[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ئوازی

MOST RECENT

:
(اک) به مثابه جوهرهٔ اصلی تحرک و جریانات حسی عالم جسمانی حضور دارد و کانون تمامی ارکان فکر و ذهن و عصارهٔ هستی و حیات آنهاست.
هم علت تمامی فعالیت‌ها و اعمال و هم معلول تمامی علت‌ها است.

اک اصل آفریننده‌ای است که حاصل تلاطم و حرکت قطبیت یافته‌ای از سریر سوگماد است که به سوی همهٔ جهانها و کائنات جاری است.
بر همه چیز نفوذ می‌کند چون هیچ چیز بدون اک نمی‌تواند هستی داشته باشد.

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۸۹ و ۹۰
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار #شریعت_کی_سوگماد
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #shariyat_ki_sugmad

:
صوت عملا صدای سوگماد است.
صوت، اغلب توسط اساتید نظام وایراگی اک، خطاب می‌شود. در سانسکریت به عنوان ′ نام ′ شناخته می‌شود.
این کلمه بیان کنندهٔ همهٔ آن چیزی است که خدا هست، گفته و یا انجام داده و تمام صفات او را شامل می‌شود.
این تنها طریقی است که توسط آن روح کل خود را در آگاهی انسان متجلی می‌کند.

موج صوتی دو جنبه دارد: یکی جریان خارج از مرکز و یک جریان به طرف مرکز
این البته به معنی آن است که جریانی از مرکز اقالیم بهشتی به طرف خارج وجود دارد که همان جریان دوباره از بیرون به طرف داخل جاری می‌شود.
با حرکت این موج چنین به نظر می‌آید که تمام نیرو و تمام حیات تا مرز هستی جریان یافته و با برگشت آن دوباره به طرف مولد مرکزی تمام خلقت، مرکز تمام چیزها، جایی که خود سوگماد سکنی دارد، باز می‌گردد.

#اکنکار_کلید_جهانهای_اسرار ص ۱۸۵ و ۱۸۶
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
از طریق نور و صوت است که روح کُل می‌تواند خود را بر آگاهی انسانی متجلی کند. هنگامی که وجدان معنوی (یا آگاهی معنوی) در یک شخص بیدار شود، به خصوص اگر آن شخص فن سفرروح را آموخته باشد، قادر به شنیدن جریان صوتی خواهد بود و هنگامی که آن را احساس کند، قدرت خدا را احساس کرده است.
این صدا در واقع خدای عالی است که خود را در صورتی قابل دیدن و شنیدن متجلی می‌کند.

#اکنکار_کلید_جهانهای_اسرار ص ۱۸۳
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
کائنات در اک یا کلمه به ظهور می‌رسد.
همه در اک و به ارادهٔ اک متجلی می‌شود.
اک نماینده حضور همه چیز است.
هم قابل توضیح است و هم غیر قابل توضیح.
اک حاصل شخصیت پذیرفتن سوگماد است.
هم کُل بنیادین و جزء بنیادین سوگماد است که با تمامی حیات سخن می‌گوید و به آن زندگی می‌بخشد.
تقسیم شدنی و هم تقسیم ناشدنی است، محدود است و هم نامحدود، در فکر می‌آید و در فکر نمی‌گنجد، قابل تصور و هم غیر قابل تصور است.
همهٔ آنچه در بالا ذکر شد جز اک نیست.

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۸۹
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار #شریعت_کی_سوگماد
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #shariyat_ki_sugmad

:
رمز سفر روح، جدایی روح از بدن، از سه اصل اساسی و‌بنیانی تشکیل شده است. سه پایهء مثلث این اصول عبارتند از:
تفکر، نور و صوت

تفکر، آن اصلی که به عنوان فعالیت می‌شناسیم، توسط قوهٔ تخیل به انجام می‌رسد. با قرار دادن نیت‌مان در موقعیت یا عملی خاص، کالبدهای درونی‌مان در محدودهٔ سه جهان اول، دنباله‌روی فکرمان خواهند بود.

