mr.rabiee mr.rabiee

707 posts   5,195 followers   895 followings

مستر ربیعی  ‏🇮🇷مديريت هنر زندگيست🇮🇷 نویسنده، محقق و مدرس دوره های کسب و کار. اصول و‌ فنون مذاکره #مهندسی_زبان_بدن 🔻لینک خرید کتاب مذاکره+مهندسی زبانبدن🔻

.
ھﻤﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ
ﭼﯿﺴﺖ در زﻣﺰﻣﻪ ﻣﺒﮫﻢ آب
ﭼﯿﺴﺖ در ھﻤﮫﻤﻪ دﻟﮑﺶ ﺑﺮگ
ﭼﯿﺴﺖ در ﺑﺎزی آن اﺑﺮ ﺳﭙﯿﺪ
روی اﯾﻦ آﺑﯽ آرام ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﺮا ﻣﯽ ﺑﺮد
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ژرﻓﺎی ﺧﯿﺎل
ﭼﯿﺴﺖ در ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺒﻮﺗﺮھﺎ
ﭼﯿﺴﺖ در ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻮج
ﭼﯿﺴﺖ در ﺧﻨﺪه ﺟﺎم
ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺎت و ﻣﺒﮫﻮت ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﻧﮕﺮی
ﻧﻪ ﺑﻪ اﺑﺮ
ﻧﻪ ﺑﻪ آب
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮگ
نه ﺑﻪ اﯾﻦ آﺑﯽ آرام ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺒﻮﺗﺮھﺎ
ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه ﮐﻪ
ﻟﻐﺰﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﺎم
ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت درﺧﺘﺎن را ھﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ
رﻗﺺ ﻋﻄﺮ ﮔﻞ ﯾﺦ را ﺑﺎ ﺑﺎد
ﻧﻔﺲ ﭘﺎک ﺷﻘﺎﯾﻖ را در ﺳﯿﻨﻪ ﮐﻮه
ﺻﺤﺒﺖ ﭼﻠﭽﻠﻪ ھﺎ را ﺑﺎ ﺻﺒﺢ
ﺑﻐﺾ ﭘﺎﯾﻨﺪه ھﺴﺘﯽ را در ﮔﻨﺪم زار
ﮔﺮدش رﻧﮓ و ﻃﺮاوت را در ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻞ
ھﻤﻪ را ﻣﯿﺸﻨﻮم
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ
ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﻢ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ
ای ﺳﺮاﭘﺎ ھﻤﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺗﮏ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ
ھﻤﻪ وﻗﺖ
ھﻤﻪ ﺟﺎ
ﻣﻦ ﺑﻪ هر ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻢ
ﺗﻮ ﺑﺪان اﯾﻦ را ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮ ﺑﺪان
ﺗﻮ ﺑﯿﺎ
ﺗﻮ ﺑﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮ ﺑﻤﺎن
ﺟﺎی ﻣﮫﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺒﮫﺎ ﺗﻮ ﺑﺘﺎب
ﻣﻦ ﻓﺪای ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی ھﻤﻪ ﮔﻠﮫﺎ
ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪ
اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﻮ دراﻓﺘﺎده ام ﺑﺎز
رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻦ از آن ﻣﻮی دراز
ﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮ
ﺗﻮ ﺑﺒﻨﺪ
ﺗﻮ ﺑﺨﻮاه
ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ھﺎ را ﺗﻮ ﺑﮕﻮ
ﻗﺼﻪ اﺑﺮ ھﻮا را ﺗﻮ ﺑﺨﻮان
ﺗﻮ ﺑﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮ ﺑﻤﺎن
در دل ﺳﺎﻏﺮ ھﺴﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﺠﻮش
ﻣﻦ ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ از ﺟﺮﻋﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ
آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺮﻋﻪ اﯾﻦ ﺟﺎم ﺗﮫﯽ را ﺗﻮ ﺑﻨﻮش ---------------------------------------------------- عکس از استاد و دوست عزیزم:
@mehrands

.
قاب یادگاری که برای همیشه در قلب من خواهد ماند.
----------------------------------------------------
#شاهین_ربیعی :
💼مولف، محقق و مدرس دوره های کسب و کار.
👨🏻‍💻مشاور #بازاريابى ، #برندینگ و #تحقيقات_بازار
🔸پیاده سازی سیستم #فروش با ساختار اختصاصی برای شرکت های خدماتی،بازرگانی و ‌صنعتی.
▫️مدیر بازاریابی شرکت ورسک فارمد
🔗www.vereskpharmed.com
▫️مدیر #منابع_انسانی شرکت ورسک تجهیز
🔗www.vereskmed.com
----------------------------------------------------
#تدبیر_مدیران_بامداد #تولد #اصول_فنون_مذاکره #سخنرانی #سخنوری #فن_بیان #مذاکره #زبانبدن #زبان_بدن

.
امیدوارم کمپین موفقی باشه
@aliiiiiiiikarimi8

.
از سی سالگی تو تا سی سالگی من
چه سناریو زیبایست در کنار تو بودن و دوست داشتنت.
چه ترکیب شیرینی است مغز منطقی تو و قلب احساسی من...
۳۰ سالگیمون مبارک.

