Instagram post by @bctradehouse BC Trade House

Už od­ne­pa­mäti to bolo tak, že spo­loč­nosť ľudí roz­de­ľo­vala na zá­klade toho ako vy­ze­rajú a akí sú ma­jetní. Nie­kedy v tom čase prav­de­po­dobne vzni­kol známy vý­rok : „Šaty ro­bia člo­veka.“ Smutné je, že nie­ktorí z nás sa podľa toho ria­dia do­dnes. Je jedno, či nav­ští­viš oby­čajný ob­chod, re­štau­rá­ciu alebo prí­deš k le­ká­rovi. Ako­náhle si o čosi lep­šie ob­le­čený, sprá­vajú sa k tebe inak. Ako to je u teba? Záleží Ti na vzhľade, alebo Ťa to nezaujíma? Svoje postrehy píš do komentárov.
.
.
#spolocnost #rozdiel #saty #oblecenie #satyrobiacloveka #obchod #praca #restauracia #lepsie #horsie #tradehouse #bctradehouse #spolupraca

Most Popular Instagram Hashtags