طبیعت حقیقی نور در این است که برای آنانی که به اندازه کافی خوشبخت هستند که آن(نور) را در شکل خالصش دریافت کنند، خرد، عشق و برکت به ارمغان می‌آورد
نور خدا، هنگامی که خود را از طریق روح در یک فرد ملاقات می‌کند، تبعیض قائل نمی‌شود. این نور بر هرکسی که باز بوده و آمادهٔ دریافتش باشد جلوه می‌کند.

صوت سومین و مهمترین بخش از این سه اصل اساسی در مطالعهٔ سفر روح است. صوت تم اصلی تمام ادیان و‌نیروی آفرینندهٔ و حفظ کننده تمام جهانها، از جمله جهان مادی است.
این صوت مترادف همهٔ آن چیزی است که خدای تعالی هست و ه‍مهٔ انچه در تمامی جهانها انجام می‌دهد. به عبارتی دیگر صوت تمامی وجود الهی در عمل است و تمامی خصوصیات او را در بر می‌گیرد.

#اکنکار_کلید_جهانهای_اسرار ص ۱۸۱ و ۱۸۲ و۱۸۳
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
آهنکارا یا خودستایی، پنجمین از نفسانیات است.
آهنکارا از بزرگ نمایی خودش تغذیه می‌کند
حق به جانبی یکی از بدترین قسمتهای خودپرستی ذهن است.
منظور اصلی خودستایی ایجاد سدی در راه ما برای رسیدن به حقیقت است. او کاملا ما را گول میزند و در جایی که می‌بایستی راه خدا را جستجو کنیم ما را از خود راضی نگه میدارد.
آنهایی که خودپرست هستند، هر گونه تلاشی را در جهت روشنگری خودشان به شدت دفع می‌کنند‌.
خودپرست به سرعت جبهه می‌گیرد و مانند فرد خشمگین بسیار حساس است و به هیچ وجه تحمل روبرو شدن با ضعف درون خویش را ندارد. به هر حال او بسیار عجولانه روی خطاهای دیگران انگشت میگذارد.
برخی از فازهای خودستایی عبارتند از : تعصب، اعمال نفس، به رخ کشیدن مال و مکنت، پوشیدن لباسهای پر زرق و برق، ابراز رفتار تحکم آمیز، رئیس‌مآبی، سرکوفت زدن و عیب جویی

#اکنکار_کلید_جهانهای_اسرار ص ۱۷۹
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
اک ریشه و بنیان کل حیات است :
او - آن - من - تو و شما.
اک اینجاست، آنجاست و همه‌جاست.
در تمامی جهات نفوذ می‌کند، شرق، غرب، جنوب، شمال، بالا و پایین. هرکجا و در تمام فصول.
همهٔ هویت‌ها و بی‌هویت‌ها در اک هستی دارند.
اک نماد فردیت، نور و صوت است. اک موسیقی طبقات بهشتی و نوری است که نورها را می‌آفریند.
اک همهٔ فرضیه‌ها و همهٔ فریضه‌هاست.
آفریدگار، آفرینش و آفریده، همه و همه تنها اک است.

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۸۷
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار #شریعت_کی_سوگماد
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #shariyat_ki_sugmad

:
لوبها یا طمع، یکی از سمی ترین نفسانیات است.
مقصود طمع به بردگی گرفتن انسان برای چیزهای مادی زندگی و مخدوش کردن ذهن او برای ممانعت از دریافتهای ارزشهای بالاتر معنوی است.
طمع ما را یک مرتبه از طبقه حیوانی پایین تر میبرد، یعنی به طبقه معدنی پیوند میدهد‌.
برخی از فازهای طمع عبارتند از : دروغگویی، دورویی، سرقت، ارتشا(رشوه دادن و گرفتن)، حیله گری و غلط اندازی

