#اتحاد_برزایی

MOST RECENT

.
برو و واسه رویاهات بجنگ...😏💪
دیگه موندن و جنگیدن و این حرفا معنی نداره...
چقد دیگه باید بمونی و نادیده گرفته بشی...
چقد دیگه باید ضربه بخوری از طرف کسایی که اسم خودشونو میزارن هوادار...😏
ماها میخوایم که بری و برسی به چیزایی که چند ساله منتظرشیم...😔
بری جایی که قدرتو بدونن و واست ارزش قائل باشن🙏
دیگه فرصت ها رو از دست نده به خاطر هیچ و پوچ...🙌
لطفا این دفعه به خاطر خودت بجنگ...💙👊
#اتحاد_برزایی

.
برو و واسه رویاهات بجنگ...😏💪
دیگه موندن و جنگیدن و این حرفا معنی نداره...
چقد دیگه باید بمونی و نادیده گرفته بشی...
چقد دیگه باید ضربه بخوری از طرف کسایی که اسم خودشونو میزارن هوادار...😏
ماها میخوایم که بری و برسی به چیزایی که چند ساله منتظرشیم...😔
بری جایی که قدرتو بدونن و واست ارزش قائل باشن🙏
دیگه غرصت ها رو از دست نده به خاطر هیچ و پوچ...🙌
لطفا این دفعه به خاطر خودت بجنگ...💙👊
#اتحاد_برزایی

.
برو و واسه رویاهات بجنگ....😏💪
دیگه موندن و جنگیدن و این حرفا معنی نداره...
چقد دیگه باید بمونی و نادیده گرفته بشی...
چقد دیگه باید ضربه بخوری از طرف کسایی که اسم خودشونو میذارن هوادار...😏
ماها میخوایم که بری و برسی به چیزایی که چندساله منتظرشیم..😔
بری جایی که قدرتو بدونن و واست ارزش قائل باشن🙏
دیگه فرصت ها رو از دست نده بخاطره هیچ و پوچ..🙌
لطفا ایندفعه بخاطرِ خودت بجنگ..💙👊
#اتحاد_برزایی
.
.
.
@behnam.barzay
@behnam.barzay
@behnam.barzay

.
برو و واسه رویاهات بجنگ....😏💪
دیگه موندن و جنگیدن و این حرفا معنی نداره...
چقد دیگه باید بمونی و نادیده گرفته بشی...
چقد دیگه باید ضربه بخوری از طرف کسایی که اسم خودشونو میذارن هوادار...😏
ماها میخوایم که بری و برسی به چیزایی که چندساله منتظرشیم..😔
بری جایی که قدرتو بدونن و واست ارزش قائل باشن🙏
دیگه فرصت ها رو از دست نده بخاطره هیچ و پوچ..🙌
لطفا ایندفعه بخاطرِ خودت بجنگ..💙👊
#اتحاد_برزایی

.
برو و واسه رویاهات بجنگ....😏💪
دیگه موندن و جنگیدن و این حرفا معنی نداره...
چقد دیگه باید بمونی و نادیده گرفته بشی...
چقد دیگه باید ضربه بخوری از طرف کسایی که اسم خودشونو میذارن هوادار...😏
ماها میخوایم که بری و برسی به چیزایی که چندساله منتظرشیم..😔
بری جایی که قدرتو بدونن و واست ارزش قائل باشن🙏
دیگه فرصت ها رو از دست نده بخاطره هیچ و پوچ..🙌
لطفا ایندفعه بخاطرِ خودت بجنگ..💙👊
#اتحاد_برزایی
@behnam.barzay

#repost from @behnam._.barzay_77 💙👑
.
برو و واسه رویاهات بجنگ....😏💪
دیگه موندن و جنگیدن و این حرفا معنی نداره...
چقد دیگه باید بمونی و نادیده گرفته بشی...
چقد دیگه باید ضربه بخوری از طرف کسایی که اسم خودشونو میذارن هوادار...😏
ماها میخوایم که بری و برسی به چیزایی که چندساله منتظرشیم..😔
بری جایی که قدرتو بدونن و واست ارزش قائل باشن🙏
دیگه فرصت ها رو از دست نده بخاطره هیچ و پوچ..🙌
لطفا ایندفعه بخاطرِ خودت بجنگ..💙👊
#اتحاد_برزایی
#77
💙👑
@behnam.barzay 🌹👑

برو واسه رویاهات بجنگ ...💪
دیگه موندن جنگیدن این حرفت معنی نداره ...
چقد دیگه باید بمونی نادیده گرفته باشی ....
چقد دیگه باید ضربه بخوری از طرف کسایی که اسم خودشونو میزارن هوادار ...
ماها میخوایم بری برسی به چیزهایی که چند ساله منتظرشیم ...
بری جایی که قدرتو بدونن برات ارزش قائل بشن ...🙏
دیگه فرصت ها رو از دست نده بخاطر هیچ و پوچ ...🙌
لطفا این دفعه بخاطر خودت بجنگ ...💙 👊
#اتحاد_برزایی
@behnam.barzay @behnam.barzay