.
#nike #we_just_didi_it_whitout_you
لطفا از این هشتگ‌ در پاسخ به تحریم برند نایکی علیه بازیکنان تیم ملی ایران استفاده کنید.
ورزش و مسابقات ورزشی مکان صحیحی برای استفاده های سیاسی نیست!!!
چه برای ما چه برای دیگر کشور ها.
ورزش را سیاسی نکنیم!!!
#worldcup #2018

.
بازاریابی،مشتری مداری،فروش،رفتار با مشتری،خدمات پس از فروش،تبلیغات،مشاوره و...جملگی زمانی معنا پیدا می کند که مشتری ما تبدیل بشود به دوست ما.
با مشتریان خود دوست باشید و مثل یک دوست برای رفع نیازها و خواسته های آن ها عمل کنید به مرور نتیجه را خواهد کرد.
#معجزه عشق و روابط انسانی
باعث بخر و مباهات بنده است داشتن دوست و برادر ارزشمندی چون #دکتر_نیما_حاجتی عزیزم.
@nimahajati.official
----------------------------------------------------
💯کامنت و لایک های شما در توسعه این محتوا اهمیت دارد.
🆔 @mr.rabiee ----------------------------------------------------
#شاهین_ربیعی :
💼نویسنده، محقق و مدرس دوره های کسب و کار، اصول و فنون #مذاكره و #زبان_بدن
👨🏻‍💻مشاور #بازاريابى ، #برندینگ و #تحقيقات_بازار
🔸پیاده سازی سیستم #فروش با ساختار اختصاصی برای شرکت های خدماتی،بازرگانی و ‌صنعتی.
▫️مدیر بازاریابی شرکت ورسک فارمد
🔗www.vereskpharmed.com
▫️مدیر #منابع_انسانی شرکت ورسک تجهیز
🔗www.vereskmed.com
----------------------------------------------------
#مذاکره #معجزه #روابط_انسانی #زبانبدن #تدبیر_مدیران_بامداد

.
یه جعبه شکلات پر از #مستر_ربیعی
هدیه منحصر به فرد از دوست عزیزم
@miladhasanpoooor
یک جعبه پر از خاطرات با طعم شکلات
----------------------------------------------------
💯کامنت و لایک های شما در توسعه این محتوا اهمیت دارد.
🆔 @mr.rabiee ----------------------------------------------------
#شاهین_ربیعی :
💼نویسنده، محقق و مدرس دوره های کسب و کار، اصول و فنون #مذاكره و #زبان_بدن
👨🏻‍💻مشاور #بازاريابى ، #برندینگ و #تحقيقات_بازار
🔸پیاده سازی سیستم #فروش با ساختار اختصاصی برای شرکت های خدماتی،بازرگانی و ‌صنعتی.
▫️مدیر بازاریابی شرکت ورسک فارمد
🔗www.vereskpharmed.com
▫️مدیر #منابع_انسانی شرکت ورسک تجهیز
🔗www.vereskmed.com
----------------------------------------------------

.
چه نعمتی بالاتر از عشق و محبت...
خداوند را شاکرم بابت لطف بی کرانی که در حق من داشته است.
جشن #تولد بنده در کنار دانشپذیران عزیز تر از جان دوره #اصول_فنون_مذاکره در شرکت #تدبیر_مدیران_بامداد که حسابی غافلگیرم کردند و کلی به زحمت افتادند.
#کیک_تولد #کتاب #مهندسی_زبانبدن ----------------------------------------------------
💯کامنت و لایک های شما در توسعه این محتوا اهمیت دارد.
🆔 @mr.rabiee ----------------------------------------------------
#شاهین_ربیعی :
💼نویسنده، محقق و مدرس دوره های کسب و کار، اصول و فنون #مذاكره و #زبان_بدن
👨🏻‍💻مشاور #بازاريابى ، #برندینگ و #تحقيقات_بازار
🔸پیاده سازی سیستم #فروش با ساختار اختصاصی برای شرکت های خدماتی،بازرگانی و ‌صنعتی.
▫️مدیر بازاریابی شرکت ورسک فارمد
🔗www.vereskpharmed.com
▫️مدیر #منابع_انسانی شرکت ورسک تجهیز
🔗www.vereskmed.com
----------------------------------------------------
#مدیریت #منابع #مالی #حسابداری #فروش #بازرگانی #تولید #خدمات #تجارت #کسب_و_کار

.
همراه ما باشید در اجرای بزرگترین پازل سمفونی لک لک ها
تاریخ: ۳۰ خرداد تا ۳ تیر
ساعت: ۱۶ تا ۲۲
مکان: شهرک اکباتان-مرکز خرید مگامال

