Instagram post by @patternitecture Patternitecture

در نمایشگاه پترنیتکچر به نمایش در آمد:
عنوان: رسمایش
هنرمند: وحید اشراقی(دفتر VEA Studio )
همکار طراحی: نوشین برنایی

بیانیه:
از بدو تاریخ معماري همواره بر سه گانه: آرایش (سازماندهی)، پیرایش و ساخت استوار بوده است. امروزه آرایش و ساخت از آنجایی که داراي ذات تکنیکی هستند به حوزه مهندسی ارجاع داده می شوند و این در حالی است که پیرایش یا پرداخت معمارانه همچنان از وظایف معماران محسوب می شود.
مشابه بدن موجودات زنده که شاید اولین سطوحی باشند که با استفاده از نقوش نگارگري شده اند، در طول تاریخ نیز پیرایش سطوح معماري به واسطه اشکال و موتیف ها انجام می گرفته است. شیوه هاي نقش نگاري و منبع اقتباس نقوش عمیقا در ویژگی هاي آیینی و بومی ریشه داشته و به این سبب نقوش با هویت تمدن، پادشاهی یا قوم درآمیخته است. در برخی سبک هاي معماري نظیر معماري اسلامی نقش نگاري پا را ازکاربردهاي تزئیناتی و هویتی فراتر گذاشته و کاربردهاي عملکردي به مانند سازه نیز به عهده گرفته است.
"رسمایش" نتیجه جستار روشی است که جنبه نمادین هندسه نقوش ایرانی موجود در رسمی بندی های معماری سنتی را با کارایی آرایشی و پیرایشی معماري درمی آمیزد و در قالب یک میز ایستاده آن را به نمایش می گذارد. در "رسمایش" تزیینات نقش عملکردی پیدا می کنند و در ارتباط متقابل با فرم، نیازهای سازه ای و ایستایی را برطرف می کنند.
@patternitecture

#پترن #پترنيتكچر #patternitecture #pattern

2 Comments

Most Popular Instagram Hashtags