Instagram post by @romane_sibe_torsh سیبِ ترش

پارت 29🙋
#سیبِ_ترش 🍏
پوزخندی زد و گفت : چیه نکنه اینجا رو خریدی؟
فقط نگاهش کردم و چیزی نگفتم.حالم زیاد خوب نبود و درد داشتم.درد جسمی که مهم نبود، این روحم بود که خراش برداشته بود و درد میکرد.چجوری میشه روح رو ترمیم کرد؟؟ پر از بغض بودم و به همین دلیل هم نمیتونستم حرف بزنم .میترسیدم جواب این موجود رو بدم و بغضم بترکه !
نه من نمیخواستم گریه کنم دیگه !
انگار از اینکه جوابش رو نداده بودم جا خورد به همین دلیل هم گفت " حواست باشه رضایت ندی به اون اشغال "
حواسم نبود و گفتم : کدوم اشغال؟
_مسعود .
_من نمیخوام خانوادم چیزی متوجه بشن.دنبال شر نیستم.
خیره نگاهم کرد و گفت : "قرار نیست اونا متوجه بشن، اگر هم بفهمن اونا خانوادتن؛ قطعا حمایتت میکنند و همین حمایت هم جلوی این آدمای پست رو میگیره." باز حرف خودم رو تکرار کردم : من نمیخوام چیزی بفهمن و دنبال شر نیستم.
_"یعنی چی آخه؟؟؟ شر سراغت اومده و خبر نداری کوچولو.شر بدتر از اتفاق امروز ؟؟؟ "
پوزخندی روی لبم نشست و گفتم : آره شر بدتر از اینم هست و من آب از سرم گذشته.بهتره توی کارای من هم دخالت نکنید.
اخمی کرد و گفت : " فکر میکنی واقعا برام مهمی ؟؟ که کارات برام مهم باشه؟" خواستم جواب بدم که دستش رو بالا اورد و گفت :"گوش کن ببین چی میگم اگر این حرفا رو زدم چون متنفرم از اینکه آدم های پست و عوضی ای مثل مسعود ؛ راست راست برای خودشون بچرخند و بعد هم به ریش تو و من بخندند! میتونی اینو بفهمی یا سخته؟؟ "

خودمم با حرفاش موافق بودم اما دیگه برام مهم نبود.با بیخیالی گفتم : برام مهم نیست .
دستاش رو مشت کرد و گفت :" اوکی.فکر کنم بدت نیومده از این اتفاق "
حالا این من بودم که عصبی بودم و با داد و فریاد گفتم : چی میگی اصلا شما ؟ چی میخواید از من ها؟ چیکار کنم من؟ تو چه میدونی دلیل های من چیه که راه به راه قضاوت میکنی ؟
اصلا تو چیکاره ای؟ چی از جون من میخواید ؟
اینا رو پشت سر هم میگفتم و داد میزدم.اشکام سرازیر شده بود و باز به اون اسپری لعنتی نیاز داشتم.اسپری رو زدم و ویلچر رو حرکت دادم و اون موجود رو که بُهت زده من رو نگاه میکرد تنها گذاشتم.

خوبه که پشت دانشگاه بودیم و صدام رو کسی نشنید.هرچند دیگه مهم نیست و تعجب بر انگیز هم نیست که کسی صدای من رو نشنوه.مگه کی صدای من رو همیشه شنیده که این بار بخواد بشنوه!؟
هیچوقت کسی صدای من رو نشنید.
فریادِ سکوتمم کسی متوجه نشد !
#آیدابیات✍
کانالمون بیاید.👇 لینک در بیو موجوده 👇
@aydamatnkade
پیج اصلی من 👇
@ayda054
دوستانتون رو تگ کنید اینجا.🙋

Most Popular Instagram Hashtags