secretmagazine secretmagazine

1,653 posts   39,536 followers   60 followings

Secret Media Official  Secret Media : สื่อสร้างแรงบันดาลใจและธรรมะที่เข้าใจง่าย > สร้างพลังใจ เพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง <

มาเล่นกันนะ ใช้สีชมพูเพราะดูแล้วมีความสุข ไม่เกี่ยวว่าเรื่องความสุขต้องเป็นความรักเท่านั้นนะยูว์ #secretinspiration

#แกะศัพท์ธรรมจากพุทธวจน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อฆราวาสใฝ่ธรรมทุกท่าน #ชอบบอกด้วย #secretdhamma

ฆ่าตัวตาย พ้นทุกข์จริงหรือ ธรรมวิสัชนา โดย ท่าน ว.วชิรเมธี ขอให้คำตอบนี้สามารถโน้มนำใจของคนทุกผู้ที่มีความเสี่ยงนี้ด้วยเถิด สาธุ #secretdhamma #secretปุจฉา

ฝึกจิตให้มีสติรู้ตัว #secretdhamma

ไม่อยากวุ่นวายใจ ก็ดึงใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวซะ #secretdhamma

ธรรมต้องปฏิบัติ มิใช่แค่รู้ #secretdhamma

มาเช็คกัน คุณเป็นคนทำบุญแบบไหน? #ท่านพุทธทาสภิกขุ #secretdhamma

อโหสิกรรมกันนะ #secretdhamma

เป็นชายหนุ่มที่คมทั้งหน้า คมทั้งคำจริงๆ @godfather1632 #คำคมคนดัง #secretinspiration

ข้อดีของอุปสรรค #secretdhamma

เลิกคิด เลิกต่ออายุ #secretdhamma

เหตุที่ทำให้พระพุทธองค์ทรงมีพระนามว่า “ตถาคต”

ภิกษุทั้งหลาย ! โลกเป็นสภาพที่ตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้ว
ตถาคตจึงเป็นผู้ถอนตนจากโลกได้แล้ว
เหตุให้เกิดโลก เป็นสภาพที่ตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้ว
ตถาคตจึงละเหตุให้เกิดโลกได้แล้ว
ความดับไม่เหลือของโลกเป็นสภาพที่ตถาคตรู้พร้อมเฉพาะแล้ว
ตถาคตจึงทำให้แจ้งความดับไม่เหลือของโลกได้แล้ว
ทางให้ถึงความดับไม่เหลือของโลก เป็นสิ่งที่ตถาคตรู้พร้อมเฉพาะแล้ว
ตถาคตจึงทำให้เกิดมีขึ้นได้แล้ว ซึ่งทางให้ถึงความดับไม่เหลือของโลกนั้น

ภิกษุทั้งหลาย ! อายตนะอันใด ที่พวกมนุษยโลก พร้อมทั้งเทวโลก มาร, พรหม, ที่หมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ได้เห็นได้ฟัง ได้ดม-ลิ้ม-สัมผัส ได้รู้แจ้ง ได้บรรลุ ได้แสวงหา ได้เที่ยวผูกพันติดตามโดยน้ำใจ,
อายตนะนั้น ตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วทั้งสิ้น
เพราะเหตุนั้น จึงได้นามว่า “ตถาคต”

ภิกษุทั้งหลาย ! ในราตรีใด ตถาคตได้ตรัสรู้ และในราตรีใด ตถาคตปรินิพพาน,
ในระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอบ พร่ำสอน แสดงออกซึ่งคำใด,
คำนั้นทั้งหมด ย่อมมีโดยประการเดียวกันทั้งสิ้น ไม่แปลกกันโดยประการอื่น,
เพราะเหตุนั้น จึงได้นามว่า “ตถาคต”. ภิกษุทั้งหลาย ! ในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มาร, พรหม,
ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์
ตถาคตเป็นผู้เป็นยิ่ง ไม่มีใครครอบงำ เป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาด
เป็นผู้มีอำนาจสูงสุด (โดยธรรม) แต่ผู้เดียว,
เพราะเหตุนั้น จึงได้นามว่า “ตถาคต”. บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๐/๒๓, อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓

#พุทธวจน #secretdhamma

Most Popular Instagram Hashtags