱۱۸
لباس در درجه اول باید اندازه باشد، جنس و مد بودن آن در درجه دوم اهمیت قرار دارد
#اداب_لباس #لباس_اراسته
#لباس_رسمی
#zainab_solaimani

Most Popular Instagram Hashtags