[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

mohamad.esfandiary mohamad.esfandiary

182 posts   541 followers   538 followings

ℳѺĦÅℳÅР من هیچکسم! تو کیستی؟! آیا تو نیز «هیچکسی»؟ پس اینگونه ما دوتاییم! فاش مکن!👥 🌹شیراز🌹 ✰Im nobody who are you?then if you are nobody too we become two

🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌Happiness is here if I let all undesired thoughts go 🌌Wish you Love💟🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌آزاد کردن افکار و آرزوهای غیر ضروری زمینه شادی و احساس خوشبختی است🌷زندگیتون پر عشق💟🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌هر آدمی که کشتهٔ شمشیر عشق شد
گو غم مخور که ملک ابد خونبهای اوست🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌
#happiness #thoughts #livehappy #desire #hope #mountains #شادی #خوشبختی #فکرنو

🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌I dont know how to play moon note🌌Just my heart played that because it is heart note💟🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌جلوه گاه رخ او دیده من تنها نیست
ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند🌙
حافظ🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌#Hafiz #moon #حافظ

🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌 People think new inventions are just for technology but some new happy and unlimited marvelous feelings are not invented yet ⚡You can feel it inside urself not anywhere else 🌀Human,s vast soul depth is uninvented yet🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌#happy #marvelous #feelings #life #persian #poetry #poem #shiraz #inventions #تفکر #نیکویی

🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌 Pearl biography:
Sand chose being beside sea foam or falling in love with shell⚡🔮⚡
🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌
زکف بحر تو رستم دل به دریای تو بستم ⚡
من شن بحر تو بودم در دل صدف نشستم⚓
لؤلؤ بحر توام بین من از آن نیز گذشتم⚡ صدفت را بشکستم من از آن نیز برستم⚓ همه هستم، همه نیستم از همه بهر تو رستم⚡ در دل حوت برفتم من ز ناسوت گسستم⚓ نک زحوتش بگسستم دل به لاهوت ببستم🔮
محمد 🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌#eternity #sea #seasand #sand #short #story #determination #decision #poem #persiangulf #bubble #seafoam
#شعر #لاهوتی #ماورا #شادی #فکرناب

🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌Classical guitar Love story 🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌smt that smo forgets who he is all things is regulated⚓🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌
سالها مستاجر دل هر بی سر و پا بود
گاه مستاجر این خانه پول، گاه جاه و هوا بود♉
در مصطبه اش تخت طمع در سر ما بود
چشم طمعش همره او رنگ و ریا بود⚡
صاحب املاک که ملکش رواق باغ ضیا بود
بفرمود یاد آر همه شادی و سور در آن خانه روا بود☀
آن نفس و طمع ، رنگ و ریا غاصبان نهانند
نهانخانه دل نه جای هر مفلس و گدا بود🌈
چه کردی تو آن خانه دل بهر تباهی
آن قصر نهانخانه شاه انور اصفیاء بود☀
بپرداز همه مستاجر بی سر و پا زان خانه دل
قصری که درش شور نبود سور نبود خان بلا بود🌌

محمد
🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌☀🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌#classic #classical #music #guitar #poem #poet #shiraz #شعر #گیتار #شادی #عالم #والا #فکر #ناب‌

🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌Awakening Resurrection♉🌌🌌🌌
Awakening wind took my dream
Awakening dream came true
Awakening true rolled spirit tornado
Awakening tornado rolled my soul
Awakening soul pulled up my whole
Awakening whole took my spirit
Awakening spirit robbed my eye
Awakening eye gazed in eye
Awakening eye burned my being
Awakening being made me think
Awakening think gifted music
Awakening music made me sing
Awakening sing flyed me by wing
Awakening wing took me high
Awakening high as high as Sun soul never die⚡
Mohamad
🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌#resurrection #awakening #رستاخیز #بیداری #بخت #بیدار #poem #poetry #شعر #شیراز

🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌Moon light is sun,s reflection 🌷Sun light is her perfection 💟🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌فروغ ماه می‌دیدم ز بام قصر او روشن
که رو از شرم آن خورشید در دیوار می‌آورد🌷
ز بیم غارت عشقش دل پرخون رها کردم
ولی می‌ریخت خون و ره بدان هنجار می‌آورد🌷

حافظ🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌
#hafiz #poetry #moon #moonlight #sun #shiraz #mowlana #حافظ #ماه #زیبایی #نیکویی #شیراز

