saharvaladbeygi saharvaladbeygi

635 posts   406081 followers   380 followings

Sahar Valadbeygi 

http://Twitter.com/SaharValadbeygi

از درون که زلال باشی،
خداوند نوری می بخشد آنچنان که ندانی.
مردم دوستت مي دارند از جایی که ندانی و نیازهایت از جایی برآورده شود که ندانی چه شد.
پاک نیت کسی است که برای همه، بدون استثنا خیر بخواهد.
چون می داند سعادت دیگران از خوشی او نمی کاهد، بی نیازی آنها از ثروت او کم نمی کند و سلامت آنها عافیت و آرامش او را سلب نخواهد کرد.

پس، چه زیباست که همیشه نیک اندیش و خیرخواه باشیم.

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﯾﮏ ﺁﺷﻨﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﺰﺩﯾﮏ ، آﻧﻘﺪﺭ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮﯼ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﯽ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻭ ﺟﻮﺭ ﮐني "ﺭﺍﺳﺘﯽ ﭼﺮﺍ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﻣﯽ ﭘﺮسند"

ﭼﺮﺍ ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ : ﺭﻭﯼ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﺟﻮﺵ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﯼ؟
ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻻﻏﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ؟
ﺭﻧﮕﺖ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﯾﺪﻩ ؟

ﺍﯾن ها "ﺳﺌﻮﺍﻝ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪه" ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﭙﺮﺳﯽ بچه داري؟
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭﯼ؟
ﭼﺮﺍ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺪﯼ؟
ﭼﺮﺍ ﺑﭽﻪ ﺍﺕ این همه ﭼﺎﻕ ﺍﺳﺖ؟
ﭼﺮﺍ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺍﺳﺖ ؟
ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻗﺪﯾﻤﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮﺩ؟

ﭼﺮﺍ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﺯ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻢ ﺭﺍ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﮐﻨﯿﻢ

ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺧﺮﯾﺪﯼ ﺍﺵ؟
ﯾﺎ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮﻕ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ
ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻧﮓ ﻣﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﺗﺮﻡ
ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻭﻗﺖ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﯾﺪﻣﺖ
ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ
به چين و چروك هاي روي صورتش
ﺑﻪ ﻟﮑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺍﺵ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﺮﺑﯽ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺶ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﯾﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ، ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﯽ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺍي است ﻭ ﺑﯽ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺷﻮﺩ:
ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ . ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﯾﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯾﯽ بی شماﺭ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻭ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ، آﺷﻨﺎﯾﻤﺎﻥ ﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺕ ﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ ﻭ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺘﺖ ، ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﺖ ، ﺍﺯ ﻻﻏﺮﯼ ﺍﺕ ﻭ ﺍﺯ ﮔﻮﺩی ﭘﺎﯼ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺍﻡ .
ﻭ ﻣﻦ ﭘﺘﮏ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮﯼ ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ﻓﺮﻭ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺧﺮﺍﺏ ﺗﺮ ﺍﺯ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻮﯼ، ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﺖ ﺑﻮﺩﻡ!

ﺍﺻﻼ ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ، اين همه ﺳﺌﻮﺍﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
مثلا ﭼﺮﺍ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ : ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩﯼ؟ ﯾﺎ ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺪﺕ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﯼ؟

ﭼﺮﺍ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺟﻤﻼﺗﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺳﻨﺠﯿﻢ!

ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﯼ ﻣﺎ ﺯﺧﻤﯽ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﻮﺩ

ﺍﺻﻼ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﭼﺮﺍ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﺭﺍ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ
ﭼﺮﺍ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻼﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
ﭼﺮﺍ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻩ
ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺵ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﻔﺖ .

ﮐﻤﯽ ﺩﺭﻧﮓ ﮐﻨﯿﻢ
ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺩﯾﺪﺍﺭﻫﺎ، ﻫﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺌﻮﺍﻟﻬﺎﯼ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﻧﯿﺎﺯﺍﺭﯾﻢ
ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﻧﻔﺴﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﻨد
ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﺁﺷﻨﺎﯾﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻣﺎﻥ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﺑﻨﻮﺷﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ، ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻟﻬﺮﻩ .✒️آقاي دكتر حلت🖋

زیستن از نادرترین چیزهاست. بسیاری از انسان ها به بودن راضی اند.

اسکار وایلد

كيش

عشق
فقط در عشق رشد میکند.

عشق محتاج بستری عاشقانه است.
این را باید به عنوان مهمترین و بنیادی ترین اصل به خاطر داشت.

عشق
تنها در بستری عاشقانه قادر به رشد و فزونی است.

عشق تحت تاثیر امواج و
بازتابهای عاشقانه در محیط پرورش می یابد.

به انسانها عشق بورز،
در این راه شجاع باش
و شهامت به خرج بده.

درد ورنج ناشی از
عشق و سر مستی را به جان بخر.

به عمق وجود انسانها رسوخ کن؛
چیزی نمیگذرد که متوجه می شوی
هیچ انسانی،
صرفا فقط یک انسان نیست؛
بلکه مجموعه ای از انسان و کل جهان هستی است،

چرا که انسان،
نقطه ی غایی تکامل است.

