max.motivation max.motivation

439 posts   3,848 followers   106 followings

Max Motivation  "Your daily motivation"

#patajeyonpanse

Se pa sa moun ap di sou ou ki defini moun ou ye an. Pran tan w pou w dekouvri ak apresye sa w gen kòm talan epi travay pou w amelyore defo w yo. Valorize tèt ou anvan,konsa sosyete a ap fè l pou ou tou. Apresye moun ou ye a,san w pa koute move pawòl sosyete a. Aksepte tèt ou jan w ye a,pa kite move lang konplekse w.

Mèsi 😊🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse

Anpil fwa, pèsòn pa pran vizyon w oserye, men sa pa dwe dekouraje w. Yo ka twouve rèv ou twò gran oswa ou fou. Kontinye travay di epi siksè w ap fèmen djòl tout. Tout gwo reyalizasyon yo pase nan kafou sa. Se sèl ou ki konn kote w vle rive. Pa kite pawòl medizan detounen w de rèv ou.

Mèsi 😊🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse

Pa kite anyen ni pèsòn devye w nan wout ou. Toujou chèche mwayen pou w rete motive. Konsantre w sou objektif yo ap fasilite w atenn yo. Toujou raple tèt ou obligasyon ou genyen pou w fè yon pa an avan. Fè rèv ou tounen bousòl k ap gide aksyon w. Ou se yon gànyan, aji pou sa.

Mèsi 😊🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse

Kiyès ki pral renmen w plis pase jan ou renmen tèt ou? Pèson... Ou se sèl moun ki oblije aji pou w reyisi nan vi w. Yo pa janm fè kado siksè, alòs degaje w pou w trase chimen rèv ou. Ou se sèl responsab lavi w. Si w kite tan pase san w pa fè anyen, demen se ou k ap wè l. Travay pou w amelyore moun ou ye jodi a. Jwèt nan men w.

Mèsi 😊🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse

Aparans souvan twonpe moun, men se pa yon rezon pou w neglije l. Jan w prezante w jwe anpil nan fason y ap wè w e nan fason y ap resevwa w tou. Vizaj ou se paspò w, e li ka louvri anpil pòt pou ou. Elegans gen yon pouvwa san parèy, alòs, toujou byen pran swen imaj ou.

Mèsi 😊🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse

Lojik lavi a se avanse malgre tout difikilte. Ou fèt,ou rale,ou mache,jouk ou ka kouri. Ou gen obligasyon pou w amelyore lavi w chak jou. Lavi w dwe pi bon ke jan sa te ye depi kèk ane. E demen w dwe diferan de lavi w jodya nan tout nivo. Kontinye wouze jaden rèv ou, travay di chak jou pou demen w miyò. Pa gen gad dèyè,vanse pi lwen.

Mèsi 😊🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse

Moun ki swe pou ou,se pou li pou w chanje chemiz. Aprann sakrifye w pou moun ki pare pou fè sakrifis pou ou tou. Gen moun nan antouraj ou ki toujou la pou ou,toujou nan do w pou sipòte w,toujou pare pou mete men yo nan dife pou ou,se moun sa yo ki merite pou w ale lwen nan sakrifis. Pa defonse w pou zanmi woulibè ki bò kote w lè sa bon sèlman. Fo zanmi se flè sezon,yo bliye w rapid lè gen difikilte.

Mèsi 😊🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse

Avan w rantre nan yon relasyon, kit se zanmitay, kit se lanmou, byen analize kiyès moun nan ye. Sa ap evite w tout desepsyon. Chèche konnen karaktè, objektif, defo, kalite, rèv, elatriye... Defini sa w ka fè ak moun nan, paske tout moun pa merite menm nivo konfyans. Bat pou w fè bon chwa yo, paske yon zanmi se yon alye pou lavi.

Mèsi 😊🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse

Zanmitay pa ka fèt nan sans inik. Fòk ou ka ofri sa w ap chèche nan zanmi w yo. Konfyans, konsèy, sipò nan move moman, sekrè sou ti pawòl, fidelite a angajman nou, respè youn pou lòt, elatriye... Batay pou w rive ofri kalite sa yo a moun ki konte pou ou kòm zanmi. Pou zanmitay ou dire, fòk li gen ale mennen vini.

Mèsi 😊.🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse

Se paske wap regle yon bagay ki fè gen moun ki pran tan ap pale sou do w. Aktivite w,aksyon w,chimen ou bay lavi w panike anpil moun. Pa pè blablabla sa yo,paske se sou mango mi yo voye wòch. Kite yo pèdi tan nan pale sou do w,kontinye travay pou w ale pi lwen nan vi w. Se paske yo dèyè w ki fè yo ka pale nan do w,kontinye wouze jaden rèv ou.

Mèsi 😊🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse

Byen souvan, nou gen yon pwojè, e nou chofe pou nou antreprann li. Nou wè tout avantaj ak pwofi, epi nou bliye enkonvenyan yo.Lè nou fèk demare, bagay yo p ap janm mache Jan nou panse, paske nou pa gen eksperyans e se aprann nou pral aprann. Bagay yo ap rèd, ap gen sitiyasyon nou pa t prevwa, men toujou sonje abandone p ap amelyore bagay yo.

Mèsi 😊🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse

Mantalite w ka ede w vanse, konsa tou li ka bloke w. Volonte w, kapasite w ak detèminasyon w pa gen limit. Solisyon difikilte w yo se nan ou li ye. Toujou kwè ke wap jwenn yon pòt pou w soti. Pa kite mantal ou bloke w, rete pozitif, aji pou chanje vi w.
Mèsi 😊🌹🧠 Instagram: @max.motivation Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

Most Popular Instagram Hashtags