Instagram post by @hoffenasia Hoffen Asia

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน 8
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนาอันได้แก่ "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

Most Popular Instagram Hashtags