[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

paribasasunda paribasasunda

1096 posts   41565 followers   414 followings

PARIBASA SUNDA  Ngamumulé Basa Sunda Ku Paribasa Urang Sunda Can Bisa Nyunda Hatur Nuhun Follow Sareng Lopé na @forumbarayasunda #paribasasunda

Weruh sadurung winarah.
Hartina : Geus nyaho tiheula méméh kajadian datang, awas atawa terus tingal.
.
.
#paribasasunda #paribasa #sunda #basasunda #aksarasunda #unggalpoebasasunda

Mapatahan jalan ka sema.
Hartina : Mapatahan teu waras nu matak jadi balai.
.
.
#paribasasunda #paribasa #sunda #aksarasunda #basasunda

.
" Saliksik ku hate leutik saacan laku kalangsu kagugu nafsu " .

PRE-ORDER nguji kasabaran.

Bahan:
• Cotton Combad 30s
• Sablon Plastisol
Harga:
• 90.000
• S - M - L - XL (XXL Kaluhur + 15.000)
.
.
Order Whatsapp : 082119331663
.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
• Pembayaran Lunas diawal
• Pamesenan 9 Feb - 16 Feb 2018
• Produksi 17 Feb (21 poe)
• Pangiriman Mulai 11 Maret
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Harga teu acan Ongkir.
.
.
#aksarasunda #sunda #forumbarayasunda #Bandung

Sabab seni lain ngan saukur tradisi, tapi wawaris nu kiwari beuki dieu kudu beuki nyeni. Ngindung ka waktu ngabapa ka zaman lain harti poho kana kaayaan nu geus ka alaman. Ulah nepi ka seni sunda nganti jati kasilih ku junti, nu bakal leungiteun jati diri.
.
.
Potret : Téh @uatraveler.marinka
Vidéo : Youtube/Abdul Hamid M. Sastra
.
.
#paribasasunda #sunda #basasunda #senisunda #budayasunda #indonesia

Kintunan Kang @donnievallen

SUKABUMI....
CAI na, di sedot, di ala, diangkut ku ratusan perusahaan nu kakoncara sa-alam dunya, anu paheula - heula nancebkeun pipa jeung kawasa ka tiap hulu cai, urang Sukabumi pribumina sing kocéak kasaatan.

TANEUHNA na, Di urug ti mitimi nu di gunung di legok digali nepi ka keusik beusi nu di jero laut diangkut. urang Sukabumi pribumina kabagéan kiruh jeung jalan nu gancang butut

KAPUR na, Ti mimiti nu luhur nepi ka nu namprak diburak diala nepi ka tumpur, keur semén nu sa jagat kamashur, Urang Sukabumi Pribumi na kabagéan kebul jeung bayeungyang asa di lembur batur.

Acan Tutuwuhan na, Tatangkalan na, babatuan na, naon deui jaga nu bakal nyésa keur pibekeleun jeung nu bisa wariskeun ka anak incu urang?
.
CARITA..? yén urang pernah boga alam nu éndah tumaninah, tiis mantak betah ka sémah, cai cur cor, alam anu subur,
Atawa ngawariskeun kaduhung jeung hanjakal yén urang pernah unggeuk nampi janji panguasa yén pangwangunan téh keur kasejahteraan masyarakatna. Yén mun dina kapilih jeung jadi na bakal jadi pamingpin anu béla ka rahayatna.. Lawan ayeuna, atawa balangsak nepi ka binasa.
.
.
.
#sunda #taneuhsunda
#TolakPabrikSemenDiSukabumi #Kusukabumiku

Nu borok dirorojok, nu titeuleum disimbeuhan.
Hartina : Nu nandangan susah lain ditulungan tapi malah dikekesek jadi leuwih ripuh.
.
.
#paribasasunda #paribasa #sunda #basasunda #aksarasunda #unggalpoebasasunda

Béwara...!!!
.
RIKSA BUDAYA SUNDA 2018
.
"Sunda Nanjung ku Basa Indung"

Dina raraga miéling Poé Basa Indung Sadunya, Hima Pensatrada
Departemen Pendidikan Bahasa Daerah
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra
Universitas Pendidikan Indonesia

Baris ngayakeun "Riksa Budaya Sunda 2018" kalayan rupa-rupa pasanggiri tingkat SMP jeung SMA satata sa-Jawa Barat.
.
Pasanggiri tingkat SMP :
.
✦ Cerdas Cermat Basa Sunda.
✦ Maca Sajak
✦ Dongéng
✦ Tembang (Pupuh)
.
Pasanggiri tingkat SMA :
.
✦ Maca Sajak
✦ Dongéng
✦ Tembang (Pupuh)
✦ Présénter Basa Sunda
✦ Nulis Aksara Sunda
✦ Debat Basa Sunda
.
Pasanggiri Umum :
.
✦ Nulis Artikel Wiki Sabanda
.
.
Info Lengkep :
CP : Rizal (089691598132) / Iis (082214356989)
Line : @tcd3187m 
Fb : Hima Pensatrada 
Twitter : pensatradaUPI 
Instagram : @riksabudayasunda_2018

Basa téh cicirén bangsa. Leungit basana, leungit bangsana.

