r_ciftci r_ciftci

121 posts   941 followers   1080 followings

Rıdvan ÇİFTÇİ 

bir hıyâbândır ki hasret kûy-i cânândan geçer,
her geçen cânâna peyvest olmadan cândan geçer... / yahyâ kemâl

avnî yâ dil vermek ol dildâra düşmezdi bana,
bir düşecek yer arayuban gönül ammâ düşer... / #avnî

zülfün görenlerin hep bahtı siyâh olurmuş,
tek zülfünü göreydim bahtım siyâh olaydı... / osman nevres

cismimiz râh-ı vefâda gerçi kim hâk eyleriz,
bâd-ı âh ile reh-i yâri yine pâk eyleriz... / avnî

bir mevsim-i bahârına geldik ki âlemin,
bülbül hamûş havz tehî gülistan harâb!.. izzet molla

merhem koyup onarma sînemde kanlı dâğı,
söndürme öz elinle yandırdığın çerâğı!.. / fuzûli #fuzûli

Bilinmez kıymeti rûşen-dilânun vakt-i feyzinde,
Güneş tâ batmadukça zulmet-i şeb âşikâr olmaz... (Gönlü aydınlık olanların kıymeti etrafına feyiz verdikleri zaman bilinmez. Güneş batmadıkça gecenin karanlığı görünmez.) İzzet Molla

#anne

Harîd-i zâyi'ât behâne est. Kûçe be kûçe şehr râ mîgerdem tâ torâ peydâ konem.

Hurda satın almak bahanemdir. Şehri sokak sokak seni bulmak için geziyorum...

anı hoş tut garîbindir efendim işte biz gittik,
gönül derler ser-i kûyunda bir dîvânemiz kaldı...
hayâli

şehîd-i aşk olup feyz-i bekâ kesb eylemek hoşdur,
ne hâsıl bî-vefâ dehrin hayât-ı müsteârından... / fuzûli

Ne heybettir ki: vahdet-gâhı dînin devrilip, taş taş,
Sürünsün şimdi milyonlarca me'vâsız kalan dindaş!
Yıkılmış hânmânlar yerde işkenceyle kıvransın;
Serilmiş gövdeler, binlerce, yüz binlerce doğransın!
Dolaşsın, sonra, İslâm'ın harem-gâhında nâ-mahrem...
Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem!

#halep #aleppo

saçun küfrin yüzün nûrın görürse zâhid ü râhib,
bu mescidden diye yâhâ ve ol büthâneden yâ Hû... şeyhî

Most Popular Instagram Hashtags