Instagram post by @qarargah_jahadi گروه جهادی پرواز خاکی◀zums

امام حسن (ع):
از جمله اموری که سبب بخشش گناهان میشود،وارد کردن سرور و شادمانی در دل برادر توست...
پیشوایان هدایت،جلد۴ صفحه ۲۷۰

استشمام عطر خوش بوی #عید_فطر از پنجره ملکوتی #رمضان گوارای وجود پاکتان...
🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉
و صد #شکر که این آمد و صد #حیف که آن رفت... #بخشش_گناهان
#پرواز_خاکی
@qarargah_jahadi

Most Popular Instagram Hashtags