موها یا وابستگی، چهارمین از نفسانیات ذهن است. معنای آن وابستگی به یک چیز و یا احساس تعلق به یک شخص است.
وابستگی احتمالا فریبنده ترین و موذی ترین نفسانیات ذهن است. او در لباس احترام به روی ما می خزد و مقصودش به اسارت کشیدن ماست در قبال ارزشهای محیطی و اشتراکی به نحوی که روی آنها به غلط ارزیابی کنیم.
پس از آن که جذب آنها شدیم، دیگر برای هیچ چیز دیگر وقت نداریم

#اکنکار_کلید_جهانهای_اسرار ص ۱۷۷ و ۱۷۸
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
کاما یا شهوت، هر گونه عملکرد عادی است که بدان اجازه تقاضاهای غیر عادی داده شود و آن را به عاملی مخرب و تحقیر کننده تبدیل کند.
کاما شامل اشتیاق های غیر طبیعی جنسی، مخدر، الکل، تنباکو(دخانیات) و غذاها را در بر میگیرد
عملکرد اصلی کاما در این است که انسان را تحقیر کرده و او را تا حد اشتهای حیوانی پایین آورد.

کرودا یا خشم، دومین از نفسانیات تاریک است.
منظور آن عبارت است از برانگیختن نزاع، ایجاد اغتشاش و پریشان کردن توجه انسان با هدف بازداشتن او از تمرکز.
مقصود آن پایبن آوردن انسان تا مرحله انهدام کامل است.
تا هنگامی که خشم بر ذهن مستولی باشد، هیچگونه پیشرفتی در طریق معنوی برای شخص ممکن نیس.
معدودی از قالبهای خشم عبارتند از : افترا(تهمت)، سخن چینی، غیبت، بی حرمتی (هتاکی)، عیب جویی، انزجار، استهزا، بدخواهی و تندخویی و بی حوصلگی

#اکنکار_کلید_جهانهای_اسرار ص ۱۷۵ و ۱۷۶
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
هرآنچه در هستی است از اک پدید آمد و هستی‌اش تنها بواسطهٔ حضور اک دوام می‌یابد.
در آغاز هیچ، جز اک نبود و [آن] کلمهٔ سوگماد بود، متجلی نشده و صورت نیافته.
از [آن] حالت خام، تجلی پدید آمد.
قدرت درون اک قطبیت یافت و اندک اندک از درونش ارتعاشات اک صادر شدند و جهانهای بیشمار صورت بیرونی یافتد، مانند حباب‌هایی که از کف چشمه‌های عمیق و جوشان بر می‌خیزد.

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۸۷
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار #شریعت_کی_سوگماد
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #shariyat_ki_sugmad

:
ذهن بروی هر چیز که تمرکز کند، جزئی از آن می‌شود.
به عبارتی دیگر ما هرچه بیشتر شبیه چیزهایی می‌شویم که راجع به آن فکر می‌کنیم و هرچه تصور آن چیز صریح‌تر و روشن‌تر انجام گیرد شباهت ما به آنچه در فکرمان است بیشتر می‌شود.

#اکنکار_کلید_جهانهای_اسرار ص ۱۷۵
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
آتما در حال به سر بردن در هوشیاری رویاگونهٔ وضعیت روانی است و در این وضعیت از پدیده‌های لطیف زندگی مثل تفکرات، عواطف، شادی، عقل و خوراک ذهنی لذت می‌برد.
وجود این پدیده‌ها برای کالبدهای منطبق با طبقات روانی از قبیل اثیری، علی و ذهنی، حیاتی است.
آنگاه که روح با قدرت رویابینی‌اش بر این وضعیت‌ها تسلط یافت، فرمانروای مطلق کیهان خود می‌شود.