#پازل_سمفونی_لک_لک_ها
#من_هم_یک_پازل_دارم
#روز_جهانی_ام_اس
#در_کنار_هم_در_برابر_ام_اس
#ام_اس_ناتوانی_نیست
#ام_اس_هرگز_مرا_متوقف_نخواهد_کرد
----------------------------------------------------
💯کامنت و لایک های شما در توسعه این محتوا اهمیت دارد.
🆔 @mr.rabiee ----------------------------------------------------
#شاهین_ربیعی :
💼نویسنده، محقق و مدرس دوره های کسب و کار، اصول و فنون #مذاكره و #زبان_بدن
👨🏻‍💻مشاور #بازاريابى ، #برندینگ و #تحقيقات_بازار
🔸پیاده سازی سیستم #فروش با ساختار اختصاصی برای شرکت های خدماتی،بازرگانی و ‌صنعتی.
▫️مدیر بازاریابی شرکت ورسک فارمد
🔗www.vereskpharmed.com
▫️مدیر #منابع_انسانی شرکت ورسک تجهیز
🔗www.vereskmed.com
----------------------------------------------------

.
هر چقدر هم از سرمایه،منابع و امکانات را در اختیار داشته باشیم اما مدیریت و ارتباط منطقی بین آن ها بر قرار نکنیم محکوم به شکست خواهیم بود.
💡مدیریت هنر زندگیست
----------------------------------------------------
💯کامنت و لایک های شما در توسعه این محتوا اهمیت دارد.
🆔 @mr.rabiee ----------------------------------------------------
#شاهین_ربیعی :
💼نویسنده، محقق و مدرس دوره های کسب و کار، اصول و فنون #مذاكره و #زبان_بدن
👨🏻‍💻مشاور #بازاريابى ، #برندینگ و #تحقيقات_بازار
🔸پیاده سازی سیستم #فروش با ساختار اختصاصی برای شرکت های خدماتی،بازرگانی و ‌صنعتی.
▫️مدیر بازاریابی شرکت ورسک فارمد
🔗www.vereskpharmed.com
▫️مدیر #منابع_انسانی شرکت ورسک تجهیز
🔗www.vereskmed.com
----------------------------------------------------
#مدیریت #منابع #مالی #حسابداری #فروش #بازرگانی #تولید #خدمات #تجارت #کسب_و_کار

.
پرسیدن سوال هدفمند از مشتریان ما را به مسیر درست و اصولی هدایت خواهد کرد.یافتن نیاز اصلی مخاطب و ایجاد خواسته های متفاوت برای برطرف کردن نیاز از مهارت های یک فروشنده حرفه ای است.
💠سمینار اصول و فنون مذاکره در فروش
----------------------------------------------------
💯کامنت و لایک های شما در توسعه این محتوا اهمیت دارد.
🆔 @mr.rabiee ----------------------------------------------------
#شاهین_ربیعی :
💼نویسنده، محقق و مدرس دوره های کسب و کار، اصول و فنون #مذاكره و #زبان_بدن
👨🏻‍💻مشاور #بازاريابى ، #برندینگ و #تحقيقات_بازار
🔸پیاده سازی سیستم #فروش با ساختار اختصاصی برای شرکت های خدماتی،بازرگانی و ‌صنعتی.
▫️مدیر بازاریابی شرکت ورسک فارمد
🔗www.vereskpharmed.com
▫️مدیر #منابع_انسانی شرکت ورسک تجهیز
🔗www.vereskmed.com
----------------------------------------------------
#تهران #گيلان #رشت #انزلى #تالش #لنگرود #رودسر #كلاچاى #شفت #شلمان #لاهيجان #فومن #ماسوله #صومعه_سرا #لنگرود #آستارا #خمام #مديريت #رستم_آباد #رودبار #روانشناسى #ماسال #املش ----------------------------------------------------

.
ورق بزنید: #مکرون و #ترامپ یک بار ۲۹ ثانیه دست‌های هم را فشار دادند و هیچ کدامشان حاضر نشد از خود ضعفی نشان دهد.
.
این بار امانوئل مکرون در آخرین دیداری که با دونالد ترامپ داشت آن قدر دست او را فشرد تا جای انگشتانش روی دست
ترامپ ماند.
.
عکس‌ها از رویترز
----------------------------------------------------
💯کامنت و لایک های شما در توسعه این محتوا اهمیت دارد.
🆔 @mr.rabiee ----------------------------------------------------
#شاهین_ربیعی :
💼نویسنده، محقق و مدرس دوره های کسب و کار، اصول و فنون #مذاكره و #زبان_بدن
👨🏻‍💻مشاور #بازاريابى ، #برندینگ و #تحقيقات_بازار
🔸پیاده سازی سیستم #فروش با ساختار اختصاصی برای شرکت های خدماتی،بازرگانی و ‌صنعتی.
▫️مدیر بازاریابی شرکت ورسک فارمد
🔗www.vereskpharmed.com
▫️مدیر #منابع_انسانی شرکت ورسک تجهیز
🔗www.vereskmed.com
----------------------------------------------------

Most Popular Instagram Hashtags