.
برو و واسه رویاهات بجنگ....😏💪
دیگه موندن و جنگیدن و این حرفا معنی نداره...
چقد دیگه باید بمونی و نادیده گرفته بشی...
چقد دیگه باید ضربه بخوری از طرف کسایی که اسم خودشونو میذارن هوادار...😏
ماها میخوایم که بری و برسی به چیزایی که چندساله منتظرشیم..😔
بری جایی که قدرتو بدونن و واست ارزش قائل باشن🙏
دیگه فرصت ها رو از دست نده بخاطره هیچ و پوچ..🙌
لطفا ایندفعه بخاطرِ خودت بجنگ..💙👊
#اتحاد_برزایی

.
برو و واسه رویاهات بجنگ....😏💪
دیگه موندن و جنگیدن و این حرفا معنی نداره...
چقد دیگه باید بمونی و نادیده گرفته بشی...
چقد دیگه باید ضربه بخوری از طرف کسایی که اسم خودشونو میذارن هوادار...😏
ماها میخوایم که بری و برسی به چیزایی که چندساله منتظرشیم..😔
بری جایی که قدرتو بدونن و واست ارزش قائل باشن🙏
دیگه فرصت ها رو از دست نده بخاطره هیچ و پوچ..🙌
لطفا ایندفعه بخاطرِ خودت بجنگ..💙👊
#اتحاد_برزایی
@behnam.barzay

.
برو و واسه رویاهات بجنگ....😏💪
دیگه موندن و جنگیدن و این حرفا معنی نداره...
چقد دیگه باید بمونی و نادیده گرفته بشی...
چقد دیگه باید ضربه بخوری از طرف کسایی که اسم خودشونو میذارن هوادار...😏
ماها میخوایم که بری و برسی به چیزایی که چندساله منتظرشیم..😔
بری جایی که قدرتو بدونن و واست ارزش قائل باشن🙏
دیگه فرصت ها رو از دست نده بخاطره هیچ و پوچ..🙌
لطفا ایندفعه بخاطرِ خودت بجنگ..💙👊
#اتحاد_برزایی

.
برو و واسه رویاهات بجنگ....😏💪
دیگه موندن و جنگیدن و این حرفا معنی نداره...
چقد دیگه باید بمونی و نادیده گرفته بشی...
چقد دیگه باید ضربه بخوری از طرف کسایی که اسم خودشونو میذارن هوادار...😏
ماها میخوایم که بری و برسی به چیزایی که چندساله منتظرشیم..😔
بری جایی که قدرتو بدونن و واست ارزش قائل باشن🙏
دیگه فرصت ها رو از دست نده بخاطره هیچ و پوچ..🙌
لطفا ایندفعه بخاطرِ خودت بجنگ..💙👊
#اتحاد_برزایی

.
برو و واسه رویاهات بجنگ....😏💪
دیگه موندن و جنگیدن و این حرفا معنی نداره...
چقد دیگه باید بمونی و نادیده گرفته بشی...
چقد دیگه باید ضربه بخوری از طرف کسایی که اسم خودشونو میذارن هوادار...😏
ماها میخوایم که بری و برسی به چیزایی که چندساله منتظرشیم..😔
بری جایی که قدرتو بدونن و واست ارزش قائل باشن🙏
دیگه فرصت ها رو از دست نده بخاطره هیچ و پوچ..🙌
لطفا ایندفعه بخاطرِ خودت بجنگ..💙👊
#اتحاد_برزایی
@behnam.barzay
@behnam.barzay
@behnam.barzay

.
برو و واسه رویاهات بجنگ....😏💪
دیگه موندن و جنگیدن و این حرفا معنی نداره...
چقد دیگه باید بمونی و نادیده گرفته بشی...
چقد دیگه باید ضربه بخوری از طرف کسایی که اسم خودشونو میذارن هوادار...😏
ماها میخوایم که بری و برسی به چیزایی که چندساله منتظرشیم..😔
بری جایی که قدرتو بدونن و واست ارزش قائل باشن🙏
دیگه فرصت ها رو از دست نده بخاطره هیچ و پوچ..🙌
لطفا ایندفعه بخاطرِ خودت بجنگ..💙👊
#اتحاد_برزایی