اگر پدر و مادر هر دو عشق بورزند،
آنهم نه فقط به کودک،
بلکه با یکدیگر نیز
روابطی عاشقانه داشته باشند،

اگر عشق در فضای خانه جاری باشد،
آنگاه کودک نیز
همچون موجودی از خمیره ی عشق رفتار می کند
و هیچ گاه این سوال که عشق چیست
برایش پیش نمی آید
او معنی عشق را از همان ابتدا در می یابد،

زیرا عشق
تبدیل به شالوده و خمیره ی وی می شود.

اين صفحه تاميلا پاشايي دوست عزيزيه كه به داشتنش افتخار ميكنم، هم به داشتن خودش هم به داشتن صفحه ش. با خوندن داستان زندگي تاميلا آدم به اين نتيجه ميرسه كه همه چيز امكان پذيره و هيچي نشد نداره و واي اين حس خيلي خوبيه. تاميلا در صبر و استقامت و رسيدن به هدف الگوي منه. @tamilap

خيلي خوبه، بشنويدش💚 معشوق تو كي ميشه كي واسه تو مي ميره تو قسمت كي ميشي كي دست تو ميگيره 📻من از راديو جوان شنيدمش و كلي لذت بردم📻💚همه ترانه هاش رو بشنويد و لذت ببريد🌷

📜دلنوشته اي از سركار خانم حاتمه ابراهيم زاده @hatameh_ebrahimzadeh 📜شرافتِ هرکس بیانگر اصالت اوست و نجابتش در برخورد با هم نوعانش نمایان میشود میان همین دست هایی که می گیرد ظلم هایی که روا نمیدارد ،خون هایی که به زمین نمی ریزد وعده های دروغینی که نمیدهد و غم های کوچک و بزرگی که به جان مردمانش نمی اندازد . . !
انسانیت ، احترام و عشق اصالت هرآدمی را می سازد
کسی که این ها را درآغوش پرمهرش داشته باشد یعنی معنای زندگی را فهمیده است . آنوقت باورهایی بزرگ به تو می بخشد ، امیدهایی تمام نشدنی به دامنت می اندازد و آرامش را به تو هدیه می دهد .

#حاتمه_ابراهیم_زاده
@hatameh_ebrahimzadeh #آتنا#بنيتا

عــشـــق، حالتی از وجود است
به هیچ شخص و شکل و ظاهری وابسته نیست. نه شما می‌توانید عشق را از دست بدهید، و نه عشق می‌تواند شما را ترک کند.

اڪهارت_تلی #حرفهاي_خوب 📷@hamedshaivandi📷

برای آنکه نمی خوانَد تو بخوان
زانویِ غم ها را بغل نگیرد،
بغض ها را بشکند و دور بیاندازد
تسلیمِ فرداهایی نشود که از آنِ اوست.

برای آنکه نمی شنود، نمی بیند
تو آوازِ زیبای زندگی را فریاد بزن
شاید لابلای آنهمه رنج و شکست
لذت پیروزی را ازیادبرده باشد.

برای آنکه تمامی درها را بسته است
و چیزی جز تاریکی نمی بیند
صدایی به جز هیاهو نمیشنود
تو روزنه ای از نور را نشانش بده .
#حاتمه_ابراهیم_زاده@hatameh_ebrahimzadeh

چهل سالگی

هميشه فكر می كردم از چهل سالگی كه بگذرم، همين كه سپیدی روى همه ی موهای جوانی را بپوشاند ؛ ديگر نميخندم ؛ به مهمانی و گردش و كوه و جنگل و بازی و.... راغب نيستم !

اما اين تصوری بیهوده بود ؛هر روز كه سپيدی موهايم را در آيينه می بينيم ؛ به رنگهای متنوع می انديشم ؛ تنوع در لباس و كيف و كفش.

چهل به بعد دنيای شادی و تفريح و رنگ و خوشى های كوتاه و طولانی مدت ست.

احساس اينكه در نيمه ی دوم زندگي هستی، به تلاش بيشترى می پردازی تا آرزوهای انجام نشده را به دست آوری . می كوشی هر كارى را به نحو احسن انجام دهی .

با عينك دقت و تيزبينانه چهل سالگی همه جوانب را می سنجی .
هرچه پارچه در صندوق ذخیره كردی. با مد امروز ميدوزی تا قدیمی بودنش را از چشم ها دور کنی

روز مبادا همين امروزست.

با سوار شدن تله كابين و انواع بازيهای هيجان آور توانایی خودت را می سنجی سعی میکنی امروزت را خوب و خوش باشی.

چهل به بعد دنيايی متفاوت از جوانی ست

حتى حوصله قهر و غر زدن نداری .
ميدانى يك لبخند درمان همه ی مشكلات هست .
چهل سالگی به بعد یعنی چل چلی ، قهقهه، شادی و تفريح .
چهل سالگی یعنی درايت در وقت و هزینه
سنجيده گفتن و به موقع سكوت كردن .

چهل به بعد یعنی درك بهتر خدا،
نيايش،
سر به آسمان بلند كردن

تمايل به آموزش تجربه ها، به كساني كه حتى فقط يك سال از تو كوچكترن.
خواندن و گوش كردن.
محو افق شدن. نه به ياد گذشته و آه و افسوس. برعکس، به فكر تجربه های جديد هستی. این همه موقعیت كه بايد تجربه کنی.

از چهل سالگی لذت ببر، بلندتر بخند، بیشتر بازی كن، سفر كن، بنويس، شعر بگو، عاشق باش.

و چهل بار در روز "خودت "را در آيينه ببین و چهل بار به "خودت " بگو : دوستت دارم💚

Most Popular Instagram Hashtags