Instagram post by @patternitecture Patternitecture

در نمایشگاه پترنیتکچر به نمایش در آمد:

الگو های هندسه الگوریتمیک
هنرمند: اسماعیل متقی (دفتر معماری پاراژن)

بیانیه:
الگو‌های هندسی در مقیاس‌های متنوع در تاروپود هنر و معماری نهفته است. الگو‌های هندسی همواره از تزئینات تا نظام فضایی بنا‌ها، همراه حافظه بصری ما بوده. هر الگو، فراتر از ظاهر مورفولوژیک خود، نمونه یک فرآیند و رایانش هندسی است؛ از همین رو برای بررسی الگو‌ها با هدف بازتولید آنها و هویت‌بخشی مجدد به آنها در کاربرد‌های معماری معاصر، پیش از توجه به ریخت، باید به فرآیند نگریست. این پژوهش حاصل نگاهی الگورتمیک به الگو است. پژوهشی که شیوه‌های تولید الگوها را بررسی نموده و با ایجاد یک بستر هم‌افزا میان هندسه‌های سیال و فضاهای رقومی متفاوت، وجوهی از الگوها را نشان می‌دهد که بجای تکرار الگوهایی که «بوده است» مجموعه‌ای از پاسخ‌های متکامل‌تر و پیچیده‌تر را معرفی می‌کند که «می‌تواند باشد». این فرآیند دارای قابلیت کاربست در وجوه مختلف طراحی است و همخوان با ریشه‌ها و حافظة جمعی مخاطبانش.

@patternitecture #پترن #پترنيتكچر #patternitecture #pattern

Most Popular Instagram Hashtags