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۸۵
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار #شریعت_کی_سوگماد
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #shariyat_ki_sugmad

:
برای روح ضرورت دارد که برای تماس گرفتن با جهان خارج از طریق کالبدهای مختلف عمل کند و هر کجا که با مخالفت ذهن روبرو شد، چاره ایی جز این ندارد که کناری ایستاده و ناظر سقوط و انهدام خود باشد.
اینجاست که روح، یک سفـــــــــیر روح را به کمک میطلبد تا او را از درون این منجلاب نجات دهد

#اکنکار_کلید_جهانهای_اسرار ص ۱۷۴
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
فکر گرچه در طبیعت منفی است، هنگامی تشکیل می‌شود که روح ذهن را به تحرک درآورد.
ذهن در مطابقت با یک الگوی خلاقه، اشکال مشخصی را تشکیل می‌دهد که این اشکال در طبقهٔ اثیری فرم خاصی به خود می‌گیرند.
همینطور می‌تواند فرم سمبلها، افکار و مقاصدی را به خودش بگیرد که اینها در طبقهٔ ذهنی به چشم می‌آیند.

آن چیزی که ما به عنوان منطق و دلیل می‌شناسیم تنها گرفتن یک الگوی رفتاری از زمینه‌‌های مشخصی چون علم و طبیعت انسان و غیره است و تطابق اینها با تجربیات فعلی‌مان و قوانینی که در طبیعت یا اجتماع با آنها در تضاد است که اگر چنین باشد غیرمنطقی و بی‌دلیل جلوه خواهد کرد.
به این دلیل است که ذهن عاشق منطق و دلیل است، چرا که عاشق روتین است.
بنابراین هنگامی که ذهن از طریق روح نیرو می‌گیرد، می‌تواند «فکر» ایجاد کند و عملی که به این ترتیب انجام می‌دهد، تفکر نام دارد‌‌. به همین دلیل است که ما تنها در سکوت و عدم عوامل مزاحم می‌توانیم برای خود پریدهای تفکر ایجاد کنیم.

#اکنکار_کلید_جهانهای_اسرار ص ۱۵۹
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
روح بیدار شده عملکرد خود را در طبقات معنوی به انجام می‌رساند در حالیکه هنوز در طبقات فیزیکی به سر می‌برد. او وجودی برتر است که در کالبدی جسمانی زندگی می‌کند.
در اینجاست که او از خوراک حواس، عملکردهای کالبدی و مصالحه با زندگی در این طبقه از کیهانهای ماده لذت می‌برد

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۸۴
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار #شریعت_کی_سوگماد
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #shariyat_ki_sugmad

:
بودی رکن تفکر است. این رکن، عقل را در انسان به ظهور می‌رساند، آن نیرویی که از فکر به عنوان واسطه‌ای برای ارتباط با جهان خارج استفاده می‌کند.

رکن بودی، ابزار تفکر، تمیز و قضاوت است.
پس از آنکه رکن بودی علایم و تاثیرات را از رکن قبلی، چیتا، دریافت می‌کند عامل تفکر را به جریان انداخته و قوهٔ تمیز ایجاد می‌شود و سپس تصمیم گرفته می‌شود که چه چیزی باید پذیرفته و چه چیزی رد شود.

آهنکار، این بخش تصمیمات سایر ارکان را از طریق رکن بودی دریافت کرده و دستورات را به مرحلهٔ اجرا می‌گذارد.
این هنان قسمتی است که انسان خود را از حیوان جدا می‌کند. زیرا در این رکن ذهن است که انسان خود را به عنوان بشر از طبیعت الهی تشخیص می‌دهد
همچنین این قدرت را در فرد به وجود می‌آورد که بین منافع خود و دیگران در زندگی فرق بگذارد که اگر در این جنبه بیش از حد اغراق شود، منجر به غرور و خودپسندی خواهد شد.

