Instagram post by @parsian7890 Kiyan

🔷🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
#دوستاتم_تگ_کن_ببینن
این قوم ڪه بیگانه و بیگانه پرستند
درهای حقیقت همه بر خلق ببستند

بر مسند قدرت بنشستند به ناحق
از ثروت و از قدرت بی حد همه مستند

اندیشه ی نابودی این خاڪ نمودند
این دد صفتان زاده ی قوم دگر هستند

از منڪر و بد نهی ڪنند انسان را
این قوم همه باده خور و ترڪه بدستند

تاراج ڪنند دارو ندار وطنم را
گویا همگی طالب ارث پدر هستند

در فقر و فساد ڪشورم میسوزد
اینان پی اندوختن سیم و زر هستند

با زور برند مردمم را به بهشت
خود در پی ویزای بهشت دگر هستند

ترسم ڪه چو ویرانه ڪنند ایران را
این قوم ڪه بیگانه و بیگانه پرستند
#آزادي #من_خود_به_چشم_خویشتن_دیدم_که_جانم_میرود #جاويد_ايران #التماس_تفکر #انسانم_آرزوست #كرد #كيان #كوروش #مازني #مازندران #من_خود_به_چشم_خویشتن_دیدم_که_جانم_میرود #التماس_تفکر #گيلكي #گيلان #فارس #خيانت #خاينين #اهواز #اهوازی #اهوازیها #اذري #بلوچ #هخامنشیان #سه_ميليون_ارتش_آريايي

11 Comments

Most Popular Instagram Hashtags