Instagram post by @patternitecture Patternitecture

در نمایشگاه پترنیتکچر به نمایش در آمد:
عنوان: رفلکستریم | REFLEXTREME
هنرمند: بهزاد اتابکی | BEHZAD ATABAKI

همکاران ساخت اثر:
حسن انصاری
بابک نصیرآبادی
حمیدرضا بخشنده
آرش انصاری

بیانیه:
بودن در میان انعکاسهای بینهایت، بیانی استعاری از آنچه بوده و آنچه خواهد بود،
و مواجهه هایی لحظهای و نیز استعاری از «بودنِ» خودِ ما در جهان به مثابه فهم؛ همانگونه که فهم، بخشی از هستیِ ماست و همواره با «امکان» مواجه بوده و آدمی همواره در قابِ «امکان» فهمیده است و خواهد فهمید.
روزمرگیِ انسانِ فناپذیرِ امروز و تکرار و رسیدگی به امرِ «زمانمندِ» دنیای امروز به ندرت باعث پرداختن به امرِ پایدارِ وجود، هستی و سنجش زندگی میگردد.
بودن-در-جهان و سکونت در آن، ورای رابطهٔ ظرف و مظروفی است، و دلهره ها چیزهایی از خودِ ما به ما میگویند، و نیز عقل ستیزیِ زندگی در جهانِ امروز، خود به مثابه دعوتی است برای زیستن و ساختن؛
مگر انسان چیزی است غیر از آنچه خود از خویش میسازد؟

حامیان ساخت اثر:
• دُرگٙر٬ صنایع چوب و دکوراسیون داخلی
• خانهٔ طراحان سام
• طراحی و خدمات صوت و تصویر HRB

POWERED BY:
• Dorgar wood industry, interior decoration
• SAM designers house
• HRB audio visual design & Installation

@patternitecture

#پترن #پترنيتكچر #patternitecture #pattern

Most Popular Instagram Hashtags