💙👑
.
برو و واسه رویاهات بجنگ....😏💪
دیگه موندن و جنگیدن و این حرفا معنی نداره...
چقد دیگه باید بمونی و نادیده گرفته بشی...
چقد دیگه باید ضربه بخوری از طرف کسایی که اسم خودشونو میذارن هوادار...😏
ماها میخوایم که بری و برسی به چیزایی که چندساله منتظرشیم..😔
بری جایی که قدرتو بدونن و واست ارزش قائل باشن🙏
دیگه فرصت ها رو از دست نده بخاطره هیچ و پوچ..🙌
لطفا ایندفعه بخاطرِ خودت بجنگ..💙👊
#اتحاد_برزایی
#77
💙👑
@behnam.barzay 🌹👑

.
برو و واسه رویاهات بجنگ....😏💪
دیگه موندن و جنگیدن و این حرفا معنی نداره...
چقد دیگه باید بمونی و نادیده گرفته بشی...
چقد دیگه باید ضربه بخوری از طرف کسایی که اسم خودشونو میذارن هوادار...😏
ماها میخوایم که بری و برسی به چیزایی که چندساله منتظرشیم..😔
بری جایی که قدرتو بدونن و واست ارزش قائل باشن🙏
دیگه فرصت ها رو از دست نده بخاطره هیچ و پوچ..🙌
لطفا ایندفعه بخاطرِ خودت بجنگ..💙👊
#اتحاد_برزایی
@behnam.barzay
@behnam.barzay

.
برو و واسه رویاهات بجنگ....😏💪
دیگه موندن و جنگیدن و این حرفا معنی نداره...
چقد دیگه باید بمونی و نادیده گرفته بشی...
چقد دیگه باید ضربه بخوری از طرف کسایی که اسم خودشونو میذارن هوادار...😏
ماها میخوایم که بری و برسی به چیزایی که چندساله منتظرشیم..😔
بری جایی که قدرتو بدونن و واست ارزش قائل باشن🙏
دیگه فرصت ها رو از دست نده بخاطره هیچ و پوچ..🙌
لطفا ایندفعه بخاطرِ خودت بجنگ..💙👊
#اتحاد_برزایی
@behnam.barzay @behnam.barzay

.
برو و واسه رویاهات بجنگ....😏💪
دیگه موندن و جنگیدن و این حرفا معنی نداره...
چقد دیگه باید بمونی و نادیده گرفته بشی...
چقد دیگه باید ضربه بخوری از طرف کسایی که اسم خودشونو میذارن هوادار...😏
ماها میخوایم که بری و برسی به چیزایی که چندساله منتظرشیم..😔
بری جایی که قدرتو بدونن و واست ارزش قائل باشن🙏
دیگه فرصت ها رو از دست نده بخاطره هیچ و پوچ..🙌
لطفا ایندفعه بخاطرِ خودت بجنگ..💙👊
#اتحاد_برزایی
@behnam.barzay

.
برو و واسه رویاهات بجنگ....😏💪
دیگه موندن و جنگیدن و این حرفا معنی نداره...
چقد دیگه باید بمونی و نادیده گرفته بشی...
چقد دیگه باید ضربه بخوری از طرف کسایی که اسم خودشونو میذارن هوادار...😏
ماها میخوایم که بری و برسی به چیزایی که چندساله منتظرشیم..😔
بری جایی که قدرتو بدونن و واست ارزش قائل باشن🙏
دیگه فرصت ها رو از دست نده بخاطره هیچ و پوچ..🙌
لطفا ایندفعه بخاطرِ خودت بجنگ..💙👊
#اتحاد_برزایی

.
برو و واسه رویاهات بجنگ....😏💪
دیگه موندن و جنگیدن و این حرفا معنی نداره...
چقد دیگه باید بمونی و نادیده گرفته بشی...
چقد دیگه باید ضربه بخوری از طرف کسایی که اسم خودشونو میذارن هوادار...😏
ماها میخوایم که بری و برسی به چیزایی که چندساله منتظرشیم..😔
بری جایی که قدرتو بدونن و واست ارزش قائل باشن🙏
دیگه فرصت ها رو از دست نده بخاطره هیچ و پوچ..🙌
لطفا ایندفعه بخاطرِ خودت بجنگ..💙👊
#اتحاد_برزایی

.
برو و واسه رویاهات بجنگ....😏💪
دیگه موندن و جنگیدن و این حرفا معنی نداره...
چقد دیگه باید بمونی و نادیده گرفته بشی...
چقد دیگه باید ضربه بخوری از طرف کسایی که اسم خودشونو میذارن هوادار...😏
ماها میخوایم که بری و برسی به چیزایی که چندساله منتظرشیم..😔
بری جایی که قدرتو بدونن و واست ارزش قائل باشن🙏
دیگه فرصت ها رو از دست نده بخاطره هیچ و پوچ..🙌
لطفا ایندفعه بخاطرِ خودت بجنگ..💙👊
#اتحاد_برزایی
@behnam.barzay

Most Popular Instagram Hashtags