[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

Instagram post by @nazaninemahtab Mahtab

عشق در زن حسي عجیب است
وقتی دوستت دارد ؛
نگاہ ، محبت ، علاقه ، خندہ ، گریه ... .
همه را براي خودش مي خواهد
قلبش ترڪ برمی دارد وقتي سرت را مي چرخاني
وقتي حواست پرت مي شود
وقتي به روي دیگري لبخند مي زني
وقتي با دیگري هرچند ڪوتاہ و رسمي صحبت مي ڪني
سرد مي شود، نه از بي اعتمادي ؛
از ڪم بودن ، .
از ندیدن ، .
از مقایسه هاي ذهني اي ڪه حتي اگر انڪارش هم ڪني باز نبودنش باور ڪردني نیست
از دیگر به چشم نیامدن ها و دیگر دوست نداشتن ها
یڪ زن بعد تمام این اتفاق ها سراغ خودش مي رود
سراغ نقص هاي ظاهري ، ڪمبود هاي رفتاري و دور شدن از هر چه بودہ و نبودہ
عشق را در قلبش حبس مي ڪند و با دلسردي ها ڪنار مي آید
فقط انصاف نیست بعد تمام این دلهرہ ها بعد تمام دل شڪستن ها بعد تمام دلسرد شدن ها .
از زن گلایه ڪني ڪه چرا تغییر ڪردہ است
زن نازڪ تر از آن است ڪه دوستت داشته باشد و مالڪ هیچ نباشد ؛
اولویتش باشی و اولویتت نباشد ،
زن ضعیف تر از آن است ڪه در عشق نادیدہ گرفته شود ..
شڪاڪ بودن واژہ مناسبي براي زن نیست
زن عشق معمولي نمي شناسد، .
یا خیلي عاشقت مي شود یا خیلي دل سرد
عشق در زن حسي عجیب است .... .
. ‏
.
تمام دردهای یک #زن ‏با #عشق درمان می شود ... 🍃🌸

92 Comments

Most Popular Instagram Hashtags