#اکنکار_کلید_جهانهای_اسرار ص ۱۵۸ و ۱۶۲
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
ذهن را می‌توان از لحاظ عملکرد یا مرحلهٔ فعالیت به چهار بخش تقسیم کرد. گاهی این قستمها را به نام چهار آنتیشکاران می‌شناسیم که اسمی شرقی برای آنهاست. این چهار بخش عبارتند از :
چیتا
ماناس
بودی
آهنکار

چیتا آن رکنی از ذهن است که از شکل، زیبایی، رنگ، ریتم، هماهنگی و پرسپکتیو الگو برداری می‌کند.
از میان اینها، از کیفیاتی که خوشش بیاید، لذت می‌برد و چیزی را که دوست نداشته باشد، شدیدا پس می‌زند.
این علائم را چیتا، بیشتر از طریق چشم‌ها و سایر اندام حسی دریافت می‌کند و پس از قبول یا انتخاب آنچه دوست دارد، ان را به بودی رد می‌کند که ما آن را به عنوان عقل می‌شناسیم.

ماناس عملا عنصر ذهنی است. این همان رکنی است که ما از آن در جهت ثبت علائمی که از طریق حواس بویایی، چشایی، شنوایی و لامسه دریافت می‌کنیم، بهره می‌بریم.
مهمترین خصیصه ماناس، مزه (یا حس چشایی) است.
رکن ماناس، عکس‌العمل‌هایش خودکار است و از هر چیزی در جهت لذت بردنش تربیت شده باشد، تمتع می‌برد
سپس این علائم را برای قضاوت نهایی به رکن بودی رد می‌کند.

#اکنکار_کلید_جهانهای_اسرار ص ۱۵۷
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
سه کالبد همیشه وجود دارند: علی _ ذهنی _ ثقیل
بسته به اراده و تلاش روح، رهایی از آنها میسر است.
به صورت معمول حیات روح به جهانهای تحتانی محدود می‌شود.
این طبقات عبارتند از: فیزیکی _ اثیری _ علی _ ذهنی _ ناخودآگاه (اتری)
او در عین حال در بندگی هوشیاری‌های سه‌گانه‌ای بنام وضعیت بیداری، رویا و بی‌رویایی قرار دارد

مادامیکه روح در قالب انسانی و محدودیت‌های جهان‌های تحتانی به سر می‌برد، مجبور است به زندکی در شرایط کَل رضایت دهد.

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۸۳ و ۸۴
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار #شریعت_کی_سوگماد
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #shariyat_ki_sugmad

:
ذهن ابزار بسیار مفیدی است به شرط اینکه تحت کنترل روح باشد.
ذهن بهترین خدمتکار است اما تحت هیچ عنوانی یک ارباب نیست.
در موقعیت یک ارباب، ذهن مانند یک اتومبیل بدون راننده است. هیچ اراده‌ای از خود ندارد، بجز آنچه ما به آن می‌دهیم. هیچ کاری بلد نیست، مگر کاری که برایش آموزش دیده باشد. هیچ قدرت استدلال ندارد و صاحب عقیده و رفتار هم نیست.

#اکنکار_کلید_جهانهای_اسرار ص ۱۵۷
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
روح به دلیل ظرافت فوق‌العادهٔ نواساناتش نمی‌تواند با جهانهای مادی تماس حاصل کند، مگر آنکه در تطابق با طبقهٔ خاصی که می‌باید در ان زندگی کند ابزاری در دسترس داشته باشد.
و به همین دلیل است که خدا به خودی خود نمی‌تواند در جهانهای مادی تجلی پیدا کند و یا برای دادن دستورالعمل به کسی ظاهر شود.
و به همین دلیل است که او برای پیش بردن منظورهایش در جهانهای مخلوق نیاز به سفیران روح، فرشتگان، مافوق فرشتگان و وجوهای دیگری دارد.

#اکنکار_کلید_جهانهای_اسرار ص ۱۴۸
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

Most Popular Instagram Hashtags