Trust story⚡
Once upon a time
a piece of metal called plane!
Said can I fly and deny my name?
My name is metal and lame!
I cant fly and have no fame
Im heavy and full of shame
Air was passing heard the voice
Said you have just one choice
Trust makes your fame
will rise your name
That magic washes shame
Will upthrow your name
Trust to gravity lifted moon
trust in me take you higher soon
Trust to gravity lifted Sun
made her upshining bright one
Spring green leaf has fun
Autumn dead leaf was shun mother nature,s trust made it done
Then trust will make universe
Run and run and done
Air persuaded plane
worry not youre not lame
Put wings on my chest
Then is yours east and west
You re not bird Sticking to your nest
Plane trusted air and run
Then it was done flight done
Trust made plane fame
Anymore metal and lame
This story is tha same
For me and you the same
Staying piece of lame or fame?!?!?!?!
Trust is magic
Try and do this game
Game to fame your name
Game to melt away shame
That is same listen same
Denying your name gains fame
as william shakespeare said
Elegant Trust⚡

Mohamad
🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌
اعتماد به ماوراء و دور ریختن باورهای پوسیده و پوچ به انسان بال پرواز می دهد⚓
🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌#supernatural #fly #plane #airplane #poem #poet #shiraz #iran #wing#sun #happiness #Trust #williamshakespear #quote #شعر #شیراز #شهرراز #آسمان #خورشید
#ماورا #پرپرواز

🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌Rain drop short story💧
Once upon a time
A cloud on a pine🌲
Droped down a rain
that became invain💧
Abandoned on pine
Sun is never again mine
thought coming down
make earth her own
But she was wrong
Even couldnt fly
Like before on high🌌
She questioned why?!
Just brought her sigh
I wanna be high
Without grief and sigh
Going near sun
Great light upon🌕
Embracing soft cloud
Passing paradise road☁
I dont want to be Rain
Free of grief and pain💧
She just grabed rays
Of sun in sky ways⚡
Ray took her hand
Took her from land☀
Dancing toward sun
Drops became one
Cloud soft flying
Never saying sighing☁
Of being drop dying
On earth unnamed
She wasnt ashamed
To be little Drop
Cause became CLOUD again ☁ On heaven,s love
Flying like a dove🔮
Forever
Mohamad
داستان کوتاه قطره باران
🌌🌌🌌🌌🌌🌌
یکی قطره بود در ابر آسمان💧
نگه میکرد به جلوه رنگین کمان🌈
بگفت با خود چه زیباست آن
چه قوسی چه رنگی شبیه پرنیان
کزان وهم خود را ببارید آن
شدش رهنمون سوی رنگین کمان
از علوی سوی پستی نهاد
نبودش دگر سیطره بر آسمان
دگر با خود گفت اندر نهان
بدم شاه آسمان و گنج کان
بباریدم بر این سفله جان
شدم همدم گل و لای روان
زخورشید کمک خواست آن
تا بیابد اصل و وصل آسمان
زگرمای نور او دلش گرم شد
دگر بار‌کردش رهنمون نور جان
برفت او به بالا همانجا که او
ببارید خود را به سفلی کاهدان

هر او قدر خود فراموش کرد
شد او همدم پستی و خاکدان🔮
محمد

#poem #poet #shiraz #rain #drop #cloud #beauty #lord #sky #droplet #شعر #باران #شیراز #قطره #زیبایی #شادی #نیکویی #درایت

🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌Playful cat with hypnotizing eyes in park🌌🌌🌌🌌🌌گربه تو پارک با چشمای هیپنوتیزم کننده😀🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌#cat #eyes #persiancat #persian 🌌🌌🌌🌌🌌🌌

🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌A cup of HOPE🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌ساغر امید🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌#hope #cup #poem #poetry #autumn #leaf #ساغر #امید #شعر

🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌Waterfall is calling tranquility
Life is just all that simple things ♈🌷🙏🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را🌷
بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت
کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را🌷
حافظ شیرازی🔮🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌دلیل تبادل حس آرامش بین طبیعت و انسان زنده بودن قلب وجوده💟🌌 🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌#hafiz #tranquility #happy #waterfall #water #life #simple #زندگی #ارم #جویبار #حافظ

Most Popular Instagram Hashtags