Yu urang raksa, riksa, jeung muraksara warisan Ki Sunda!
.
.
Cc : @riksabudayasunda_2018 @himapensatrada Kang @ilhaamag16
.
.
#riksabudayasunda
#budayasunda
#eventsunda
#sunda

Budi santri légég lebé, ari lampah euwah - euwah.
Hartina : Jelema anu témbongna hadé, tapi ari prakna jahat.
.
.
#paribasasunda #paribasa #sunda #basasunda #aksarasunda #urangsunda #unggalpoebasasunda

Kintunan Kang @kuring_nyunda

Hirup mah heuheuy jeung deudeuh
Nasib teu bisa di pungkir,,kadar teu bisa di singlar...
.
Titis tulis bagja cilaka, urang mah teu ngaboga - boga, anging anu Maha Kawasa..
Mun geus cunduk kana waktu, ninggang kana mangsana tumiba rék kasaha baé.
Mun nyorang nasib hadé, poma urang ulah gumedé kudu inget waktu keur joré,
Lamun nasib nu keur joré,,nété semplék nincak semplak,,kitu salah kieu lain hésé ngalubarkeunana...
.
Matak urang kudu waspada nalika bungah, loba batur loba baraya, ku tatangga gé di tanya, ku sasama pada nyapa, teu cara hirup keur susah, euweuh nu nakon, euweuh nu nanya, batur ulin jadi apilain, sasama gé teu miroséa...
.
Lain béja lain cenah, malah karasa ku kuring, hirup mah heuheuy jeung deudeuh, mun keur bungah capé seuri,, mun keur sedih capé ceurik...
Alloh mah bisa méré tina jalan nu teu disangka - sangka, tina cara nu teu cara biasana

Sakitu nu kapihatur,,ieu mah étang - étang ngupahan awak sorangan wé
Mugia jembar pangapunten....
#kabéh gé dulur matak hirup sing alakur..
.
.
#paribasasunda #urangsunda #forumbarayasunda #sunda #basasunda #kuringnyunda #rebonyunda #unggalpoenyunda

Kintunan Kang @sinatriabinangkit

Haben ngarérétan lalampahan na mangsa nu kaliwatan,,nungtut bruh bréh narémbongan salah téh éstu dijieun sorangan

Geus témahna mun kiwari loba pisan nu micua, bongan ngalakonan nirca méngkol tina papagon agama lan darigama,,hamo bisa deuk mondahna

Gening bagja sakadar kahyang widi,,anu kawasa anu ngersakeun,,anjeun tetep ngan ukur sawangan dina lamunan jadi panineung

Peurah asih dina ati nyisit kanyeri,,nyanghunjar akar katresna bati nalangsa,,wakca balaka kalah méré tunggara

Éstu lantung tambuh laku,,hirup ukur nunggu waktu nyorang lampah anu ngambang,, kumelendang jeung kalangkang ngan ukur dharma wawayangan

Ngawincik ngareumbing areuy kadeudeuh,,pateuh reueus geugeut nyangreud pageuh,,leuseuh ranggeuyan beureum mayang harepan muguran

Nyadar diri kana papastén,,iwal diri nu kudu tahan uji,,jalan utama mah kudu iman ka Gusti nu maha suci
.
SAMPURASUN..
PUN.. SAPUN..
AMIT AMPUN NYA PARALUN KA
SANG RUMUHUN..!
.
.
.
.
#paribasasunda #papatahsunda #sulingkoneng #ajiningrasa
#sinatriabinangkit #sunda

Nyungsi Peuting

Wengi ieu paneuteup nganjangan langit
Nu disungsi béntang mijah sugan aya sésa héman
Namung lapur....!
Langit lingsem sepa kemba ilang leungiteun dangiangna
Palangsiang sétra béntang neras pias kaheumpikan reueuk rumeuk

Wengi ieu paneuteup meuntaskeun geugeut
Nu disungsi gawir langit sugan asih masih jadi milik diri
Namung simpé...!
Béntang ngahiang tina rangkulan ngiles ngereles tina deudeuhna

Duka kedah kamana mapaykeun gelarna héman
Diri kaleungitan ku pamuntangan geus leungiteun célak Béntang
.
.
Sajak : Kang @nanangsos
Potret : Kang @okkasupardan
.
.
#paribasasunda #sajaksunda #urangsunda #basasunda #ngamumule #galura #galurarasa

Sosoroh ngadon kojor.
Hartina : Niat nu matak kikiriman atawa bébéréanan téh hayang kaaku, aya pangarahan, tapi ahir - ahir kalah ka meunang wiwirang ti nu dibéré. Upamana méré ka polisi lantaran embung ditangkep.
.
.
#paribasasunda #paribasa #sunda #basasunda #aksarasunda #ngamumule #budayasunda #unggalpoebasasunda

Most Popular Instagram Hashtags