Instagram post by @aviation.industry

Ground resonance

رزونانس زمینی هلیکوپتر

رزونانس ناشی از زمین یکی از خطرناک ترین شرایطی است که یک هلیکوپتر ممکن است با آن مواجه شود. این شرایط اضطراری ممکن است باعث جداشدن و از هم پاشیدن اجزای هلیکوپتر از همدیگر شود

این پدیده می تواند به سلامت رفع شود، هر خلبانی باید بداند که عوامل ایجاد کننده چه می باشند و اگر این پدیده اتفاق افتاد جه باید بکند و چکونه از اتفاق افتادن این رویداد جلوگیری کند

تشدید ناشی از زمین زمانی اتفاق می افتد که پره ها ازاختلاف فازی که با هم دارند خارج شده و باعث می شوند که وزن روتور در یک طرف آن جمع شده روتور نامتوازن و ناپایدار شود این بار نامتوازن در یک جا باقی نمی ماند بلکه به همراه روتور دوران می کند.این پدیده بیشتر در هلیکوپترهایی که روتور آن تماماً مفصلی است ، همانند شینوک یا ام.دی - پانصد اتفاق می افتد

وقتی پره ها از حالت هماهنگی خارج شدند لرزشها و تکان هایی در داخل هلیکوپتر به وجود آمده و تشدید می شوند این به خاطر این است که مرکز گرانش روتور از شفت یا محور دوران جابجا شده و باعث لرزش و تکان های شدیدمی شود در هنگام پرواز این باعث اثرات نامطلوب نمی شود اما اگر پایه ها یا ارابه های هلیکوپتر زمین را لمس کنند آنگاه لرزش و نوسان به شدت زیاد می شود اگر فرکانس نوسانات با فرکانس طبیعی هلیکوپتر همخوانی داشته باشد به عبارتی مضربی از آن باشد آن گاه رزونانس یا تشدید اتفاق خواهد افتاد

اگر اینچنین لرزش هایی اتفاق افتد در طول چند ثانیه دامنه نوسانات به شدت افزایش یافته تا زمانی که تمام قسمت های هلیکوپتر از هم بپاشد

عوامل متداول که ممکن است باعث رزونانس و تشدید زمینی شوند عبارت اند از : - روتور و پره های نا متوازن - پره ها مسیر اشتباهی را طی کنند - دمپر های معیوب - باد نامناسب تایر ها - فرود با یک ارابه یا سریدن روی زمین - فرود شدید و سریع - نشستن یا برخاستن از یا روی زمین ناصاف - برخاستن یا نشستن از یا روی یک عرشه ی پیچ دار کشتی یا لمس نامناسب

#Ground_resonance
#chinook
#شینوک#چینوک
#رزنانس

Likes

No Likes Yet

Most Popular Instagram Hashtags