max.motivation max.motivation

370 posts   2,915 followers   104 followings

Max Motivation  "Your daily motivation"

#patajeyonpanse

Yon bon plan ap pèmèt ou pi efikas nan tout sa w ap fè pou w reyalize pwojè w. Planifye byen tout sa w anvizaje fè e panse a tout lòt opsyon w ap pran si sa pa mache. Wout siksè chaje obstak ak dekourajman men si w gen yon bon strateji ak detèminasyon anyen pap ka bloke w. Pa lage kò w nan yon pwojè san planifikasyon.
Mèsi 😊. Bon lajounen 🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse

Detèminasyon ak pèseverans ou ap ede w avanse ak pwojè w. Obstak ak echèk pa dwe dekouraje w. Si w kenbe rèd, w ap rive reyalize sa w vle a kanmèm. Toujou rete fokis sou vizyon w ak rèv ou malgre fo pa ak mank yo. Pèsiste jouk ou rive jwenn bon mwayen an pou w avanse. Sèl pèseverans ap pèmèt ou kenbe foug ou jiskobou.

Mèsi 😊. Bon lajounen 🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse

Reyalite w se pwodui moun ou ye a, moun ou ye a se pwodui tout sa w kite fleri nan lespri w. Lespri w se laboratwa ki atire reyalite w dezire a. se li ki pèmèt ou wè sa je w paka wè paske li konnen sa lojik ou pa konnen. Sa lespri w pèmèt ou wè se manifestasyon sa ki posib ak enposib pou ou, kidonk si ou wè yon bagay se paske lespri w konnen kijan li pral fè w reyalize l.

Mèsi.😊🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse

Motivasyon se yon bagay ki pasaje. Ou ka fin li yon liv, yon text oswa ou tande yon moun ki ap pale epi sa motive w. Menm kote a, w ap imajine ke ou pral fè si, ou pral fè sa. Se byen. Lè ou motive konsa, tou pwofite planifye ak poze aksyon ki pral chanje lavi w. Motivasyon pa dire, men rezilta travay ka dire epi motive lòt moun.

Mèsi 😊. Bon lajounen 🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse

Pèsòn pa konn avni an men tout moun ka planifye l epi chanje l nan fason pa yo. Avni w depann de sa w ap fè jodi a. Poze aksyon chak jou pou demen w ka pi bèl. Ou se achitèk fiti w, kreyon w nan men w depi jodi a. Itilize l jan l ap bon pou ou. Aji jodi a yon fason pou w pa regrèt demen.

Mèsi 😊. Bon lajounen 🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse

Reyisit pa gen bòlèt ladan l. Ou dwe travay epi prepare w pou w ka sezi tout opòtinite ki parèt devan w. Chans, se rezilta preparasyon. Ranfòse kalite w, travay sou mank ou genyen, bay tèt ou tout zouti pou w ka pi efikas. Konsa, w ap ka sezi tout opòtinite ki gen pou vini.

Mèsi 😊. Bon lajounen 🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse

Ou dwe fè kèk gran chanjman nan vi w si w vle jwenn bon rezilta pi devan. Chanjman sa yo ap difisil anpil, men ou dwe vire do bay kèk vye ansyen pratik pou w ka rive vanse: Parès, chita ap tann lòt moun fè pou ou, dòmi sou pwomès. Chanje move abitid se chanje lavi w. Analize byen, epi pran desizyon anrapò ak sa ki anpeche w al pi lwen.

Mèsi 😊. Bon lajounen 🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse

Chita plenyen pap rezoud okenn pwoblèm nan vi w. Se pran angajman pou w aprann lè sa pa mache epi aji pou jwenn solisyon. Se bon jan aksyon efikas kap ede w chanje vi w. Retire kò w nan plenyen an, konsantre w pito sou jwenn solisyon. Aji chak jou pou demen w miyò ke jodya.

Mèsi 😊. Bon lajounen 🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse

Reyisit pa gen bòlèt ladan l. Ou dwe travay epi prepare w pou w ka sezi tout opòtinite ki parèt devan w.Chans, se rezilta preparasyon. Ranfòse kalite w, travay sou mank ou genyen, bay tèt ou tout zouti pou w ka pi efikas. Konsa, w ap ka sezi tout opòtinite ki gen pou vini.

Mèsi 😊. Bon lajounen 🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse
Konbyen ki konn verite sila a, konbyen ki aplike l? Konbyen ki bay bèf la vag paske nan yon sèl jou yo pa p ka manje l? Konbyen ki fòse manje l jouk li toufe yo? Pa kite se sa moun panse de ou ki fè w aji, ni pa konfonn dezi ak bezwen. Pou tout gwo reyalizayon, sekrè a se “piti piti”. Pa eseye fè tout bagay yon sèl kou, ni pa foure tèt ou nan 10000 bagay an menm tan.

Mèsi 😊. Bon lajounen 🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse
Li te mèt manman w oswa papa w ki fè w, li pa p janm renmen w plis pase jan oumenm ou renmen tèt ou. Moun k ap toujou la pou ou a, se ou menm li ye. Ou pa ka konte sou moun plis pase sou tèt ou paske menmsi se pa jodi oswa demen, w ap pran desepsyon kanmèm.Met granmoun sou ou, gen konfyans epi travay pou w jere tèt ou.

Mèsi 😊. Bon lajounen 🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

#patajeyonpanse
Lavi se yon lekòl, chak eksperyans mennen yon leson. Gen obstak ki ka kraze moral ou. Mare senti w pou w afwonte yo. Kontinye lite pou w vanse. Tire leson nan eksperyans yo, pou w vin pi fò chak jou. Menmjan ak yon ze ki vin pi di lè l tonbe nan dlo cho, kite move eksperyans yo fòje karaktè w.

Mèsi 😊. Bon lajounen 🌹🧠 Instagram: @max.motivation
Facebook: @Max Motivation
Twitter: @max_motivation
_"motivasyon w chak jou"_ 🌳👏🏾

Most Popular Instagram Hashtags